Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 3172
1591
Verse  10:


ஈசனா யுலகேழும் மலையு மாகி
    இராவணனை ஈடழித்திட் டிருந்த நாளோ
வாசமலர் மகிழ்தென்ற லான நாளோ
    மதயானை யுரிபோர்த்து மகிழ்ந்த நாளோ
தாதுமலர் சண்டிக்குக் கொடுத்த நாளோ
    சகரர்களை மறித்திட்டாட் கொண்ட நாளோ
தேசமுமை யறிவதற்கு முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.

When did You hold as Your shrine Tiruvaaroor?
Was it during,
before or after the time when You,
As the ruling God,
became the seven worlds and the Mountain?
Or when You quelled the puissance of Raavana?
Or when you became the fragrant flowers and the southerly?
Or when You joyously mantled Yourself in the hide of the ichorous tusker?
Or when You gave to Chandi the pollen-laden flower-wreath?
Or when You redeemed the Sakaras from hell?
Or when the world came to know of You?

Padigam on Tiru Arur completed.


Arunachala Siva.   

1592
Verse  9:


புகையெட்டும் போக்கெட்டும் புலன்க ளெட்டும்
    பூதலங்க ளவையெட்டும் பொழில்க ளெட்டும்
கலையெட்டுங் காப்பெட்டுங் காட்சி யெட்டுங்
    கழற்சே வடியடைந்தார் களைக ணெட்டும்
நகையெட்டும் நாளெட்டும் நன்மை யெட்டும்
    நலஞ்சிறந்தார் மனத்தகத்து மலர்க ளெட்டும்
திகையெட்டுந் தெரிப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.

When did You hold as Your shrine Tiruvaaroor?
Was it during,
before or after the time You created the octet of Life`s cycles,
the eight blemishes,
The eight senses,
the eight worlds,
the eight islands,
The eight oceans,
the eight fortress-like mountains,
The eight-fold sights (envisioning),
the eight gains secured by them that have reached the ankleted and roseate feet,
the eight lights,
The eight-fold time,
the eight-fold good,
The eight-fold weal,
the eight mental flowers of those that are poised in righteousness,
And the eight directions?

Arunachala Siva.

1593
Verse  8:


பாதத்தால் முயலகனைப் பாது காத்துப்
    பாரகத்தே பரஞ்சுடராய் நின்ற நாளோ
கீதத்தை மிகப்பாடும் அடியார்க் கென்றுங்
    கேடிலா வானுலகங் கொடுத்த நாளோ
பூதத்தான் பொருநீலி புனிதன் மேவிப்
    பொய்யுரையா மறைநால்வர் விண்ணோர்க் கென்றும்
வேதத்தை விரிப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    விழவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine festive Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You protected Muyalakan with Your foot?
Or when You,
on earth,
stood as the supernal flame?
Or when You blessed the servitors who abundantly hymned Your praise with the imperishable,
Ethereal word?
Or when You--the God of the Bhooth-Hosts,
Concorporate with the blue woman-Your Equal-,
explicited the Vedas to the four Brahmins that never uttered a falsehood,
and the celestial beings?

Arunachala Siva.

1594
Verse  7:


நிலந்தரத்து நீண்டுருவ மான நாளோ
    நிற்பனவும் நடப்பனவும் நீயே யாகிக்
கலந்துரைக்கக் கற்பகமாய் நின்ற நாளோ
    காரணத்தால் நாரணனைக் கற்பித் தன்று
வலஞ்சுருக்கி வல்லசுரர் மாண்டு வீழ
    வாசுகியை வாய்மடுத்து வானோ ருய்யச்
சலந்தரனைக் கொல்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    தண்ணாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine serene Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You stood straight,
transcending the earth and the heavens?
Or when You stood animating the mobile and the immobile to grant them their wish,
like Karpaka,
when hailed?
Or when,
of yore,
for the reason that the celestial beings should flourish and the Asuras should perish,
You created Naaraayana,
And enfeebled the Asuras,
and ate the poison which Vaasuki disgorged?
Or was it when You killed Jalandara?

Arunachala Siva.


1595
Verse  6:


திறம்பலவும் வழிகாட்டிச் செய்கை காட்டிச்
    சிறியையாய்ப் பெரியையாய் நின்ற நாளோ
மறம்பலவு முடையாரை மயக்கந் தீர்த்து
    மாமுனிவர்க் கருள்செய்தங் கிருந்த நாளோ
பிறங்கியசீர்ப் பிரமன்தன் தலைகை யேந்திப்
    பிச்சையேற் றுண்டுழன்று நின்ற நாளோ
அறம்பலவும் உரைப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    அணியாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine ornate Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You revealed the way of manifold attainment and the means therefor?
Or when You stood as the small and great One?
Or when You abode granting grace to the Great Rishis curing their bewilderment caused by their indulgence In disagreeable karma?
Or when You went forth holding the skull of the illustrious and glorious Brahma,
begging alms and eating it,
and roamed about?
Or when You inculcated the multifoliate dharma?


Arunachala Siva.

1596
Verse 5:


பாலனாய் வளர்ந்திலாப் பான்மை யானே
    பணிவார்கட் கங்கங்கே பற்றா னானே
நீலமா மணிகண்டத் தெண்டோ ளானே
    நெருநலையாய் இன்றாகி நாளை யாகுஞ்
சீலமே சிவலோக நெறியே யாகுஞ்
    சீர்மையே கூர்மையே குணமே நல்ல
கோலம்நீ கொள்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    குளிராரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


O the One who never had an infancy to grow from!
O the Prop of the worshippers manifesting then and there!
O the eight-shouldered whose beauteous throat is blue!
O Greatness that as yesterday becomes today and tomorrow!
O One of lilas!
O the Glory of the way leading to Sivaloka!
O keenness!
O goodly Principle!
When did You hold as Your shrine the cool Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You chose to assume the beauteous forms?

Arunachala Siva.

1597
Verse  4:

ஓங்கி உயர்ந்தெழுந்து நின்ற நாளோ
    ஓருகம்போல் ஏழுகமாய் நின்ற நாளோ
தாங்கியசீர்த் தலையான வானோர் செய்த
    தக்கன்தன் பெருவேள்வி தகர்த்த நாளோ
நீங்கியநீர்த் தாமரையான் நெடுமா லோடு
    நில்லாயெம் பெருமானே யென்றங்கேத்தி
வாங்கிமதி வைப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    வளராரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine ever-during Aaroor?
Was it during,
before or after when You soared aloft and stood erect?
Or when You enacted Your lila in one Yuga following it up in the seven Yugas?
Or when You smote the mighty sacrifice of the glorious celestial beings and Daksha?
Or when the one seated on the Lotus not born of water and the tall Vishnu invoked You thus: "O our God,
please abide in our intellect ?

Arunachala Siva.


1598
Verse  3:

பாடகஞ்சேர் மெல்லடிநற் பாவை யாளும்
    நீயும்போய்ப் பார்த்தனது பலத்தைக் காண்பான்
வேடனாய் வில்வாங்கி எய்த நாளோ
    விண்ணவர்க்குங் கண்ணவனாய் நின்ற நாளோ
மாடமொடு மாளிகைகள் மல்கு தில்லை
    மணிதிகழும் அம்பலத்தே மன்னிக் கூத்தை
ஆடுவான் புகுவதற்கு முன்னோ பின்னோ
    அணியாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.

When did You hold as Your shrine ornate Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You,
As a hunter,
and the damsel to whose soft feet are fastened Paatakam,
went forth to test the might of Arjuna,
And shot arrows bending the bow?
Or when You stood as the (guiding) eye of the celestial beings?
Or to abide aeviternally and enact the dance,
when You entered the ruby filled Amablam of Tillai rich in storeyed houses and mansions?

Arunachala Siva.1599
Verse  2:


மலையார்பொற் பாவையொடு மகிழ்ந்த நாளோ
    வானவரை வலியமுத மூட்டி யந்நாள்
நிலைபேறு பெறுவித்து நின்ற நாளோ
    நினைப்பரிய தழற்பிழம்பாய் நிமிர்ந்த நாளோ
அலைசாமே அலைகடல்நஞ் சுண்ட நாளோ
    அமரர்கணம் புடைசூழ இருந்த நாளோ
சிலையான்முப் புரமெரித்த முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as your shrine Tiruvaaroor?
Was it during,
before or after the time when You enjoyed Yourself with the golden damsel of the Mountain?
Or when with nectar You fed the celestial beings and conferred on them immortality?
Or when You stood a column of inconceivable flame?
Or with ado none When You ate the poison of the billowy main?
Or when You stood surrounded by the celestial throngs?
Or when with a bow,
You burnt the triple towns?

Arunachala Siva.

1600
Tiru Arur:

Verse  1:

ஒருவனாய் உலகேத்த நின்ற நாளோ
    ஓருருவே மூவுருவ மான நாளோ
கருவனாய்க் காலனைமுன் காய்ந்த நாளோ
    காமனையுங் கண்ணழலால் விழித்த நாளோ
மருவனாய் மண்ணும் விண்ணுந் தெரித்த நாளோ
    மான்மறிகை யேந்தியோர் மாதோர் பாகந்
திருவினாள் சேர்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்டநாளே.


When did You hold as Your shrine Tiruvaaroor?
Was is during,
before or after the time,
You stood as the one and only one hailed by the world or when Your single form became the tribune form?
Or when as the wrathful one You smote Death?
Or when with the fire of Your eye,
You burnt Manmatha.
Or when,
remaining immanent,
You caused the earth and the heavens to manifest?
Or when You,
holding in Your hand the antelope and the Mazhu became concorporate with Your beautiful consort?

Arunachala Siva.

1601
Verse  10:


பகலவன்தன் பல்லுகுத்த படிறன் தன்னைப்
    பராய்த் துறைபைஞ் ஞீலியிடம் பாவித் தானை
இகலவனை இராவணனை யிடர்செய் தானை
    யேத்தாதார் மனத்தகத்துள் இருளா னானைப்
புகழ்நிலவு பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    பொருந்தியவெம் பெருமானைப் போற்றார் சிந்தை
அகலவனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


He is the deceptive One that knocked out the teeth of the Sun.
He holds Paraaitthurai and Paigngneeli as His residence.
He caused trouble to hostile Raavana.
He is the murk within the minds of those that hail Him not.
He is our God abiding at Moolattaanam of renowned Aaroor girt with groves.
He abides not in the minds of those that adore Him not.
He is the Father of Araneri.
it is great that I,
the servitor,
Reached Him and did away with my malady of incurable karma.

Padigam on Tiru Arur Aranerti completed.

Arunachala Siva. 

1602
Verse  9:


ஒப்பொருவ ரில்லாத ஒருவன் தன்னை
ஓத்தூரும் உறையூரும் மேவி னானை
வைப்பவனை மாணிக்கச் சோதி யானை
மாருதமுந் தீவெளிநீர் மண்ணா னானைப்
பொ * * * * * * *.

He is the One beyond compare.
He presides over Otthoor and Uraiyoor.
He is the treasure at hand at the hour of need.
He is the Ruby,
the Flame.
He became the wind,
The fire,
the ether,
the water and the earth.

Arunachala Siva.

1603
Verse  8:

காலனைக்கா லாற்காய்ந்த கடவுள் தன்னைக்
    காரோணங் கழிப்பாலை மேயான் தன்னைப்
பாலனுக்குப் பாற்கடலன் றீந்தான் தன்னைப்
    பணியுகந்த அடியார்கட் கினியான் தன்னைச்
சேலுகளும் வயலாரூர் மூலட் டானஞ்
    சேர்ந்திருந்த பெருமானைப் பவள மீன்ற
ஆலவனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


He is the God that smote Death with His foot.
He presides over Kaaronam and Kazhippaalai.
of yore,
He gave to the infant the sea of milk.*
He is sweet to the devotees who delight in His servitorship;
He,
the Lord,
abides at Moolattaanam of Aaroor girt with fields where sale fish Roll.
He whose body radiates like coral,
has a crest of matted hair like unto banyan roots.
He is the Father of Araneri.
It is great that I,
the servitor,
reached Him and did away with my malady of incurable karma.

(*Upamanyu)

Arunachala Siva.

1604
Verse  7:

பொருளியல்நற் சொற்பதங்க ளாயி னானைப்
    புகலூரும் புறம்பயமும் மேயான் தன்னை
மருளியலுஞ் சிந்தையர்க்கு மருந்து தன்னை
    மறைக்காடுஞ் சாய்க்காடும் மன்னி னானை
இருளியல்நற் பொழிலாரூர் மூலட் டானத்
    தினிதமரும் பெருமானை யிமையோ ரேத்த
அருளியனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


He is the goodly spoken word and its subtle phases.
He presides over Paasoor and Purampayam.
He is the remedy for them whose minds are dark with befuddlement.
He abides at Maraikkaadu and Saaikkaadu.
He is the Lord that sweetly abides at Moolattaanam of Aaroor girt with groves full  with shady bowers.
He grants grace when the celestial beings hail Him.
He is the Father Of Araneri,
_ it is great that I,
the servitor,
reached Him and did away with my malady of incurable karma.


Arunachala Siva.

1605
Verse 6:


தாயவனை யெவ்வுயிர்க்குந் தன்னொப் பில்லாத்
    தகுதில்லை நடம்பயிலும் தலைவன் தன்னை
மாயவனும் மலரவனும் வானோ ரேத்த
    மறிகடல்நஞ் சுண்டுகந்த மைந்தன் தன்னை
மேயவனைப் பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    விரும்பியவெம் பெருமானை யெல்லாம் முன்னே
ஆயவனை அரநெறியில் அப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.

He is the Mother unto every life.
He is beyond compare.
He is the Chief that dances at great Tillai.
Hailed by Vishnu,
Brahma of the Lotus-flower and the celestial beings,
He,
the great One,
ate the poison of the great billowy sea and grew lofty.
He is our Lord-God who is pleased to abide at Moolattaanam of Aaroor girt with groves.
He became all the things even ere they came into being.
He is the Father of Araneri.
it is great that I,
The servitor reached Him and did away with my malady of incurable karma.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 3172