Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 2977
1501
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 18, 2017, 08:51:06 AM »
Verse  2:


தீவினை யாயின தீர்க்க நின்றான் றிருநாரை யூர்மேயான்
பூவினை மேவு சடைமுடி யான்புடை சூழப் பலபூதம்
ஆவினி லைந்துங்கொண் டாட்டு கந்தா னடங்கார் மதின்மூன்றும்
ஏவினை யெய் தழித்தான் கழலே பரவா வெழுவோமே.

Siva was steadfast in completely removing the evil actions.  He who dwells in Tirunāraiyūr who has matted hairs coiled into a crown on which there are flowers,
who derived pleasure by being bathed with all the five products got from the cow, and who is surrounded by many Bhutas we shall rise high in doing service by praising the feet of Siva who destroyed all the three forts of the enemies by discharging an arrow.

Arunachala Siva.

1502
Dear Anil,

Thank you very much for your post giving the two slokas of Sri Bhagavan and Sri
Sankara.

Arunachala Siva.

1503
Can anyone please write to me what is the Eka Sloki of Sri Bhagavan and Sri Sankara?

Arunachala Siva.

1504
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 11:04:02 AM »
Tiru Naraiyur:

Verse  1:

கடலிடை வெங்கடு நஞ்சமுண்ட கடவுள் விடையேறி
உடலிடை யிற்பொடிப் பூசவல்லா னுமையோ டொருபாகன்
அடலிடை யிற்சிலை தாங்கியெய்த வம்மா னடியார்மேல்
நடலைவி னைத்தொகை தீர்த்துகந்தானிட நாரை யூர்தானே.

The God who consumed the bitter and cruel poison that rose in the ocean riding on a bull.  He is able to besmear his body with holy ash. He has Uma on one half and holding a bow in the strong center, discharged an arrow.  Nāraiyūr is the place in which the god who removed all the accumulated karmas which produce suffering to devotees, dwells happily.

Arunachala Siva.


1505
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:58:58 AM »
Verse  11:


வாழியெம் மானெனக் கெந்தைமேய வலஞ்சுழி மாநகர்மேல்
காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன கருத்தின் றமிழ்மாலை
ஆழியிவ் வையகத் தேத்தவல்லா ரவர்க்குந் தமருக்கும்
ஊழி யொருபெரு மின்பமோக்கும் உருவும் முயர்வாமே.


Our master!  On the great city of Vala?chuzhi in which my father dwells, the garland of verses containing many rich ideas, and composed by Jnana Sambandhan residing in Sirkzhi, to those people of this world girt by the ocean, who are able to praise God with the verses, and their relations. Great happiness will increase till the end of the world and their fame which is an invisible subtle body, will also rise high.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.

1506
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:55:18 AM »
Verse  10:


குண்டரும் புத்தருங் கூறையின்றிக் குழுவா ருரைநீத்துத்
தொண்டருந் தன்றொழில் பேணநின்ற கழலா னழலாடி
வண்டம ரும்பொழின் மல்குபொன்னி வலஞ்சுழி வாணனெம்மான்
பண்டொரு வேள்வி முனிந்துசெற்ற பரிசே பகர்வோமே.


Siva to whose feet the devotees perform their service turning a deaf ear to the words of Jains, who live in groups and without dress, and of Buddhists, both of whom are low people.  He who dances in fire.  We shall praise the nature of destroying a sacrifice in the past by our master who dwells in Vala?chuzhi on the bank of Poṉṉi where gardens in which bees stay in the flowers, are prosperous. (The sacrifice referred to here was the one performed by Dakshan.)

Arunachala Siva.

1507
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:51:20 AM »
Verse 9:

ஏடிய னான்முகன் சீர்நெடுமா லெனநின் றவர்காணார்
கூடிய கூரெரி யாய்நிமிர்ந்த குழக ருலகேத்த
வாடிய வெண்டலை கையிலேந்தி வலஞ்சுழி மேயவெம்மான்
பாடிய நான்மறை யாளர்செய்யுஞ் சரிதை பலபலவே.

The youth who rose straight as a thick column of fire, not to be seen by Brahma of four faces, seated in a flower, and tall Vishnu. Holding a white skull in which the flesh has dried to be praised by the people of this world, very many are the sports of Siva who recited the four Vēdas with proper intonation and who is our Lord dwelling in Vala?cuzhi.

Arunachala Siva.

1508
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:48:05 AM »
Verse  8:


வெஞ்சின வாளரக்கன் வரையை விறலா லெடுத்தான்றோள்
அஞ்சுமொ ராறிரு நான்குமொன்று மடர்த்தா ரழகாய
நஞ்சிருள் கண்டத்து நாதரென்று நணுகு மிடம்போலும்
மஞ்சுல வும்பொழில் வண்டுகெண்டும் வலஞ்சுழி மாநகரே.

Siva pressed down the twenty shoulders of the demon of intense anger and murderous propensity who lifted the mountain by his strength. The place in which the master with a beautiful neck which became black by drinking the poison, always resides, is the big city of Vala?chuzhi where in the garden in which clouds wander, the bees work into flowers to gather honey.

Arunachala Siva.

1509
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:45:18 AM »
Verse  7:


கல்லிய லும்மலை யங்கைநீங்க வளைத்து வளையாதார்
சொல்லிய லும்மதின் மூன்றுஞ்செற்ற சுடரா னிடர்நீங்க
மல்லிய லுந்திர டோளெம்மாதி வலஞ்சுழி மாநகரே
புல்கிய வேந்தனைப் புல்கியேத்தி யிருப்பவர் புண்ணியரே.

Bending the mountain [and] removing its hard nature, by his beautiful hand, the brilliant Siva who destroyed the three forts of ill-fame belonging to the enemies.
those who praise with attachment the god who has as his shrine the big city of Vala?cuzhi of our primordial one who has shoulders well skilled in wrestling.
are really persons of great religious merit.

Arunachala Siva.

1510
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:41:53 AM »
Verse  6:

தண்டொடு சூலந் தழையவேந்தித் தையலொருபாகம்
கண்டிடு பெய்பலி பேணிநாணார் கரியி னுரிதோலர்
வண்டிடு மொய்பொழில் சூழ்ந்தமாட வலஞ்சுழி மன்னியவர்
தொண்டொடு கூடித் துதைந்துநின்ற தொடர்பைத் தொடர்வோமே.


Holding a club and a trident to become brilliant, placing a young lady on one half,
desiring the alms placed and poured by ladies in the bowl, is not ashamed of that act.
He covers himself with the skin of an elephant flayed from it. Siva who dwells permanently in Vala?cuzhi which has storeys and is surrounded by dense gardens in which bees gather honey, we shall follow the relationship of Siva which is close by associating with the devotees.

Arunachala Siva.

1511
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 10:36:28 AM »
Verse  5:

கையம ரும்மழு நாகம்வீணை கலைமான் மறியேந்தி
மெய்யம ரும்பொடிப் பூசிவீசுங் குழையார் தருதோடும்
பையம ரும்மர வாடவாடும் படர்சடை யார்க்கிடமாம்
மையம ரும்பொழில் சூழும்வேலி வலஞ்சுழி மாநகரே.

Holding in the hand a desirable battle-axe, cobra, Veens and a young stag, smearing his body with holy ash which he wishes, a glittering men's ear-ring and a woman's ear-ring fixed in the ears, is the place for Siva with spreading matted locks, who dances when the cobra dances spreading its hood,  is the great city of Vala?chuzhi, which is surrounded by gardens on which clouds rest, like a fence.

Arunachala Siva.

1512
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 09:29:13 AM »
Verse  4:

விடையொரு பாலொரு பால்விரும்பு மெல்லியல் புல்கியதோர்
சடையொரு பாலொரு பாலிடங்கொள் தாழ்குழல் போற்றிசைப்ப
நடையொரு பாலொரு பால்சிலம்பு நாளும் வலஞ்சுழிசேர்
அடையொரு பாலடை யாதசெய்யுஞ் செய்கை யறியோமே.


On one half there is the tender lady whom he loves, on one side there is matted locks in which the Ganga, the tender lady, stays. When the lady with flowing locks of hair, who is in the left half, sings the praises, there is a gait of the feet like that of the bull,
on one side anklet is worn on the leg. We do not know the fitness of dwelling in Valanchuzhi always, which is not found anywhere else, and acts which are not suited to his greatness.  How can we, with our limited knowledge, know all these?

Arunachala Siva.


1513
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 09:25:44 AM »
Verse  3:

பொன்னிய லுந்திரு மேனிதன்மேற் புரிநூல் பொலிவித்து
மின்னிய லுஞ்சடை தாழவேழ வுரிபோர்த் தரவாட
மன்னிய மாமறை யோர்கள்போற்றும் வலஞ்சுழி வாணர்தம்மேல்
உன்னிய சிந்தையி னீங்ககில்லார்க் குயர்வாம் பிணிபோமே.

Causing the sacred thread of three strands to shine on the beautiful body which glitters like gold, covering himself with the skin of an elephant when the matted locks which shines like the lightning hangs low, the cobra to dance.  Salvation will come to those who do not withdraw their minds which are meditating upon Siva who dwells in Vala?cuzhi, where Brahmins who permanently reside, worship him diseases will vanish.

Arunachala Siva.

1514
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 17, 2017, 09:21:32 AM »
Verse  2:


காரணி வெள்ளை மதியஞ்சூடிக் கமழ்புன் சடைதன்மேல்
தாரணி கொன்றையுந் தண்ணெருக்குந் தழைய நுழைவித்து
வாரணி கொங்கைநல் லாள்தனோடும் வலஞ்சுழி மேவியவர்
ஊரணி பெய்பலி கொண்டுகந்த வுவகை யறியோமே.

Wearing a crescent moon, that lends beauty to the black cloud, and inserting Koṉṟai blossoming in garlands and cool Yarcum flowers to flourish without fading, into his fragrant ruddy matted locks, Siva who is in Vala?cuzhi, with a lady who wears a bodice on her breasts. We do not know the joy he felt when he became prominent by receiving alms placed by the ladies in the rows of villages.  How can we really understand the acts of Siva with our limited knowledge, when he felt joy in receiving alms?

Arunachala Siva.

1515
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 16, 2017, 10:11:13 AM »
Tiru Valanchuzhi:


Verse  1:

பள்ளம தாய படர்சடைமேற் பயிலுந் திரைக்கங்கை
வெள்ளம தார விரும்பிநின்ற விகிர்தன் விடையேறும்
வள்ளல் வலஞ்சுழி வாணனென்று மருவி நினைந்தேத்தி
உள்ள முருக வுணருமின்க ளுறுநோ யடையாவே.

Siva, different from the world who stood desiring the floods of Ganga with many waves to stay always in the hollow of his spreading matted locks.  Siva of unbounded liberality who rides on a bull, saying that he dwells in Valanchuzhi. Realize him reaching that place, thinking of him, praising him to make your hearts melt out of piety, great diseases will not reach you.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 2977