Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 3147
1471
Verse  5:


உருளுடைய தேர்புரவி யோடும் யானை
    யொன்றாலுங் குறைவில்லை யூர்தி வெள்ளே
றிருளுடைய கண்டத்தர் செந்தீ வண்ணர்
    இமையவர்கள் தொழுதேத்தும் இறைவ னார்தாம்
பொருளுடைய ரல்லர் இலரு மல்லர்
    புலித்தோ லுடையாகப் பூதஞ் சூழ
அருளுடைய அங்கோதை மாலை மார்பர்
    அழகியரே ஆமாத்தூர் ஐய னாரே.


He has wheeled cars,  horses and tuskers.
He lacks nothing.  His mount is a white Bull.
His neck is dark.
His hue is that of ruddy fire.
He, the Lord, hailed and adored by the celestial beings,
is endowed neither with wealth nor is He without it.
On His chest are a lovely Kothai and a Maalai--wrought of grace.
He is clad in tiger-skin.
He is surrounded by Bhoothas.
Ha, He is the handsome One,
the Lord of Aamaatthoor.

Arunachala Siva.

1472
Verse  4:

பசைந்தபல பூதத்தர் பாட லாடல்
    படநாகக் கச்சையர் பிச்சைக் கென்றங்
கிசைந்ததோ ரியல்பினர் எரியின் மேனி
    இமையாமுக் கண்ணினர் நால்வே தத்தர்
பிசைந்ததிரு நீற்றினர் பெண்ணோர் பாகம்
    பிரிவறியாப் பிஞ்ஞகனார் தெண்ணீர்க் கங்கை
அசைந்த திருமுடியர் அங்கைத் தீயர்
    அழகியரே ஆமாத்தூர் ஐய னாரே.

He is accompanied by many a loving Bhootha that sings and dances.
His girdle is a hooded snake. He is even prone to beg alms.
His body is like a blazing fire. He has three non  winking eyes.
He is of the four Vedas.  He wears the fine and divine ash.
He is Pigngnaka whose Consort knows no parting from His frame.
on His divine crest the clear-watered Ganga tosses.
He holds the fire in His lovely form. He is the handsome One,
the Lord of Aamaatthoor.

Arunachala Siva.1473
Verse  3:

கட்டங்கந் தாமொன்று கையி லேந்திக்
    கடிய விடையேறிக் காபா லியார்
இட்டங்கள் தாம்பேசி யில்லே புக்கு
    இடும்பலியும் இடக்கொள்ளார் போவா ரல்லர்
பட்டிமையும் படிறுமே பேசா நின்றார்
    பார்ப்பாரைப் பரிசழிப்பார் போல்கின் றார்தாம்
அட்டிய சில்பலியுங் கொள்ளார் விள்ளார்
    அழகியரே ஆமாத்தூர் ஐய னாரே.

Holding in His hand a Kattangkam and riding a swift Bull,  Kapali speaks endearing words, enters the house, but receives not the alms offered.  Neither does He move away, he but stands articulating atrocious and deceptive words. He is like one who will undo the beholders.  He does not accept the cooked food of alms. He is silent.
Ha, the handsome One the Lord of Aamaatthoor

Arunachala Siva.


1474
Verse  2:

வெந்தார்வெண் பொடிப்பூசி வெள்ளை மாலை
    விரிசடைமேற் றாஞ்சூடி வீணை யேந்திக்
கந்தாரந் தாம்முரலாப் போகா நிற்கக்
    கறைசேர் மணிமிடற்றீ ரூரே தென்றேன்
நொந்தார்போல் வந்தென தில்லே புக்கு
    நுடங்கே ரிடைமடவாய் நம்மூர் கேட்கில்
அந்தா மரைமலர்மேல் அளிவண்டி யாழ்செய்
    ஆமாத்தூர் என்றடிகள் போயி னாரே.Bedaubed with the burnt ash of the dead,
Sporting a white wreath on His spreading matted hair,
And holding a Veena,
He came with melodious Gaantaaram.
I said: "O One of beautiful and dark-tinted neck!
What may Your town be?"
Like one fatigued,
He looked.
He,
even He,
entered my house and said: "O lass whose waist is lithe and lovely!
If you desire to know the name of Our town,
Know it to be Aamaatthoor where on comely lotuses sweet beetles carol."
This said,
the noble One moved away.

Arunachala Siva.

1475
Tiru Aamathoor:


Verse 1:


வண்ணங்கள் தாம்பாடி வந்து நின்று
    வலிசெய்து வளைகவர்ந்தார் வகையால் நம்மைக்
கண்ணம்பால் நின்றெய்து கனலப் பேசிக்
    கடியதோர் விடையேறிக் காபா லியார்
சுண்ணங்கள் தாங்கொண்டு துதையப் பூசித்
    தோலுடுத்து நூல்பூண்டு தோன்றத் தோன்ற
அண்ணலார் போகின்றார் வந்து காணீர்
    அழகியரே ஆமாத்தூர் ஐய னாரே.

Singing different songs, He came,
and forcing me, He snatched my bangles.
casting dart-like looks on us.
He made us give in.
He burning words stirred our passion.
Bedaubed with gold-dust,
clad in skin and adorned with the white thread,
Kapali,
the noble One,
the handsome One,
The Lord of Aamathoor moves away
Come and behold Him!

Arunachala Siva.

1476
Verse  11:


உண்ணா வருநஞ்ச முண்டான் தான்காண்
    ஊழித்தீ யன்னான்காண் உகப்பார் காணப்
பண்ணாரப் பல்லியம் பாடி னான்காண்
    பயின்றநால் வேதத்தின் பண்பி னான்காண்
அண்ணா மலையான்காண் அடியா ரீட்டம்
    அடியிணைகள் தொழுதேத்த அருளு வான்காண்
கண்ணாரக் காண்பார்க்கோர் காட்சி யான்காண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.


He ate the uneatable and deadly venom.
He is like the fire at the end of the eon.
He played melodiously many instruments witnessed by the delighted.
He is the excellence of the four Vedas that manifested.
He is of Annamalai.
He confers grace when His feet.
are hailed and adored by the holy throng of servitors.
He is a marvelous sight to beholders.
He is of Kalathi.
He is poised in my eyes.

Padigam on Sri Kalahasti completed.

Arunachala Siva.

1477
Verse 10:


இறையவன்காண் ஏழுலகு மாயி னான்காண்
    ஏழ்கடலுஞ் சூழ்மலையு மாயி னான்காண்
குறையுடையார் குற்றேவல் கொள்வான் தான்காண்
    குடமூக்கிற் கீழ்க்கோட்டம் மேவி னான்காண்
மறையுடைய வானோர் பெருமான் தான்காண்
    மறைக்காட் டுறையு மணிகண் டன்காண்
கறையுடைய கண்டத்தெங் காபா லிகாண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.


He is God the omnipresent.
He became all the seven worlds.
He deigns to accept the small services of the imperfect.
He abides at Keezhkkottam at Kudamookku.
He is the Lord of the celestial beings whose book is the Vedas.
He is Manikandan who presides over Maraikkaadu.
He is Kaapaali, the blue-necked.
He is of Kalathi.
He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.

1478
Verse  9:

தேனப்பூ வண்டுண்ட கொன்றை யான்காண்
    திருவேகம் பத்தான்காண் தேனார்ந் துக்க
ஞானப்பூங் கோதையாள் பாகத் தான்காண்
    நம்பன்காண் ஞானத் தொளியா னான்காண்
வானப்பே ரூரு மறிய வோடி
    மட்டித்து நின்றான்காண் வண்டார் சோலைக்
கானப்பே ரூரான்காண் கறைக்கண் டன்காண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.


He wears melliferous Konrai whose honey had been sipped by chafers.
He is of Tiruvekambam.
He is concorporate with Jnanappoongkothai, the flowers in whose garlands exude honey.
He is the supremely desirable One.
He is the Light animating wisdom.
He sped across the great heavenly world destroying it,
And flexed His limbs in dance.
He is of Kanaperoor girt with groves where bees hum.
He is the blue-throated One.
He is of Kalathi.
He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.

1479
Verse  8:

இல்லாடிச் சில்பலிசென் றேற்கின் றான்காண்
    இமையவர்கள் தொழுதிறைஞ்ச இருக்கின் றான்காண்
வில்லாடி வேடனா யோடி னான்காண்
    வெண்ணூலுஞ் சேர்ந்த அகலத் தான்காண்
மல்லாடு திரள்தோள்மேல் மழுவா ளன்காண்
    மலைமகள்தன் மணாளன்காண் மகிழ்ந்து முன்னாள்
கல்லாலின் கீழிருந்த காபா லிகாண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.


He begs at every door and accepts paltry alms.
He is hailed and adored by the celestial beings.
He ran about displaying His archery.
His chest is also adorned with white thread.
His puissant arm sports a Mazhu.
He is the Consort of the Daughter of the Mountain.
He--Kapali,  was, of yore,
happily seated under the Banyan tree.
He is of Kalathi.
He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.

1480
Verse  7:

கரியுருவு கண்டத்தெங் கண்ணு ளான்காண்
    கண்டன்காண் வண்டுண்ட கொன்றை யான்காண்
எரிபவள வண்ணன்காண் ஏகம் பன்காண்
    எண்டிசையுந் தானாய குணத்தி னான்காண்
திரிபுரங்கள் தீயிட்ட தீயா டிகாண்
    தீவினைகள் தீர்த்திடுமென் சிந்தை யான்காண்
கரியுரிவை போர்த்துகந்த காபா லிகாண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.

He whose neck is coal-like,  abides in my eyes.
He (willingly) limits Himself,  he wears Konrai whose honey has been tasted by the chafers.
He is of the hue of coral--burning bright.  He is Ekamban.
He has become all the eight directions.
Such is His nature.
He is the Dancer in the fire who burnt the triple citadels.
He is the queller of evil deeds and He abides in my mind.
He is Kapali who mantled Himself in the tuskers hide and joyed at it.
He is of Kalathi.
He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.


1481
Verse 6:

எல்லாம்முன் தோன்றாமே தோன்றி னான்காண்
    ஏகம்பம் மேயான்காண் இமையோ ரேத்தப்
பொல்லாப் புலனைந்தும் போக்கி னான்காண்
    புரிசடைமேற் பாய்கங்கை பூரித் தான்காண்
நல்லவிடை மேல்கொண்டு நாகம் பூண்டு
    நளிர்சிரமொன் றேந்தியோர் நாணா யற்ற
கல்லாடை மேற்கொண்ட காபா லிகாண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.

He self-manifested before all things appeared.
He abides at Ekambam.
He had (beginninglessly) rid Himself of the five, cruel senses.
(for this) the celestial beings hail Him.
He bears in the strands of his matted hair the leaping Ganga;
He is the ochre-robed Kapali who mounts a goodly bull,
Adorns Himself with a snake and bears a cool skull,
Without any sense of shame, He is of Kalathi.
He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.


1482
Verse  5:

மனத்தகத்தான் தலைமேலான் வாக்கி னுள்ளான்
    வாயாரத் தன்னடியே பாடுந் தொண்டர்
இனத்தகத்தான் இமையவர்தஞ் சிரத்தின் மேலான்
    ஏழண்டத் தப்பாலான் இப்பாற் செம்பொன்
புனத்தகத்தான் நறுங்கொன்றைப் போதி னுள்ளான்
    பொருப்பிடையான் நெருப்பிடையான் காற்றி னுள்ளான்
கனத்தகத்தான் கயிலாயத் துச்சி யுள்ளான்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.

He is the indweller of mind, head and speech.  He is among the brotherhood of servitors who hail Him in full-throated ease.  He abides in the heads of the celestial beings.  He is beyond the seven planets.  He abides here in the ruddy and golden groves. He is housed in the fragrant Konrai flower.  He abides in mountain,
fire and air. He is the soul of Siva ganas.  He dwells at the crest of Kailash.
He is of Kaalatthi.  He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.
1483
Verse 4:

செற்றான்காண் என்வினையைத் தீயாடி காண்
    திருவொற்றி யூரான்காண் சிந்தை செய்வார்க்
குற்றான்காண் ஏகம்பம் மேவி னான்காண்
    உமையாள்நற் கொழுநன்காண் இமையோரேத்தும்
சொற்றான்காண் சோற்றுத் துறையு ளான்காண்
    சுறாவேந்தன் ஏவலத்தை நீறா நோக்கக்
கற்றான்காண் காளத்தி காணப் பட்ட
    கணநாதன்காண் அவனென் கண்ணு ளானே.


He did away with my karma.  He is the Dancer in the fire.  He is of Tiruvotriyoor.
He is the kin of them that think on Him.  He presides over Ekampam.  He is the goodly consort of Uma. He is the Work hailed by the celestial beings. He abides at Chotrutthurai.  He, by His look, reduced to ash the skill of the archer--the fish-bannered lord.  He is Gananathan beheld at Kaalatthi. He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.

1484
Verse  3:


நாரணன்காண் நான்முகன்காண் நால்வே தன்காண்
    ஞானப் பெருங்கடற்கோர் நாவாய் அன்ன
பூரணன்காண் புண்ணியன்காண் புராணன் தான்காண்
    புரிசடைமேற் புனலேற்ற புனிதன் தான்காண்
சாரணன்காண் சந்திரன்காண் கதிரோன் தான்காண்
    தன்மைக்கண் தானேகாண் தக்கோர்க் கெல்லாம்
காரணன்காண் காளத்தி காணப் பட்ட
    கணநாதன்காண் அவனென் கண்ணு ளானே.


He is Narayanan.  He is Brahma.  He is the author of the four Vedas.
He is the perfect One who is like a ship on the great ocean of wisdom.
He is the perfect One, the holy One,  the hoary One who received on the strands of his matted hair the flood. He is the Guide,  the moon, the sun.  He is the One beyond compare.  To them that are fit and ripe He reveals Himself as the Cause.  He is Gananathan beheld at Kaalatthi.  He is poised in my eyes. 

Arunachala Siva.

1485
Verse  2:

இடிப்பான்காண் என்வினையை ஏகம் பன்காண்
    எலும்பா பரணன்காண் எல்லாம் முன்னே
முடிப்பான்காண் மூவுலகு மாயி னான்காண்
    முறைமையால் ஐம்புரியும் வழுவா வண்ணம்
படித்தான் தலையறுத்த பாசு பதன்காண்
    பராய்த்துறையான் பழனம்பைஞ் ஞீலி யான்காண்
கடித்தார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணி யான்காண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.


He will annihilate my Karma.  He is Ekamaban.  His jewels are bones.
He is the Ordainer of all things.  He became the three worlds.
He is Paasupatan who cut off the head of him that duly and cultivated the five senses.
He is of Paraaitthurai,  Pazhanam and Painjneeli.  He is the wearer of the chaplet of fragrant Konrai.  He is of Kaalatthi.  He is poised in my eyes.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 3147