Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 3090
1411
Verse  6:


குழலுங் கொன்றையுங் கூவிள மத்தமும்
தழலுந் தையலோர் பாகமாத் தாங்கினான்
அழக னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கழலுங் கைவளை காரிகை யாளுக்கே.


Siva who bore on his matted locks, coiled into a crown, Koṉṟai flowers, Bael leaves, Datura flowers, fire and a lady on his half, the beautiful one, when she says, the god in cool Avatutuṟai!  The bangles worn on the hands of this beautiful girl, slip off.

Arunachala Siva.

1412
Verse  5:

கருகு கண்டத்தன் காய்கதிர்ச் சோதியன்
பருகு பாலமு தேயெனும் பண்பினன்
அருகு சென்றில ளாவடு தண்டுறை
ஒருவ னென்னை யுடையகோ வென்னுமே.

Siva who has a black neck, who is as brilliant as the sun,  who has the quality of milk food which is fit for drinking, she did not go even near that god but says the unequaled god in cool Avaṭutuṟai!  He is the master who has me as his wife .

Arunachala Siva. 

1413
Verse  4:

முன்பெ லாஞ்சில மோழைமை பேசுவர்
என்பெ லாம்பல பூண்டங் குழிதர்வர்
தென்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
அன்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.


Siva who desires Parāittuṟai in the south, will speak words of ridicule in the presence of many people.  He  will wander having as ornaments all the bones. He will know people who bestow their love on him.   He will know and grant all their requests.

Arunachala Siva.

1414
Verse  3:

பட்ட நெற்றியர் பால்மதிக் கீற்றினர்
நட்ட மாடுவர் நள்ளிரு ளேமமும்
சிட்ட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வனார்
இட்ட மாயிருப் பாரை யறிவரே.

Siva wears a plate of gold on his forehead, wears a crescent moon, as white as milk, dances at night when there is dense darkness. He is the one who is well versed in Vedic lore.  The love the god in Parāittuṟai, in the south, will know people who cherish him with love.

Arunachala Siva.


1415
Verse  2:


மூடி னார்களி யானையின் ஈருரி
பாடி னார்மறை நான்கினோ டாறங்கம்
சேட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வரைத்
தேடிக் கொண்டடி யேன்சென்று காண்பனே.


Siva covered himself with the wet skin of an elephant which is frenzied.   He sang the four Vedas and the six Aṅgams, has greatness.   I who am his servant shall see Siva in Parāittuṟai, in the south searching for him and approaching him.

Arunachala Siva.
1416
Tirup Paraytturai:

Verse  1:

கரப்பர் கால மடைந்தவர் தம்வினை
சுருக்கு மாறுவல் லார்கங்கை செஞ்சடைப்
பரப்பு நீர்வரு காவிரித் தென்கரைத்
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வரே.


The god who is in Tirupparāyttuṟai with desire, on the Southern bank of the Kāveri, which brings extensive floods, will cause to disappear the karmas of those who take refuge in him early in life.  He is able to reduce the river Ganga, in his red matted locks. 

Arunachala Siva.

1417
Verse  10:

பக்கம் பூதங்கள் பாடப் பலிகொள்வான்
மிக்க வாளரக் கன்வலி வீட்டினான்
அக்க ணிந்தவ னாவடு தண்டுறை
நக்க னென்னுமிந் நாணிலி காண்மினே.


This girl who lost her bashfulness says that Siva receives alms when the Bhutas sing by his side, and says he destroyed the excessive strength of the cruel and proud demon Ravanan and says he adorns himself with Chank-beads and the naked one in cool Avaṭutuṟai.  Ladies, please look at her.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.

1418
Verse  9:

வையந் தானளந் தானும் அயனுமாய்
மெய்யைக் காணலுற் றார்க்கழ லாயினான்
ஐய னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கையில் வெள்வளை யுங்கழல் கின்றதே.

The god who assumed the form of a column of fire when Vishnu, who measured the earth and Brahma, tried to see the ultimate truth.   When this girl cries "my father!
Siva who is in cool Avaṭutuṟai", even the white bangles in the hands slip off. 

Arunachala Siva.

1419
Verse  8:

பிறையுஞ் சூடிநற் பெண்ணோ டாணாகிய
நிறையும் நெஞ்சமும் நீர்மையும் கொண்டவன்
அறையும் பூம்பொழி லாவடு தண்டுறை
இறைவ னென்னை யுடையவ னென்னுமே.


Wearing the eminent crescent moon,  Siva, who being himself a lady and a male took away my complete self-control, my mind, and other feminine qualities.  She says "I am the possession of the Lord in cool Avaṭutuṟai, which has flower gardens in which bees hum with great noise".

Arunachala Siva.1420
Verse 7:


பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவையோர் பங்கனைத்
தஞ்ச மென்றிறு மாந்திவ ளாரையும்
அஞ்சு வாளல்ல ளாவடு தண்டுறை
மஞ்ச னோடிவ ளாடிய மையலே.

This girl, feeling proud, thinking as her refuge the god who has as his half a beautiful lady whose feet are as soft as cotton, does not fear anybody.   Due to the infatuation she had by having merged with the youth in cool Avaṭutuṟai.

Arunachala Siva.1421
Verse  6:

குழலுங் கொன்றையுங் கூவிள மத்தமும்
தழலுந் தையலோர் பாகமாத் தாங்கினான்
அழக னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கழலுங் கைவளை காரிகை யாளுக்கே.


Siva who bore on his matted locks, coiled into a crown, Koṉṟai flowers, Bael leaves, Datura flowers, fire and a lady on his half, the beautiful one when she says, the god in cool Avatutuṟai!  The bangles worn on the hands of this beautiful girl, slip off.

Arunachala Siva.

1422
Verse  5:

கருகு கண்டத்தன் காய்கதிர்ச் சோதியன்
பருகு பாலமு தேயெனும் பண்பினன்
அருகு சென்றில ளாவடு தண்டுறை
ஒருவ னென்னை யுடையகோ வென்னுமே.


Siva who has a black neck, who is as brilliant as the sun, who has the quality of milk food which is fit for drinking. She did not go even near that god but says the unequaled god in cool Avaṭutuṟai!  He is the master who has me as his wife.

Arunachala Siva.


1423
Verse 4:

கார்க்கொண் மாமுகில் போல்வதோர் கண்டத்தன்
வார்க்கொண் மென்முலை சேர்ந்திறு மாந்திவள்
ஆர்க்கொள் கொன்றைய னாவடு தண்டுறைத்
தார்க்கு நின்றிவள் தாழுமா காண்மினே.


Siva who has a neck like the sable cloud that rises in the winter season.  Siva who feels exulted being united Uma, who has soft breasts on which a bodice is worn,
and who wears Koṉṟai flowers which have captivated the mind of this girl.  See how this girl is engrossed in the thought to receive the garland of Koṉṟai worn on the chest by the Lord in the cool Avaṭutuṟai.

Arunachala Siva.

1424
Verse  3:

பாதிப் பெண்ணொரு பாகத்தன் பன்மறை
ஓதி யென்னுளங் கொண்டவ னொண்பொருள்
ஆதி ஆவடு தண்டுறை மேவிய
சோதி யேசுட ரேயென்று சொல்லுமே.

Siva has on one half a lady!  He occupied my mind chanting many Vedas!
He is the cause of all great things in this world!  This girl always says the divine light which is partial to Avaṭutuṟai and the brilliant light of the temple.

Arunachala Siva.

1425
Verse  2:

தவள மாமதிச் சாயலோர் சந்திரன்
பிளவு சூடிய பிஞ்ஞக னெம்மிறை
அளவு கண்டில ளாவடு தண்டுறைக்
களவு கண்டன ளொத்தனள் கன்னியே.

Though this girl did not know the nature of love of our master, the destroyer who wore a crescent moon, which is a part of the white esteemed and graceful moon,  this virgin girl is like the one who became united with the Lord in Avaṭutuṟai, in clandestine love. (The rhyme is this verse is worthy of note.)


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 3090