Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 3127
1546
Verse  7:

அல்ல லோடரு நோயி லழுந்திநீர்
செல்லு மாநினை யாதே கனைகுரல்
கொல்லை யேறுடைக் கொண்டீச் சுரவனை
வல்ல வாறு தொழவினை மாயுமே.

Without thinking about the right path, having sunken in sufferings and incurable diseases, people of this world!  All your karmas will vanish if you worship Koṇṭeezwaram, the Lord there, who has a bellowing bull, which lives in the forest tract, according to your ability.

Arunachala Siva.1547
Verse  6:

வெம்பு நோயும் இடரும் வெறுமையும்
துன்ப முந்துய ரும்மெனுஞ் சூழ்வினை
கொம்ப னார்பயில் கொண்டீச் சுரவனை
எம்பி ரானென வல்லவர்க் கில்லையே.


The fruits of the karmas that encircle us, ie;  the diseases which make the body hot, mental sufferings, poverty, physical sufferings and the sufferings that one has to undergo by being born. It will not be with those who are able to say our Lord in Koṇtīswaram, where ladies who are like the tender supple twigs of a plant are in large numbers.

Arunachala Siva.


1548
Verse  5:


கேளு மின்இள மைய்யது கேடுவந்
தீளை யோடிரு மல்லது எய்தன்முன்
கோள ராவணி கொண்டீச் சுரவனை
நாளு மேத்தித் தொழுமின் நன்காகுமே.

People of this world!  Listen to me.  Having lost the period of youth, before you get cough and phlegm, worship with folded hands praising Koṇṭiswaram, who adorns himself with cobra which has the nature of killing. It will do you immense good.

Arunachala Siva.

1549
Verse  4:

தந்தை தாயொடு தார மெனுந்தளைப்
பந்தம் ஆங்கறுத் துப்பயில் வெய்திய
கொந்த விழ்பொழிற் கொண்டீச் சுரவனைச்
சிந்தை செய்மின் அவனடி சேரவே.


Cutting the bondage of father, mother and wife which bind you, in order to attain eternal life, to reach the lotus-red feet of the Lord in Koṇṭeeswram, which has gardens where bunches of flowers unfold their petals, meditate on him.  People of this world!

Arunachala Siva.

1550
Verse  4:

தந்தை தாயொடு தார மெனுந்தளைப்
பந்தம் ஆங்கறுத் துப்பயில் வெய்திய
கொந்த விழ்பொழிற் கொண்டீச் சுரவனைச்
சிந்தை செய்மின் அவனடி சேரவே.

1551
Verse  3:

மாடு தானது வில்லெனின் மாநுடர்
பாடு தான்செல்வா ரில்லைபன் மாலையாற்
கூட நீர்சென்று கொண்டீச் சுரவனைப்
பாடு மின்பர லோகத் திருத்துமே.

If one has no wealth people will not go near him, people of this world!
You sing about the fame of Koṇṭīswaram, approaching him with many garlands;
he will fix you permanently in the world of liberated souls.

Arunachala Siva.
1552
Verse  2:


சுற்ற முந்துணை நன்மட வாளொடு
பெற்ற மக்களும் பேண லொழிந்தனர்
குற்ற மில்புகழ்க் கொண்டீச் சுரவனார்
பற்ற லாலொரு பற்றுமற் றில்லையே.

The relations, the goodnatured lady who is the life-partner and children that were born, have given up loving me, there is no other support except the support of Koṇṭeeswarar of spotless fame.

Arunachala Siva.1553
Tiruk Konteeswaram:

Verse 1:

கண்ட பேச்சினிற் காளையர் தங்கள்பால்
மண்டி யேச்சுணும் மாதரைச் சேராதே
சண்டி யீச்சுர வர்க்கருள் செய்தவக்
கொண்டி யீச்சுர வன்கழல் கூறுமே.


Being united with youths without joining the women who indulge in abuse according to their fancy and pocketing their insults, people of this world! Speak about the greatness of the feet of that famous Koṇṭeeswaram who bestowed his grace on Chandikesa.

Arunachala Siva.
 

1554
Verse  10:

பாரு ளீரிது கேண்மின் பருவரை
பேரு மாறெடுத் தானை யடர்த்தவன்
கார்கொள் நீர்வயல் சூழ்தண் கருவிலிக்
கூர்கொள் வேலினன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

People who dwell in this world!  Listen to this.  Siva who pressed the demon, who lifted the big mountain to remove it from its position.  Reach cool Karuvilikoṭṭiṭṭai, which is surrounded by fields having water of black color and where Siva, with a sharp trident, dwells.

Padigam on Tiru Karuvilikottittai concluded.

Arunachala Siva.


1555
Verse  9:

நம்பு வீரிது கேண்மின்கள் நாடொறும்
எம்பி ரானென் றிமையவ ரேத்துமே
கம்ப னாருறை கின்ற கருவிலிக்
கொம்ப னார்பயில் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

People who believe in my words!  Listen to this.  Reach Karuvilikkoṭṭiṭṭai, where ladies who are slender and supple like the twig of a plant are crowded, and where Ekampaṉar, who is praised by the celestial beings who do not wink as "our chief" dwells.

Arunachala Siva.


1556
Verse  8:

பிணித்த நோய்ப்பிற விப்பிரி வெய்துமா
றுணர்த்த லாமிது கேண்மி னுருத்திர
கணத்தி னார்தொழு தேத்துங் கருவிலிக்
குணத்தி னானுறை கொட்டிட்டை சேர்மினே.


People of this world!  Please listen to the advice which can relieve you from the birth of sufferings which bind you.  Reach Karuvilikoṭṭiṭṭai, which the groups of Rudras, worship with joined hands and praise and where Siva of eight attributes dwells.

Arunachala Siva.

1557
Verse  7:

நில்லா வாழ்வு நிலைபெறு மென்றெண்ணிப்
பொல்லா வாறு செயப்புரி யாதுநீர்
கல்லா ரும்மதில் சூழ்தண் கருவிலிக்
கொல்லே றூர்பவன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

Thinking that the transient life could be made permanent, without committing acts in bad ways people of this world!  You reach cool Karuvilikoṭṭiṭṭai, surrounded by fortified walls constructed with stones, belonging to Siva, who rides on a bull which can gore enemies to death.

Arunachala Siva.

1558
Verse 6:

ஆற்ற வும்அவ லத்தழுந் தாதுநீர்
தோற்றுந் தீயொடு நீர்நிலந் தூவெளி
காற்று மாகிநின் றான்றன் கருவிலிக்
கூற்றங் காய்ந்தவன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

Without being too much sunk in sufferings, reach Karuvilikkoṭṭiṭṭai of Siva, who is rising fire, water, earth and pure space and who destroyed the god of death.

Arunachala Siva.

1559
Verse  5:

உய்யு மாறிது கேண்மி னுலகத்தீர்
பைகொள் பாம்பரை யான்படை யார்மழுக்
கையி னானுறை கின்ற கருவிலிக்
கொய்கொள் பூம்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

People of this world! This is the way to save yourselves.  Listen to me.
Siva wears a hooded cobra in the waist, reach Karuvilikoṭṭiṭṭai, which has flower-gardens where flowers can be plucked and where Siva who holds in his hand a weapon of a battle-axe, dwells.

Arunachala Siva.1560
Verse  4:

வாடி நீர்வருந் தாதே மனிதர்காள்
வேட னாய்விச யற்கருள் செய்தவெண்
காட னாருறை கின்ற கருவிலிக்
கோடு நீள்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

People of this world! Without suffering, having become emaciated, reach Karuvilikkoṭṭiṭṭai, which has gardens which have long branches and where Siva of Veṇkādu who granted a weapon to Arjunan, assuming the form of a hunter, dwells.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 3127