Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 3114
151
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:25:34 AM »
Verse  8:


அறந்தெரியா ஊத்தைவாய் அறிவில் சிந்தை
    யாரம்பக் குண்டரோ டயர்த்து நாளும்
மறந்துமரன் திருவடிகள் நினைய மாட்டா
    மதியிலியேன் வாழ்வெலாம் வாளா மண்மேற்
பிறந்தநாள் நாளல்ல வாளா ஈசன்
    பேர்பிதற்றிச் சீரடிமைத் திறத்து ளன்பு
செறிந்தெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


I wasted my days in sheer ignorance,
accompanied with the cruel,
brainless once of filthy mouths who practiced Aaramba Vaadaa,
all unaware of dharma;
I,
the brainless,
would not,
even unconsciously,
think of the sacred feet: thus,
even thus,
I wasted all my life;
My days of existence were worthless days;
Yet I began to magnify the name of the Lord and got steeped in the loving servitorship Of Him -- the ruddy flame,
the Ruby atop Yerumbiyoor Hill;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

152
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:22:19 AM »
Verse  7:

நீணிலவும் அந்தீயும் நீரும் மற்றை
    நெறியிலங்கு மிகுகாலும் ஆகா சம்மும்
வாணிலவு தாரகையும் மண்ணும் விண்ணும்
    மன்னுயிரும் என்னுயிருந் தானாய் செம்பொன்
ஆணியென்றும் மஞ்சனமா மலையே யென்றும்
    அம்பவளத் திரளென்றும் அறிந்தோ ரேத்துஞ்
சேணெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


He is the Ruby atop the lofty Yerumbiyoor Hill who is hailed by the knowledgeable,
as bright moon,
beauteous fire,
Water,
twofold wind that pursues its course,
space,
Ethereal stars,
earth,
sky and life that is sempiternal;
He is the One abiding in my life,
the touchstone of ruddy gold,
The great,
blue hill and the heap of lovely pearls: He is the ruddy flame;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

153
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:18:36 AM »
Verse  6:


கார்முகிலாய்ப் பொழிவானைப் பொழிந்த முன்னீர்
    கரப்பானைக் கடியநடை விடையொன் றேறி
ஊர்பலவுந் திரிவானை ஊர தாக
    ஒற்றியூ ருடையனாய் முற்றும் ஆண்டு
பேரெழுத்தொன் றுடையானைப் பிரம னோடு
    மாலவனும் இந்திரன்மந் திரத்தா லேத்துஞ்
சீரெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.He pours as dark cloud;
He causes such water to effervesce;
He roams in many towns mounted on His Bull of swift gait;
He owns Otriyoor as His town and rules (the whole universe);
He owns the one great letter (Om);
He is the Ruby atop the glorious Yerumbiyoor Hill hailed by Brahma,
Vishnu and Indra with mantras;
He is the ruddy flame;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

154
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:14:12 AM »
Verse  5:


பாரிடங்க ளுடன்பாடப் பயின்று நட்டம்
    பயில்வானை அயில்வாய சூல மேந்தி
நேரிடும்போர் மிகவல்ல நிமலன் தன்னை
    நின்மலனை அம்மலர்கொண் டயனும் மாலும்
பாரிடந்தும் மேலுயர்ந்துங் காணா வண்ணம்
    பரந்தானை நிமிர்ந்துமுனி கணங்க ளேத்துஞ்
சீரெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.He dances in manifold ways to the singing of ghosts;
He is Nirmalan who is supremely valiant in fight,
Wielding a sharp spear;
He grew so straight that neither Brahma nor Vishnu who flew up and burrowed into the earth could eye Him;
He is the Ruby atop the glorious Yerumbiyoor Hill hailed by the throngs of Munis with beautiful blossoms;
He is the ruddy flame,
the Nimalan;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

155
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 08:05:46 AM »
Verse  4:

பகழிபொழிந் தடலரக்கர் புரங்கள் மூன்றும்
    பாழ்படுத்த பரஞ்சுடரைப் பரிந்து தன்னைப்
புகழுமன்பர்க் கின்பமரும் அமுதைத் தேனைப்
    புண்ணியனைப் புவனியது முழுதும் போத
உமிழும்அம் பொற்குன்றத்தை முத்தின் தூணை
    உமையவள்தம் பெருமானை இமையோ ரேத்தும்
திகழெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


He is the supernal light who rained arrows and smote the three citadels of the puissant Asuras;
He is Sweetly-poised in them that hail Him in love;
He is Nectar;
He is honey;
He is the holy One;
He is the beauteous auric hill whence issues the whole universe;
He is a pearly Pillar;
He is the Lord of Uma;
He is the Ruby atop the bright Yerumbiyoor Hill hailed by the celestial beings;
He is ruddy Flame;
I even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

156
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 08:01:25 AM »
Verse  3:


கருவையென்றன் மனத்திருந்த கருத்தை ஞானக்
    கடுஞ்சுடரைப் படிந்துகிடந் தமரர் ஏத்தும்
உருவையண்டத் தொருமுதலை யோத வேலி
    யுலகினிறை தொழிலிறுதி நடுவாய் நின்ற
மருவைவென்ற குழல்மடவாள் பாகம் வைத்த
    மயானத்து மாசிலா மணியை வாசத்
திருவெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.He is the matrix;
He is the thought of my mind;
He is the immense radiance of Gnosis;
He is the One before whom the celestial beings fall prostrate hailing Him;
He is the peerless Author of the cosmos;
He is the One that fills the universe with His presence;
He is its middle and end;
He is concorporate with the coy Damsel whose odoriferous tresses excel the flowers in fragrance;
He is the flawless Gem of the crematory;
He is the Ruby atop the Yerumbiyoor Hill;
He is the ruddy Flame;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

157
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 01:52:55 PM »
Verse 2:


பளிங்கின்நிழ லுட்பதித்த சோதி யானைப்
    பசுபதியைப் பாசுபத வேடத் தானை
விளிந்தெழுந்த சலந்தரனை வீட்டி னானை
    வேதியனை விண்ணவனை மேவி வையம்
அளந்தவனை நான்முகனை அல்லல் தீர்க்கும்
    அருமருந்தை ஆமா றறிந்தென் உள்ளந்
தெளிந்தெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


He is the light inlaid in the crystal's inner glow;
He is Pasupati;
His guise is Paasupatam;
He smote Jalandara who shouted aloud his challenge;
He is Brahmin;
He is of the empyrean;
He is the One who measured the cosmos;
He is also the Four-faced;
He is the rare specific unto the troubles;
coming to know of Him as He is,
I became inly clarified: He is the Ruby atop Yerumbiyoor Hill;
He is the ruddy flame;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

158
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 09:27:52 AM »
Tiru Yerumbioor:

Verse  1:

பன்னியசெந் தமிழறியேன் கவியேன் மாட்டேன்
    எண்ணோடு பண்ணிறைந்த கலைக ளாய
தன்னையுந்தன் திறத்தறியாப் பொறியி லேனைத்
    தன்திறமும் அறிவித்து நெறியுங் காட்டி
அன்னையையும் அத்தனையும் போல அன்பாய்
    அடைந்தேனைத் தொடர்ந்தென்னை யாளாக் கொண்ட
தென்எறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


I know not the chaste Tamil works;
I am no poet;
Thought I,
the senseless,
do not know the greatness of Him who is Thought,
Poems,
Arts and Scriptures,
yet,
He revealed to me His greatness and the way to be trodden;
I reached Him--my Mother and Father--,
in love,
and He continues to hold me as His servitor;
He is the Ruby atop the beauteous Yerumbiyoor Hill;
He is the ruddy flame;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

159
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 09:22:39 AM »
Verse 10:


மடலாழித் தாமரைஆ யிரத்தி லொன்று
    மலர்க்கணிடந் திடுதலுமே மலிவான் கோலச்
சுடராழி நெடுமாலுக் கருள்செய் தானைத்
    தும்பியுரி போர்த்தானைத் தோழன் விட்ட
அடலாழித் தேருடைய இலங்கைக் கோனை
    அருவரைக்கீழ் அடர்த்தானை அருளார் கருணைக்
கடலானைக் கஞ்சனூ ராண்ட கோவைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டுய்ந் தேனே.


When in lieu of one of the one-thousand petalled lotuses He gouged and offered his eye,
He granted in grace the great and beautiful and bright Disc to the tall Vishnu;
He is mantled in the hide of the tusker;
He crushed under the mountain the King of Lanka who seized from His friend the martial and wheeled car and owned it;
He is a sea of gracious mercy;
He is the King of Kanjanoor;
He is Karpaka;
I beheld Him with joyous eyes and gained deliverance.


Padigam on Tiruk Kanjanoor completed

Arunachala Siva.

160
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 09:19:15 AM »
Verse  9:


நெருப்புருவத் திருமேனி வெண்ணீற் றானை
    நினைப்பார்தம் நெஞ்சானை நிறைவா னானைத்
தருக்கழிய முயலகன்மேல் தாள்வைத் தானைச்
    சலந்தரனைத் தடிந்தோனைத் தக்கோர் சிந்தை
விருப்பவனை விதியானை வெண்ணீற் றானை
    விளங்கொளியாய் மெய்யாகி மிக்கோர் போற்றுங்
கருத்தவனைக் கஞ்சனூ ராண்ட கோவைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டுய்ந் தேனே.


His sacred fire-like body is bedaubed with white ash;
He abides in the hearts of those who think on Him;
He fills every place;
He set His foot on Muyalakan and quelled His pride;
He destroyed Jalandara;
He is desired by the qualified;
He is the Rule;
He is the white Ash;
He is Truth and abounding Light;
He who is Thought is hailed by the lofty ones;
He is the King of Kanjanoor;
He is Karpaka;
I beheld Him with joyous eyes and gained deliverance.

Arunachala Siva.

161
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 09:15:33 AM »
Verse 8:

வானவனை வலிவலமும் மறைக்காட் டானை
    மதிசூடும் பெருமானை மறையோன் தன்னை
ஏனவனை இமவான்றன் பேதை யோடும்
    இனிதிருந்த பெருமானை ஏத்து வார்க்குத்
தேனவனைத் தித்திக்கும் பெருமான் தன்னைத்
    தீதிலா மறையோனைத் தேவர் போற்றுங்
கானவனைக் கஞ்சனூ ராண்ட கோவைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டுய்ந் தேனே.


He is of the empyrean;
he abides at Valivalam and Maraikkaadu;
He,
the God,
wears a crescent moon;
He is a Brahmin and all others;
He abides sweetly with the Daughter of Himavant;
He is honey to those that hail Him;
He is the sweet God;
He is the flawless One of the Vedas;
He is a forester hailed by the Devas;
He is the King of Kanjanoor;
He is Karpaka;
I beheld Him with joyous eyes and gained deliverance.Arunachala Siva.

162
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 09:11:31 AM »
Verse  7:


நாரணனும் நான்முகனும் அறியா தானை
    நால்வேதத் துருவானை நம்பி தன்னைப்
பாரிடங்கள் பணிசெய்யப் பலிகொண் டுண்ணும்
    பால்வணனைத் தீவணனைப் பகலா னானை
வார்பொதியும் முலையாளோர் கூறன் தன்னை
    மானிடங்கை யுடையானை மலிவார் கண்டங்
கார்பொதியுங் கஞ்சனூ ராண்ட கோவைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டுய்ந் தேனே.


He is unbeknown to Naaraayana and the Four-faced;
His form is of the four Vedas;
He is Nambi;
His hue is that of milk as well as fire;
He who is served by the Bhootha-Hosts,
Receives alms and eats it;
He is Day;
He holds an antelope in His left hand;
His throat darkened and caused joy (to the Devas);
He is the King of Kanjanoor im-browned with noon-tide bowers;
He is Karpaka;
I beheld Him with joyous eyes and gained deliverance.


Arunachala Siva.

163
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 09:06:41 AM »
Verse  6:


ஏடேறு மலர்க்கொன்றை யரவு தும்பை
    இளமதியம் எருக்குவா னிழிந்த கங்கை
சேடெறிந்த சடையானைத் தேவர் கோவைச்
    செம்பொன்மால் வரையானைச் சேர்ந்தார் சிந்தைக்
கேடிலியைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கிறிபேசி மடவார்பெய் வளைகள் கொள்ளுங்
காடவனைக் கஞ்சனூ ராண்ட கோவைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டுய்ந் தேனே.

His are beautiful strands of hair that sport petaled Konrai blossoms,
snake,
white dead-nettle,
young moon and heaven-descended Ganga;
He is the King of Devas;
He is a great mountain of ruddy gold;
He abides for ever in the minds of those that have sought Him;
He is the King ruling over Keezh Veloor;
He is the wondrous One who by His words of gramarye lured the bangles of damsels;
He is the King of Kanjanoor;
He is Karpaka;
I beheld Him with joyous eyes and gained deliverance.

Arunachala Siva.

164
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 07:40:30 AM »
Verse  5:

உருத்திரனை உமாபதியை உலகா னானை
    உத்தமனை நித்திலத்தை ஒருவன் தன்னைப்
பருப்பதத்தைப் பஞ்சவடி மார்பி னானைப்
    பகலிரவாய் நீர்வெளியாய்ப் பரந்து நின்ற
நெருப்பதனை நித்திலத்தின் தொத்தொப் பானை
    நீறணிந்த மேனியராய் நினைவார் சிந்தைக்
கருத்தவனைக் கஞ்சனூ ராண்ட கோவைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டுய்ந் தேனே.He is Rudra;
He is Umaapati;
He became the world;
He is the noble One;
He is Pearl;
He is the peerless One;
He is Mountain;
He wears on His chest Panchavadi;
He is fire who pervades as day,
night,
water and ether;
He is like a bunch of pearls;
He is the thought of those-- the ash-bedaubed--,
that contemplate Him;
He is the King of Kanjanoor;
he is Karpaka;
I beheld Him with joyous eyes and gained deliverance.

Arunachala Siva.

165
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 07:36:32 AM »
Verse  4:

விண்ணவனை மேருவில்லா வுடையான் தன்னை
    மெய்யாகிப் பொய்யாகி விதியா னானைப்
பெண்ணவனை ஆணவனைப் பித்தன்தன்னைப்
    பிணமிடுகா டுடையானைப் பெருந்தக் கோனை
எண்ணவனை எண்டிசையுங் கீழும் மேலும்
    இருவிசும்பும் இருநிலமு மாகித் தோன்றுங்
கண்ணவனைக் கஞ்சனூ ராண்ட கோவைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டுய்ந் தேனே.


He is of the empyrean;
He has as His bow the Meru;
He is the true One as well as the false;
He is Destiny;
He is Woman and Man;
He is the mad One;
He abides in the minds of devotees;
He is the supremely competent One;
He is Thought;
He is the Eye who is the eight directions,
The One of the vast earth below and the heavens above;
He is the King of Kanjanoor,
He is Karpaka;
I beheld Him with joyous eyes and gained deliverance.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 3114