Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 3147
1486
Verse  6:


தெய்வப் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    செழுந்தண் பிடவூரும் சென்று நின்று
பவ்வந் திரியும் பருப்ப தமும்
    பறியலூர் வீரட்டம் பாவ நாசம்
மவ்வந் திரையு மணிமுத்த மும்
    மறைக்காடும் வாய்மூர் வலஞ்சு ழியும்
கவ்வை வரிவண்டு பண்ணே பாடுங்
    கழிப்பாலை தம்முடைய காப்புக் களே.

Virattam upon Kedilam of sacred waters,
Uberous and cool Pitavoor, Sri Sailam at which clouds arrive,
stay and move about,  Pariyaloor Virattam,  Paavanaasam,
Mavvantirai, Manimuttham, Maraikkaadu, Vaaimoor and Valanchuzhi are in the safe-keeping of the Lord of Kazhippaalai where dinsome and streaked chafers hum.

Arunachala Siva.

1487
Verse  5:

செழுநீர்ப் புனற்கெடில வீரட்ட மும்
    திரிபுராந் தகம்தென்னார் தேவீச்சரம்
கொழுநீர் புடைசுழிக்குங் கோட்டுக் காவும்
    குடமூக்கும் கோகரணம் கோலக் காவும்
பழிநீர்மை யில்லாப் பனங்காட் டூரும்
    பனையூர் பயற்றூர் பராய்த்து றையும்
கழுநீர் மதுவிரியுங் காளிங்க மும்
    கணபதீச் சரத்தார்தங் காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam rich in fertilizing water, Tirupuraanthakam,
southern Deviccharam, Kottukkaa girt with eddying and flourishing waters, Kudamookku, Gokaranam,  Kolakkaa, Panangkaattoor ever free from flaw,
Panaiyoor, Payatroor, Paraaitthurai and Kaalingkam where burgeon melliferous,
blue water-lilies, are in the safe-keeping of the Lord of Ganapaticcharam.

Arunachala Siva.


1488
Verse  4:


திரையார் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருவாரூர் தேவூர் திருநெல் லிக்கா
உரையார் தொழநின்ற ஒற்றி யூரும்
    ஓத்தூரும் மாற்பேறும் மாந்து றையும்
வரையா ரருவிசூழ் மாந தியும்
    மாகாளம் கேதாரம் மாமேருவும்
கரையார் புனலொழுகு காவி ரிசூழ்
    கடம்பந் துறையுறைவார் காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam with flowing water,  Tiruvaarur, Tevoor, Tirunellikkaa,
Otriyoor adored by the adoring celebrants,  Otthoor,  Maalperu, Maanthurai,
Maanadi girt with the stream of the hilly cataract,  Maakaalam,  Kedaaram and Maameru are in the safe-keeping of the Lord Of Kadampanthurai-- skirted by the Kaveri  whose stream flows flanked by its banks.


Arunachala Siva.

1489
Verse  3:


சிறையார் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருப்பா திரிப்புலியூர் திருவா மாத்தூர்
துறையார் வனமுனிக ளேத்த நின்ற
    சோற்றுத் துறைதுருத்தி நெய்த் தானமும்
அறையார் புனலொழுகு காவி ரிசூழ்
    ஐயாற் றமுதர் பழனம் நல்ல
கறையார் பொழில்புடைசூழ் கானப் பேரும்
    கழுக்குன்றும் தம்முடைய காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam with a weir across its waters, Tiruppaatirippuliyur,
Tiruvaamaatthoor, Chortrutthurai, rich in fords hailed by sylvan Munis,
Turutthi,  Neitthaanam, Aiyaaru which is girt by the Kaveri of flowing stream,
Pazhanam, Kaanapper circled by densely dark groves and Kazhukkunru are in the safe-keeping of the Nectar of Aiyaaru.

Arunachala Siva.

1490
Verse 2:

தீர்த்தப் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருக்கோவல் வீரட்டம் வெண்ணெய் நல்லூர்
ஆர்த்தருவி வீழ்சுனைநீ ரண்ணா மலை
    அறையணிநல் லூரும் அரநெ றியும்
ஏத்துமின்கள் நீரேத்த நின்ற ஈசன்
    இடைமரு தின்னம்பர் ஏகம்பமும்
கார்த்தயங்கு சோலைக் கயிலாயமும்
    கண்ணுதலான் தன்னுடைய காப்புக் களே.

May you hail Virattam of sacred water,  Tirukkoval Virattam, Vennainalloor,
Annaamalai rich in its stream, onto which the roaring cataract falls,  Araiyaninalloor and Araneri.  He is the Lord who blesses you to hail Him.  Idaimarutu,
Innambar,  Ekambam and Kailash of cloud-capped gardens are in the safe-keeping of Him Whose forehead sports an eye. 

Arunachala Siva.

1491
Tiru Adigai Veerasthanam: (5)


Verse  1:

செல்வப் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    சிற்றேமமும் பெருந்தண் குற்றாலமும்
தில்லைச்சிற் றம்பலமுந் தென்கூடலும்
    தென்னானைக் காவும் சிராப்பள்ளியும்
நல்லூரும் தேவன் குடிமருகலும்
    நல்லவர்கள் தொழுதேத்து நாரை யூரும்
கல்லலகு நெடும்புருவக் கபால மேந்திக்
    கட்டங்கத் தோடுறைவார் காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam rich in waters,  Chitremam,  great and cool Kutraalam,
Tillai Chitrambalam,  southern Koodal,  Aanaikkaavu in the south Chiraappalli,
Nalloor,  Devankudi, Marukal and Naaraiyur-- Hailed and adored by the goodly.
Are in the safe-keeping of the Lord who bears a Kallalaku and a skull with long brows,
And who wields a Kattangkam.

Arunachala Siva.


1492
Verse  10:


அந்தா மரைப்போ தலர்ந்தவடி
    அரக்கனையும் ஆற்ற லழித்தவடி
முந்தாகி முன்னே முளைத்தவடி
    முழங்கழலாய் நீண்டஎம் மூர்த்தியடி
பந்தாடு மெல்விரலாள் பாகன்னடி
    பவளத் தடவரையே போல்வானடி
வெந்தார் சுடலைநீ றாடும்மடி
    வீரட்டங் காதல் விமலன்னடி.

Those feet are like the beautiful, burgeoning lotus.
Those are the feet that quelled the demons's prowess.
It is they that emerged first in the most hoary past.
Those are Lord's feet that blazed forth endlessly.
Those are the feet of Him who is concorporate with Her whose soft fingers sport a ball.
Those are His feet who is like a huge coral hill.
Those feet are smeared with the ashes of those that were burnt in the crematorium.
Those are the feet of blemish-less to whom Veerasthanam is dear.

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam (4) completed.

Arunachala Siva.


1493
Verse 9:

அணியனவுஞ் சேயனவு மல்லாவடி
    யடியார்கட் காரமுத மாயவடி
பணிபவர்க்குப் பாங்காக வல்லவடி
    பற்றற்றார் பற்றும் பவளவடி
மணியடி பொன்னடி மாண்பாமடி
    மருந்தாய்ப் பிணிதீர்க்க வல்லவடி
தணிபாடு தண்கெடில நாடன்னடி
    தகைசார்வீ ரட்டத் தலைவன்னடி.


Those feet are neither far away nor near.
Those are feet nectarean to the servitors.
Those are feet that stand by the bowing devotees.
Those are coral feet clung to by the unattached.
Those are feet of ruby, of gold, of majesty.
Those are feet that as remedy, rid the malady.
Those are the feet of the Lord of the realm of cool and babbling Kedilam.
Those are the feet of the glorious Chief of Veerasthanam.

Arunachala Siva.

1494
Verse  8:


நறுமலராய் நாறும் மலர்ச்சேவடி
    நடுவா யுலகநா டாயவடி
செறிகதிருந் திங்களுமாய் நின்றவடி
    தீத்திரளா யுள்ளே திகழ்ந்தவடி
மறுமதியை மாசு கழுவும்மடி
    மந்திரமுந் தந்திரமும் ஆயவடி
செறிகெடில நாடர் பெருமானடி
    திருவீரட் டானத்தெஞ் செல்வன்னடி.

Those are flower-feet fragrant as sweet blossoms.
They pervade impartially all the lands of the earth.
Those feet abide as dense-rayed sun and moon.
Those feet blaze inly as fire-cluster.
Those are feet which wash away the stain of the flawed moon.
Those feet are both Mantra and Tantra.
Those are the Lord's feet vouchsafed to the countrymen of Kedilam which flows brimful.
Those are the feet of our opulent One of Tiruveerasthanam.

Arunachala Siva.

1495
Verse 7:


உரைமாலை யெல்லா முடையவடி
    உரையா லுணரப் படாதவடி
வரைமாதை வாடாமை வைக்கும்மடி
    வானவர்கள் தாம்வணங்கி வாழ்த்தும்மடி
அரைமாத் திரையி லடங்கும்மடி
    அகலம் அளக்கிற்பா ரில்லாவடி
கரைமாங் கலிக்கெடில நாடன்னடி
    கமழ்வீரட்டானக் கபாலியடி.

All garlands of verse and prose belong to those feet.
Those feet are beyond the ken of words.
Those feet keep Uma free from grief.
Those are the feet hailed and adored by the celestial beings.
Those feet are contained in half a second.
Those are the feet of immeasurable extent.
Those are the feet of the Lord of the region of Kedilam whose banks are dotted with mango trees.
Those are Kaapaali's feet of fragrant Veerasthanam.

Arunachala Siva.

1496
Verse  6:

திருமகட்குச் செந்தா மரையாமடி
    சிறந்தவர்க்குத் தேனாய் விளைக்கும்மடி
பொருளவர்க்குப் பொன்னுரையாய் நின்றவடி
    புகழ்வார் புகழ்தகைய வல்லவடி
உருவிரண்டு மொன்றோடொன் றொவ்வாவடி
    உருவென் றுணரப் படாதவடி
திருவதிகைத் தென்கெடில நாடன்னடி
    திருவீரட் டானத்தெஞ் செல்வன்னடி.


Those feet constitute the red lotus of Lakshmi.
For the great (liberated) those feet yield honey.
Those feet are the touchstone of the rich.
Those feet are beyond the praise of the magnifying celebrants.
In form,  those feet differ from each other.
Those are the feet whose form is beyond reckoning.
Those are the feet of the Lord of the realm of Tiruvatikai upon Kedilam in the south.
Those are the feet of our opulent One of Tiruveerasthanam.


Arunachala Siva.

1497
Verse 5:

ஒருகாலத் தொன்றாகி நின்றவடி
    ஊழிதோ றூழி உயர்ந்தவடி
பொருகழலும் பல்சிலம்பும் மார்க்கும்மடி
    புகழ்வார் புகழ்தகைய வல்லவடி
இருநிலத்தார் இன்புற்றங் கேத்தும்மடி
    இன்புற்றார் இட்டபூ ஏறும்மடி
திருவதிகைத் தென்கெடில நாடன்னடி
    திருவீரட் டானத்தெஞ் செல்வன்னடி.Those are the feet that became one, of yore.
Those are the feet that grow lofty during each eon.
Those are the feet adorned with fitting anklet and grained-silambu.
Those are the feet that are beyond the praise of those who praise them.
Those are the feet sweetly hailed by the men of the vast earth.
Those are the feet decked with the flowers of joyous devotees.
Those are the feet of the Lord of the realm of southern Kedilam at Tiruvatikai;
Those are the feet of our opulent One of Veerasthanam.

Arunachala Siva.

1498
Verse 4:


அரும்பித்த செஞ்ஞாயி றேய்க்கும்மடி
    அழகெழுத லாகா அருட்சேவடி
சுரும்பித்த வண்டினங்கள் சூழ்ந்தவடி
    சோமனையுங் காலனையுங் காய்ந்தவடி
பெரும்பித்தர் கூடிப் பிதற்றும்மடி
    பிழைத்தார் பிழைப்பறிய வல்லவடி
திருந்துநீர்த் தென்கெடில நாடன்னடி
    திருவீரட் டானத்தெஞ் செல்வன்னடி.


Those are the feet like the ruddy sun that causes (flowers) to burgeon.
Those are the great feet of grace whose beauty defies the brush.
Those are the feet circled by bees and chafers.
Those are the feet that smote Soma and Yama.
Those are the feet prattled about by the God-mad.
Those are the mighty feet whence wrong-doers cannot escape.
Those are the feet of the Lord of the realm of clear-watered Kedilam.
Those are the feet of our opulent One of Tiru Veerasthanam.

Arunachala Siva.


1499
Verse 3:

வைதெழுவார் காமம்பொய் போகாவடி
    வஞ்ச வலைப்பாடொன் றில்லாவடி
கைதொழுது நாமேத்திக் காணும்மடி
    கணக்கு வழக்கைக் கடந்தவடி
நெய்தொழுது நாமேத்தி ஆட்டும்மடி
    நீள்விசும்பை ஊடறுத்து நின்றவடி
தெய்வப் புனற்கெடில நாடன்னடி
    திருவீரட் டானத் தெஞ் செல்வன்னடி.


Those are the feet that annul not the lust and the falsity of them that slander even as they wake up. Those are the feet--a net un-spun by deception.  Those feet are visible to us for hailing and adoring with hands.  Those are the feet we bathe in ghee and hail adoringly. Those are the feet that abide cutting across the great heavens.  Those are of the Lord of Kedilam,  the divine river.  Those are the feet of our opulent One of Tiru Veerasthanam.

Arunachala Siva.

1500
Verse  2:

கொடுவினையா ரென்றுங் குறுகாவடி
    குறைந்தடைந்தார் ஆழாமைக் காக்கும்மடி
படுமுழவம் பாணி பயிற்றும்மடி
    பதைத்தெழுந்த வெங்கூற்றைப் பாய்ந்தவடி
கடுமுரணே றூர்ந்தான் கழற்சேவடி
    கடல்வையங் காப்பான் கருதும்மடி
நெடுமதியங் கண்ணி யணிந்தானடி
    நிறைகெடில வீரட்டம் நீங்காவடி.Those are the feet never reached by evil-doers. Those save from sinking the weak that seek them. Those feet confer mastery to the practitioners of Muzhavam and Paani.  Those feet smote cruel Death that rose up in wrath.  His are the ankleted feet whose mount is the mighty and raging Bull.  Those are the feet meditated upon by the Fosterer of the sea-girt earth. Those are His who has the great moon for a chaplet.
Those are the feet inseparable from Virattam upon Kedilam that flows brimful.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 3147