Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3200
1441
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 11, 2018, 10:45:18 AM »
Verse  3:


பொய்யாறா வாறே புனைந்து பேசிப்
    புலர்ந்தெழுந்த காலைப் பொருளே தேடிக்
கையாறாக் கரண முடையோ மென்று
    களித்த மனத்தராய்க் கருதி வாழ்வீர்
நெய்யாறா ஆடிய நீல கண்டர்
    நிமிர்புன் சடைநெற்றிக் கண்ணர் மேய
ஐயாறே ஐயாறே யென்பீ ராகில்
    அல்லல்தீர்ந் தமருலகம் ஆள லாமே.


You for ever praise the things that abide not;
you but seek money from the moment you wake up;
you live-- your minds full of joy--,
thinking that you strictly adhere to the vocation of your clan: if you but chant: "Aiyaaraa, O Aiyaaraa!"
The Lord of Aiyaaru,
the One that has an eye in the forehead,
The One high Nilakantar who has for His ablutions,
as it were,
A river of ghee,
you can reign in the world of immortals,
rid of all troubles.

Arunachala Siva.

1442
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 11, 2018, 07:45:28 AM »
Verse  2:

ஐத்தானத் தகமிடறு சுற்றி யாங்கே
    யகத்தடைந்தால் யாதொன்று மிடுவா ரில்லை
மைத்தானக் கண்மடவார் தங்க ளோடு
    மாயமனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்து வாழ்வீர்
பைத்தானத் தொண்மதியும் பாம்பும் நீரும்
    படர்சடைமேல் வைத்துகந்த பண்பன் மேய
நெய்த்தானம் நெய்த்தான மென்பீ ராகில்
    நிலாவாப் புலால்தானம் நீக்க லாமே.When phelgm blocks the inner passage of the wind-pipe none can remedy that;
O ye that led the domestic life of joyous delusion accompanied with your women whose eyes are tinct with khol,
if you but chant: "Neitthaanam,
O Neitthaanam!"
whose Lord joyously sports on His spreading matted hair the hooded serpent,
the bright crescent moon and the flood,
you can for ever do away with your fleshy embodiment.

Arunachala Siva.

1443
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 11, 2018, 07:40:11 AM »
General Padigam:  (1)

Verse 1:

நேர்ந்தொருத்தி யொருபாகத் தடங்கக் கண்டு
    நிலைதளர ஆயிரமா முகத்தி னோடு
பாய்ந்தொருத்தி படர்சடைமேற் பயிலக் கண்டு
    படஅரவும் பனிமதியும் வைத்த செல்வர்
தாந்திருத்தித் தம்மனத்தை யொருக்காத் தொண்டர்
    தனித்தொருதண் டூன்றிமெய் தளரா முன்னம்
பூந்துருத்தி பூந்துருத்தி யென்பீ ராகில்
    பொல்லாப் புலால் துருத்தி போக்க லாமே.


Beholding Her concordantly concorporate with Him, she burst fast to devastate (the earth) with a thousand currents;
He caused her to flow in His matted hair where the opulent One sports a hooded serpent and a moist crescent moon;
There are servitors (of deluding senses) who do not rectify their mental kinks;
yet if you,
before your bodies wilt and you go about with a stick to walk with,
but chant: "Poonthurutthi,
O Poonthurutthi!"
you can for ever do away with your cruel fleshy embodiment working like a bellows.

Arunachala Siva.

1444
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 11, 2018, 07:35:47 AM »
Verse  2:


பல்லாடு தலைசடைமே லுடையான் தன்னைப்
    பாய்புலித்தோ லுடையானைப் பகவன் தன்னைச்
சொல்லோடு பொருளனைத்து மானான் தன்னைச்
    சுடருருவில் என்பறாக் கோலத் தானை
அல்லாத காலனைமுன் னடர்த்தான் தன்னை
    ஆலின்கீழ் இருந்தானை அமுதா னானைக்
கல்லாடை புனைந்தருளுங் காபா லியைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.


He sports in His matted hair a toothed skull;
He is clad in the skin of a leaping tiger;
He is Bhagavan;
He is Word and all its import;
His body blazes with radiance;
His form is never devoid of (the adorning) bones;
He,
of yore,
smote the intractable Death;
He was seated under the Banyan tree;
He is nectar;
He is Kaapaali Who wears the ocher robe;
He is Karpaka;
I,
even I,
beheld Him with joyous eyes.

Two verses of Tiruk Kazhukkunram completed.

Arunachala Siva.

1445
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:41:41 AM »
Tiruk Kazhukkunram:

Verse  1:


மூவிலைவேற் கையானை மூர்த்தி தன்னை
    முதுபிணக்கா டுடையானை முதலா னானை
ஆவினிலைந் துகந்தானை அமரர் கோனை
    ஆலால முண்டுகந்த ஐயன் தன்னைப்
பூவினின்மேல் நான்முகனும் மாலும் போற்றப்
    புணர்வரிய பெருமானைப் புனிதன் தன்னைக்
காவலனைக் கழுக்குன்றம் அமர்ந்தான் தன்னைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.He holds a three-leaved trident in His hand;
He is Moorti;
He is the Lord of the hoary crematory;
He is the Primal Ens;
Pancha-kavya is dear to Him;
He is the King of the immortals;
He is the Sire who ate the poison and was pleased;
He is inaccessible to the Four-faced on the Flower,
And Vishnu,
for their hailing;
He is the holy One;
He is the fosterer;
He is enshrined in Kazhukkunram;
He is Karpaka;
I,
even I,
beheld Him with joyous eyes!

Arunachala Siva.

1446
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:36:11 AM »
Verse  10:


அருந்தவத்தின் பெருவலியா லறிவ தின்றி
    அடலரக்கன் தடவரையை யெடுத்தான் திண்டோள்
முரிந்துநெரிந் தழிந்துபா தாள முற்று
    முன்கைநரம் பினையெடுத்துக் கீதம் பாட
இருந்தவனை யேழுலகு மாக்கி னானை
    யெம்மானைக் கைம்மாவி னுரிவை போர்த்த
திருந்தெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.He is endowed with the great puissance of rare tapas;
But he,
the martial Raakshasa brainlessly uprooted the immense mountain;
He so pressed him that his strong shoulders were crushed and smashed;
he sank to the nether world;
he then plucked out the nerves of his forearm,
strummed them and hymned Him;
to this He lent His ears;
He is the Author of the seven worlds;
He is my God;
He is mantled in the tusker's hide;
He is the Ruby atop Yerumbiyoor Hill;
He is ruddy flame;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.


Padigam on Tiru Erumbiyoor completed.

Arunachala Siva.

1447
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:31:50 AM »
Verse  9:


அறிவிலங்கு மனத்தானை அறிவார்க் கன்றி
    அறியாதார் தந்திறத்தொன் றறியா தானைப்
பொறியிலங்கு வாளரவம் புனைந்து பூண்ட
    புண்ணியனைப் பொருதிரைவாய் நஞ்ச முண்ட
குறியிலங்கு மிடற்றானை மடற்றேன் கொன்றைச்
    சடையானை மடைதோறுங் கமல மென்பூச்
செறியெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.His mind is all wisdom;
He is un-be-known to them that know not;
the knowledgeable ones know Him;
He is the holy One decked with a speckled snake;
His neck bears the mark of His having eaten the venom of sea,
Full of breakers;
His matted hair is adorned with flowers of Konrai from the petals of which honey flows;
He is the Ruby atop the Hill of Yerumbiyoor whose ponds are thick with soft lotus flowers;
He is the ruddy flame;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1448
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:25:34 AM »
Verse  8:


அறந்தெரியா ஊத்தைவாய் அறிவில் சிந்தை
    யாரம்பக் குண்டரோ டயர்த்து நாளும்
மறந்துமரன் திருவடிகள் நினைய மாட்டா
    மதியிலியேன் வாழ்வெலாம் வாளா மண்மேற்
பிறந்தநாள் நாளல்ல வாளா ஈசன்
    பேர்பிதற்றிச் சீரடிமைத் திறத்து ளன்பு
செறிந்தெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


I wasted my days in sheer ignorance,
accompanied with the cruel,
brainless once of filthy mouths who practiced Aaramba Vaadaa,
all unaware of dharma;
I,
the brainless,
would not,
even unconsciously,
think of the sacred feet: thus,
even thus,
I wasted all my life;
My days of existence were worthless days;
Yet I began to magnify the name of the Lord and got steeped in the loving servitorship Of Him -- the ruddy flame,
the Ruby atop Yerumbiyoor Hill;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1449
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:22:19 AM »
Verse  7:

நீணிலவும் அந்தீயும் நீரும் மற்றை
    நெறியிலங்கு மிகுகாலும் ஆகா சம்மும்
வாணிலவு தாரகையும் மண்ணும் விண்ணும்
    மன்னுயிரும் என்னுயிருந் தானாய் செம்பொன்
ஆணியென்றும் மஞ்சனமா மலையே யென்றும்
    அம்பவளத் திரளென்றும் அறிந்தோ ரேத்துஞ்
சேணெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


He is the Ruby atop the lofty Yerumbiyoor Hill who is hailed by the knowledgeable,
as bright moon,
beauteous fire,
Water,
twofold wind that pursues its course,
space,
Ethereal stars,
earth,
sky and life that is sempiternal;
He is the One abiding in my life,
the touchstone of ruddy gold,
The great,
blue hill and the heap of lovely pearls: He is the ruddy flame;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1450
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:18:36 AM »
Verse  6:


கார்முகிலாய்ப் பொழிவானைப் பொழிந்த முன்னீர்
    கரப்பானைக் கடியநடை விடையொன் றேறி
ஊர்பலவுந் திரிவானை ஊர தாக
    ஒற்றியூ ருடையனாய் முற்றும் ஆண்டு
பேரெழுத்தொன் றுடையானைப் பிரம னோடு
    மாலவனும் இந்திரன்மந் திரத்தா லேத்துஞ்
சீரெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.He pours as dark cloud;
He causes such water to effervesce;
He roams in many towns mounted on His Bull of swift gait;
He owns Otriyoor as His town and rules (the whole universe);
He owns the one great letter (Om);
He is the Ruby atop the glorious Yerumbiyoor Hill hailed by Brahma,
Vishnu and Indra with mantras;
He is the ruddy flame;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1451
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 11:14:12 AM »
Verse  5:


பாரிடங்க ளுடன்பாடப் பயின்று நட்டம்
    பயில்வானை அயில்வாய சூல மேந்தி
நேரிடும்போர் மிகவல்ல நிமலன் தன்னை
    நின்மலனை அம்மலர்கொண் டயனும் மாலும்
பாரிடந்தும் மேலுயர்ந்துங் காணா வண்ணம்
    பரந்தானை நிமிர்ந்துமுனி கணங்க ளேத்துஞ்
சீரெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.He dances in manifold ways to the singing of ghosts;
He is Nirmalan who is supremely valiant in fight,
Wielding a sharp spear;
He grew so straight that neither Brahma nor Vishnu who flew up and burrowed into the earth could eye Him;
He is the Ruby atop the glorious Yerumbiyoor Hill hailed by the throngs of Munis with beautiful blossoms;
He is the ruddy flame,
the Nimalan;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1452
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 08:05:46 AM »
Verse  4:

பகழிபொழிந் தடலரக்கர் புரங்கள் மூன்றும்
    பாழ்படுத்த பரஞ்சுடரைப் பரிந்து தன்னைப்
புகழுமன்பர்க் கின்பமரும் அமுதைத் தேனைப்
    புண்ணியனைப் புவனியது முழுதும் போத
உமிழும்அம் பொற்குன்றத்தை முத்தின் தூணை
    உமையவள்தம் பெருமானை இமையோ ரேத்தும்
திகழெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


He is the supernal light who rained arrows and smote the three citadels of the puissant Asuras;
He is Sweetly-poised in them that hail Him in love;
He is Nectar;
He is honey;
He is the holy One;
He is the beauteous auric hill whence issues the whole universe;
He is a pearly Pillar;
He is the Lord of Uma;
He is the Ruby atop the bright Yerumbiyoor Hill hailed by the celestial beings;
He is ruddy Flame;
I even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1453
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 10, 2018, 08:01:25 AM »
Verse  3:


கருவையென்றன் மனத்திருந்த கருத்தை ஞானக்
    கடுஞ்சுடரைப் படிந்துகிடந் தமரர் ஏத்தும்
உருவையண்டத் தொருமுதலை யோத வேலி
    யுலகினிறை தொழிலிறுதி நடுவாய் நின்ற
மருவைவென்ற குழல்மடவாள் பாகம் வைத்த
    மயானத்து மாசிலா மணியை வாசத்
திருவெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.He is the matrix;
He is the thought of my mind;
He is the immense radiance of Gnosis;
He is the One before whom the celestial beings fall prostrate hailing Him;
He is the peerless Author of the cosmos;
He is the One that fills the universe with His presence;
He is its middle and end;
He is concorporate with the coy Damsel whose odoriferous tresses excel the flowers in fragrance;
He is the flawless Gem of the crematory;
He is the Ruby atop the Yerumbiyoor Hill;
He is the ruddy Flame;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1454
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 01:52:55 PM »
Verse 2:


பளிங்கின்நிழ லுட்பதித்த சோதி யானைப்
    பசுபதியைப் பாசுபத வேடத் தானை
விளிந்தெழுந்த சலந்தரனை வீட்டி னானை
    வேதியனை விண்ணவனை மேவி வையம்
அளந்தவனை நான்முகனை அல்லல் தீர்க்கும்
    அருமருந்தை ஆமா றறிந்தென் உள்ளந்
தெளிந்தெறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


He is the light inlaid in the crystal's inner glow;
He is Pasupati;
His guise is Paasupatam;
He smote Jalandara who shouted aloud his challenge;
He is Brahmin;
He is of the empyrean;
He is the One who measured the cosmos;
He is also the Four-faced;
He is the rare specific unto the troubles;
coming to know of Him as He is,
I became inly clarified: He is the Ruby atop Yerumbiyoor Hill;
He is the ruddy flame;
I,
even I,
was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

1455
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 09, 2018, 09:27:52 AM »
Tiru Yerumbioor:

Verse  1:

பன்னியசெந் தமிழறியேன் கவியேன் மாட்டேன்
    எண்ணோடு பண்ணிறைந்த கலைக ளாய
தன்னையுந்தன் திறத்தறியாப் பொறியி லேனைத்
    தன்திறமும் அறிவித்து நெறியுங் காட்டி
அன்னையையும் அத்தனையும் போல அன்பாய்
    அடைந்தேனைத் தொடர்ந்தென்னை யாளாக் கொண்ட
தென்எறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.


I know not the chaste Tamil works;
I am no poet;
Thought I,
the senseless,
do not know the greatness of Him who is Thought,
Poems,
Arts and Scriptures,
yet,
He revealed to me His greatness and the way to be trodden;
I reached Him--my Mother and Father--,
in love,
and He continues to hold me as His servitor;
He is the Ruby atop the beauteous Yerumbiyoor Hill;
He is the ruddy flame;
I,
even I,
Was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3200