Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3181
1441
Tiruvanaikka (2):

Verse  1:

முன்னானைத் தோல்போர்த்த மூர்த்தி தன்னை
    மூவாத சிந்தையே மனமே வாக்கே
தன்னானை யாப்பண்ணி யேறி னானைச்
    சார்தற் கரியானை தாதை தன்னை
என்னானைக் கன்றினையென் ஈசன் தன்னை
    யெறிநீர்த் திரையுகளும் காவிரிசூழ்
தென்னானைக் காவானைத் தேனைப் பாலைச்
    செழுநீர்த் திரளைச்சென் றாடி னேனே.


He is the medicine.
He dwells in them the contemplate Him.
His matted crest sports a crescent moon.
In joy He abides in my heart.
He is deathless and birth-less.
He is the Lord of the Devas.
He mantled Himself in the hide of the tusker seeing which Uma trembled.
His weapon is the mighty Mazhu.
He roams from town to town for alms.
He is of Tiruvaanikkaa.
He is the rich mass of water in which I did bathe.

Arunachala Siva.

1442
Verse  10:

கொடியேயும் வெள்ளேற்றாய் கூளி பாடக்
    குறட்பூதங் கூத்தாட நீயும் ஆடி
வடிவேயும் மங்கைதனை வைத்த மைந்தா
    மதிலானைக் காவுளாய் மாகா ளத்தாய்
படியேயுங் கடலிலங்கைக் கோமான் தன்னைப்
    பருமுடியுந் திரள்தோளும் அடர்த்து கந்த
அடியேவந் தடைந்தடிமை யாகப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.

O One whose flag sports the white Bull, Koolis sing.
The dwarfish Boothas dance.
You too dance with them.
You,
the great One,
are concorporate with the comely Damsel!
You abide at walled Aanaikkaa and Maakaalam!
You crushed the huge heads and the strong shoulders of the King of Lanka-- the ruler of the world--,
with Your foot and felt delighted.
If I could gain that foot and become its servitor would misery assail me-- Your servitor?

Padigam on Tiruvanaikka completed.

Arunachala Siva.

1443
Verse 9:


விண்ணாரும் புனல்பொதிசெஞ் சடையாய் வேத
    நெறியானே யெறிகடலின் நஞ்ச முண்டாய்
எண்ணாரும் புகழானே உன்னை யெம்மான்
    என்றென்றே நாவினில்எப் பொழுதும் உன்னிக்
கண்ணாரக் கண்டிருக்கக் களித்தெப் போதுங்
    கடிபொழில்சூழ் தென்னானைக் காவுள் மேய
அண்ணாநின் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


O One whose matted crest sports the celestial stream!
O Lord of the Vedic way!
O eater of the venom of the billowy sea!
O One of infinite glory!
If I could gain Your golden feet,
ever think on You,
ever chant With my lips thus: "O my God!"
and ever behold You in delight,
O the One inaccessible that abides at southern Aanaikkaa girt with fragrant groves,
Would misery assail me-- Your servitor?


Arunachala Siva.

1444
Verse  8:


இலையாருஞ் சூலத்தாய் எண்டோ ளானே
    எவ்விடத்தும் நீயல்லா தில்லை யென்று
தலையாரக் கும்பிடுவார் தன்மை யானை
    தழல்மடுத்த மாமேருக் கையில் வைத்த
சிலையானே திருவானைக் காவுள் மேய
    தீயாடீ சிறுநோயால் நலிவுண் டுள்ளம்
அலையாதே நின்னடியே அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


O One that wields the spear of leafy blade!
O One of eight shoulders!
You dwell in them that adore You with hands folded above their heads,
and hail You thus: "There is no place where You are not present!"
With Your bow of Mahameru You burnt (the triple towns)!
O Lord-Dancer in fire,
that abides in Tiruvaanaikka!
If I could gain Your feet,
untroubled by the onslaught of petty illness would misery assail me--Your servitor?

Arunachala Siva.

1445
Verse  7:மையாரும் மணிமிடற்றாய் மாதோர் கூறாய்
    மான்மறியும் மாமழுவும் அனலு மேந்துங்
கையானே காலனுடல் மாளச் செற்ற
    கங்காளா முன்கோளும் விளைவு மானாய்
செய்யானே திருமேனி யரியாய் தேவர்
    குலக்கொழுந்தே தென்னானைக் காவுள் மேய
ஐயாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.

O Lord of beauteous blue throat!
O One concorporate with a Woman!
O One that holds in the palms the fawn,
The mighty Mazhu and the fire!
O Gankaala that smote to death Death!
O karma earned in the past and its fruit!
O One of ruddy and divine frame!
O rare One!
O the shoot of the celestial clan!
O Sire abiding at southern Aanaikkaa!
If I could gain Your golden Feet,
would misery assail me-- Your servitor?

Arunachala Siva.

1446
Verse  6:


உரையாரும் புகழானே யொற்றி யூராய்
    கச்சியே கம்பனே காரோ ணத்தாய்
விரையாரும் மலர்தூவி வணங்கு வார்பால்
    மிக்கானே அக்கரவம் ஆரம் பூண்டாய்
திரையாரும் புனற்பொன்னித் தீர்த்தம் மல்கு
    திருவானைக் காவிலுறை தேனே வானோர்
அரையாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.

O glorious One hailed in glorious words!
O Lord of Otriyoor,
Kacchi Ekampam and Kaaronam!
O One that manifests in them that hail You strewing odoriferous flowers!
O Wearer of garlands of bones and snakes!
O Honey abiding at Tiruvaanaikkaa upon billowy Ponni-- the holy river!
O Sovereign of the Devas!
If I could gain Your golden feet would misery assail me-- Your servitor?

Arunachala Siva.

1447
Verse  5:

இம்மாயப் பிறப்பென்னுங் கடலாந் துன்பத்
    திடைச்சுழிப்பட் டிளைப்பேனை இளையா வண்ணங்
கைம்மான மனத்துதவிக் கருணை செய்து
    காதலரு ளவைவைத்தாய் காண நில்லாய்
வெம்மான மதகரியி னுரிவை போர்த்த
    வேதியனே தென்னானைக் காவுள் மேய
அம்மான்நின் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


Caught in the maelstrom of sea-like misery which is this embodiment I languished;
to cure me of my wilting,
You extended to me Your helping hand and made my mind strong.
You showed me mercy,
Love and grace.
Pray,
manifest Yourself,
O Brahmin that flayed the mighty tusker of immense ichor!
O Lord of southern Aanaikkaa!
If I could gain Your golden Feet,
would misery assail me-- Your servitor?

Arunachala Siva.

1448
Verse  4:


நினைத்தவர்கள் நெஞ்சுளாய் வஞ்சக் கள்வா
    நிறைமதியஞ் சடைவைத்தாய் அடையாதுன்பால்
முனைத்தவர்கள் புரமூன்று மெரியச் செற்றாய்
    முன்னானைத் தோல்போர்த்த முதல்வா வென்றுங்
கனைத்துவரும் எருதேறுங் காள கண்டா
    கயிலாய மலையாநின் கழலே சேர்ந்தேன்
அனைத்துலகும் ஆள்வானே ஆனைக் காவா
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


You abide in the hearts of those that mediate on You!
You have placed the full moon on Your matted crest!
You smote by burning the triple towns of those that sought You not!
O Primal Lord,
You mantled Yourself,
of yore,
in the hide of the tusker!
O the One that is blue-necked that rides a Bull that bellows for ever!
O Lord of Mount Kailash!
I have attained Your ankleted feet!
O Ruler of all the worlds!
O One of Aanaikkaa!
O deceptive thief!
If I could gain Your golden feet,
would misery assail me--Your servitor?

Arunachala Siva.

1449
Verse  3:


ஒப்பாயிவ் வுலகத்தோ டொட்டி வாழ்வான்
    ஒன்றலாத் தவத்தாரோ டுடனே நின்று
துப்பாருங் குறையடிசில் துற்றி நற்றுன்
    திறம்மறந்து திரிவேனைக் காத்து நீவந்
தெப்பாலும் நுன்னுணர்வே யாக்கி யென்னை
    ஆண்டவனே யெழிலானைக் காவா வானோர்
அப்பாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


I roamed forgetful of the way of life harmonizing with that of the world (of the wise).
I but accompanied with them of pseudo-tapas and partook of weak victuals.
I was unaware of Your greatness.
(yet) You came to me and saved me.
You bestowed me with that consciousness that perceives You everywhere.
thus,
even thus,
You ruled me.
O Lord of Tiruvaanaikkaa!
O the Father of the Devas!
If I could gain Your golden feet would misery assail me-- Your servitor?

Arunachala Siva.

1450
Verse  2:

ஊனாகி உயிராகி யதனுள் நின்ற
    உணர்வாகிப் பிறவனைத்தும் நீயாய் நின்றாய்
நானேதும் அறியாமே யென்னுள் வந்து
    நல்லனவுந் தீயனவுங் காட்டா நின்றாய்
தேனாருங் கொன்றையனே நின்றி யூராய்
    திருவானைக் காவிலுறை சிவனே ஞானம்
ஆனாய்உன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


As flesh,
life and consciousness within life and as all other things,
You abide.
Without my being aware of it,
You entered into me and revealed to me things good as well as bad.
A Lord-wearer of melliferous Konrai!
O Lord Of Ninriyoor!
O Siva abiding at Tiruvaanaikkaa!
You are Gnosis!
If I could gain Your golden feet would misery assail me-- Your servitor?


Arunachala Siva.

1451
Tiruvaanaikka: (1)


Verse  1:


எத்தாயர் எத்தந்தை எச்சுற்றத்தார்
    எம்மாடு சும்மாடாம் ஏவர் நல்லார்
செத்தால்வந் துதவுவார் ஒருவ ரில்லை
    சிறுவிறகால் தீமூட்டிச் செல்லா நிற்பர்
சித்தாய வேடத்தாய் நீடு பொன்னித்
    திருவானைக் காவுடைய செல்வா என்றன்
அத்தாவுன் பொற்பாதம் அடையப் பெற்றால்
    அல்லகண்டங் கொண்டடியேன் என்செய் கேனே.


Who are mothers?
Who is father?
Who are kin?
What indeed is supporting wealth?
Who indeed are good?
None comes to help when death comes.
They will set fire to the corpse with small sticks of fuel and go away even as it burns.
O Lord whose form is Chit!
O opulent One of Tiruvaanaikka upon the long-extending Ponni!
O my Father!
If I could gain your golden feet would misery assail me--Your servitor?


Arunachala Siva.

1452
Verse  10:குனிந்தசிலை யாற்புரமூன் றெரித்தாய் என்றுங்
    கூற்றுதைத்த குரைகழற்சே வடியாய் என்றுந்
தனஞ்சயற்குப் பாசுபத மீந்தாய் என்றுந்
    தசக்கிரிவன் மலையெடுக்க விரலால் ஊன்றி
முனிந்தவன்தன் சிரம்பத்துந் தாளுந் தோளும்
    முரணழித்திட்டருள்கொடுத்த மூர்த்தீயென்றுங்
கனிந்துமிகத் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


The Nadutari of Kanraapoor can surely be witnessed In the mellowed hearts of the adoring devotees, who hail Him thus: "Bending Your bow You burnt the three towns!
Your ankleted foot kicked Death!
You gave to Arjuna the Paasupatam!
When the ten-headed lifted up the mountain,
You pressed Your toe and in wrath crushed his ten heads and his shoulders and feet too,
Denuded him.
Of his might and graced him.

Padigam on Naduneri Kanrappur completed.

Arunachala Siva.

1453
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

1454
Verse  8:


திருதிமையால் ஐவரையுங் காவ லேவித்
    திகையாதே சிவாயநம வென்னுஞ் சிந்தைச்
சுருதிதனைத் துயக்கறுத்துத் துன்ப வெள்ளக்
    கடல்நீந்திக் கரையேறுங் கருத்தே மிக்குப்
பரிதிதனைப் பற்பறித்த பாவ நாசா
    பரஞ்சுடரே யென்றென்று பரவி நாளுங்
கருதிமிகத் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


With firmness of mind,
you should place the five (sense) in duress.
With bewilderment none and with the Sruti of mind that is SIVAAYA NAMA may you conquer delusion.
Enthused full well by the thought to swim the sea of flooding misery and to reach the other shore may you daily hail the Lord thus: "O Queller of sin
That plucked out the teeth of Surya!
O Supernal Light!
You can,
for sure,
witness in the hearts of the adoring devotees who ever think on Him,
the Nadutari of Kanraappoor.


Arunachala Siva.

1455
Verse  7:

ஐயினால் மிடறடைப்புண் டாக்கை விட்டு
    ஆவியார் போவதுமே அகத்தார் கூடி
மையினாற் கண்ணெழுதி மாலை சூட்டி
    மயானத்தி லிடுவதன்முன் மதியஞ் சூடும்
ஐயனார்க் காளாகி அன்பு மிக்கு
    அகங்குழைந்து மெய்யரும்பி அடிகள் பாதங்
கையினால் தொழுமடியார் நெஞ்சி னுள்ளே
    கன்றாப்பூர் நடுதறியைக் காண லாமே.


Ere the throat gets choked with phlegm,
and life quits the body,
when those in the house fore-gather,
deck the dead eyes with collyrium,
garland the corpse and take it to the crematory,
may you become the servitor of Siva who wears a crescent moon,
and in exceeding love let your heart melt and body thrill.
The Nadutari of Kanraappoor can be beheld in the hearts of the devotees who adore The feet of the Lord with folded hands.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3181