Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 3073
1501
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 09:56:55 AM »
Verse  3:

தாரித் திரந்தவி ராவடி யார்தடு மாற்றமென்னும்
மூரித் திரைப்பௌவ நீக்குகண் டாய்முன்னை நாளொருகால்
வேரித்தண் பூஞ்சுட ரைங்கணை வேள்வெந்து வீழச்செந்தீப்
பாரித்த கண்ணுடை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.

In the past, at one time, Siva, who has a frontal eye from which fire spread to make Manmatha , who had five cool flowers which had honey and were shining, to be burnt and to fall down.  (See 1st verse.)  Remove the ocean which has strong waves which is the confusion of devotees as poverty does not leave them.

Arunachala Siva.

1502
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 09:51:20 AM »
Verse 2:


உடம்பைத் தொலைவித்துன் பாதந் தலைவைத்த வுத்தமர்கள்
இடும்பைப் படாம லிரங்குகண் டாயிரு ளோடச் செந்தீ
அடும்பொத் தனைய வழன்மழு வாவழ லேயுமிழும்
படம்பொத் தரவரை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.


God who has a flowing red-hot iron, whose fire drives the darkness and which is like the flower of Aṭumpu! (hare-leaf).  [Aṭampu is another form of this word;]
Who conceals the waist with the hood of a cobra which spits fire. (See 1st verse.)
Having brought to an end being born in human bodies, men of sterling worth who adorned their heads with your feet, take compassion so that they may not undergo sufferings.

Arunachala Siva.

1503
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:22:42 PM »
General  -  Pasupati Tiru Viruttam:

Verse  1:

சாம்பலைப் பூசித் தரையிற் புரண்டுநின் றாள்பரவி
ஏம்பலிப் பார்கட் கிரங்குகண் டாயிருங்  கங்கையென்னும்
காம்பலைக் கும்பணைத் தோளி கதிர்ப்பூண் வனமுலைமேல்
பாம்பலைக் குஞ்சடை யாயெம்மை யாளும்  பசுபதியே.

Siva who has matted locks in which the cobra harasses the beautiful breasts, wearing jewels which spread rays, of the lady great Ganga, who has big shoulders by which she harasses the bamboo, and who admits us as his prot?g?!.  Smearing with sacred ash, rolling the body to the right, to and around, a sacred place ((generally in fulfillment of a vow), praising your feet in the second person, take compassion on those who feel intense ardor towards you.

Arunachala Siva.1504
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:14:42 PM »
Verse  10:

கடவுந் திகிரி கடவா தொழியக் கயிலையுற்றான்
படவுந் திருவிர லொன்றுவைத் தாய்பனி மால்வரைபோல்
இடவம் பொறித்தென்னை யேன்றுகொள் ளாயிருஞ் சோலைதிங்கள்
தடவுங் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெந்  தத்துவனே.


Our ultimate reality in Tūṅkaṉai Māṭam in Kaṭantai, where the big gardens stroke the moon! When the chariot in which he was driving did not proceed further, to make Ravanan, who lifted Kailash suffer, you fixed one toe.  Admit me as your protege, inscribing on my shoulder, the form of bull which is as white as the big snow-clad Himālayam.

Padigam on Tiruth Tunganai Matam completed.

Arunachala Siva.

1505
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:13:00 PM »
Verses from 3 to 9:


Not available.

Arunachala Siva.

1506
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:10:52 PM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

1507
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:06:01 PM »
Verse  2:

ஆவா சிறுதொண்ட னென்னினைந் தானென் றரும்பிணிநோய்
காவா தொழியிற் கலக்குமுன் மேற்பழி  காதல்செய்வார்
தேவா திருவடி நீறென்னைப் பூசுசெந் தாமரையின்
பூவார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெம் புண்ணியனே.My Siva who is the embodiment of all virtues and who is in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai, where red lotus flowers are in abundance!  Alas! Thinking, what the humble devotee thought about me, if you do not save me from the incurable disease and mental worry, reproach will attach you. The god of people, who cherish you with love!

Arunachala Siva.

1508
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 10:01:44 AM »
Tiruth  Tunkanai Matam:

Verse 1:

பொன்னார் திருவடிக் கொன்றுண்டு விண்ணப்பம் போற்றிசெய்யும்
என்னாவி காப்பதற் கிச்சையுண் டேலிருங் கூற்றகல
மின்னாரு மூவிலைச் சூலமென் மேற்பொறி மேவுகொண்டல்
துன்னார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடச்  சுடர்க்கொழுந்தே.

The flame in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai where the clouds desired by people are crowded!  There is one respectful representation to your golden feet.
If it is your will to protect the life of mine who is worshiping you, the dark god of death to leave me at a distance. Inscribe on my shoulder the trident of three blades which shine like lightning.

Arunachala Siva.


1509
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:55:49 AM »
Verse  2:

கருடத் தனிப்பாகன் காண்டற் கரியன காதல்செய்யில்
குருடர்க்கு முன்னே குடிகொண் டிருப்பன கோலமல்கு
செருடக் கடிமலர்ச் செல்விதன் செங்கம லக்கரத்தால்
வருடச் சிவப்பன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.

See 1st verse.  They were difficult to be seen by the unequaled driver of Eagle. Eagle is the vehicle of Vishnu, are deep-seated before the people who have lost the outward eyes and inward eyes, if they cherish him with love.  They become red when Uma, who is as soft as the bright flower of Cheruṭam, which has increasing beauty, gently rubs them with her hands which are like red-lotus flowers.

Two Verse composition of Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.

1510
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:48:59 AM »
Tiru Marperu:

Verse  1:


மாணிக் குயிர்பெறக் கூற்றை யுதைத்தன மாவலிபால்
காணிக் கிரந்தவன் காண்டற் கரியன கண்டதொண்டர்
பேணிக் கிடந்து பரவப் படுவன பேர்த்துமஃதே
மாணிக்க மாவன மாற்பே றுடையான் மலரடியே.


The feet of Siva, in Māṟpēṟu, which resembles the lotus flower, kicked the god of death, the life span of sixteen years to be permanent, on behalf of the bachelor, Mārkaṇdēyaṉ.  They were difficult to be seen by Vishnu, who begged from Mahabali, three feet of land which was his as of right.  are praised in the second person with love by devotees who realized him within themselves, lying prostrate.  Even in the state of non-duality, which sometimes undergoes slight change, it is the bliss of salvation. They are like rubies.

Arunachala Siva.

1511
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:43:41 AM »
Verse  10:

தேன்றிகழ் கொன்றையுங் கூவிள மாலை திருமுடிமேல்
ஆன்றிக ழைந்துகந் தாடும் பிரான்மலை யார்த்தெடுத்த
கூன்றிகழ் வாளரக் கன்முடி பத்துங் குலைந்துவிழ
ஊன்றிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See 4th verse.  He has adorned on his head a garland of Bael, and Koṉṟai flowers in which honey is shining.  The master who bathes with joy in all the five prominent products of the cow. He has lotus-red feet with which he pressed down to cause all the ten crowns of the demon who had a curved sword, and lifted the mountain with a roar, to fall deranged.

Padigam on Tiruk Kadavur Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.


1512
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:38:48 AM »
Verse  9:


கேழல தாகிக் கிளறிய கேசவன் காண்பரிதாய்
வாழிநன் மாமலர்க் கண்ணிடந் திட்டவம் மாலவற்கன்
றாழியு மீந்து வடுதிறற் காலனை யன்றடர்த்து
ஊழியு மாய பிரான்கட வூருறை யுத்தமனே.

Being difficult to be found out by Vishnu, who dug up the earth taking the form of a  boar,  giving a discus too on that day when that Vishnu, scooped out his own eye resembling the beautiful lotus, and placed it at his feet.  Killing in the distant past Yama, who has the power of killing living beings,  he is the master who is himself the eons also.


Arunachala Siva.

1513
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 09:33:59 AM »
Verse 8:

வெண்டலை மாலையுங் கங்கை கரோடி விரிசடைமேல்
பெண்டணி நாயகன் பேயுகந் தாடும் பெருந்தகையான்
கண்டனி நெற்றியன் காலனைக் காய்ந்து கடலின்விடம்
உண்டருள் செய்தபி ரான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See 4th verse. He is the chief, who adorns himself with a lady and has on his spreading matted locks, a garland of skulls from which issues the stench of flesh, Ganga, and a garland of pure white skulls.  He is a noble-minded god who rejoices in dancing with ghosts, has an eye on the forehead which is uncommon with other eyes. Being enraged at Yama, he is the master who consumed the poison of the ocean.

Arunachala Siva.

1514
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 08:10:07 AM »
Verse  7:

படர்சடைக் கொன்றையும் பன்னக மாலை பணிகயிறா
உடைதலை கோத்துழன் மேனிய னுண்பலிக் கென்றுழல்வோன்
சுடர்பொதி மூவிலை வேலுடைக் காலனைத் துண்டமதா
உடறிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.

See 4th verse.  He has a body in which the garland of broken skulls, which have been strung with the help of a cobra as a rope, is moving, a garland of cobras, and Koṉṟai which is inserted in the spreading matted locks. (Appar, 4:111-1: Sarakkaṟait Tiruviruttam.) He wanders to receive alms intended for food.  He has a lotus red feet which was enraged at Yama, who had a trident of three blades which were covered with fire, to cause him to be cut into pieces.

Arunachala Siva.1515
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 08:06:09 AM »
Verse  6:


பாலனுக் காயன்று பாற்கட லீந்து பணைத்தெழுந்த
ஆலினிற் கீழிருந் தாரண மோதி யருமுனிக்காய்ச்
சூலமும் பாசமுங் கொண்டு தொடர்ந்தடர்ந் தோடிவந்த
காலனைக் காய்ந்தபி ரான்கட வூருறை யுத்தமனே.


See 4th verse. Granting the ocean of milk to the lad, Upamaṉyu, initiating the four sages into the meaning of the Vedas, by sitting under the banyan tree which rose growing thick, he is the master who grew angry with Yama who came running, pressing round, and following, holding in his hand a trident and a noose, on behalf of the great sage Mārkaṇdēyaṉ.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 3073