Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 2903
166
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:55:46 AM »
Tiru Omampuliyur:

Verse  1:


பூங்கொடி மடவா ளுமையொரு பாகம் புரிதரு சடைமுடி யடிகள்
வீங்கிரு ணட்ட மாடுமெம் விகிர்தர் விருப்பொடு முறைவிடம் வினவில்
தேங்கமழ் பொழிலிற் செழுமலர் கோதிச் செறிதரு வண்டிசை பாடும்
ஓங்கிய புகழா ரோமமாம் புலியூ ருடையவர் வடதளி யதுவே.


The deity who has matted hair coiled into the form of a crown and desired to have as a part Uma, a lady as slender as a beautiful creeper, if one asks about the place where the god who is different from the world, and dances in the dense darkness, picking the fertile flowers in the garden where honey spreads its fragrance crowded beetles hum like music it is the northern temple of the god who has Ōmampuliyūr which has increasing fame.

Arunachala Siva.

167
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:49:25 AM »
Verse  11:

கல்லிசை பூணக் கலையொலி யோவாக் கழுமல முதுபதி தன்னில்
நல்லிசை யாளன் புல்லிசை கேளா நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்
பல்லிசை பகுவாய்ப் படுதலை யேந்தி மேவிய பந்தணை நல்லூர்
சொல்லிய பாடல் பத்தும்வல் லவர்மேல் தொல்வினை சூழகி லாவே. 


On Pantaṇainallur, where the god who is holding a dead skull of wide open mouth in which the teeth are intact, resides with love as people are desirous of winning fame by learning, in the ancient city of Kazhumalam, where the sound produced by learners of arts never ceases, one who has good fame, Jnana Sambandhan, who never hears mean fame the old karmas will not surround those who are able to recite all the ten verses composed by Jnana Sambandhan. (In this decade the meaning of some of the verses is not clear.)

Padigam on Tirup Pantanainallur completed.

Arunachala Siva.


168
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:47:44 AM »
Verse  10:

Not available.

Arunachala Siva.


169
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:43:54 AM »
Verse 9:


சேற்றினார் பொய்கைத் தாமரை யானுஞ் செங்கண்மா லிவரிரு கூறாத்
தோற்றினார் தோற்றத் தொன்மையை யறியார் துணைமையும் பெருமையுந் தம்மில்
சாற்றினார் சாற்றி யாற்றலோ மென்னச் சரண்கொடுத் தவர்செய்த பாவம்
பாற்றினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.


Though Brahma, who is in the lotus which grows in the natural tank with mire and Vishnu of reddish eyes, came into being as two portions, they could not know the antiquity of Siva assuming the form of a fire they spoke about the equality and greatness between them when they said "we are not capable", and after saying so giving refuge to them, our Pasupati, who is in Pantaṇainallūr destroyed the sins they had committed.

Arunachala Siva.

170
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:39:47 AM »
Verse  8:

ஒலிசெய்த குழலின் முழவம தியம்ப வோசையா லாடல றாத
கலிசெய்த பூதங் கையினா லிடவே காலினாற் பாய்தலு மரக்கன்
வலிகொள்வர் புலியி னுரிகொள்வ ரேனை வாழ்வுநன் றானுமோர் தலையில்
பலிகொள்வர் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.

Along with the music produced in a flute when the Muzavu is also played upon, when the roaring Bhutas, which never cease dancing along with those sounds, measure time with their hands.  The god took away the strength of the demon as soon as he pressed him down with his leg.  He will dress in ten skin of a tiger, our Pasupati who is in Pantaṇainallūr receives alms in a skull, though the opposite of that life is without any want.

Arunachala Siva.

171
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 09:35:27 AM »
Verse  7:

எற்றினா ரேது மிடைகொள்வா ரில்லை யிருநிலம் வானுல கெல்லை
தெற்றினார் தங்கள் காரண மாகச் செருமலைந் தடியிணை சேர்வான்
முற்றினார் வாழு மும்மதில் வேவ மூவிலைச் சூலமு மழுவும்
பற்றினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.

Without any good to themselves, having attacked, and fought a battle on account of whose, who destroyed the world and the boundaries of heaven and in order that they may reach his feet to make the three forts in which the demons, hardened in their cruelty lived, our Pasupati who is in Pantaṇainallūr holds in his hand a trident of three blades and a battle-axe.

Arunachala Siva.

172
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 08:24:10 AM »
Verse 6:

ஒண்பொனா ரனைய வண்ணல்வாழ் கெனவு முமையவள் கணவன்வாழ் கெனவும்
அண்பினார் பிரியா ரல்லுநன் பகலு மடியவ ரடியிணை தொழவே
நண்பினா ரெல்லா நல்லரென் றேத்த அல்லவர் தீயரென் றேத்தும்
பண்பினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.

Saying "Let the god who is like the lustrous gold live long" and " let the husband of Uma live long!", when the devotees who have approached god do not leave him, and worship his feet night and day and when all the affectionate devotees praise him as good god. Our Pasupati, who is in Pantaṇainallūr has the nature of being decried as a wicked person.

Arunachala Siva.


173
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 08:20:34 AM »
Verse  5:

பொன்னினார் கொன்றை யிருவடங் கிடந்து பொறிகிளர் பூணநூல் புரள
மின்னினா ருருவின் மிளிர்வதோ ரரவ மேவுவெண் ணீறுமெய் பூசித்
துன்னினார் நால்வர்க் கறமமர்ந் தருளித் தொன்மையார் தோற்றமுங் கேடும்
பன்னினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.

The sacred with shining spots is rolling over the chest on which two strands of garland made of Koṉṟai flowers of golden color are lying, besmearing his body with white holy ash liked by him, and on that body which is as bright as lightning, there is a shining cobra. Giving instruction in philosophy to four sages who came to him, our Pacupatir in Pantaṇainallūr spoke with great consideration about birth that comes from earliest times, and death.

Arunachala Siva.

174
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 08:16:52 AM »
Verse 4:

முருகினார் பொழில்சூ ழுலகினா ரேத்த மொய்த்தபல் கணங்களின் துயர்கண்
டுருகினா ராகி யுறுதிபோந் துள்ள மொண்மையா லொளிதிகழ் மேனி
கருகினா ரெல்லாங் கைதொழு தேத்தக் கடலுணஞ் சமுதமா வாங்கிப்
பருகினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.

To be praised by the people of this world, which has fragrant gardens, his heart having melted at the sight of the suffering of the groups that had thronged, with the knowledge determined in mind to help them. (The meaning of the 2nd line is not clear.). When the god whose shining bodies became black worshipped with joined hands, our Pacupati in Pantaṇainallūr drank the poison that rose in the ocean as nectar, taking it in his hands.

Arunachala Siva.

175
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 08:12:49 AM »
Verse  3:

காட்டினா ரெனவு நாட்டினா ரெனவுங் கடுந்தொழிற் காலனைக் காலால்
வீட்டினா ரெனவுஞ் சாந்த வெண்ணீறு பூசியோர் வெண்மதி சடைமேல்
சூட்டினா ரெனவுஞ் சுவடுதா மறியார் சொல்லுள சொல்லுநால் வேதப்
பாட்டினார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.

Siva is in the forest, he is in the country-side, he took away the life of the god of death whose work is cruel, by kicking him with the leg besmearing himself the white holy ash as sandal paste, and he wore on his matted locks, a white crescent moon.
The devotees not having any means of ascertaining his existence, our Pasupati who is in Pantaṇainallūr has the four Vēdas, which are in the form of songs, and sing all the praises that he has.

Arunachala Siva.

176
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 08:09:47 AM »
Verse  2:

கழியுளா ரெனவுங் கடலுளா ரெனவுங் காட்டுளார் நாட்டுளா ரெனவும்
வழியுளா ரெனவு மலையுளா ரெனவு மண்ணுளார் விண்ணுளா ரெனவும்
சுழியுளா ரெனவுஞ் சுவடுதா மறியார் தொண்டர்வாய் வந்தன சொல்லும்
பழியுளார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.


Siva is the back water, he is in the sea, he is in the forest and country side, he is in the earth and he is in the sky, he is in the eddies of water as they do not know any means of ascertaining his existence.  Perhaps our Pasupati, who is in Pantaṇainallūr has the blemish of what the devotees say whatever comes out of their mouth.

Arunachala Siva.

177
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 10:17:25 AM »
Tirup Pantanainallur:

Verse  1:


இடறினார் கூற்றைப் பொடிசெய்தார் மதிலை யிவைசொல்லி யுலகெழுந் தேத்தக்
கடறினா ராவர் காற்றுளா ராவர் காதலித் துறைதரு கோயில்
கொடிறனார் யாதுங் குறைவிலார் தாம்போய்க் கோவணங் கொண்டுகூத் தாடும்
படிறனார் போலும் பந்தணை நல்லூர் நின்றவெம் பசுபதி யாரே.


The people of this world praise walking from sleep saying such things as "Siva kicked the god of death and reduced to dust the forts". he is in the forest;  he is in the air, the temple where he dwells with great attachment god who is like the pincers and who does not let down his devotees,  he is not deficient in any thing having gone toi Pasupatiyar who is in Pantaṇainallūr, is perhaps the cruel person who dances wearing a loin-cloth. (Pasupati is the name of Siva in the temple.)

Arunachala Siva.


178
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 10:12:04 AM »
Verse  11:

பன்னலம் புணரும் பாண்டிமாதேவி குலச்சிறை யெனுமிவர் பணியும்
அந்நலம் பெறுசீ ராலவா யீசன் றிருவடி யாங்கவை போற்றிக்
கன்னலம் பெரிய காழியுண் ஞான சம்பந்தன் செந்தமி ழிவைகொண்
டின்னலம் பாட வல்லவ ரிமையோ ரேத்தவீற் றிருப்பவ ரினிதே.

Worshipping the holy feet of Siva in Alavāy, which has beautiful and good things and which is praised by the two people, the great queen of Pāndyaṉ, in whom many good qualities are combined and Kulachiṟai, with the help of these songs of refined Tamzh composed by Jnana Sambandhan of Sirkazhi, which is great by the beautiful workmanship of the walls of fortification, those who are able to sing with a sweet voice will be seated majestically without any trouble, to be praised by the celestisal beings who do not wink. 

(Padigam on Tiru Alavay completed.)

Arunachala Siva.

179
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 10:07:24 AM »
Verse  10:


தொண்டரா யுள்ளார் திசைதிசை தோறுந் தொழுதுதன் குணத்தினைக் குலாவக்
கண்டுநா டோறு மின்புறு கின்ற குலச்சிறை கருதி நின்றேத்தக்
குண்டரா யுள்ளார் சாக்கியர் தங்கள் குறியின்க ணெறியிடை வாரா
அண்டநா யகன்றா னமர்ந்துவீற் றிருந்த வாலவா யாவது மிதுவே.


Those who are devotees to appreciate and speak highly of the qualities, worshipping in every direction, on seeing them, Kulachiṟai who feels joy to praise them daily thinking it to be his duty, the Lord of the universe who does not come under the doctrines and religions of the Sakkiyar*, and the Jains, who are low people.
is this the shrine famous as Alavāy where he is seated majestically with desire!

(*Buddhists)

Arunachala Siva.

180
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 31, 2017, 10:03:27 AM »
Verse  9:

மண்ணெலா நிகழ மன்னனாய் மன்னு மணிமுடிச் சோழன்றன் மகளாம்
பண்ணினேர் மொழியாள் பாண்டிமா தேவி பாங்கினாற் பணிசெய்து பரவ
விண்ணுளா ரிருவர் கீழொடு மேலு மளப்பரி தாம்வகை நின்ற
அண்ணலா ருமையோ டின்புறு கின்ற வாலவா யாவது மிதுவே.

To be praised by the great queen of Pandyan, whose words are as sweet as melody types and who is the daughter of Manimudi Chozhan, who remains to be famous all over the world.  The chief who remained difficult to be measured by the two, Vishnu and Brahma, who are celestial beings, though they dug into the earth and flew into space.  Is this the shrine famous as Alavay, where he rejoices along with Uma!

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 2903