Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 3062
1426
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:19:14 AM »
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

அந்திவட் டத்திங்கட் கண்ணிய னையா றமர்ந்துவந்தென்
புந்திவட் டத்திடைப் புக்குநின் றானையும் பொய்யென்பனோ
சிந்திவட் டச்சடைக் கற்றை யலம்பச் சிறிதலர்ந்த
நந்திவட் டத்தொடு கொன்றை வளாவிய நம்பனையே.

Will I say that the god who entered into the region of my low mind and stayed there permanently and who is in the holy place of Aiyāṟu and who has a chaplet of a crescent moon which appears circular in the evening, is not an existing, think only of Siva worthy of our confidence on whose head Koṉṟai is combined with East Indian Rosebay which blossoms a little as it is washed by the water in the collection of matted locks, coiled into a form of a circle.

Arunachala Siva.


1427
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:14:09 AM »
Verse  11:

செல்லேர் கொடியன் சிவன்பெருங் கோயில் சிவபுரமும்
வல்லேன் புகவு மதில்சூ ழிலங்கையர் காவலனைக்
கல்லார் முடியொடு தோளிறச் செற்ற கழலடியான்
நல்லூ ரிருந்த பிரானல்ல னோநம்மை யாள்பவனே.

My conduct is bad, I am not qualified to enter into Sivapuram, which is the big temple of Siva,  one who has feet wearing armor, who became angry to crush the shoulders and crown set with precious stones, of the king of the inhabitants of Lanka surrounded by a wall of enclosure, and is he not the master who admitted us into his grace and who stayed in Nallūr?

Padigam on Tiru Nallur completed.

Arunachala Siva.


1428
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:07:23 AM »
Verse 10:

திருவமர் தாமரை சீர்வளர் செங்கழு நீர்கொணெய்தல்
குருவமர் கோங்கங் குராமகிழ் சண்பகங் கொன்றைவன்னி
மருவமர் நீள்கொடி மாட மலிமறை யோர்கணல்லூர்
உருவமர் பாகத் துமையவள் பாகனை யுள்குதுமே.


The lotus desired by Tiru (Lakshmi), goddess of wealth, (it will also mean lotus in which Tiru is seated.), purple Indian water-lily of increasing eminence, Neytal which is much desired.  Common Caung which has a bright color,  bottle-flower pointed leaved ape flowers, Champak flowers, Koṉṟai flowers, the leaves of Indian Mesquit, in Nallūr where the storeys of Brahmins have long flags and fragrance of the above-mentioned leaves and flowers, are in abundance.  We shall meditate upon Siva who has Uma who has a half of beautiful form, as one half.

Arunachala Siva.


1429
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 08:02:27 AM »
Verse  9:


மன்னிய மாமறை யோர்மகிழ்ந் தேத்த மருவியெங்கும்
துன்னிய தொண்டர்க ளின்னிசை பாடித் தொழுதுநல்லூர்க்
கன்னியர் தாமுங் கனவிடை யுன்னிய காதலரை
அன்னிய ரற்றவ ரங்கண னேயரு ணல்கென்பரே.

The great Brahmins who have learnt the eternal Vedas to praise Siva with joy,
other devotees who crowd everywhere joining together to worship with joined hands and sing sweet music,  will pray, one who has grace in his eyes to those who do not think anyone as a strange,r grant to the girls of marriageable age their lovers whom they thought of in their dreams the lover. (In this stanza is Siva himself, cf.
verse, 4.)

Arunachala Siva.


1430
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 07:57:32 AM »
Verse  8:

அறைமல்கு பைங்கழ லார்ப்பநின் றானணி யார்சடைமேல்
நறைமல்கு கொன்றையந் தாருடை யானுநல் லூரகத்தே
பறைமல்கு பாடல னாடல னாகிப் பரிசழித்தான்
பிறைமல்கு செஞ்சடை தாழநின் றாடிய பிஞ்ஞகனே.


Siva, who danced standing to make the golden armors of his feet, which produce a big sound to make a jingling sound, who has a garland of Koṉṟai having profuse honey on his beautiful matted locks, destroyed the nature of people by kindling love in their minds, by his songs to the accompaniments of instruments, and by his dances.
The one who had an adornment of peacock's feather for his head and danced to make the red matted locks, on which the crescent moon is thriving, to hang low.

Arunachala Siva.


1431
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 07:53:07 AM »
Verse  7:

நாட்கொண்ட தாமரைப் பூத்தடஞ் சூழ்ந்தநல் லூரகத்தே
கீட்கொண்ட கோவணங் காவென்று சொல்லிக் கிறிபடத்தான்
வாட்கொண்ட நோக்கி மனைவி யொடுமங்கொர் வாணிகனை
ஆட்கொண்ட வார்த்தை யுரைக்குமன் றோவிவ் வகலிடமே.

In Nallūr, which is surrounded by lotus tanks which blossom in the morning,
having said, "keep the loin-cloth with the waist-band, safe". Do not the people of this world speak highly of the news of admitting a merchant in that place with his wife whose eyes were like sword, by uttering a lie. (Amarneethi Nayanar Puranam).

Arunachala Siva.


1432
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 07:49:52 AM »
Verse  6:

தேற்றப் படத்திரு நல்லூ ரகத்தே சிவனிருந்தால்
தோற்றப் படச்சென்று கண்டுகொள் ளார்தொண்டர் துன்மதியால்
ஆற்றிற் கெடுத்துக் குளத்தினிற் றேடிய வாதரைப்போல்
காற்றிற் கடுத்துல கெல்லாந் திரிதர்வர் காண்பதற்கே.

As Siva dwells in Tirunallūr, to be seen clearly by devotees.  Some devotees will not go there and have a vision of him to become conspicuous in his presence, through their folly.  Like those foolish people, who having lost something in a river searched for it in a tank, will wander as swift as the wind throughout the world, to have his vision.

Arunachala Siva.

1433
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 06:28:00 AM »
Verse  5:

வெண்மதி சூடி விளங்கநின் றானைவிண் ணோர்கள்தொழ
நண்ணில யத்தொடு பாடல றாதநல் லூரகத்தே
திண்ணில யங்கொண்டு நின்றான் றிரிபுர மூன்றெரித்தான்
கண்ணுளும் நெஞ்சத் தகத்து முளகழற் சேவடியே.

Siva stood renowned, having worn a white crescent moon, to be worshiped by the celestials beings, stood having a strong temple in Nallūr, where songs with appropriate measure of time, never cease.  He burnt the three wandering cities.
His red feet wearing armor dwell always in my eyes and in the recess of my heart.

Arunachala Siva.

1434
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 06:24:00 AM »
Verse  4:

செஞ்சுடர்ச் சோதிப் பவளத் திரள்திகழ் முத்தனைய
நஞ்சணி கண்டனல் லூருறை நம்பனை நானொருகால்
துஞ்சிடைக் கண்டு கனவின் றலைத்தொழு தேற்கவன்றான்
நெஞ்சிடை நின்றக லான்பல காலமும் நின்றனனே.


Siva who has a neck adorned by the poison which is like a pearl shining in the round mass of coral which has bright red color, and the god who dwells in Nallūr, when I saw him once in my dream when I was asleep and worshiped him with joined hands,
he did not leave my mind, he stayed there for a very long time.

Arunachala Siva.

1435
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 13, 2018, 06:19:49 AM »
Verse 3:

படவே ரரவல்குற் பாவைநல் லீர்பக லேயொருவர்
இடுவா ரிடைப்பலி கொள்பவர் போலவந் தில்புகுந்து
நடவா ரடிக ணடம்பயின் றாடிய கூத்தர்கொலோ
வடபாற் கயிலையுந் தென்பானல் லூருந்தம் வாழ்பதியே.


Beautiful ladies like the Kollippāvai, having a waist like the cobra of raised hood!
Entering into the house as if he Siva came to receive alms from those who give it, in the day time, he will not move from that place.  Is Siva, the dancer who danced after much practice?  His dwelling places are Kailash, in the north and Nallūr in the south,

Arunachala Siva.

1436
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 12, 2018, 06:45:50 AM »
Verse 2:

பெண்ணிட்டம் பண்டைய தன்றிவை பெய்பலிக் கென்றுழல்வார்
நண்ணிட்டு வந்து மனைபுகுந் தாருநல் லூரகத்தே
பண்ணிட்ட பாடல ராடல ராய்ப்பற்றி நோக்கிநின்று
கண்ணிட்டுப் போயிற்றுக் காரண முண்டு கறைக்கண்டரே.


Love on ladies is not old wandering for alms placed in the bowl, it is quite new for the one who entered into the house approaching it, is Siva with a blue neck.
There is some reason for Siva, to make gestures with looks at the ladies, singing songs with music, and dancing, in Nallūr.

Arunachala Siva.

1437
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 03:02:30 PM »
Tiru Nallur:

Verse  1:

அட்டுமி னில்பலி யென்றென் றகங்கடை தோறும்வந்து
மட்டவி ழுங்குழ லார்வளை கொள்ளும் வகையென்கொலோ
கொட்டிய பாணி யெடுத்திட்ட பாதமுங் கோளரவும்
நட்டநின் றாடிய நாதர்நல் லூரிடங் கொண்டவரே.

Siva who dwelt in Nallūr, and the master who danced with a killing cobra, and a raised foot in accordance with measuring time by the sound of cymbal coming often to the entrance of houses saying, 'Please give me alms in this house'.  What is the idea of snatching the bangles of ladies from whose tresses of hair honey is flowing?
(The ladies referred to here are the wives of the sages Tārukāvaṉam.)

Arunachala Siva.


1438
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:54:56 PM »
Verse  10:


பொறித்தே ரரக்கன் பொருப்பெடுப்புற்றவன் பொன்முடிதோள்
இறத்தா ளொருவிர லூன்றிட் டலற விரங்கியொள்வாள்
குறித்தே கொடுத்தாய் கொடியேன்செய் குற்றக் கொடுவினைநோய்
செறுத்தாய் திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  Fixing firmly a toe of the leg to crush the shoulders, and crowns made of gold, of the demon, who had a car fitted with equipment and who lifted the mountain Kailash. You gave a bright sword fixing a name for it, taking pity on him, when he roared. You were angry at the diseases and which is the result of the acts of cruel faults committed by me who has a cruel nature. (Note: Nāvukkarārasār's wish was fulfilled by Civaṉ in Nallūr.  The Tāṇṭakam about that shrine tells about it in every verse.

Padigam on Tiru Satti Mutram completed.

Arunachala Siva.

1439
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:49:01 PM »
Verse 9:

தக்கார்வ மெய்திச் சமண்தவிர்ந் துன்றன் சரண்புகுந்தேன்
எக்காத லெப்பய னுன்றிற மல்லா லெனக்குளதே
மிக்கார் திலையுள் விருப்பா மிகவட மேருவென்னும்
திக்கா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


See 1st verse.  Having the suitable eagerness to re-embrace Saivism, leaving Jainism,
I took refuge in you. Is there anything else except your greatness to be considered as attachment and gain?  One who is very much attached to Thillai, where great people, three thousand Brahmins live. The one who remains in the superior Meru mountain which is in the north! 

Arunachala Siva.

1440
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:43:43 PM »
Verse  8:


இகழ்ந்தவன் வேள்வி யழித்திட் டிமையோர் பொறையிரப்ப
நிகழ்ந்திட வன்றே விசயமுங் கொண்டது நீலகண்டா
புகழ்ந்த வடியேன்றன் புன்மைகள் தீரப் புரிந்துநல்காய்
திகழ்ந்த திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


O Light of Siva, who dwells in the eminent Tiruch Sakti Mutram! Having destroyed the sacrifice performed by Dakshan, who slighted Siva. when the celestial beings who do not wink, begged to forgive them, on the some day you were victorious, to become renowned. The one who has a blue neck! You grant your grace to remove completely the several kinds of meanness of your protege who praised you.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 3062