Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 2973
16
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 03:44:27 PM »
Verse  3:


கரப்புறு சிந்தையர் காண்டற் கரியவன் காமனையும்
நெருப்புமிழ் கண்ணின னீள்புனற் கங்கையும் பொங்கரவும்
பரப்பிய செஞ்சடைப் பால்வண்ணன் காலனைப் பண்டொருகால்
உரப்பிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


The supreme god dwelling in Kadavūr is difficult to be realized by people having deceitful minds, burnt even Manmatha, by the fire, that he spat from his eyes.
His body is as white as milk and has  red matted locks, on which are spread an angry cobra and Ganga, of extensive water.  He has feet as red as lotus with which he frightened with a roar Yama, on a certain day in the distant past.

Arunachala Siva.i

17
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 03:40:42 PM »
Verse  2:

பதத்தெழு மந்திர மஞ்செழுத் தோதிப் பரிவினொடும்
இதத்தெழு மாணித னின்னுயி ருண்ண வெகுண்டடர்த்த
கதத்தெழு காலனைக் கண்குரு திப்புன லாறொழுக
உதைத்தெழு சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.

Chanting the Mantram, which consists of five letters, each being a word with a meaning with affection, to take out the sweet life of the bachelor who woke up comfortably from sleep, the blood to flow like a river from the eyes of the god of death who rose by his strength to attack with anger, the superior Siva in Kadavūr, has lotus red feet with which he kicked the god of death and rose in estimation.

Arunachala Siva.


18
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 12:09:45 PM »
Tiruk Kadavur Veerasthanam:

Verse 1:

மருட்டுயர் தீரவன் றர்ச்சித்த மாணிமார்க் கண்டேயற்காய்
இருட்டிய மேனி வளைவா ளெயிற்றெரி போலுங்குஞ்சிச்
சுருட்டிய நாவில்வெங் கூற்றம் பதைப்ப வுதைத்துங்ஙனே
உருட்டிய சேவடி யான்கட வூருறை யுத்தமனே.


To save Mārkāṇdēyaṉ, the bachelor, who worshiped him with flowers to be free from the sufferings of birth born of ignorance. Kicking the cruel god of death who had a twisted tongue, hairs as red as fire, curved white teeth and a dark body, [causing him] to tremble with fear, the superior god who dwells in Kadavūr has the lotus red feet with which he caused the god of death to roll on the ground in this manner.
(The central idea of the first nine verses is Siva killing the god of death to protect Mārkaṇdēyaṉ who worshiped Siva in this shrine.)

Arunachala Siva.19
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 12:04:17 PM »
Verse 3:

நாட்பட் டிருந்தின்ப மெய்தலுற் றிங்கு நமன்றமராற்
கோட்பட் டொழிவதன் முந்துற வேகுளி ரார் தடத்துத்
தாட்பட்ட தாமரைப் பொய்கையந் தண்கழிப் பாலையண்ணற்
காட்பட் டொழிந்தமன் றேவல்ல மாயிவ் வகலிடத்தே.


To the chief who is in cool and beautiful Kazhippālai, which has tank of lotuses which have stems growing in cool ponds, living for a long time and enjoying trivial pleasures.
before we caught by the servant of the god of death and pass away, being capable of becoming his protege, we definitely become his protege.

Three verse "Padigam" on Tiruk Kazhippalai completed.

Arunachala Siva.


20
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:59:55 AM »
Verse 2:


பருமா மணியும் பவளமுத் தும்பரந் துந்திவரை
பொருமால் கரைமேற் றிரைகொணர்ந் தெற்றப் பொலிந்திலங்குங்
கருமா மிடறுடைக் கண்டனெம் மான்கழிப் பாலையெந்தை
பெருமா னவனென்னை யாளுடை யானிப் பெருநிலத்தே.

The Kazhippālai, which shines with splendor as the waves bring big precious stones, coral and pearls which are spread in them and which are pushed and dashed against the shore which is big like a mountain. One who has a beautiful black neck, and is our Lord, our father and the great one in Kazhippalai.  He has received me as his protege in this wide world. 

Arunachala Siva.

21
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:49:02 AM »
Tiruk Kazhippalai:

Verse  1:

நெய்தற் குருகுதன் பிள்ளையென் றெண்ணி நெருங்கிச்சென்று
கைதை மடற்புல்கு தென்கழிப் பாலை யதனுறைவாய்
பைதற் பிறையொடு பாம்புடன் வைத்த பரிசறியோம்
எய்தப் பெறினிரங் காதுகண் டாய்நம் மிறையவனே.


The crane of the maritime tract mistaking to be its young one, having gone near it,
you who reside in the beautiful Kazhippālai, where it embraces the petals of the fragrant screw-pie. Our Lord! we are unable to understand your idea of keeping the young crescent moon along with the serpent.  If one gets near the other, it will not take pity on the other. (If the crescent moon comes near the serpent, goes near the crescent moon the serpent will swallow it without pity.)

Arunachala Siva.


22
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:42:49 AM »
Verse  10:

ஓணப் பிரானு மொளிர்மா மலர்மிசை யுத்தமனும்
காணப் பராவியுங் காண்கின் றிலர்கர  நாலைந்துடைத்
தோணப் பிரானை வலிதொலைத் தோன்றொல்லை நீர்ப்புகலூர்க்
கோணப் பிரானைக் குறுகக் குறுகா கொடுவினையே.


Vishnu to whom the star, Ōṇam is sacred, and the superior Brahma, who is seated on a big, shining lotus flowers could not see, though they praised him and paid obeisance to Siva, to have his vision.  He who destroyed the strength of Ravanan, of beautiful shoulders and twenty arms, the cruel karmas will not come any where near us if we approach the master who is staying in ancient Pukalūr, surrounded by water. (This temple is surrounded on three sides by water like a moat.)

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.

23
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:41:12 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.


24
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:39:39 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

25
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:37:55 AM »
Verse  7:


Not available.

Arunachala Siva.

26
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:36:09 AM »
Verse  6:


Not available.

Arunachala Siva.

27
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:34:40 AM »
Verse  5:

Not available.

Arunachala Siva.

28
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:29:21 AM »
Verse  4:

பொன்னள வார்சடைக் கொன்றையி னாய்புக லூரரசே
மன்னுள தேவர்கள் தேடு மருந்தே வலஞ்சுழியாய்
என்னள வேயுனக் காட்பட் டிடைக்கலத் தேகிடப்பார்
உன்னள வேயெனக் கொன்று மிரங்காத வுத்தமனே.

Sivaṉ, who adorns his matted locks with Koṉṟai flowers which are like gold!
The king of Pukalūr! The nectar which is sought after by devas, who have greatness!
Siva in Vala?chuzhi!  I am the only person who is between bondage and salvation. Your are only the superior god who does not take pity on me even a little.

Arunachala Siva.

29
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:27:50 AM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

30
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:18:35 AM »
Verse  2:

பொன்னை வகுத்தன்ன மேனிய னேபுணர் மென்முலையாள்
தன்னை வகுத்தன்ன பாகத்த னேதமி யேற்கிரங்காய்
புன்னை மலர்த்தலை வண்டுறங் கும்புக லூரரசே
என்னை வகுத்திலை யேலிடும் பைக்கிடம் யாதுசொல்லே.

Siva, who has a body shining like gold! Who has a half, which was given to the lady who has breasts which join with each other!  The king of Pukalūr, where in the flowers of the mast-wood trees bees are sleeping! Have pity on me who is lonely!  If you had not created me, where is the refuge for the sufferings?  Please tell me.

Arunachala Siva.

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 2973