Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 2907
1501
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 10, 2017, 12:13:25 PM »
Verse  4:

நாகமும் வரையுமே நாணும் வில்லுமா
மாகமார் புரங்களை மறித்த மாண்பினர்
பூகமார் பொழிலணி பூந்த ராய்நகர்ப்
பாகமர் மொழியுமை பங்கர் காண்மினே.


Having the serpent and the mountain as bowstring and bow respectively, the great god who prevented the three cities to fly as they wished in the sky, and destroyed them is the one who has Uma, who speaks words as sweet as syrup of sugar, residing in the city of Pūntarāy which is adorned by parks of areca-palms.

Arunachala Siva.


1502
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 10, 2017, 12:09:43 PM »
Verse  3:

தருக்கிய திரிபுரத் தவர்கள் தாம்உகப்
பெருக்கிய சிலைதனைப் பிடித்த பெற்றியர்
பொருக்கடல் புடைதரு பூந்த ராய்நகர்க்
கருக்கிய குழலுமை கணவர் காண்மினே.

The God who had the nature of holding a bow to increase the prosperity of the Devas, and the proud inhabitants of the three cities to meet with destruction, is the husband of Uma, who has black tresses of hair and resides in the city of Pūntarāy which has on its side the sea which dashes against the shore.


Arunachala Siva.

1503
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 10, 2017, 12:06:28 PM »
Verse  2:மூதணி முப்புரத் தெண்ணி லோர்களை
வேதணி சரத்தினால் வீட்டி னாரவர்
போதணி பொழிலமர் பூந்த ராய்நகர்த்
தாதணி குழலுமை தலைவர் காண்மினே.

The god who destroyed countless demons, in the three cities of old decorations, with a hot arrow is the husband of Uma who has tresses of hair adorned with pollen, and resides in the city of Pūntarāy where there are parks made beautiful by flowers.

Arunachala Siva.

 

1504
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 10, 2017, 12:01:59 PM »
Tirup Puntaray:  (Sirkazhi)


Verse 1:

மின்னன வெயிறுடை விரவ லோர்கள்தந்
துன்னிய புரமுகச் சுளிந்த தொன்மையர்
புன்னையம் பொழிலணி பூந்த ராய்நகர்
அன்னமன் னந்நடை யரிவை பங்கரே.

The three cities of the enemies who had teeth shining like lightning, which were close to each other the primordial god who destroyed them by getting angry. He is the one who has as his half a lady having a gait resembling that of the swan, in the city of Pūntarāy which is beautiful by parks of mast wood trees.

Arunachala Siva.


1505
51.  For everything and all the beings this is the greatest teaching.  'I am Brahman' is the great emancipation and the highest.  Thus, I am that myself.

52.'I' and the experience thereof -- this is highly confidential.  I am Brahman - this alone
is ever the knowledge which is great by itself.

53.  I am Brahman - this alone is the grand effulgence, this alone the great mantra,
this alone the supreme Japa.

54.  The certitude 'I am Brahman'  - this alone is the great sacred bath.  The certainty 'I am Brahman' - this alone is the great sacred waters.

55.  The resolve 'I am Brahman' - this alone is the great Ganga.  The conviction 'I am Brahman' - this alone is the supreme dharma.

56.  The firmness 'I am Brahman' - this alone is the lofty expanse.  'I am Brahman alone ' - this alone is wisdom. The determination 'I am Brahman' - this is the consummation of everything.

57. The cowherdesses of guileless hearts while wandering hither and thither in search of water, behold the golden hearted Sambhu in the center of the 'lotus friend' sun,
who with his hands of rays reaching out to all worlds, nourishes them and enriches the flora by raining down waters drawn from their sources. 

Thus concludes Chapter 37 entitled 'Topic of all settled conclusions' in the sixth amsa
called Sankara of Sri Siva Rahasyam.

concluded.

Arunachala Siva.   

1506
General Discussion / Panguni Uttiram - 09.04.2017:
« on: April 09, 2017, 03:25:49 PM »
Today is Panguni Uttiram.  Today is the wedding of Siva and Parvati and also Muruga
and Deivyanai.  There are celebrations in all Siva Temples for these weddings.

Arunachala Siva. 

1507
General topics / Re: Editorial - April - June 2017:
« on: April 09, 2017, 01:12:33 PM »
What surrender means is jettisoning an outmoded way of behavior that no longer is relevant because one has matured beyond that condition. How could Bhagavan explain
to His family that after the supreme revelation, He could no longer live the life He had before?  Obviously He could not and left without explanation.  He did not run away but went forward to meet His destiny.

It is the same with us.  There are times when our modes of thinking or feeling are obsolete and we endure the painful process of shedding an old skin.  It does not mean
we run off but our relationship with the world and those in it has radically altered. Sometimes we can rationally explain it, sometimes not; hence the confusion when others ask us what happened. Unless that person has been through a similar rite of passage, any explanation is pointless.  When a person discovers her or his destiny and truly believes in it, nothing can stand in the way.  Neither security, calls from family, loved ones, society's demands for conformity to its values, nothing.  That is why Bhagavan's story continues to inspire us.  Here was someone for whom the power of Arunachala over rode every other consideration.

contd.,

Arunachala Siva.           

1508
Verse  171:

Do we not know, from the way in which the trifling pleasures arise, and then just as quickly fade away, the supreme bliss is simply the eradication of desire?  If we inquire
into it and clearly understand that it is like the bamboo container into which insects enter, get struck and die, desire for the pleasures of the five senses will end.

According to TCS, the word 'nalikai' is a 'ticai-c-cool - provincial word, in other words,
a word peculiar to one of the Tamizh provinces, a dialect word.  The 'naikai' is a bamboo tube, used for dispensing liquids like oil, ghee or honey.  It is blocked up at both ends, leaving just a small hole through which insects, such as the maravattai -- millipede, might enter.  Stuck in this sticky substance and unable to find the way out,
the insects are unable to escape.

contd.,

Arunachala Siva.       

1509
Verse  170:

What need is there to point out that wealth, youth, the body itself, are a mere mirage?
It is plain for all to see (that they are impermanent).  Those who are swift to renounce the world, as their discriminating awareness falls away, will not return to the round of birth and death.  Or if they do return, will (those attachments) affect (those who are as) Siva?  No, they will not affect them.

The last sentence, literally translated, says, if they return will (those attachments) touch Siva?  No, They will not touch Him. TCS explains, if they do return to some defect of Jnana, they will remain in a state of transcendence over those attachments on account of the pure Vasana resulting from the past renunciation and austerities.  Will they (those attachments) take hold of and affect them?  No.  They will not....Since, like Siva, they are free from attachment to anything at all, since they will not be affected.

Arunachala Siva.
         

1510
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 09, 2017, 12:40:43 PM »
Verse  11:

கொடியுயர் மால்விடை யூர்தியி னான்திருக் கோட்டாற்றுள்
அடிகழ லார்க்கநின் றாடவல் லஅரு ளாளனைக்
கடிகம ழும்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொல்
படியிவை பாடிநின் றாடவல் லார்க்கில்லை பாவமே.

On Siva who has a flag of a bull held high and a vehicle of big bull and who is full of grace, and who is able to dance standing to make the anklets worn on the leg to make a big sound,there will be no sins for those who can sing these words, and dance out of joy as a means of getting the grace of god, composed by Jnana Sambandhan of Sirkazhi, which has gardens full of fragrance.

Padigam on Tiruk Kottaru completed.

Arunachala Siva.


1511
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 09, 2017, 12:36:20 PM »
Verse  10:

கடுக்கொடுத் ததுவ ராடையர் காட்சியில் லாததோர்
தடுக்கிடுக் கிச்சம ணேதிரி வார்கட்குத் தன்னருள்
கொடுக்ககில் லாக்குழ கன்அம ருந்திருக் கோட்டாற்றுள்
இடுக்கணின் றித்தொழு வார்அம ரர்க்கிறை யாவரே.


Buddhists who wear dress soaked in red ochre to which is added gall-nut powder to make it a fast color. To these who wander naked taking under their arms seat for sitting, and unpleasant to look at. Those who worship without any trouble Siva in Tirukkōṭṭāṟu where the youth who does not grant his grace to those two.  Those devotees will become the Lord of the immortals.

Arunachala Siva.
1512
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 09, 2017, 12:29:49 PM »
Verse  9:

ஓங்கிய நாரண னான்முக னும்உண ராவகை
நீங்கிய தீயுரு வாகிநின் றநிம லன்னிழற்
கோங்கம ரும்பொழில் சூழ்ந்தெழி லார்திருக் கோட்டாற்றுள்
ஆங்கம ரும்பெரு மானம ரர்க்கம ரனன்றே.


The spotless Siva who stood as a form of fire which cannot be measured so that Narayana who grew tall and Brahma of four faces, could not find it out. The god who dwells in Tirukkōṭṭāṟu full of beauty by being surrounded by gardens where there are common caung trees, is Makātēyaṉ, who is superior to all other gods.

Arunachala Siva.

1513
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 09, 2017, 12:25:35 PM »
Verse  8:

இரவம ருந்நிறம் பெற்றுடை யவிலங் கைக்கிறை
கரவம ரக்கயி லையெடுத் தான்வலி செற்றவன்
குரவம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள்
அரவம ருஞ்சடை யானடி யார்க்கருள் செய்யுமே.


Siva who destroyed the strength of the King of Lanka, who was as black as night and lifted Kailash with a deceitful ideas. Sivaṉ on whose matted locks, a cobra, is living and who is in Tirukkōṭṭāṟu surrounded by flower gardens which have bottle-flower trees, will grant his grace to his devotees.

Arunachala Siva.
1514
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 09, 2017, 12:22:06 PM »
Verse  7:

துண்டம ரும்பிறை சூடிநீ டுசுடர் வண்ணனும்
வண்டம ருங்குழன் மங்கைநல் லாளொரு பங்கனும்
தெண்டிரை நீர்வயல் சூழ்ந்தழ கார்திருக் கோட்டாற்றுள்
அண்டமு மெண்டிசை யாகிநின் றவழ கனன்றே.

Siva who has the color of fire, wearing a segment of a crescent moon, and the god who has on his half a good lady of distinction on whose tresses of hair bees settle.
In Tirukkōṭṭāṟu which is beautiful and surrounded by fields full of water having clear waves, is the beautiful person who is the earth and the eight directions!

Arunachala Siva.

1515
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 09, 2017, 12:17:31 PM »
Verse  6:

பந்தம ரும்விரன் மங்கைநல் லாளொரு பாகமா
வெந்தம ரும்பொடிப் பூசவல் லவிகிர் தன்மிகும்
கொந்தம ரும்மலர்ச் சோலைசூழ்ந் ததிருக் கோட்டாற்றுள்
அந்தண னைநினைந் தேத்தவல் லார்க்கில்லை அல்லலே.


The good lady of distinction who holds in her fingers a ball dwelling on one half,
Siva, different from the world who smears himself with well-burnt and cooled holy ash.
In Tirukkōṭṭaṟu surrounded by flower-gardens which have abundant bunches of flowers, there will be no sufferings for those who praise thinking of Siva as the Brahmin among gods.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 2907