Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 3111
1591
Verse  10:

சேட னாருறை யுஞ்செழு மாமலை
ஓடி ஆங்கெடுத் தான்முடி பத்திற
வாட வூன்றி மலரடி வாங்கிய
வேட னாருறை வேட்களஞ் சேர்மினே.


The one who removed the big and fertile mountain, on which the great god resides, running towards it, who pressed with his feet to make Rāvaṇaṉ perish and his ten heads to be crushed, and then removed the lotus feet.  People of this world!  Reach Vēṭkaḷam, where the Lord who once assumed the form of a hunter resides.

Padigam on Tiru Vetkalam completed.

Arunachala Siva.


1592
Verse  9:

வட்ட மாமதில் மூன்றுடை வல்லரண்
சுட்ட கொள்கைய ராயினுஞ் சூழ்ந்தவர்
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்கும்
சிட்டர் பொற்றிரு வேட்களச் செல்வரே.

The strong defense which had big and circular walls of enclosure,  though he has burnt them according to a principle, the Lord who is in beautiful Tiruvēṭkaḷam, he is the embodiment of learning who will console those who go around him, removing their strong sins which are deep-rooted.

Arunachala Siva.


1593
Verse  8:

நட்ட மாடிய நம்பனை நாள்தொறும்
இட்டத் தாலினி தாக நினைமினோ
வட்ட வார்முலை யாளுமை பங்கனார்
சிட்ட னார்திரு வேட்களந் தன்னையே.

The one whom we can depend upon,  the one who has Uma, who has round breasts on which a bodice is worn the embodiment of all knowledge.  Think with pleasure by your inclinations of mind, his residence, Tiruvēṭkaḷam.

Arunachala Siva.

1594
Verse  7:

வட்ட மென்முலை யாளுமை பங்கனார்
எட்டு மொன்று மிரண்டுமூன் றாயினார்
சிட்டர் சேர்திரு வேட்களங் கைதொழு
திட்ட மாகி யிருமட நெஞ்சமே.

The Lord who has on his half Uma, who has round and soft breasts, the one who has the eight forms, the supreme one, who is two by himself and his consort, the trinity --the creator, protector and destroyer. (Eight forms: the five elements, the sun, and the moon, and the person who performs sacrifices.  It is called ashtamūrttam.)  Worshiping with the hands Tiruvēṭkaḷam, where learned men gather together.
Be desiring that.  My ignorant mind!

Arunachala Siva.

1595
Verse  6:

கட்டப் பட்டுக் கவலையில் வீழாதே
பொட்ட வல்லுயிர் போவதன் முன்னம்நீர்
சிட்ட னார்திரு வேட்களங் கைதொழப்
பட்ட வல்வினை யாயின பாறுமே.


Having undergone hardships and not falling into anxieties worries, before the life which is capable of doing many things ebbs out of this body quickly, when we worship with the hands Tiruvēṭkaḷam of the Lord who is the embodiment of knowledge.
The violent actions done and appearing to give their fruits will flee away. 

Arunachala  Siva.
 


1596
Verse  5:


துன்ப மில்லை துயரில்லை யாமினி
நம்ப னாகிய நன்மணி கண்டனார்
என்பொ னாருறை வேட்கள நன்னகர்
இன்பன் சேவடி யேத்தி யிருப்பதே.


Hereafter, there no will be suffering of being born again, there will be no suffering in this birth.  The one who has a neck as blue as a faultless sapphire, and who is dependable,  the Lord who is the embodiment of happiness and who is my wealth in gold, residing in the good city of Vētkaḷam, our duty is to praise his red feet.  (The rhyme in this verse is peculiar.)

Arunachala Siva.

1597
Verse  4:


அல்ல லில்லை அருவினை தானில்லை
மல்கு வெண்பிறை சூடும் மணாளனார்
செல்வ னார்திரு வேட்களங் கைதொழ
வல்ல ராகில் வழியது காண்மினே.


There will no affliction for us. There will no bonds which are difficult to be removed.
.The one who is as happy as the bridegroom and wears a growing white crescent moon, the Lord of all riches, if people are capable of worshiping with their hands Tiruvēṭkaḷam, that is the right path. You clearly see that.

Arunachala Siva.


1598
Verse 3:

வேட்க ளத்துறை வேதிய னெம்மிறை
ஆக்க ளேறுவ ரானைஞ்சு மாடுவர்
பூக்கள் கொண்டவன் பொன்னடி போற்றினால்
காப்பர் நம்மைக் கறைமிடற் றண்ணலே.

The Brahmin, the one who gave out the Vedas, the one who is considered the highest among the gods, our Lord Vēṭkaḷam is fixed, in rhyme will ride upon bulls. (The bulls are of several kinds;  the bull which is the embodiment of Dharma, Vishnu, who carried him during the destruction of the three cities and Indra, so the plural is used.) He will bathe himself in all the five products got from the cow, it is called in Sanskrit Panchakavyam,  if we worship his feet as valuable as gold, with flowers, the Lord with a black neck will protect us.

Arunachala Siva.


1599
Verse  2:

கருப்பு வெஞ்சிலைக் காமனைக் காய்ந்தவன்
பொருப்பு வெஞ்சிலை யாற்புரஞ் செற்றவன்
விருப்பன் மேவிய வேட்களங் கைதொழு
திருப்ப னாகி லெனக்கிட ரில்லையே.


The one who destroyed Manmatha, holding a cruel bow of sugar-cane.  The one who destroyed the cities with the cruel bow made of a mountain.  If I live worshiping with my folded hands Vētkaḷam, desired by the Lord of great attachment towards his devotees, there will be no trouble for me. 

Arunachala Siva.

1600
Tiru Vetkalam:

Verse  1:

நன்று நாடொறும் நம்வினை போயறும்
என்று மின்பந் தழைக்கவி ருக்கலாம்
சென்று நீர்திரு வேட்களத் துள்ளுறை
துன்று பொற்சடை யானைத் தொழுமினே.

People of the world!  You go and worship the Lord, of crowded golden matted locks who resides in Tiru Vētkaḷam.  Your sins will greatly go away, from us daily and become extinct.  You can live ever with increasing happiness.

Arunachala Siva.


1601
Verse  10:

தருக்கிச் சென்று தடவரை பற்றலும்
நெருக்கி யூன்ற நினைந்து சிவனையே
அரக்கன் பாட அருளுமெம் மானிடம்
இருக்கை ஞீலியென் பார்க்கிட ரில்லையே.

When Siva pressed down with his toe to crush Ravanan, who seized the big mountain going there with pride.  When the demon sang the praises thinking of Siva, only and nothing else, there will be no sufferings to those who say that Jneeli is the place of residence to our master who granted his grace to demon.

Padigam on Tirup Painjneeli completed.

Arunachala Siva.


1602
Verse  9:

காரு லாமலர்க் கொன்றையந் தாரினான்
வாரு லாமுலை மங்கையொர் பங்கினன்
தேரு லாம்பொழில் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
ஆர்கி லாவமு தையடைந் துய்ம்மினே.

Siva who wears a garland of Koṉṟai flowers which blossom in winter, when clouds wander in the sky. He has as a half a lady, on whose breasts a bodice is tied loosely. People of the world!  Save yourselves by approaching our insatiate nectar Siva, in Pai?j?eeli, surrounded by gardens where the southern balmy breeze is moving.

Arunachala Siva.

1603
Verse  8:

கோடல் கோங்கம் புறவணி முல்லைமேல்
பாடல் வண்டிசை கேட்கும்பைஞ் ஞீலியார்
பேடு மாணும் பிறரறி யாததோர்
ஆடு நாக மசைத்த அடிகளே.

The god in Pai?j?eeli, where the sound of the bees can be heard like music humming on the Arabian jasmine flowers, which beautify the forest region, which has white species of Malabar glory lily and common Caung, is the god whom others cannot find out whether he is hermophrodite and male.  He is the god who tied a dancing cobra.

Arunachala Siva.1604
Verse  7:

வரிப்பை யாடர வாட்டி மதகரி
உரிப்பை மூடிய வுத்தம னாருறை
திருப்பைஞ் ஞீலி திசைதொழு வார்கள்போய்
இருப்பர் வானவ ரோடினி தாகவே.

Causing the cobra which has the nature of dancing and which has lines and a hood, to dance, those who worship Tirup Pai?jneeli, where the superior god, who has covered himself with a skin of a frenzied elephant looking towards the direction, in which it is located entering into heaven, after death will be in the company of the celestial beings, happily.

Arunachala Siva.

1605
Verse  6:


குண்டு பட்டுக் குறியறி யாச்சமண்
மிண்ட ரோடு படுத்துய்யப் போந்துநான்
கண்டங் கார்வயல் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
அண்ட வாண னடியடைந் துய்ந்தனே.


Being low, having fallen in the company of the Jains, who do not know the aim in life and I having left them, to save myself, I saved myself by approaching the feet of our god who dwells in the universe, in Pai?jneeli, surrounded by black fields in which sugar-cane grows.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 3111