Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 3200
151
Verse  3:


சுந்தர நீறணிந் தும்மெழுகித்
    தூயபொன் சிந்தி நிதிப ரப்பி
இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும்
    எழிற்சுடர் வைத்துக் கொடியெடுமின்
அந்தரர் கோன்அயன் றன்பெருமான்
    ஆழியான் நாதன்நல் வேலன் தாதை
எந்தரம் ஆள்உமை யாள்கொழுநற்
    கேய்ந்தபொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Adorned with the beautiful holy ash,
coat with cow-dung the floor,
scatter dust of gold of very superior touch,
Spread gems galore,
plant scions of Karpaka,
secured from the world of Indra,
place radiant lamps everywhere and hoist flags.
Let us pound gold-like perfuming powder fittingly for the Consort of Uma who redeems and rules such as we,
the Monarch of the supernals,
the God of Brahma,
the Lord of discus wearing Vishnu and the father of spear-wielding and goodly Muruga.

Arunachala Siva.

152
Verse  2:

பூவியல் வார்சடை எம்பி ராற்குப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும்
மாவின் வடுவகி ரன்ன கண்ணீர்
    வம்மின்கள் வந்துடன் பாடு மின்கள்
கூவுமின் தொண்டர் புறம்நி லாமே
    குனிமின் தொழுமின்எம் கோனெங் கூத்தன்
தேவியுங் தானும்வந் தெம்மை யாளச்
    செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.We must pound for our Lord of long matted hair decked with flowers,
the perfuming powder divine.
O ye whose eyes are like two symmetrically and lengthwise slit tender mango,
come;
do at once sing in chorus;
His servitors should not remain without;
Call them in;
bend submissively and adore.
That our King and Lord-Dancer be pleased to come to us with His Consort to enslave and rule us, we will pound auric and ruddy powder of perfume !

Arunachala Siva.

153
Tirup Pon Chunnam:

Verse  1:

முத்துநல் தாமம்பூ மாலை தூக்கி
    முளைக்குடம் தூபம்நல் தீபம் வைம்மின்
சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும்
    நாமக ளோடுபல் லாண்டி சைமின்
சித்தியுங் கௌரியும் பார்ப்பதியும்
    கங்கையும் வந்து கவரி கொண்மின்
அத்தன்ஐ யாறன்அம் மானைப் பாடி
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Friends,
dangle goodly magnificent garlands and flower-wreaths;
arrange in ritualistic order pots of sprouting seeds,
censers and holy lamps.
May Sakti,
Somi,
Bhu-devi along with Saraswati recite Pallaandu;
may Siddhi,
Gowri Paarvati and Ganga wave kavari-s.
Let us sing the Lord of Aiyaaru,
Our Father,
and pound perfuming powder for His ablutions.

Arunachala Siva.

154
Verse  20:


பெற்றி பிறர்க்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான்
     கொற்றக் குதிரையின்மேல் வந்தருளித் தன்னடியார்
குற்றங்கள் நீக்கிக் குணங்கொண்டு கோதாட்டிச்
     சுற்றிய சுற்றத் தொடர்வறுப்பான் தொல்புகழே
பற்றிஇப் பாசத்தைப் பற்றறநாம் பற்றுவான்
     பற்றியபே ரானந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is the Lord-God whose nature cannot be known by others;
He is of Perunturai;
He rode,
in grace,
On the victorious steed,
annulled the flaws of His devotees and cherished their virtues.
He will annul the binding attachment to our kith and kin;
Let us hold fast His hoary glory to rid totally this bondage that clings to us.
Let us cling to Him,
sing of His bliss that ineluctably clings to us,
and play Ammaanaai !

The 20 verse composition Tiru Ammanai completed.

Arunachala Siva.

155
Verse  19:


முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும்
     பின்னானைப் பிஞ்ஞகனைப் பேணு பெருந்துறையின்
மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனைத்
     தென்னானைக் காவானைத் தென்பாண்டி நாட்டானை
என்னானை என்னப்பன் என்பார்கட் கின்னமுதை
     அன்னானை அம்மானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

The Primal One predates the Trinity;
He is all things which He survives;
He is Pingngakan;
He is the Monarch of flourishing Perunturai;
He is of the Empyrean;
half His body is His Consort's;
He is of southern Aanaikkaa;
the Paandya realm in the south,
is His.
To those that affirm:
"He is Mine own;
He is my Father,"
He is like unto Sweet Nectar;
such indeed is He !
Let us sing Him,
our Sire,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

156
Verse  18:

கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை
     வெளிவந்த மாலயனுங் காண்பரிய வித்தகனைத்
தெளிவந்த தேறலைச் சீரார் பெருந்துறையில்
     எளிவந் திருந்திரங்கி எண்ணரிய இன்னருளால்
ஒளிவந்தென் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ
     அளிவந்த அந்தணனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


His radiant Half is She whose sweet words are nectarine..
He is the wondrous One who could not be beheld by questing Vishnu and Brahma;
He is lucid Honey;
To gloried Perunturai,
He deigned to come down and in infinite mercy,
in His form of Light,
He abode in my soul,
and caused it to thrive resplendent.
Let us sing Him,
The merciful Lord-Brahmin and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

157
Verse 17:


சூடுவேன் பூங்கொன்றை சூடிச் சிவன்திரள்தோள்
     கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கிநின்று
ஊடுவேன் செவ்வாய்க் குருகுவேன் உள்ளுருகித்
     தேடுவேன் தேடிச் சிவன்கழலே சிந்திப்பேன்
வாடுவேன் பேர்த்து மலர்வேன் அனலேந்தி
     ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


I will wear on my head Siva's Nirmalya,
The chaplet of Konrai;
I will embrace His shapely shoulders;
I will have union with Him;
Grown frenzied I will indulge in bounderie;
In melting love,
I will yearn for His incarnadine lips;
I will go in quest of Him with a thawing heart.
In my quest I will but meditate His sacred feet.
I will wilt;
I will burgeon yet again.
Let us sing the salvific feet of Him who dances holding fire in His palm and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

158
Verse  16:

ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய்என் னுட்கலந்து
     தேனாய் அமுதமுமாய்த் தீங்கரும்பின் கட்டியுமாய்
வானோ ரறியா வழிஎமக்குத் தந்தருளும்
     தேனார் மலர்க்கொன்றைச் சேவகனார் சீரொளிசேர்
ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்லுயிர்க்கும்
     கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்காண் அம்மானாய்.


He mingles with me as body,
intellect and consciousness conferring on me sweets like honey,
nectar and lump of sugar;
in grace He reveals to us the way unknown to the celestial beings.
He is the Hero who wears the melliferos wreaths of Konrai;
He is the ever-glorious and effulgent Gnosis;
He is the King of lives,
infinite in number.
Let us sing Him and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

159
Verse  15:


சந்திரனைத் தேய்த்தருளித் தக்கன்றன் வேள்வியினில்
     இந்திரனைத் தோள்நெரித்திட் டெச்சன் தலையரிந்
தந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல்தகர்த்துச்
     சிந்தித் திசைதிசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த
செந்தார்ப் பொழில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
     மந்தார மாலையே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


In the sacrifice of Daksha,
He was pleased to grind Chandra's body,
break the shoulders of Indira,
Decapitate Ecchan,
pulverize the teeth of the bright-rayed Surya who travels in the sky,
And scatter away the Devas in all directions.
He is the Southerner of Perunturai girt with groves rich in bunches of crimson flowers.
Let us sing His garland woven of Heavenly Mandara flowers and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

160
Verse 14:

ஆனையாய்க் கீடமாய் மானுடராய்த் தேவராய்
     ஏனைப் பிறவாய்ப் பிறந்திறந் தெய்த்தேனை
ஊனையும் நின்றுருக்கி என்வினையை ஓட்டுகந்து
     தேனையும் பாலையுங் கன்னலையும் ஒத்தினிய
கோனவன்போல் வந்தென்னைத் தன்தொழும்பிற் கொண்டருளும்
     வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

As elephant,
worm,
men,
Devas and other beings I took birth,
died and stood wearied.
He is the One of the Empyrean who alike thawed my body and soul,
drove my twofold Karma away,
And like the loving monarch ?,
sweet as honey,
Milk and sugarcane ?,
deigned to appear before me and enlisted me as His slave.
Let us sing His flowery and ankleted feet and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.

161
Verse  13:

கையார் வளைசிலம்பக் காதார் குழையாட
     மையார் குழல்புரளத் தேன்பாய வண்டொலிப்பச்
செய்யானை வெண்ணீ றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக்
     கையானை எங்குஞ் செறிந்தானை அன்பர்க்கு
மெய்யானை அல்லாதார்க் கல்லாத வேதியனை
     ஐயா றமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


To the tinkling of bangles worn on our hands,
To the swaying of our ear-pendants,
To the fluttering of perfumed tresses,
To the gushing of honey from the burgeoning flowers with which we are decked and to the humming of hovering bees,
We will hail Him who has a body that is ruddy,
Who is adorned with the white Holy Ash,
Who never joins His palms in worship,
Who pervades everywhere,
who is true unto His true devotees,
who is falsity to others,
And who is the Lord-Brahmin enshrined in Aiyaaru,
and play Ammaanaai !


Arunachala Siva.

162
Verse  12:


மைப்பொலியுங் கண்ணிகேள் மாலயனோ டிந்திரனும்
     எப்பிறவி யுந்தேட என்னையுந்தன் இன்னருளால்
இப்பிறவி ஆட்கொண் டினிப்பிறவா மேகாத்து
     மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைபேறாய்
எப்பொருட்குந் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும்
     அப்பொருளாம் நம்சிவனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.


O lass whose eyes are tinctured with glowing collyrium !
Listen.
He did not reveal Himself to Vishnu,
Brahma and Indira.
Though they quested after Him in each of their births.
He enslaved even me in this one birth of mine by His grace and saved me by annulling,
once for all,
My transmigration.
He is manifest in all that is real;
He abides sempiternally in Truth;
He is the base of all;
also is He the ultimate Home of all.
Let us sing our Siva,
that Ens Entium,
And play Ammaanai !

Arunachala Siva.

163
Verse  11:

செப்பார் முலைபங்கன் தென்னன் பெருந்துறையான்
     தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்குந் தன்மையினான்
அப்பாண்டி நாட்டைச் சிவலோகம் ஆக்குவித்த
     அப்பார் சடையப்பன் ஆனந்த வார்கழலே
ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தா ருள்ளிருக்கும்
     அப்பாலைக் கப்பாலைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is concorporate with Her whose breasts are like cups;
He,
who is the Southerner,
is of Perunturai.
He melts the hearts of those who have,
for sure,
reached His feet.
He transformed the Pandya realm into Siva-loka.
He is the Sire in whose matted hair the Ganga flows;
He indwells them that surrendered their souls to His feet fastened with long anklets.
He is the beyond beyond the beyond.
Him let us sing and play Ammanaai !

Arunachala Siva.

164
Verse 10:

விண்ணாளுந் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை
     மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானைத்
தண்ணார் தமிழளிக்குந் தண்பாண்டி நாட்டானைப்
     பெண்ணாளும் பாகனைப் பேணு பெருந்துறையிற்
கண்ணார் கழல்காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட
     அண்ணா மலையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is the Lord-Brahmin infinitely superior to the rulers of the heavenly world;
His is of the abiding majesty that informs even the rulers of earth;
His is of the cool Paandya Realm which fosters serene and dulcet Tamil.
Concorporate with Her,
He rules His Consort.
Let us sing Him templed in Annamalai who,
revealing His vision-pleasing and ankleted feet at Perunturai,
Cherished and ruled me ? a cur ?,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

165
Verse  9:

துண்டப் பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான்
     கொண்ட புரிநூலான் கோலமா ஊர்தியான்
கண்டங் கரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீற்றான்
     அண்டமுத லாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம்
பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க் கீந்தருளும்
     அண்டம் வியப்புறுமா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He wears a slice of the moon;
He authored the Vedas;
He is of Perunturai;
He wears the sacred thread of three strands;
His mount is the majestic Bull;
His throat is dark;
His frame is crimson;
He wears the white Holy Ash;
He is the Primordial Lord of the cosmos.
Let us sing of His conferment of endless bliss on hoary devotees in the traditional way at which the world is struck with wonder,
and play Ammaanaai !

Arunachala Siva.

.
 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 3200