Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3160
1441
Verse  5:


இழைத்தநா ளெல்லை கடப்ப தென்றால்
    இரவினொடு நண்பகலு மேத்தி வாழ்த்திப்
பிழைத்ததெலாம் பொறுத்தருள்செய் பெரியோய் என்றும்
    பிஞ்ஞகனே மைஞ்ஞவிலுங் கண்டா என்றும்
அழைத்தலறி அடியேனுன் னரணங் கண்டாய்
    அணியாரூர் இடங்கொண்ட அழகா என்றும்
குழற்சடையெங் கோனென்றுங் கூறு நெஞ்சே
    குற்றமில்லை யென்மேல்நான் கூறி னேனே.


It is impossible to live beyond the ordained day.
Hail and praise Him during night and broad day.
Say thus: "O great One!
Forgive our sins and bless us!
O Pigngnaka!
O Blue-throated!"
Cry with fervor thus: "I seek Your refuge,
O handsome One that dwells at beauteous Aaroor!
O King whose tresses are matted!"
O heart,
even thus you proclaim.
your flaws will cease.
I swear this on me.

Arunachala Siva.

1442
Verse  4:


புண்ணியமும் நன்னெறியும் ஆவ தெல்லாம்
    நெஞ்சமே யிதுகண்டாய் பொருந்தக் கேள்நீ
நுண்ணியவெண் ணூல்கிடந்த மார்பா என்றும்
    நுந்தாத வொண்சுடரே யென்றும் நாளும்
விண்ணியங்கு தேவர்களும் வேதம் நான்கும்
    விரைமலர்மேல் நான்முகனும் மாலுங் கூடி
எண்ணரிய திருநாம முடையா யென்றும்
    எழிலாரூ ராவென்றே ஏத்தா நில்லே.

O heart,
know this to constitute punya and righteous path!
Listen with care!
Thus,
even thus,
should you hail Him: "O One that wears on Your chest the subtle and white strands of thread!
O Lamp that needs no inducement!
Daily,
the celestial beings Devas,
the Vedas four,
the Four-faced of the fragrant Flower and Vishnu hail You as One whose hallowed names are legion!
O Lord of beauteous Aaroor!"

Arunachala Siva.


1443
Verse  3:

நிலைபெறுமா றெண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா
    நித்தலுமெம் பிரானுடைய கோயில் புக்குப்
புலர்வதன்முன் அலகிட்டு மெழுக்கு மிட்டுப்
    பூமாலை புனைந்தேத்திப் புகழ்ந்து பாடித்
தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்து மாடிச்
    சங்கரா சயபோற்றி போற்றி யென்றும்
அலைபுனல்சேர் செஞ்சடையெம் ஆதீ யென்றும்
    ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே.

O heart,
come here!
If you seek life eternal,
do these: Wake up before daybreak every day.
enter the premises of our Lord's shrine.
sweep the precincts (with a broom): Coat them with cow-dung.
weave garlands adoringly.
Sing His glory.
bow with your head and enact a dance.
Cry aloud in fervor thus: "Hail Sankara!
All hail Sankara!
O Ancient in whose matted hair flows the river of billowy water!
O Lord of Aaroor!"

Arunachala Siva.


1444
Verse  2:

செடியேறு தீவினைகள் தீரும் வண்ணஞ்
    சிந்தித்தே னெஞ்சமே திண்ண மாகப்
பொடியேறு திருமேனி யுடையா யென்றும்
    புரந்தரன்றன் தோள்துணித்த புனிதா வென்றும்
அடியேனை யாளாகக் கொண்டா யென்றும்
    அம்மானே ஆருரெம் மரசே யென்றும்
கடிநாறு பொழிற்கச்சிக் கம்பா வென்றுங்
    கற்பகமே யென்றென்றே கதறா நில்லே.


O heart,
resolve to end evil karma,
and for that,
Cry in faith and with fervor,
thus,
even thus: "O One of beauteous body bedaubed with the ash!
O holy One that cut the shoulder of Indra!
O One that has me as Your servitor!
O Chief!
O our King of Aaroor!
O Ekampan of Kachi girt with fragrant groves!
O Karpaka!"


Arunachala Siva.

1445
Tiru Arur (7):


Verse  1:

இடர்கெடுமா றெண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா
    ஈண்டொளிசேர் கங்கைச் சடையா யென்றும்
சுடரொளியா யுள்விளங்கு சோதீ யென்றுந்
    தூநீறு சேர்ந்திலங்கு தோளா வென்றும்
கடல்விடம துண்டிருண்ட கண்டா வென்றுங்
    கலைமான் மறியேந்து கையா வென்றும்
அடல்விடையாய் ஆரமுதே ஆதீ யென்றும்
    ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே.
 
O heart,
come here!
If you seek to put an end to troubles may you in fervor cry aloud thus,
even thus: "O Lord on whose matted hair Ganga flows!
O inner light that shines bright!
O One whose shoulders dazzle with the pure ash!
O One whose throat is dark with the oceanic venom that You ate!
O One whose hand holds an antlered fawn!
O One whose mount is the martial Bull!
O Nectar!
O Lord of Aaroor!

Arunachala Siva.

1446
Verse  10:


செருவளருஞ் செங்கண்மா லேற்றி னான்காண்
    தென்னானைக் காவன்காண் தீயில் வீழ
மருவலர்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தான்காண்
    வஞ்சகர்பா லணுகாத மைந்தன் தான்காண்
அருவரையை யெடுத்தவன்தன் சிரங்கள் பத்தும்
    ஐந்நான்கு தோளுநெரிந் தலற அன்று
திருவிரலால் அடர்த்தவன்காண் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.

He rides the martial Bull which is red-eyed Vishnu.
He is of Aanaikkaa in the south.
He smote and burnt the three,
hostile,
walled towns.
He is the great One who comes not near the deceptive.
That day,
with His beauteous toe,
He so crushed the ten heads and the twenty shoulders of the lifter of the irremovable mountain,
that he wailed.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor.

Padigam on Tiru Arur  (6) completed.

Arunachala Siva.   

1447
Verse 9:


விண்டவர்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தான்காண்
    வேலைவிட முண்டிருண்ட கண்டத் தான்காண்
மண்டலத்தில் ஒளிவளர விளங்கி னான்காண்
    வாய்மூரும் மறைக்காடும் மருவி னான்காண்
புண்டரிகக் கண்ணானும் பூவின் மேலைப்
    புத்தேளுங் காண்பரிய புராணன் தான்காண்
தெண்டிரைநீர் வயல்புடைசூழ் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


He burnt the three towns of the adversaries.
His throat is dark with the oceanic venom that He ate.
He glows on earth with growing luster.
He abides at Vaaimoor and Maraikkaadu.
He is the hoary One not to be beheld by him of lotus-eyes and the god on the Lotus flower.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor girt with fields rich in lucid water.

Arunachala Siva.

1448
Verse  8:


பொன்நலத்த நறுங்கொன்றைச் சடையி னான்காண்
    புகலூரும் பூவணமும் பொருந்தி னான்காண்
மின்நலத்த நுண்ணிடையாள் பாகத் தான்காண்
    வேதியன்காண் வெண்புரிநூல் மார்பி னான்காண்
கொன்னலத்த மூவிலைவேல் ஏந்தி னான்காண்
    கோலமா நீறணிந்த மேனி யான்காண்
செந்நலத்த வயல்புடைசூழ் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


His matted hair is decked with auric and fragrant Konrai.
He abides at Pukaloor and Poovanam.
He is concorporate with Her whose slender waist is lightning-like.
He is a Brahmin.
Over His chest dangle strands of white thread.
He wields a murderous trident.
His beauteous body is bedaubed with glorious and beautiful ash.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor surrounded by fields of ruddy and fecund soil.

Arunachala Siva.

1449
Verse 7:


நன்றருளித் தீதகற்றும் நம்பி ரான்காண்
    நான்மறையோ டாறங்க மாயி னான்காண்
மின்திகழுஞ் சோதியன்காண் ஆதி தான்காண்
    வெள்ளேறு நின்றுலவு கொடியி னான்காண்
துன்றுபொழிற் கச்சியே கம்பன் தான்காண்
    சோற்றுத் துறையான்காண் சோலை சூழ்ந்த
தென்றலார் மணங்கமழுந் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.

He is our God who confers good and annuls evil.
He became the four Vedas and the six Angas.
He is bright like lightning.
He is the Alpha;
His flag sports a white Bull.
He is Ekampan of Kacchi girt with groves.
He is of Chrotrutthurai.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor girt with gardens, where the southerly blows wafting fragrance.

Arunachala Siva.

1450
Verse 6:

சங்கரன்காண் சக்கரம்மாற் கருள்செய் தான்காண்
    தருணேந்து சேகரன்காண் தலைவன் தான்காண்
அங்கமலத் தயன்சிரங்கள் ஐந்தி லொன்றை
    அறுத்தவன்காண் அணிபொழில்சூழ் ஐயாற் றான்காண்
எங்கள்பெரு மான்காண்என் னிடர்கள் போக
    அருள்செய்யும் இறைவன்காண் இமையோ ரேத்துஞ்
செங்கமல வயல்புடைசூழ் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


He is Sankara.
He blessed Vishnu with a disc.
He is wearing in His crest the young crescent moon.
He is the Chief.
He clipped one of the five heads of Brahma of the beauteous Lotus.
He is of Aiyaaru girt with lovely groves.
He is our Deity.
He is the Lord Who,
by His grace,
chases away my troubles.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor hailed by the celestial beings, and girt with fields teeming in lotuses.

Arunachala Siva.

1451
Verse  5:


பிறப்போ டிறப்பென்று மில்லா தான்காண்
    பெண்ணுருவோ டாணுருவ மாயி னான்காண்
மறப்படுமென் சிந்தைமருள் நீக்கி னான்காண்
    வானவரு மறியாத நெறிதந் தான்காண்
நறப்படுபூ மலர்தூபந் தீப நல்ல
    நறுஞ்சாந்தங் கொண்டேத்தி நாளும் வானோர்
சிறப்போடு பூசிக்கும் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.

He is without birth or death.
He became of the form of both woman and man.
He cleared the murk of my mind involved in sin.
(then to me) He showed a way unknown to the celestial beings.
He is the opulent one of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor which the celestial beings,
in great splendor,
adore daily with melliferous flowers,
smoke of frankincense,
Lamps and fragrant unguents.

Arunachala Siva.

1452
Verse  4:


கானேறு களிற்றுரிவைப் போர்வை யான்காண்
    கற்பகங்காண் காலனையன் றுதைசெய் தான்காண்
ஊனேறு முடைதலையிற் பலிகொள் வான்காண்
    உத்தமன்காண் ஒற்றியூர் மேவி னான்காண்
ஆனேறொன் றதுவேறும் அண்ணல் தான்காண்
    ஆதித்தன் பல்லிறுத்த ஆதி தான்காண்
தேனேறு மலர்ச்சோலைத் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.

He is mantled in the hide of the jungle tusker.
He is Karpaka.
of yore,
He kicked Yama.
He receives alms in the stinking skull to which flesh is still attached.
He is the noble One.
He presides over Otriyoor;
He is the merciful One whose mount is the Bull.
He is Ancient who knocked out the teeth of Sun God.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor-- Girt with melliferous and flowery groves.

Arunachala Siva.

1453
Verse  3:


நீரேறு சடைமுடியெம் நிமலன் தான்காண்
    நெற்றிமேல் ஒற்றைக்கண் நிறைவித் தான்காண்
வாரேறு வனமுலையாள் பாகத் தான்காண்
    வளர்மதிசேர் சடையான்காண் மாதே வன்காண்
காரேறு முகிலனைய கண்டத் தான்காண்
    கல்லாலின் கீழறங்கள் சொல்லி னான்காண்
சீரேறு மணிமாடத் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.He is Nirmalan in whose matted hair the river flows.
In His forehead He has an eye.
He is concorporate With her whose beauteous breasts are covered By a breast-band;
On His matted crest doth rest the crescent.
He is Mahadevan.
His throat is dark like a rain-cloud.
Seated under the banyan tree He preached dharma.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor-- Rich in glorious and gem fitted mansions.

Arunachala Siva.


1454
Verse  2:


அக்குலாம் அரையினன்காண் அடியார்க் கென்றும்
    ஆரமுதாய் அண்ணிக்கும் ஐயாற் றான்காண்
கொக்குலாம் பீலியொடு கொன்றை மாலை
    குளிர்மதியுங் கூரரவும் நீருஞ் சென்னித்
தொக்குலாஞ் சடையினன்காண் தொண்டர் செல்லுந்
    தூநெறிகாண் வானவர்கள் துதிசெய் தேத்தும்
திக்கெலாம் நிறைந்தபுகழ்த் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


His waist is cinctured with bones.
He is of Aiyaaru.
He is nectar--sweet unto His devotees.
His matted hair sports the feathers of crane and peacock,
Konrai-wreath,
cool moon,
cruel snake and water.
He is the pure way whereon His devotees tread.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor which is hailed by the celestial beings. The fame of which fills all the directions.

Arunachala Siva.

1455
Tiru Arur (6):

Verse  1:

எம்பந்த வல்வினைநோய் தீர்த்திட் டான்காண்
    ஏழ்கடலும் ஏழுலகும் ஆயி னான்காண்
வம்புந்து கொன்றையந்தார் மாலை யான்காண்
    வளர்மதிசேர் கண்ணியன்காண் வானோர் வேண்ட
அம்பொன்றால் மூவெயிலு மெரிசெய் தான்காண்
    அனலாடி யானஞ்சு மாடி னான்காண்
செம்பொன்செய் மணிமாடத் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


He cured our fettering,
cruel malady of karma.
He became the seven worlds and the seven seas.
He wears a garland of Konrai whence wafts fragrance.
His chaplet is woven with crescent moon
In answer to the prayer of the celestial beings,
He smote with a dart,
the three walled towns.
He bathes in fire.
He also bathes in Pancha-kavya.
He is the opulent one of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor-- Rich in gem studded mansions decked with ruddy gold.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3160