Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 3112
1501
Verse  6:

வண்டார் கொன்றையும் மத்தம் வளர்சடைக்
கொண்டான் கோல மதியோ டரவமும்
விண்டார் மும்மதி லெய்தவன் வீரட்டம்
கண்டா லல்லதென் கண்துயில் கொள்ளுமே.

Siva held in his growing matted locks, Koṉṟai flowers on which bees hum, Datura flowers, a beautiful crescent moon and a cobra.  Will my eyes get sleep unless I weep on behalf of the eminent Veerasthanam, where the god who smears fragrant sacred ash and who is on the bank of the Keṭilam whose water flows having waves during its course.

Arunachala Siva.


1502
Verse  5:

பல்லா ரும்பல தேவர் பணிபவர்
நல்லா ருந்நயந் தேத்தப் படுபவன்
வில்லால் மூவெயி லெய்தவன் வீரட்டம்
கல்லே னாகிலென் கண்துயில் கொள்ளுமே.


Siva to whom many people of this world and immortals pay homage, who is praised with devotion by good people also.  Uunless I learn about Veerastahanam, of Siva who shot an arrow from the bow on the three forts, will my eyes get sleep?

Arunachala Siva.


1503
Verse  4:

முற்றா வெண்மதி சூடும் முதல்வனார்
செற்றார் வாழுந் திரிபுரந் தீயெழ
விற்றான் கொண்டெயி லெய்தவர் வீரட்டம்
கற்றா லல்லதென் கண்துயில் கொள்ளுமே.


The first cause who wears a white crescent moon,  unless I learn about Veerasthanam of the Lord who shot an arrow on the forte by using a bow to set a blaze the three cities in which the enemies resided,  will my eyes get sleep. (The destruction of the three cities is mentioned in verses 4,5,6 and 10 in this decade.)

Arunachala Siva.


1504
Verse  3:


உற்ற வர்தம் உறுநோய் களைபவர்
பெற்ற மேறும் பிறங்கு சடையினர்
சுற்றும் பாய்புனல் சூழ்திரு வீரட்டம்
கற்கி லல்லதென் கண்துயில் கொள்ளுமே.


Siva who weeds out the many afflictions of those who reach him as their support.
He who rides on a bull and has shining matted locks, unless I learn about his Veerasthanam, surrounded by water which flows on all sides, will my eyes get sleep?

Arunachala  Siva.

1505
Verse  2:

பண்ணி னைப்பவ ளத்திரள் மாமணி
அண்ண லையம ரர்தொழு மாதியைச்
சுண்ண வெண்பொடி யான்றிரு வீரட்டம்
நண்ணி லல்லதென் கண்துயில் கொள்ளுமே.


Siva who is in the form of music, the god who is like the heap of coral which is one of the nine gems.  He is the first cause, whom the immortals worship with joined hands.
Unless I reach Veerasthanam of Siva, who smears sacred ash as scented power, will my eyes get sleep?

Arunachala Siva.

 

1506
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse  1:

கோணன் மாமதி சூடியோர் கோவணம்
நாணில் வாழ்க்கை நயந்தும் பயனிலை
பாணில் வீணை பயின்றவன் வீரட்டம்
காணி லல்லதென் கண்துயில் கொள்ளுமே.

Wearing a curved and big crescent moon, though desiring a life without shame, wearing a men's loin cloth, Siva is the stand for all benefits. Among music of several instruments, he practices on Veena. Unless I visit and see his Veerasthanam, will my eyes get sleep.


Arunachala Siva.

1507
Verse  10:


தூர்த்தன் தோண்முடி தாளுந் தொலையவே
சேர்த்தி னார்திருப் பாதத் தொருவிரல்
ஆர்த்து வந்துல கத்தவ ராடிடும்
தீர்த்தர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


Siva in Tiru  Nāgeswaram, fixed one toe to destroy the heads and shoulders and feet of the debauchee Ravanan, coming with a roaring noise, is the holy water in which the people of this world bathe. 

Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.

1508
Verse  9:


வட்ட மாமதில் மூன்றுடன் வல்லரண்
சுட்ட செய்கைய ராகிலுஞ் சூழ்ந்தவர்
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்கும்
சிட்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


Siva in Tiru Nāgeswaram, though he burnt the strong fortifications including the great circular walls of enclosure of the three cities., is the noble person who makes the minds of people who meditate on him, free from diseases like leprosy and other irresistible karmas, which are its effect, and consoles them.

Arunachala Siva.

1509
Verse  8:


கழல்கொள் காலினர் காலனைக் காய்ந்தவர்
தழல்கொள் மேனியர் சாந்தவெண் ணீறணி
அழக ரால்நிழற் கீழற மோதிய
குழகர் போல்குளிர் நாகேச் சரவரே.


Siva in cool Nāgēswaram, wears on his legs an armor of weapons.  He destroyed the god of death. He has a form like fire and he is a beautiful person, who smears himself with the holy white ash as sandal paste. He is the youth who gave religious instruction under the shade of the banyan tree.

Arunachala Siva.

1510
Verse  7:

மானை யேந்திய கையினர் மையறு
ஞானச் சோதிய ராதியர் நாமந்தான்
ஆன அஞ்செழுத் தோதவந் தண்ணிக்கும்
தேனர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


Siva in Tiru  Nāgeswaram, holds in his hand a deer, is like the honey which tastes sweet when the name, the five letters of the chief and the effulgent light of knowledge which is without any blemish, is recited. 

Arunachala Siva.


1511
Verse  6:


வம்பு பூங்குழல் மாது மறுகவோர்
கம்ப யானை யுரித்த கரத்தினர்
செம்பொ னாரித ழிம்மலர்ச் செஞ்சடை
நம்பர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

Siva in Tiru Nageswaram,  the lady who has beautiful and fragrant tresses of hair to become bewildered flayed with his hand an elephant tied to a pillar.  He is Siva, who has on the red matted locks,  Koṉṟai flowers which resemble gold in color.

Arunachala Siva.

1512
Verse 5:


பண்டொர் நாளிகழ் வான்பழித் தக்கனார்
கொண்ட வேள்விக் குமண்டை யதுகெடத்
தண்ட மாவிதா தாவின் தலைகொண்ட
செண்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

The head-strong haughty nature of the sacrifice that Dakshan, of reproachful nature performed in the past to despise Siva, to get spoiled, Siva in Tirunageswaram, has a weapon by name Ceṇtu with which he removed the head of Brahma, as a punishment.

Arunachala Siva.

1513
Verse 4:

சந்தி ரன்னொடு சூரியர் தாமுடன்
வந்து சீர்வழி பாடுகள் செய்தபின்
ஐந்த லையர வின்பணி கொண்டருள்
மைந்தர் போல்மணி நாகேச் சரவரே.

The beautiful Siva in Nāgēswaram, after the moon and the twelve suns came here and performed their famous worship, is the strong person who accepted the service and worship of the cobra with five heads.

Arunachala Siva.

1514
Verse  3:


ஓத மார்கட லின்விட முண்டவர்
ஆதி யாரய னோடம ரர்க்கெலாம்
மாதொர் கூறர் மழுவல னேந்திய
நாதர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.


(See 1st verse.)  He drank the poison that rose in the sea of waves.  He is the origin of all the immortals including Brahma, has a lady on one half.  He is the master who held in his right hand a battle-axe.

Arunachala Siva.

1515
Verse  2:

நாவ லம்பெருந் தீவினில் வாழ்பவர்
மேவி வந்து வணங்கி வினையொடு
பாவ மாயின பற்றறு வித்திடும்
தேவர் போல்திரு நாகேச் சரவரே.

Siva in Tirunāgēswaram, when the inhabitants of India, the island that got its name from the Jaumoon plum tree, which grows here, come with love and bow to him is the Deva completely. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 3112