Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3211
16
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 16, 2020, 11:57:48 AM »

கடலே அனைய ஆனந்தம்
    கண்டா ரெல்லாங் கவர்ந்துண்ண
இடரே பெருக்கி ஏசற்றிங்
    கிருத்த லழகோ அடிநாயேன்
உடையாய் நீயே அருளுதியென்
    றுணர்த்தா தொழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன்
சுடரார் அருளால் இருள்நீங்கச்
    சோதீ இனித்தான் துணியாயே.  (7)


O Lord-Owner !
O effulgent One !
Whilst all those that beheld You,
quaffed eagerly the vast and sea-like bliss,
Is it meet that I,
the slavish dog,
should augment my worry,
feel miserable and live in this world?
Knowing that it is You who will grace me,
I did not pray for it,
but parted from You to get ruined.
May You,
now at least,
be pleased to chase away my murk by your sunny radiance.


Arunachala Siva.

17
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 16, 2020, 11:51:34 AM »

அறவே பெற்றார் நின்னன்பர்
    அந்த மின்றி அகநெகவும்
புறமே கிடந்து புலைநாயேன்
    புலம்பு கின்றேன் உடையானே
பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு
    பேரா ஒழியாப் பிரிவில்லா
மறவா நினையா அளவிலா
    மாளா இன்ப மாகடலே.  (6)

You are the never-shifting,
never-ceasing,
never-parting,
never-thwarted by-thought or forgetfulness,
boundless and indestructible sea of immense bliss !
As their hearts melt ceaselessly,
Your servitors gained You absolutely.
Placed outside their company,
I,
the base dog,
am lamenting.
O my owner !
I must gain True Love.

Arunachala Siva.

18
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 16, 2020, 06:55:37 AM »

மேவும் உன்றன் அடியாருள்
    விரும்பி யானும் மெய்ம்மையே
காவி சேருங் கயற்கண்ணாள்
    பங்கா உன்றன் கருணையினால்
பாவி யேற்கும் உண்டாமோ
    பரமா னந்தப் பழங்கடல்சேர்ந்து
ஆவி யாக்கை யானெனதென்
    றியாது மின்றி அறுதle.  (5) 

O One who is concorporate with Her whose eyes are like blue lily and Kayal-fish !
I long to be in the midst of Your servitors to gain Reality.
By Your grace,
will I ? The sinner -,
be enabled to enter the hoary sea of supernal bliss,
shedding my embodied life,
My I-ness and My-ness,
my life and all else?

Arunachala Siva.

19
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 04:00:28 PM »

வேண்டும் வேண்டு மெய்யடியா
    ருள்ளே விரும்பி எனைஅருளால்
ஆண்டாய் அடியேன் இடர்களைந்த
    அமுதே அருமா மணிமுத்தே
தூண்டா விளக்கின் சுடரனையாய்
    தொண்ட னேற்கும் உண்டாங்கொல்
வேண்டா தொன்றும் வேண்டாது
    மிக்க அன்பே மேவுதலே.  (4)

Desiring to place me amidst Your servitors who long and yearn for You,
in grace,
You redeemed and ruled me.
O Nectar that did away with my troubles !
O rare and great Gem !
O Pearl !
O One whose radiance is like unto that of the lamp that burns self-induced !
Will I,
Your servitor,
gain that state when,
I will not seek after undesirable things but only for the blessedness of abounding love?


Arunachala Siva.

20
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 03:54:06 PM »
அருளா ரமுதப் பெருங்கடல்வாய்
    அடியா ரெல்லாம் புக்கழுந்த
இருளார் ஆக்கை இதுபொறுத்தே
    எய்த்தேன் கண்டாய் எம்மானே
மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன்
    வருமால் என்றிங் கெனைக்கண்டார்
வெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை
    உடையாய் பெறநான் வேண்டுமே . (3)

Whilst all the favored servitors entered and got immersed in the great and nectarean and grace-abounding sea,
Bearing this,
my murk-ridden body,
I wilted alas !
O my God !
Let not those that behold me feel scared, thinking thus:
"Here comes the befuddled one who is mightily mad."
O my Owner !
I must receive from You true love that leads to my deliverance.

Arunachala Siva.

21
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 01:25:24 PM »
அடியார் சிலர்உன் அருள்பெற்றார்
    ஆர்வங் கூர யான்அவமே
முடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி
    முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன்
கடியே னுடைய கடுவினையைக்
    களைந்துன் கருணைக் கடல்பொங்க
உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே
    ஓவா துருக அருளாயே. (2)


A few servitors were the recipients of Your grace,
thanks to their abounding love.
Alas,
I,
Your servitor,
merely exist endlessly,
in my foul-smelling carcass of a body,
Nourishing odium and growing old.
O Owner !
Be pleased to annul my ? the hard one's -,
fierce karma.
May You,
in grace,
so bless me that the sea of Your Mercy should swell and swell in my soul causing me to melt for You constantly.

Arunachala Siva.

22
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 11:38:28 AM »
Prarthanai Pathu:

(A decade on prayers)

கலந்து நின்னடியா ரோடன்று
    வாளா களித்தி ருந்தேன்
புலர்ந்து போன காலங்கள்
    புகுந்து நின்ற திடர்பின்னாள்
உலர்ந்து போனேன் உடையானே
    உலவா இன்பச் சுடர்காண்பான்
அலந்து போனேன் அருள்செய்யாய்
    ஆர்வங் கூர அடியேற்கே.  (1)


That day when I was redeemed by You, I merely mingled with Your servitors,
experiencing empty joy.
Then time rolled on.
In the succeeding days,
troubles barged in and took hold of me.
O my Owner,
I wilted;
I languished for the vision of Your sweet and non fading Light.
So bless me that my love for You abounds evermore.

Arunachala Siva.

23
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 11:28:12 AM »

இயக்கி மார்அறு பத்து நால்வரை
    எண்குணம் செய்த ஈசனே
மயக்க மாயதோர் மும்ம லப்பழ
    வல்வி னைக்குள் அழுந்தவும்
துயக்க றுத்தெனை ஆண்டு கொண்டுநின்
    தூய்ம லர்க்கழல் தந்தெனைக்
கயக்க வைத்தடி யார்மு னேவந்து
    காட்டினாய் கழுக் குன்றிலே. (7)


O Lord-God who made the sixty four Yakshinis attain the eight Gunas !
As I lay immersed in the sea of cruel karma knit to the triple hoary and puissant impurities that cause bewilderment,
You did away with my weariness,
Redeemed and ruled me.
You who made me feel befuddled in the presence of Your servitors,
came to Kazhukkunru,
revealed Yourself to me and blessed me with Your flower-feet pure,
in their very presence.


The seven verses in Tiruk Kazhu Kunra Padigam completed.

Arunachala Siva.

24
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 11:22:24 AM »

பேதம் இல்ல தொர்கற் பளித்த
    பெருந்து றைப்பெரு வெள்ளமே
ஏத மேபல பேச நீஎனை
    ஏதி லார்முனம் என்செய்தாய்
சாதல் சாதல்பொல் லாமை யற்ற
    தனிச்ச ரண்சர ணாமெனக்
காத லால்உனை ஓத நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (6)

O Great Flood of Bliss at Perunthurai that blessed me with ever-constant Gnosis !
What did You do that strangers should speak ill of me?
To hail You,
In love,
You conferred on me endless,
blameless and peerless Refuge ? Your feet -,
at Kazhukkunru whither You came and revealed Yourself to me.

Arunachala Siva.

25
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 11:14:59 AM »

கோல மேனிவ ராக மேகுண
    மாம்பெ ருந்துறைக் கொண்டலே
சீல மேதும் அறிந்தி லாதஎன்
    சிந்தை வைத்த சிகாமணி
ஞால மேகரி யாக நான்உனை
    நச்சி நச்சிட வந்திடும்
கால மேஉனை ஓதநீ வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (5)

O One who came in the comely form of the Sow to feed the piglets !
O Virtuous Nimbus of Perunturai !
O Crest-jewel adorning my mind who am unaware of aught of virtue !
As I longed for You,
time grew opportune for Your loving advent,
and as I hailed You,
You deigned to visit me,
even as the world witnessed it,
And revealed to me Yourself at Kazhukkunru.

Arunachala Siva.

26
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 11:08:28 AM »

பூணொ ணாததொ ரன்பு பூண்டு
    பொருந்தி நாள்தொறும் போற்றவும்
நாணொ ணாததொர் நாணம் எய்தி
    நடுக்கட லுள்அ ழுந்திநான்
பேணொ ணாதபெ ருந்து றைப்பெருந்
    தோணி பற்றி யுகைத்தலுங்
காணொ ணாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்க்கழுக் குன்றிலே. (4)

Poised in such love ? verily impossible to come by -,
Your devotees hail You daily.
At this,
I felt ashamed at which shame itself felt ashamed,
And I lay immersed in the mid-sea of misery.
Then I caught hold of the great float ? Perunthurai hard to obtain -.
and plied it.
Lo,
You came to me and revealed Your divine and beauteous form ? hard to envision -,
at Kazhukkunru.

Aruachala Siva.

27
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 11:02:17 AM »
மலங்கி னேன்கண்ணின் நீரை மாற்றி
    மலங்கெ டுத்தபெ ருந்துறை
விலங்கி னேன்வினைக் கேட னேன்இனி
    மேல்வி ளைவ தறிந்திலேன்
இலங்கு கின்றநின் சேவ டிகள்
    இரண்டும் வைப்பிட மின்றியே
கலங்கி னேன்கலங் காமலே வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே. (3)

I was befuddled;
I swerved away from the Lord of Perunthurai who annulling my impurities caused the flow of my tears to cease.
Alas,
I ? the karma-ridden -,
do not know what will betide me in future.
Vouchsafing no place for Your radiant and salvific feet,
in me,
I stood nonplussed.
Annulling my bewilderment You revealed Yourself to me at Kazhukkunru.

Arunachala Siva.

28
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 10:54:06 AM »

பிட்டு நேர்பட மண்சு மந்த
    பெருந்து றைப்பெரும் பித்தனே
சட்ட நேர்பட வந்தி லாத
    சழக்க னேன்உனைச் சார்ந்திலேன்
சிட்ட னேசிவ லோக னேசிறு
    நாயி னுங்கடை யாயவெங்
கட்ட னேனையும் ஆட்கொள் வான்வந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (2)


O mad One of Perunthurai who carried earth receiving Pittu as wages!
I,
a wrangler,
that conforms not to Your law,
would not attain You.
O salvific One !
O Lord Of Siva-Loka !
I,
the fiercely troublesome one,
am worse than a little cur.
Yet,
to redeem and rule me You came and revealed Yourself at Kazhukkunru.

Arunachala Siva.

29
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 10:45:12 AM »
Tiruk Kazhuk Kunra Padigam:


பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு
    மான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு
இணக்கி லாததோர் இன்ப மேவருந்
    துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான்
உணக்கி லாததோர் வித்து மேல்விளை
    யாமல் என்வினை ஒத்தபின்
கணக்கி லாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே.  (1)

O God of Perunturai who knows no prejudice !
Unto them that hail Your names,
comes nothing but peerless joy,
grief having been extirpated.
O my Lord !
When I attained Iruvinai-Oppu that prevents the germination of the well-nigh indestructible seed,
You came and revealed to me,
Your form ? infinitely divine and beautiful -,
at Kazhukkunram.

Arunachala Siva.

30
General topics / Re: Tiruvachakam -further songs:
« on: February 15, 2020, 07:06:26 AM »
பூதங்கள் ஐந்தாகிப்
    புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்கள் அனைத்துமாய்ப்
    பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட
    கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்கள் தொழுதேத்தும்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.  (10)

He became the five elements,
the senses and all else.
He,
the great One who is never different,
animates the differences in all things.
He did away with my miseries and rules me.
He is the Consort of Her who blazes like emerald.
I beheld Him in resplendent Tillai where the four Vedas adore and hail Him.


Kanda Patju - ten verses completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 3211