Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 3200
1516
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 03, 2018, 09:32:37 AM »
Verse  9:


அரியபெரும் பொருளாகி நின்றான் தன்னை
    அலைகடலில் ஆலாலம் அமுது செய்த
கரியதொரு கண்டத்துச் செங்கண் ஏற்றுக்
    கதிர்விடுமா மணிபிறங்கு காட்சி யானை
உரியபல தொழில் செய்யும் அடியார்தங்கட்
    குலகமெலாம் முழுதளிக்கும் உலப்பி லானைத்
தெரிவையொரு பாகத்துச் சேர்த்தி னானைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.He is the great and rare Being;
He is rides a red- eyed Bull and His neck dark with the poison of Aalaalam from the billowy sea,
dazzles like a bright- rayed sapphire;
He is the deathless One who confers the whole world on His Servitors that perform manifold and befitting services;
He is concorporate with a Woman;
it is Him that I beheld at Chengkaattangkudi.


Arunachala Siva.

1517
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 03, 2018, 09:28:57 AM »
Verse 8:


கல்லாதார் மனத்தணுகாக் கடவுள் தன்னைக்
    கற்றார்கள் உற்றோருங் காத லானைப்
பொல்லாத நெறியுகந்தார் புரங்கள் மூன்றும்
    பொன்றிவிழ அன்றுபொரு சரந்தொட் டானை
நில்லாத நிணக்குரம்பைப் பிணக்கம் நீங்க
    நிறைதவத்தை அடியேற்கு நிறைவித் தென்றுஞ்
செல்லாத செந்நெறிக்கே செல்விப் பானைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He is the Lord-God who approaches not the minds of the unlearned;
He is the dear One realized by the learned;
He,
of yore sped a battling dart that pulled down the three towns of the pursuers of the evil way;
To do away with the illnesses of the ephemeral body;
He blessed me with tapas,
fruitful and complete,
And caused me tread the godly way with deviation none;
It is Him that I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.

1518
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 03, 2018, 07:59:50 AM »
Verse  7:

எத்திக்கு மாய்நின்ற இறைவன் தன்னை
    ஏகம்பம் மேயானை யில்லாத் தெய்வம்
பொத்தித்தம் மயிர்பறிக்குஞ் சமணர் பொய்யிற்
    புக்கழுந்தி வீழாமே போத வாங்கிப்
பத்திக்கே வழிகாட்டிப் பாவந் தீர்த்துப்
    பண்டைவினைப் பயமான எல்லாம் போக்கித்
தித்தித்தென் மனத்துள்ளே ஊறுந் தேனைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He,
the Lord,
abides in every direction;
He is of Ekampam;
He is the honey that sweetly per collates In my mind.
He retrieved me from getting immersed and sunk in the falsity of the Jains who enshrine   a pseudo- deity and who pluck out their hair;
He drew me away from them,
annulled my sins,
Showed me the path of devotion and rendered nugatory the very dread of hoary Karma and all that it breeds;
It is Him that I beheld at Chengkaattangkudi.


Arunachala Siva.

1519
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 03, 2018, 07:56:03 AM »
Verse  6:


கன்னியையங் கொருசடையிற் கரந்தான் தன்னைக்
    கடவூரில் வீரட்டங் கருதி னானைப்
பொன்னிசூழ் ஐயாற்றெம் புனிதன் தன்னைப்
    பூந்துருத்தி நெய்த்தானம் பொருந்தி னானைப்
பன்னியநான் மறைவிரிக்கும் பண்பன் தன்னைப்
    பரிந்திமையோர் தொழுதேத்திப் பரனே யென்று
சென்னிமிசைக் கொண்டணிசே வடியி னானைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He concealed a virgin in a stand of His matted hair;
He loves to abide at the Veerattam of Kadavoor;
He is the holy One of Aiyaaru- upon- the Ponni;
He presides over Poonthurutthi and Neitthaanam;
He is the Master that explicates the fourfold Vedas;
His roseate Feet;
Are borne on the crowns of the Devas who in love hail and above Him as the supreme Lord;
It is Him I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.

1520
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 02, 2018, 07:52:15 AM »
Verse  5:


நஞ்சடைந்த கண்டத்து நாதன் தன்னை
    நளிர்மலர்ப்பூங் கணைவேளை நாச மாக
வெஞ்சினத்தீ விழித்ததொரு நயனத் தானை
    வியன்கெடில வீரட்டம் மேவி னானை
மஞ்சடுத்த நீள்சோலை மாட வீதி
    மதிலாரூர் இடங்கொண்ட மைந்தன் தன்னைச்
செஞ்சினத்த திரிசூலப் படையான் தன்னைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He is the Lord whose throat contains the poison;
With His One eye He so stared in fierce wrath at him who wields the cool flowery darts,
that he perished;
He is of vast Gedila Veerattam;
He is the noble One abiding at walled Aaroor of turreted mansions girt with long and cloud- copped gardens;
He is the wielder of the trident that smokes fierce and ruddy wrath;
It is Him that I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.

1521
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 02, 2018, 07:47:34 AM »
Verse  4:


கந்தமலர்க் கொன்றையணி சடையான் தன்னைக்
    கதிர்விடுமா மணிபிறங்கு கனகச் சோதிச்
சந்தமலர்த் தெரிவை யொரு பாகத்தானைச்
    சராசரநற் றாயானை நாயேன் முன்னைப்
பந்தமறுத் தாளாக்கப் பணிகொண் டாங்கே
    பன்னியநூல் தமிழ்மாலை பாடு வித்தென்
சிந்தைமயக் கறுத்ததிரு வருளினானைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

His matted hair is adorned with fragrant Konrai flowers;
Like luster of gold married to jasper's radiance He is concorporate with the lovely and flowery Damsel;
He is the goodly Mother unto the moving and the stationary;
He is the Grace that did away with my former bondage,
made me His servitor,
caused me to weave garlands of Tamil verse and set at nought the murk of my mind;
It is Him that I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.

1522
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 02, 2018, 07:42:16 AM »
Verse  3:

உருகுமனத் தடியவர்கட் கூறுந் தேனை
    உம்பர்மணி முடிக்கணியை உண்மை நின்ற
பெருகுநிலைக் குறியாளர் அறிவு தன்னைப்
    பேணியஅந் தணர்க்குமறைப்பொருளைப்பின்னும்
முருகுவிரி நறுமலர்மேல் அயற்கும் மாற்கும்
    முழுமுதலை மெய்த்தவத்தோர் துணையை வாய்த்த
திருகுகுழல் உமைநங்கை பங்கன் தன்னைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He is the honey that issues from the minds of those that melt;
He is the crest- jewel of the gemmy crowns of the celestial beings;
He indeed is the knowledge of those that are poised in Truth,
and who thereby gain increasing wisdom;
He is the One who taught the import of the Vedas to the Brahmins;
He is the Primal Ens unto Brahma seated on the fragrant Flower that burgeons in beauty,
and Vishnu,
He is the Help unto the true tapaswins;
He is the consort of Uma of lovely tresses,
It is Him I beheld at Chengkkaattangkudi.

Arunachala Siva.

1523
General Discussion / Arunai Vijayam Day - 01.09.2018
« on: September 01, 2018, 05:19:00 PM »
Today is Arunai Vijayam Day.

Bhagavan came to Tiruvannamali on 1st September.  This day is observed as
Arunai Vijayam Day.  The day is celebrated as a holy day in the
Asramam, with special abhishekam, alankaram and arti for
Sri Ramanewara Mahalingam, followed by special prayers and singing of
Arunachala Akshara Mana Malai.

Arunachala Siva.     

1524
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 01, 2018, 11:27:47 AM »
Verse  2:


துங்கநகத் தாலன்றித் தொலையா வென்றித்
    தொகுதிறலவ் விரணியனை ஆகங் கீண்ட
அங்கனகத் திருமாலும் அயனுந் தேடும்
    ஆரழலை அநங்கனுடல் பொடியாய் வீழ்ந்து
மங்கநகத் தான்வல்ல மருந்து தன்னை
    வண்கயிலை மாமலைமேல் மன்னி நின்ற
செங்கனகத் திரள்தோளெஞ் செல்வன் தன்னைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.


He could not be killed save by mighty,
clawing nails;
Such was the victorious puissance of Hiranya;
Neither beauteous Vishnu nor Brahma of golden hue could behold Him-- the rare column to fire--,
In their quest.
He who caused Manmatha to crumble into powdery ash,
became,
to the joy of Rati,
The Nectar that revived him;
He is the opulent One whose strong shoulders are ruddy gold.
He abides at the of munificent Mount Kailash;
It is Him,
I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.

1525
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 01, 2018, 11:18:45 AM »
Tiruch Chenkattaangkudi:

Verse 1:


பெருந்தகையைப் பெறற்கரிய மாணிக் கத்தைப்
    பேணிநினைந் தெழுவார்தம் மனத்தே மன்னி
இருந்தமணி விளக்கதனை நின்ற பூமேல்
    எழுந்தருளி யிருந்தானை எண்டோள் வீசி
அருந்திறல்மா நடமாடும் அம்மான் தன்னை
    அங்கனகச் சுடர்க்குன்றை அன்றா லின்கீழ்த்
திருந்துமறைப் பொருள்நால்வர்க் கருள்செய் தானைச்
    செங்காட்டங் குடியதனிற் கண்டேன் நானே.

He is the noble and lofty One;
He is the ruby hard to come by;
He is the beauteous lamp that irradiates the minds of those that bestir themselves thinking on Him;
He is enshrined in (every) flower;
He is the Lord that enacts the great dance with rare skill throwing up His eight arms;
He is a beautiful hill,
golden and radiant;
He,
of yore,
Explicated the true import of the Vedas to the Four seated under the Banyan tree;
Him,
I beheld at Chengkaattangkudi.

Arunachala Siva.

1526
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 01, 2018, 11:12:45 AM »
Verse  10:


வேந்தன்நெடு முடியுடைய அரக்கர் கோமான்
    மெல்லியலாள் உமைவெருவ விரைந்திட் டோடிச்
சாந்தமென நீறணிந்தான் கயிலை வெற்பைத்
    தடக்கைகளா லெடுத்திடலுந் தாளா லூன்றி
ஏந்துதிரள் திண்டோளுந் தலைகள் பத்தும்
    இறுத்தவன்தன் இசைகேட்டு இரக்கங் கொண்ட
பாந்தளணி சடைமுடியெம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


When the King of the lofty crown and mighty hands rushed and uprooted Mount Kailash which belongs to Him who wears the ash though it were sandalwood powder,
and when the King of the demons thus scared Uma of soft mien,
He pressed His foot and crushed his up-borne and mighty shoulders and ten heads;
then He listened to his music and relented;
He is the One,
whose matted crest is adorned with a snake;
He is the supernal light of Paasoor beholding which I,
the servitor,
have gained salvation.

Padigam on Tirup Pasoor completed.

Arunachala Siva.

1527
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 01, 2018, 11:08:27 AM »
Verse  9:

ஞாலத்தை யுண்டதிரு மாலும் மற்றை
    நான்முகனும் அறியாத நெறியார் கையிற்
சூலத்தால் அந்தகனைச் சுருளக் கோத்துத்
    தொல்லுலகிற் பல்லுயிரைக் கொல்லுங் கூற்றைக்
காலத்தா லுதைசெய்து காதல் செய்த
    அந்தணனைக் கைக்கொண்ட செவ்வான் வண்ணர்
பாலொத்த வெண்ணீற்றர் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


Such is He that He can not be eyed by Vishnu who devoured the earth,
and the Four-faced;
He smote Antakaasura with the trident of His hand;
He kicked to death Death who kills the many many beings of the hoary world;
He accepted the Brahmin who loved Him;
His hue is incarnadine like ruddy sky;
He wears the milk- white ash;
He is the supernal light of Paasoor witnessing which,
I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.

1528
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 01, 2018, 11:04:09 AM »
Verse 8:


அண்டவர்கள் கடல்கடைய அதனுள் தோன்றி
    அதிர்த்தெழுந்த ஆலாலம் வேலை ஞாலம்
எண்டிசையுஞ் சுடுகின்ற வாற்றைக் கண்டு
    இமைப்பளவி லுண்டிருண்ட கண்டர் தொண்டர்
வண்டுபடு மதுமலர்கள் தூவி நின்று
    வானவர்கள் தானவர்கள் வணங்கி யேத்தும்
பண்டரங்க வேடனையெம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


When the celestial beings churned the sea,
aalaalam rose up and caused ubiquitous quaking;
when He saw it burn the sea- girt earth in all the eight directions,
He ate it and darkened His throat before eyes could wink;
His guise is that of the Paandarangkam's Dancer whom servitors adore scattering flowers buzzed by bees;
He is the One hailed by Devas and Asuras;
He is the supernal light of Paasoor witnessing which I,
the servitor,
have gained deliverance.

Arunachala Siva.

1529
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 01, 2018, 09:17:54 AM »
Verse  7:

இணையொருவர் தாமல்லால் யாரு மில்லார்
    இடைமருதோ டேகம்பத் தென்றும் நீங்கார்
அணைவரியர் யாவர்க்கும் ஆதி தேவர்
    அருமந்த நன்மையெலாம் அடியார்க் கீவர்
தணல் முழுகு பொடியாடுஞ் செக்கர் மேனித்
    தத்துவனைச் சாந்தகிலின் அளறு தோய்ந்த
பணைமுலையாள் பாகனையெம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


None else is His peer;
He is His own equal;
He never parts from Idaimarutu and Ekampam;
He is one that is inaccessible;
He is the Primal God;
He grants all weal,
Verily,
nectar- like,
to His servitors;
He is the Tattvan whose ruddy body is bedaubed with Her of swelling breasts that are coated with the paste of sandalwood and eaglewood;
He is the supernal light of Paasoor witnessing which I,
the servitor,
have gained deliverance.


Arunachala Siva.

1530
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 01, 2018, 09:12:50 AM »
Verse  6:


புத்தியினாற் சிலந்தியுந்தன் வாயின் நூலால்
    புதுப்பந்தர் அதுஇழைத்துச் சருகால் மேய்ந்த
சித்தியினால் அரசாண்டு சிறப்புச் செய்யச்
    சிவகணத்துப் புகப்பெய்தார் திறலால் மிக்க
வித்தகத்தால் வெள்ளானை விள்ளா அன்பு
    விரவியவா கண்டதற்கு வீடு காட்டிப்
பத்தர்களுக் கின்னமுதாம் பாசூர் மேய
    பரஞ்சுடரைக் கண்டடியேன் உய்ந்த வாறே.


Endowed with Gnosis,
the Spider with its salival thread wove a fresh canopy which came to be covered with Dry leaves;
for this service He blessed it with rulership;
He also made it a to attain of Sivagnana;
He witnessed the flawless love of the white tusker of mighty skill and blessed it with Moksha;
He is the sweet nectar of devotees;
He is the supernal light of Paasoor beholding which,
I,
the servitor,
have gained salvation.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 3200