Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3200
16
Verse  4:


நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத் தவர்நாதன்
மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை
அஞ்சொலாள் தன்னோடுங் கூடி அடியவர்கள்
நெஞ்சுளே நின்றமுதம் ஊறிக் கருணைசெய்து
துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ்பாடிப்
புஞ்சமார் வெள்வளையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 


O ye belles bedecked with rows of white bangles !
He holds the poison in His throat;
He is the Lord-Master of the heavenly ones.
He who is entempled in Uttharakosamangkai over the tops of whose beautiful Mansions,
clouds rest,
is concorporate with Her of melodious words.
He abides in the bosoms of His servitors and causes nectar to spring therein.
In mercy He snaps the cycle of birth and death.
We will sing His immaculate glory and push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

17
Verse  3:


முன்ஈறும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர்குழாம்
பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம்நிற்பத்
தன்நீ றெனக்கருளித் தன்கருணை வெள்ளத்து
மன்னூற மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை
மின்னேறு மாட வியன்மா ளிகைபாடிப்
பொன்னேறு பூண்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 

O ye damsels whose breasts are adorned with jewels of gold !
He has neither conceivable beginning nor end.
While hordes of saints and billions of Devas were there,
He chose me and blessed me with His Holy Ash and immersed me in His flood of mercy.
We will sing of the immense and storeyed mansions over which lightnings play,
of His beautiful and sempiternal Uttharakosamangkai and push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

18
Verse  2:

மூன்றங் கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத
வான்தங்கு தேவர்களுங் காணா மலரடிகள்
தேன்தங்கித் தித்தித் தமுதூறித் தான்தெளிந்தங்கு
ஊன்தங்கி நின்றுருக்கும் உத்தர கோசமங்கைக்
கோன்தங் கிடைமருது பாடிக் குலமஞ்ஞை
போன்றங் கனநடையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ.


O ye damsels whose gait is swan-like and whose mien is like that of the pea-fowl of excellent breed !
His are three bright eyes;
His flower-feet are never beheld by the ever young heavenly Devas.
He abides in the human body,
makes it sweet like honey,
Causes nectar to spring therein and confers clarity.
He,
the King of Uttharakosamangkai,
melts the soul.
Let us hail Idaimarutu where He abides and push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

19
Tirup Pon Oosal:

Verse  1:

சீரார் பவளங்கால் முத்தங் கயிறாக
ஏராரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
நாரா யணன் அறியா நாண்மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு
ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
ஆரா அமுதின் அருட்டா ளிணைபாடிப்
போரார்வேற் கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ.

O ye damsels whose eyes are verily battling spears !
Its posts are wrought of coral;
its ropes are chains of pearls and its plank is gold.
Be seated joyfully in the swing.
He graced me ? the cur of a servitor ?,
With His feet like unto fresh-blown flowers which were never beheld by Narayana.
He,
in grace,
vouchsafed to me Uttharakosamangkai to dwell in that polis.
Singing the grace of Him who is nectar insatiable,
We will push the auric swing to make it move to and fro.

Arunachala Siva.

20
Verse  14:

உரைமாண்ட உள்ளொளி
    உத்தமன்வந் துளம்புகலும்
கரைமாண்ட காமப்
    பெருங்கடலைக் கடத்தலுமே
இரைமாண்ட இந்திரியப்
    பறவை இரிந்தோடத்
துரைமாண்ட வாபாடித்
    தோணோக்கம் ஆடாமோ.

When the ineffable inner Light manifesting as the sublime One entered my soul,
I crossed the boundless main of desire.
At this,
the birds ? Jnana and Karma indiriyas ?,
left without pabulum,
fled away,
On a sudden.
The plethora of superfluity perished.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

The 14 verse composition Tiru Tholl Nokkam completed.

Arunachala Siva.

21
Verse  13:

ஏழைத் தொழும்பனேன்
    எத்தனையோ காலமெல்லாம்
பாழுக் கிறைத்தேன்
    பரம்பரனைப் பணியாதே
ஊழிமுதற் சிந்தாத
    நன்மணிவந் தென்பிறவித்
தாழைப் பறித்தவா
    தோணோக்கம் ஆடாமோ.


I,
the brainless servitor,
have been irrigating the weary waste for many many years,
without serving and adoring the supreme Ens.
Lo,
the Primal Lord of Kalpas ? the goodly and imperishable Ruby ?,
deigned to visit me and pulled out completely the fettering bar of my embodiment.
Thus we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

22
Verse  12:

பிரமன் அரியென்
    றிருவருந்தம் பேதைமையால்
பரமம் யாம்பரம்
    என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க
அரனார் அழலுருவாய்
    அங்கே அளவிறந்து
பரமாகி நின்றவா
    தோணோக்கம் ஆடாமோ.


The two,
Brahma and Vishnu,
in their folly,
vied with each other and severally asserted thus:
"We are God !
We are God."
To set at nought their strife,
Lord Siva there manifested as a boundless column of fire and proved His transcendental Godhead.
This,
we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

23
Verse  11:


காமன் உடலுயிர்
    காலன்பல் காய்கதிரோன்
நாமகள் நாசிசிரம்
    பிரமன் கரம்எரியைச்
சோமன் கலைதலை
    தக்கனையும் எச்சனையும்
தூய்மைகள் செய்தவா
    தோணோக்கம் ஆடாமோ.


He caused Manmata to lose his body;
Yama,
his life;
Surya,
his teeth;
Saraswati,
her nose;
Brahma,
a head;
Agni,
his hands;
Chandra,
his digits,
and Daksha and Eccha,
their heads.
It is thus he cleansed them of their sins.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

24
Verse  10:

பங்கயம் ஆயிரம்
    பூவினிலோர் பூக்குறையத்
தங்கண் இடந்தரன்
    சேவடிமேல் சாத்தலுமே
சங்கரன் எம்பிரான்
    சக்கரம்மாற் கருளியவாறு
எங்கும் பரவிநாம்
    தோணோக்கம் ஆடாமோ.

When out of a thousand lotus-flowers,
one was missing,
Vishnu gouged an eye of his and placed it to worship on Siva's salvific feet,
our Lord Sankara the conferrer of wheel ,
graciously gifted to him the Disc.
Let us hail this wherever we are and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.
25
Verse  9:

எண்ணுடை மூவர்
    இராக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக்
கண்ணுதல் எந்தை
    கடைத்தலைமுன் நின்றதற்பின்
எண்ணிலி இந்திரர்
    எத்தனையோ பிரமர்களும்
மண்மிசை மால்பலர்
    மாண்டனர்காண் தோணோக்கம்.


The three renowned Asuras escaped the conflagration and became Siva's portal-guards.
Lo,
since then,
Countless Indras,
numberless Brahmas and many an earth-devouring Vishnu had perished.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.


26
Verse  8:

மானம் அழிந்தோம்
    மதிமறந்தோம் மங்கைநல்லீர்
வானந் தொழுந்தென்னன்
    வார்கழலே நினைந்தடியோம்
ஆனந்தக் கூத்தன்
    அருள்பெறில்நாம் அவ்வணமே
ஆனந்த மாகிநின்
    றாடாமோ தோணோக்கம்.


O ye goodly lasses,
we have lost our sense of shame;
Our power of ratiocination is now become a blank.
Solely contemplating the feet fastened with long anklets of the Southerner who is adored by the supernals,
If we,
His servitors,
come by the grace of the blissful Dancer,
We too,
to become that very bliss,
will hail Him and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

27
Verse  7:

தீதில்லை மாணி
    சிவகருமஞ் சிதைத்தானைச்
சாதியும் வேதியன்
    தாதைதனைத் தாளிரண்டுஞ்
சேதிப்ப ஈசன்
    திருவருளால் தேவர்தொழப்
பாதகமே சோறு
    பற்றினவா தோணோக்கம்.


The un-flawed bachelor axed away both the feet of his father who disrupted the Siva-puja, though the evil one was a brahmin and his own father to boot.
Thus,
Even thus,
by the grace of Grace,
he gained the beautitude par excellence,
to the adoration of Devas though what he did was blameworthy.
This we will hail and play Tholl-Nokkam !

Arunachala Siva.

28
Verse  6:


புத்தன் முதலாய
    புல்லறிவிற் பல்சமயம்
தத்தம் மதங்களில்
    தட்டுளுப்புப் பட்டுநிற்கச்
சித்தஞ் சிவமாக்கிச்
    செய்தனவே தவமாக்கும்
அத்தன் கருணையினால்
    தோணோக்கம் ஆடாமோ.

While many brainlessly adhere to Buddhism and faiths like unto it and stand perplexed,
Siva pervaded my mind suffusing it with divinity.
Lo,
our Father,
In His infinite mercy,
turned all my acts into tapas.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

29
Verse  5:

நிலம்நீர் நெருப்புயிர்
    நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோ
    டெண்வகையாய்ப் புணர்ந்து நின்றான்
உலகே ழெனத்திசை
    பத்தெனத்தான் ஒருவனுமே
பலவாகி நின்றவா
    தோணோக்கம் ஆடாமோ. 

He is the God who is one only;
He pervades earth,
Water,
fire,
life-giving air,
extensive ether,
Chandra,
Surya and discerning soul.
He stands as the many :
the seven worlds,
the ten directions and all else.
These we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

30
Verse 4:

கற்போலும் நெஞ்சங்
    கசிந்துருகக் கருணையினால்
நிற்பானைப் போலஎன்
    நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி
நற்பாற் படுத்தென்னை
    நாடறியத் தான்இங்ஙன்
சொற்பால தானவா
    தோணோக்கம் ஆடாமோ.

He caused my stony heart to melt and ooze out;
The One who is mercy-incarnate,
entered my heart and put me on the salvific way.
Thus He graced me and made it known to the world which is talked about by all.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3200