Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3146
16
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 07:17:46 AM »
Verse  6:


துணிவார் கீளுங் கோவணமுந்
    துதைந்து சுடலைப் பொடியணிந்து
பணிமே லிட்ட பாசுபதர்
    பஞ்ச வடிமார் பினர்கடவூர்த்
திணிவார் குழையார் புரமூன்றுந்
    தீவாய்ப் படுத்த சேவகனார்
பிணிவார் சடையார் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.
Wearing tightly a loin-cloth and a long girdle of an ascetic which is usually a long strip of cloth, smearing the ash in the cremation ground, Siva who has the appearance of a Pāsupataṉ, who adorned his body with cobras,  he who has the appearance of a Māvirati, wearing a sacred thread twisted with hair.  (The description of a Māvirata Saiva ascetic is found in Periyapurāṇam, Māṉakka?chaṟa Nāyaṉār Purāṇam, 22-26;)
He  wears a strong and long men's ear-ring.  He is the warrior who set fire to all the three cities. He has  long matted locks tied into a bundle.

Arunachala Siva.

17
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 12, 2018, 07:13:06 AM »
Verse  5:

கொத்தார் கொன்றை மதிசூடிக்
    கோணா கங்கள் பூணாக
மத்த யானை யுரிபோர்த்து
    மருப்பு மாமைத் தாலியார்
பத்தி செய்து பாரிடங்கள்
    பாடி யாடப் பலிகொள்ளும்
பித்தர் கடவூர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.
Wearing Koṉṟai which blossoms in bunches, and a crescent moon,
wearing as ornaments cobras which are capable of killing, covering himself with the skin of a rutting elephant, he has ornaments of the hog's tusk, and the shell of a tortoise as a Thali.  He is Siva who receives alms when the Bhutas, cherish him with love, sing and dance.

Arunachala Siva.

18
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 11, 2018, 07:11:43 AM »
Verse  4:

நறைசேர் மலர்ஐங் கணையானை
    நயனத் தீயாற் பொடிசெய்த
இறையா ராவர் எல்லார்க்கும்
    இல்லை யென்னா தருள்செய்வார்
பறையார் முழவம் பாட்டோடு
    பயிலுந் தொண்டர் பயில்கடவூர்ப்
பிறையார் சடையார் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.


See 1st verse.
He is the supreme god who reduced to ashes by the fire issuing from his frontal eye, the cupid who has arrows of five flowers which have honey in them.
He grants to all what they wish without saying I have nothing to give.  He has  matted  locks, on which he wears a crescent moon and dwells in Kaṭavūr, where devotees who practice on Muzhavam and other leather instruments with vocal music, are crowding.

Arunachala Siva.


19
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 11, 2018, 07:08:05 AM »
Verse  3:

காயும் புலியி னதளுடையர்
    கண்டர் எண்டோட் கடவூரர்
தாயுந் தந்தை பல்லுயிர்க்குந்
    தாமே யாய தலைவனார்
பாயும் விடையொன் றதுவேறிப்
    பலிதேர்ந் துண்ணும் பரமேட்டி
பேய்கள் வாழும் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

The supreme god who dwells in the cremation ground where ghosts live,
dresses himself in the skin of an angry tiger, has a neck stained by the poison is in Kaṭavūr and has eight arms.  He is the chief who is himself the mother and father for the many living beings.  He is the god in the most exalted place, who eats receiving alms riding on a galloping bull.

Arunachala Siva.


20
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 10, 2018, 11:28:53 AM »
Verse 2:


விண்ணோர் தலைவர் வெண்புரிநூல்
    மார்பர் வேத கீதத்தர்
கண்ணார் நுதலர் நகுதலையர்
    கால காலர் கடவூரர்
எண்ணார் புரமூன் றெரிசெய்த
    இறைவர் உமையோ ரொருபாகம்
பெண்ணா ணாவர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.


See 1st verse.
He s the chief of the celestial beings.
He wears on his chest a white sacred thread of three strands.
He sings Vedas setting them to music.
He has a frontal eye.
He holds a laughing skull.
He is the death-dealing god to the god of death himself.
He s in Kaṭavūr.
He is the master who burnt the three cities of the enemies.
He has a male half and Uma the female half in his body.

Arunachala Siva.

21
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 10, 2018, 11:23:45 AM »
Tiruk Katavur (Cremation Ground):

Verse  1:


 
மருவார் கொன்றை மதிசூடி
    மாணிக் கத்தின் மலைபோல
வருவார் விடைமேல் மாதோடு
    மகிழ்ந்து பூதப் படைசூழத்
திருமால் பிரமன் இந்திரற்குந்
    தேவர் நாகர் தானவர்க்கும்
பெருமான் கடவூர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே.

The supreme god in Kaṭavūr Mayāṉam (Cremation Ground), having worn a crescent moon and fragrant Koṉṟai flowers, will come riding on a bull like the mountain of a ruby, with a lady, joy fully to be surrounded by an army of Bhutas, is the Lord of big deities like Vishnu, Brahma, Indra, and other smaller Devas, inhabitants of the serpent world and devas and demons. 

Arunachala Siva.

22
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 10, 2018, 11:16:03 AM »
Verse  10:


பத்தர் சித்தர் பலர்ஏத்தும்
    பரமன் பழைய னூர்மேய
அத்தன் ஆலங் காடன்றன்
    அடிமைத் திறமே அன்பாகிச்
சித்தர் சித்தம் வைத்தபுகழ்ச்
    சிறுவன் ஊரன் ஒண்டமிழ்கள்
பத்தும் பாடி ஆடுவார்
    பரமன் னடியே பணிவாரே.

The supreme god whom many pious people and those who have acquired miraculous powers praise, the master who desired Pazhaiyaṉūr, having love towards the many kinds of services of slave to the Lord in Ālaṅkāṭu. The young lady who has such a fame that remains in the minds of even such great people who have acquired miraculous powers.  The devotee who has the name Nampi Ārūraṉ. Those who sing the all the ten graceful verses composed by him, and dance out of joy, will live paying homage only to the feet of the supreme god always.

Padigam on Pazhaiyanur  Tiru Alankatu completed.

Arunachala Siva.

23
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 10, 2018, 11:10:47 AM »
Verse  9:


எம்மான் எந்தை மூத்தப்பன்
    ஏழேழ் படிகால் எமையாண்ட
பெம்மான் ஈமப் புறங்காட்டிற்
    பேயோ டாடல் புரிவானே
பன்மா மலர்க ளவைகொண்டு
    பலரும் ஏத்தும் பழையனூர்
அம்மா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

Our Lord!
The god who admitted as his slaves for seven generation beginning from my grand father on the father's side and seven generations on my mother's side!
Who performs dance in the company of ghosts in the cremation ground which has funeral pyres. My mother in Pazhaiyaṉūr, where many people praise carrying many big flowers in their hands! See 1st verse.

Arunachala Siva.

24
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 10, 2018, 06:45:19 AM »
Verse  8:


பேழ்வாய் அரவின் அணையானும்
    பெரிய மலர்மேல் உறைவானும்
தாழா துன்றன் சரண்பணியத்
    தழலாய் நின்ற தத்துவனே
பாழாம் வினைக ளவைதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்தன்னை
ஆள்வாய் ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.


Vishnu who sleeps on a bed of a serpent with a large mouth,
and Brahma who dwells in a big lotus flower, the ultimate reality who stood as a column of fire, to fall prostrate at your feet without delay.  The supreme being who removes the acts which are the cause for the living beings to waste their lives without any benefit!  One who rules over Pazhaiyaṉūr!  See 1st verse.

Arunachala Siva.

25
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 09, 2018, 08:37:44 AM »
Verse  7:

வண்டார் குழலி உமைநங்கை
    பங்கா கங்கை மணவாளா
விண்டார் புரங்கள் எரிசெய்த
    விடையாய் வேத நெறியானே
பண்டாழ் வினைகள் பலதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
அண்டா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.


Siva who has on one half a lady of distinction, Uma, who has tresses of hair on which the bees hum.
The husband of Ganga, who rode on a bull and burnt the cities of the enemies.
One who shows the proper path in the Vedas.
The supreme being who removes many acts done previously and which are the cause for the soul to sink!
(cf. verse 3.) 
The god who desires Pazhaiyaṉūr!
See 1st verse.

Arunachala Siva.
26
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 09, 2018, 08:33:23 AM »
Verse 6:

எண்ணார் தங்கள் எயில்எய்த
    எந்தாய் எந்தை பெருமானே
கண்ணாய் உலகங் காக்கின்ற
    கருத்தா திருத்த லாகாதாய்
பண்ணார் இசைக ளவைகொண்டு
    பலரும் ஏத்தும் பழையனூர்
அண்ணா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

My father who shot an arrow on the forts of the enemies!
God of my father also.
The chief who protects the world being its eye.
You who are under no necessity to be reformed, you are naturally perfect without any blemish.
The elderly god in Pazhaiyaṉūr whom many people praise with musical songs which are set to melody-types!
See 1st verse.

Arunachala Siva.


27
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 09, 2018, 07:11:15 AM »
Verse  5:


வேலங் காடு தடங்கண்ணார்
    வலையுட் பட்டுன் நெறிமறந்து
மாலங் காடி மறந்தொழிந்தேன்
    மணியே முத்தே மரகதமே
பாலங் காடீ நெய்யாடீ
    படர்புன் சடையாய் பழையனூர்
ஆலங் காடா உன்னுடைய
    அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.


Siva who is like the ruby!
Who is like the pearl!
Who is like the emerald!
Who bathed in milk;
Who bathes in ghee!
Who has spreading red matted locks!
Who is in Ālaṅkāṭu adjoining Pazhaiyaṉūr!
Caught in the snare of women who have big eyes which are like spear in shape and cruelty,
forgetting the path shown by you.
I completely forgot myself being very much confused.
See 1st verse.

Arunachala Siva.

28
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 08, 2018, 11:26:15 AM »
Verse  4:

மறிநே ரொண்கண் மடநல்லார்
    வலையிற் பட்டு மதிமயங்கி
அறிவே யழிந்தேன் ஐயாநான்
    மையார் கண்ட முடையானே
பறியா வினைக ளவைதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
அறிவே யாலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

I completely lost my intellect as my discernment was confounded, caught in the snare of young women who have bright eyes resembling deer's looks.  Master!
God who has a black neck! The supreme being who destroys the acts which could not be destroyed otherwise.  The embodiment of true knowledge, who desires Pazhaiayaṉūr.  See 1st verse.

Arunachala Siva.


29
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 08, 2018, 07:08:44 AM »
Verse  3:

தூண்டா விளக்கின் நற்சோதீ
    தொழுவார் தங்கள் துயர்தீர்ப்பாய்
பூண்டாய் எலும்பைப் புரம்மூன்றும்
    பொடியாச் செற்ற புண்ணியனே
பாண்டாழ் வினைக ளவைதீர்க்கும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
ஆண்டா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

The brilliant light like the lamp that requires no trimming.
You remove the afflictions of those who worship you with joined hands.
You adorned yourself with bones as ornaments.
The embodiment of all virtues, who destroyed all the three cities to be reduced to ash.
The supreme being who removes the acts done long ago and which are the cause for the soul to sink.
The god who desires Pazhaiyaṉūr!
See 1st verse.

Arunachala Siva.


30
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: December 08, 2018, 07:04:19 AM »
Verse  2:


பொய்யே செய்து புறம்புறமே
    திரிவேன் றன்னைப் போகாமே
மெய்யே வந்திங் கெனையாண்ட
    மெய்யா மெய்யர் மெய்ப்பொருளே
பையா டரவம் அரைக்கசைத்த
    பரமா பழைய னூர்மேய
ஐயா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே.

Committing hypocritical acts, prohibiting me who was straying far away from him, by those acts, the true god who claimed me as your slave coming into this world and standing in my presence!  The true thing for people who are truthful.
The supreme being who tied in the waist a cobra which dances spreading its hood.
The master who loves Pazhaiyaṉūr!  See 1st verse. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3146