Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3114
1441
Verse 3:

அரிசி லின்கரை மேலணி யார்தரு
புரிசை நந்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனைப்
பரிசொ டும்பர விப்பணி வார்க்கெலாம்
துரிசில் நன்னெறி தோன்றிடுங் காண்மினே.

People of this world!  To all those who pay obeisance, by praising in the proper manner our pure and holy Siva in Puttūr, which has a beautiful wall of fortification and is situated on the bank of the river Arisil.  The good and faultless way leading to eternal bliss, will appear before them. 


Arunachala Siva.

1442
Verse  2:

பிறைக்க ணிச்சடை யெம்பெரு மானென்று
கறைக்க ணித்தவர் கண்ட வணக்கத்தாய்
உறக்க ணித்துரு காமனத் தார்களைப்
புறக்க ணித்திடும் புத்தூர்ப் புனிதரே.


Those devotees who realized their faults listing them and praying, "our Lord who has matted locks, on which  are crescent moon is like a chaplet."  They are really worthy of paying obeisance.  The holy god in Puttūr will neglect those who do not melt in their hearts thinking much of the fame of Siva.

Arunachala Siva.

1443
Tiru Arisir Karai Puttur:

Verse  1:

முத்தூ ரும்புனல் மொய்யரி சிற்கரைப்
புத்தூ ரன்னடி போற்றியென் பாரெலாம்
பொய்த்தூ ரும்புல னைந்தொடு புல்கிய
மைத்தூ ரும்வினை மாற்றவும் வல்லரே.

All those who pray [invoking] the feet of Siva in Puttūr on the bank of the river Arisil, which has water on which pearls move slowly thronging have the ability to remove, the karmas which have mastery over the soul, and are black in color and are combined with the five sense-perceptions which take upon themselves untruth and lead to destruction.

Arunachala Siva.


1444
Verse  10:


உந்திச் சென்று மலையை யெடுத்தவன்
சந்து தோளொடு தாளிற வூன்றினான்
மந்தி பாய்பொழில் சூழுமாற் பேறென
அந்த மில்லாதோ ரின்பம் அணுகுமே.

If one says, Māṟpēṟu, surrounded by gardens where female monkeys jump, belonging to Siva, who pressed down to crush the feet, shoulders and joints of the demon, who went near driving his chariot and lifted the mountain.  Hhappiness which has no end will approach you.

Padigam on Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.1445
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.


1446
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

1447
Verse 7:

ஐய னேயர னேயென் றரற்றினால்
உய்ய லாமுல கத்தவர் பேணுவர்
செய்ய பாத மிரண்டும் நினையவே
வையம் ஆளவும் வைப்பர்மாற் பேறரே.


People of this world!  You can save yourselves if you cry aloud my master Haraṉ!
The people of this world will esteem you with regard.  If you meditate on both the red feet, the Lord in Māṟpēṟu will bestow on you the greatest grace of ruling over the world, too.

Arunachala Siva.

 

1448
Verse  6:


ஈட்டும் மாநிதி சால இழக்கினும்
வீட்டுங் காலன் விரைய அழைக்கினுங்
காட்டில் மாநட மாடுவாய் காவெனில்
வாட்டந் தீர்க்கவும் வல்லர்மாற்பேறரே.

If you lose very much the great wealth which you earned by with great efforts,
and if the Yama god of death whose duty is to kill beings quickly, call you, if you say "the Lord who performs a great dance in the cremation-ground!  Protect me" the Lord in Maṟpēṟu is also capable of removing both the distresses.

Arunachala Siva.


1449
Verse  5:

சாற்றிச் சொல்லுவன் கேண்மின் தரணியீர்
ஏற்றின் மேல்வரு வான்கழ லேத்தினால்
கூற்றை நீக்கிக் குறைவறுத் தாள்வதோர்
மாற்றி லாச்செம்பொ னாவர்மாற் பேறரே.


People of this world!  I shall announce publicly to be known to all of you.
Listen. If you praise the feet of Siva who comes riding on a bull, preventing the god of death from taking away your lives, completely removing your deficiencies, the Lord in Māṟpēṟu will be the gold of limitless degree of fineness, and will admit you into his grace.

Arunachala Siva.


1450
Verse 4:


இருந்து சொல்லுவன் கேண்மின்க ளேழைகாள்
அருந்த வந்தரும் அஞ்செழுத் தோதினால்
பொருந்து நோய்பிணி போகத் துரப்பதோர்
மருந்து மாகுவர் மன்னுமாற் பேறரே.


People who are not endowed with intelligence!  I tell you after deep pondering.
listen, to what I say.  If you utter the Mantram - of five letters, it will give you the fruit of austere penance.  Siva who dwells permanently in Māṟpēṟu, will also be the remedy to drive away the diseases of the body and mental disorders completely.

Arunachala Siva.


1451
Verse  3:

சாத்தி ரம்பல பேசுஞ் சழக்கர்காள்
கோத்தி ரமுங் குலமுங்கொண் டென்செய்வீர்
பாத்தி ரஞ்சிவ மென்று பணிதிரேல்
மாத்தி ரைக்கு ளருளுமாற் பேறரே.

Wicked people talk about many religious treatises and branches of knowledge!
What could you do with high lineage and noble birth?  If you pay homage to Sivam who is worthy of it, the Lord in Māṟpēṟu will grant his grace within an instant.

Arunachala Siva.

1452
Verse 2:

அச்ச மில்லைநெஞ் சேயரன் நாமங்கள்
நிச்ச லுந்நினை யாய்வினை போயறக்
கச்ச மாவிட முண்டகண் டாவென
வைச்ச மாநிதி யாவர்மாற் பேறரே.


My mind!  You meditate on the name of Haraṉ - Siva daily, for your acts to leave you and meet with destruction.  There is no cause for fear.  If you say, the Lord who has a neck which consumed the poison which was bitter in taste, the Lord in Māṟpēṟu will be useful like the great saved wealth.

Arunachala Siva.

1453
Tiru Marperu (2);

Verse  1:


ஏது மொன்று மறிவில ராயினும்
ஓதி யஞ்செழுத் தும்முணர் வார்கட்குப்
பேத மின்றி யவரவ ருள்ளத்தே
மாதுந் தாமும் மகிழ்வர்மாற் பேறரே.

Id people who do not know even a little about anything, to those who understand the meaning of the Mantram of five letters, chanting them,  without making any distinction.  In the hearts of such people individually, the Lord in Māṟpēṟu will dwell with joy, along with the lady, Uma.


Arunachala Siva.


1454
Verse  10:

கருத்த னாய்க்கயி லாய மலைதனைத்
தருக்கி னாலெடுத் தானைத் தகரவே
வருத்தி யாரருள் செய்தவன் மாற்பேறு
அருத்தி யால்தொழு வார்க்கில்லை யல்லலே.

Thinking that he was the chief, causing pain by breaking to pieces the demon who, lifted the mountain, Kailāsh  out of arrogance.  There will be no sufferings to those who worship with hands joined, Māṟpēṟu, out of desire, of Siva, who bestowed his rare grace on the demon afterwards.

Padigam on Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.1455
Verse  9:

வேட னாய்விச யன்னொடும் எய்துவெம்
காடு நீடுகந் தாடிய கண்ணுதல்
மாட நீடுய ருந்திரு மாற்பேறு
பாடு வார்பெறு வார்பர லோகமே.


Discharging an arrow on the pig that came to kill along with Vijayaṉ, assuming the form of a hunter, Siva with a frontal eye, who danced in the hot cremation ground desiring it very much.  Those who sing the fame of his Tiru Marṟpēṟu, where storeys are very high, will attain the supreme world of Siva.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 3114