Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 3019
1546
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 03:59:03 PM »
Verse  8:


தந்தையாய்த் தாயு மாகித் தரணியாய்த் தரணியுள் ளார்க்
கெந்தையு மென்ன நின்ற வேழுல குடனு மாகி
எந்தையெம் பிரானே யென்றென் றுள்குவா ருள்ளத் தென்றும்
சிந்தையுஞ் சிவமு மாவார் திருப்பயற் றூர னாரே.

Being the father and the mother also being the world and father to the people of the world and being at the same time the seven worlds, the Lord in Tiruppayaṟṟūr being always the thoughts and the thoughts meditating upon Siva for those who always think of him as our father and our master.


Arunachala Siva.

1547
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 03:55:15 PM »
Verse  7:

ஆவியா யவியு மாகி யருக்கமாய்ப் பெருக்க மாகிப்
பாவியர் பாவந் தீர்க்கும் பரமனாய்ப் பிரம னாகிக்
காவியங் கண்ண ளாகிக் கடல்வண்ண மாகி நின்ற
தேவியைப் பாகம் வைத்தார் திருப்பயற் றூர னாரே.

Being the smoke of the sacrificial fire and the offerings made to gods in the sacrificial fire, being minute being, big being, the supreme god who removes the sins of sinners.
Being Brahma, creator being the lady whose eyes are like blue Nelumbo flowers,
the god in Tiruppayaṟṟur placed on one half his Devas who has the color of the ocean.


Arunachala Siva.

1548
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 03:02:12 PM »
Verse 6:


ஞாயிறாய் நமனு மாகி வருணனாய்ச் சோம னாகித்
தீயறா நிருதி வாயுத் திப்பிய சாந்த னாகிப்
பேயறாக் காட்டி லாடும் பிஞ்ஞக னெந்தை பெம்மான்
தீயறாக் கையர் போலுந் திருப்பயற் றூர னாரே.

Siva, being the sun, being also the god of death being the god of water, being the moon and being Niruti, Air, Kubēraṉ and Īsanan, the destroyer, who dances in the cremation ground from which ghosts do not leave.  Our father, our god, the Lord in Tiruppayaṟṟūr has, in his hand fire that does not leave it.

Arunachala Siva.

1549
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 02:56:55 PM »
Verse 5:


மூவகை மூவர் போலு முற்றுமா நெற்றிக் கண்ணர்
நாவகை நாவர் போலு நான்மறை ஞான மெல்லாம்
ஆவகை யாவர் போலு மாதிரை நாளர் போலும்
தேவர்க டேவர் போலும் திருப்பயற் றூர னாரே.


Siva is male, female and hermaphrodite and has three forms, has a frontal eye and who is all the objects, the eye of wisdom has the tongue from which the inarticulate The sounds of Sūkhumai, Paisanti, Madhyamai, and Vaikari have their origin, in him.
He is the origin of the four Vedas, and the wisdom contained in them. He has Ārdra, as his favorite star. The Lord in Tiruppayaṟṟūr is the supreme god above all other Devas.

Arunachala Siva.

1550
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 02:50:12 PM »
Verse 4:

பார்த்தனுக் கருளும் வைத்தார் பாம்பரை யாட வைத்தார்
சாத்தனை மகனா வைத்தார் சாமுண்டி சாம வேதம்
கூத்தொடும் பாட வைத்தார் கோளரா மதிய நல்ல
தீர்த்தமுஞ் சடையில் வைத்தார் திருப்பயற் றூர னாரே.


Siva granted his grace to Arjuna. He placed a cobra in the waist to dance, spreading its hood. He placed Sāttaṉ* in the relationship of son to him.  He danced with Chāmuṇdi Kāḷi and chanted the Sama Vēda.  Siva in Tiruppayaṟṟūr placed on his matted locks,  holy water of Ganga, a crescent moon and a cobra capable of killing.

(*  Ayyappa Swami.)

Arunachala Siva.


1551
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 02:44:09 PM »
Verse  3:


நங்களுக் கருள தென்று நான்மறை யோது வார்கள்
தங்களுக் கருளு மெங்க டத்துவன் றழலன் றன்னை
எங்களுக் கருள்செ யென்ன நின்றவ னாக மஞ்சுந்
திங்களுக் கருளிச் செய்தார் திருப்பயற் றூர னாரே.

Siva, our ultimate reality, who grants his grace to those who chant the four Vedas, with the firmness of mind that we shall receive his grace;  He has the color of fire.
He stood as the cause, for all the living beings to request.  Please grant us your grace, Siva in Tiruppayaṟṟūr bestowed his grace on the crescent moon which is afraid of the cobra.

Arunachala Siva.

1552
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 02:41:10 PM »
Verse  2:


உவந்திட்டங் குமையோர் பாகம் வைத்தவ ரூழி யூழி
பவந்திட்ட பரம னார்தா மலைசிலை நாக மேற்றிக்
கவர்ந்திட்ட புரங்கண் மூன்றுங் கனலெரி யாகச் சீறிச்
சிவந்திட்ட கண்ணர் போலுந் திருப்பயற் றூர னாரே.


Siva placed Uma on one half rejoicing in that act.  In every eon,  the superior god who appeared fastening the serpent as a string to the bow of a mountain, being angry with the three cities which went and plundered, to be consumed by burning fire. The Lord in Tiruppayaṟṟūr has eyes which showed anger.

Arunachala Siva.

1553
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 10:26:45 AM »
Tirup Payarrur:

Verse  1:

உரித்திட்டா ரானை யின்றோ லுதிரவா றொழுகி யோட
விரித்திட்டா ருமையா ளஞ்சி விரல்விதிர்த் தலக்க னோக்கித்
தரித்திட்டார் சிறிது போது தரிக்கில ராகித் தாமுஞ்
சிரித்திட்டா ரெயிறு தோன்றத் திருப்பயற் றூர னாரே.

Siva flayed an elephant's skin, the blood to run and flow as a river. He unfolded it to make Uma seized with fear and her fingers quiver.  Seeing her distress, when Siva flayed and covered himself with the skin.  He wore it for a little while.  He appeared, unable to wear it for a long time.  Siva in Tiruppayaṟṟūr also laughed showing his teeth.

Arunachala Siva.

1554
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 10:19:26 AM »
Verse  10:

முந்துரு விருவ ரோடு மூவரு மாயி னாரும்
இந்திர னோடு தேவ ரிருடிக ளின்பஞ் செய்ய
வந்திரு பதுக டோளா லெடுத்தவன் வலியை வாட்டிக்
கந்திரு வங்கள் கேட்டார் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.


Sivaṉ in Kaṭavūr Virattam assumed the forms of Brahma and Vishnu, which are prominent and was himself Rudran, Makesan and Sadasivan.  when the celestial beings, along with Indra, and sages to make Siva feel happy by worshiping him.
Having destroyed the strength of Ravana, who lifted Kailash, having approached it, by his twenty shoulders, and listened to the songs sung by him and granted his grace.


Padigam on Tiruk Kadavur  Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.

1555
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 10:14:47 AM »
Verse 9:

சேலினே ரனையகண்ணார் திறம்விட்டுச் சிவனுக்கன்பாய்ப்
பாலுநற் றயிர்நெய்யோடு பலபல வாட்டியென்றும்
மாலினைத் தவிர நின்ற மார்க்கண்டற் காக வன்று
காலனை யுதைப்பர் போலுங் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

Giving up the relationship with the women, who have eyes like the Karnatic carp,
cherishing Siva with love, bathing with milk, good curd, ghee and many other things,
Siva in Kaṭavūr Vīraṭṭam will kick the god of death to save Markandeyan, who was always wishing his confusion to become extinct, when he was about to complete his sixteenth year. 

Arunachala Siva.

1556
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 10:10:47 AM »
Verse  8:


பற்றிலா வாழ்க்கை வாழ்ந்து பாழுக்கே நீரி றைத்தேன்
உற்றலாற் கயவர் தேறா ரென்னுங்கட் டுரையோ டொத்தேன்
எற்றுளே னென்செய்கேனா னிடும்பையால் ஞானமேதும்
கற்றிலேன் களைகண்காணேன் கடவூர்வீ ரட்டனீரே.

(see 5th verse.)  Living a life without love towards Siva.  I baled out water for a wasteland. I was just like the proverb that low people will not have clarity unless they are beset with difficulties. Into what kind of thing can I be classified, what can I do, I have not studied even a little of the theological works because of the sufferings I had to undergo.  I see no other support except you!

Arunachala Siva.

1557
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 10:06:08 AM »
Verse  7:


மாயத்தை யறிய மாட்டேன் மையல்கொண் மனத்த னாகிப்
பேயொத்துக் கூகை யானேன் பிஞ்ஞகா பிறப்பொன் றில்லீ
நேயத்தா னினைய மாட்டே னீதனேன் நீசனே னான்
காயத்தைக் கழிக்க மாட்டேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.

Sivaṉ in Kaṭavūr Vīraṭṭam,  I am incapable of understanding truth through the illusion.
I was like a rock-horned owl and like a ghost. My mind being possessed by confusion.
One who has the function of destruction!  You who have no birth! I would not think of you with love. I am undoubtedly a low person.  O righteous god!  I am unable to discard the body.

Arunachala Siva.

1558
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 10:01:47 AM »
Verse  6:

பழியுடை யாக்கை தன்னிற் பாழுக்கே நீரி றைத்து
வழியிடை வாழ மாட்டேன் மாயமுந் தெளிய கில்லேன்
அழிவுடைத் தாய வாழ்க்கை யைவரா லலைக்கப் பட்டுக்
கழியிடைத் தோணி போன்றேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.


Baling out water for the waste-land which has no cultivation, in the reproachful body,
I won't lead a life in the path ordained in scriptures.  I am unable to get cleared from the confusion. I am like a boat in the backwater, being harassed by the five senses organs in the life which has destruction as its end, Siva in Katavūr Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.


1559
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 06, 2017, 09:57:17 AM »
Verse 5:


தலக்கமே செய்து வாழ்ந்து தக்கவா றொன்று மின்றி
விலக்குவா ரிலாமை யாலே விளக்கத்திற் கோழி போன்றேன்
மலக்குவார் மனத்தி னுள்ளே காலனார் தமர்கள் வந்து
கலக்கநான் கலங்கு கின்றேன் கடவூர்வீ ரட்ட னீரே.

Having lived committing shameful deeds, without anything worthy about me as there was nobody to prevent me,  I was like a cricket, that stops its noise during day.
I become perturbed in mind when the servants of the god of death who is in the confused minds of people, come near me and confound me,  Siva in Katavūr Vīraṭṭam!

Arunachala Siva.

1560
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 05, 2017, 10:54:16 AM »
Verse  4:


பெரும்புலர் காலை மூழ்கிப் பித்தர்க்குப் பத்த ராகி
அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டாங் கார்வத்தை யுள்ளே வைத்து
விரும்பிநல் விளக்குத் தூபம் விதியினா லிடவல் லார்க்குக்
கரும்பினிற் கட்டி போல்வார் கடவூர்வீ ரட்ட னாரே.

Bathing in the early hours of day-break, being a votary of Siva, having the attachment towards a desired thing in the mind, worshiping with buds and flowers, with affection,
to those who are able to burn good lamps and burn incense according to rules, Siva in Katavūr Vīraṭṭam is as sweet as sugar-cane jaggery.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 3019