Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 2993
1396
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 13, 2017, 09:40:48 AM »
Verse  4:

வளர்பொறி யாமை புல்கி வளர்கோதை வைகி வடிதோலு நூலும் வளரக்
கிளர்பொறி நாக மொன்று மிளிர்கின்ற மார்பர் கிளர்காடு நாடு மகிழ்வர்
நளிர்பொறி மஞ்ஞை யன்ன தளிர்போன்று சாய லவடோன்று வாய்மை பெருகிக்
குளிர்பொறி வண்டு பாடு குழலா ளொருத்தி யுளள்போல் குலாவி யுடனே.


Embracing the shell of a tortoise with increasing spots and a garland of increasing fragrance to stay,and a spotless skin and sacred thread to lie, Siva on whose chest a cobra with prominent spots is glittering the truthfulness of having of the lady, Uma, who has a gentleness like the peacock which has dense spots and a glittering complexion like the newly put forth leaves. Delighting along with a lady who has tresses of hair on which bees which have dots and are cool hum like music, has the forests and the country sides as his places by right.

Arunachala Siva.

1397
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 13, 2017, 09:33:50 AM »
Verse  3:


தேய்பொடி வெள்ளை பூசி யதன்மேலொர் திங்கள் திலகம் பதித்த நுதலர்
காய்கதிர் வேலை நீல வொளிமா மிடற்றர் கரிகாடர் காலொர் கழலர்
வேயுட னாடு தோளி யவள்விம்ம வெய்ய மழுவீசி வேழ வுரிபோர்த்
தேயிவ ராடு மாறு மிவள்காணு மாறு மிதுதா னிவர்க்கொ ரியல்பே.

Smearing himself with a fine powder of white sacred ash, over and above that, he has on his forehead a crescent moon which is fixed as a circular mark. He has a bright black neck like the ocean in which the scorching sun rises. He dances in the scorched cremation ground has an ornament of Kazhal worn on the right leg. Uma who has shoulders like the bamboo between two joints to feel elated in spirit. Swinging the red hot iron,* Siva dances covering himself with the skin of an elephant and the lady witnesses it.  (*pick axe)

Arunachala Siva.
this is their nature?

1398
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 13, 2017, 08:17:12 AM »
Verse 2:


விரிகதிர் ஞாயி றல்லர் மதியல்லர் வேத விதியல்லர் விண்ணு நிலனும்
திரிதரு வாயு வல்லர் செறுதீயு மல்லர் தெளிநீரு மல்லர் தெரியில்
அரிதரு கண்ணி யாளை யொருபாக மாக வருள்கார ணத்தில் வருவார்
எரியர வார மார்ப ரிமையாரு மல்ல ரிமைப்பாரு மல்ல ரிவரே.


Siva who has on his chest as garlands cobras whose poison which is like fire. is not the sun which spreads its rays. is not the moon.  is not the acts to be done and prohibited in the Vedas. is not the sky, the earth and the air that is always moving.
is not the fire that destroys everything. is not the water that is clear.  If we investigate his nature, he will appear for the purpose of granting his grace. Having a lady who has streaks in the eye, as one half, this Siva is not those who do not wink, is not those who wink.

Arunachala Siva.

1399
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 10:07:28 AM »
General:

Verse  1:


சிவனெனு மோசை யல்ல தறையோ வுலகிற் றிருநின்ற செம்மை யுளதே
அவனுமொ ரைய முண்ணி யதளாடை யாவ ததன்மேலொ ராட லரவம்
கவணள வுள்ள வுண்கு கரிகாடு கோயில் கலனாவ தோடு கருதில்
அவனது பெற்றி கண்டு மவனீர்மை கண்டு மகநேர்வர் தேவ ரவரே.


Is there any thing other than the sound Siva, for wealth to the permanent and spotless? I challenge.  Though he is great he eats getting alms. His dress is a skin upon that, there is a dancing cobra.  He eats his food which is just like the size of the stone in a sling.  His temple in the scorched cremation ground. His eating vessel is the skull. If we think about him, though they have understood his nature and his affability, the celestial beings offer him their hearts as his seat.

Arunachala Siva.


1400
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 10:02:03 AM »
Verse  10:

அடுத்தானை யுரித்தானை யருச்சுனற்குப் பாசுபதம்
கொடுத்தானைக் குலவரையே சிலையாகக் கூரம்பு
தொடுத்தானைப் புரமெரியச் சுனைமல்கு கயிலாயம்
எடுத்தானைத் தடுத்தானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse). Siva who flayed an elephant which approached to kill him, who granted the weapon of Pāsupatam to Arjuna,  who fixed and discharged a sharp arrow using the lofty mountain of Mēru as the bow, to burn the cities, and who curbed the demon  who lifted Kailash which has many mountain springs. 

Padigam on Tiruk Kacchi Ekambam completed.

Arunachala Siva.

1401
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 09:57:41 AM »
Verse 9:

ஆகம்பத் தரவணையா னயனறிதற் கரியானைப்
பாகம்பெண் ணாண்பாக மாய்நின்ற பசுபதியை
மாகம்ப மறையோது மிறையானை மதிற்கச்சி
யேகம்ப மேயானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who was difficult to be known, by Vishnu who had ten bodies in ten incarnations and has a bed of serpent and Brahma who is the master of all living beings who has a male half and a female half, who is the chief who chants the Vedas and causes great quaking, and who dwells in Ekampam in Kacchi which has fortified walls.

Arunachala Siva.1402
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 09:51:27 AM »
Verse  8:


விரித்தானை நால்வர்க்கு வெவ்வேறு வேதங்கள்
புரித்தானைப் பதஞ்சந்திப் பொருளுருவாம் புண்ணியனை
தரித்தானைக் கங்கைநீர் தாழ்சடைமேன் மதின்மூன்றும்
எரித்தானை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who expounded in detail in different ways, different Vedas to the four sages, who made the words lovable, who is the form of virtuous acts and the form of the meanings of lovable combination of the final letter of a word, root or base with the initial letter of the succeeding word or suffix. who bore the water of the Ganga on the hanging matted locks, our Lord who burnt all the three forts.

Arunachala Siva. 

1403
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 09:46:57 AM »
Verse  7:


நல்லானை நல்லான நான்மறையோ டாறங்கம்
வல்லானை வல்லார்கண் மனத்துறையு மைந்தனைச்
சொல்லானைச் சொல்லார்ந்த பொருளானைத் துகளேதும்
இல்லானை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva who dispense all good things, who is well versed in the six Aṅkams and four Vedas, which are good, the strong youth who dwells in the minds of those who are well-versed in these works, who is in the form of words and the meanings of those words, who does not have even a single fruit, who is our Lord.

Arunachala Siva.

1404
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 09:42:17 AM »
Verse  6:


தேசனைத் தேசங்கள் தொழநின்ற திருமாலால்
பூசனைப் பூசனைக ளுகப்பானைப் பூவின்கண்
வாசனை மலைநிலம்நீர் தீவளியா காசமாம்
ஈசனை யெம்மானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.

(see 1st verse).  Siva who is luster, who is worshipped by Vishnu who is in turn worshipped by the people of the world under his way, who desire different kinds of worship by his devotees, who is the fragrance in the flowers, the Lord of the universe who is the mountains, earth, the water, the fire, the air, and the sky, and he is our Lord.

Arunachala Siva.

1405
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 09:37:19 AM »
Verse  5:


ஆறேறு சடையானை யாயிரம்பே ரம்மானைப்
பாறேறு படுதலையிற் பலிகொள்ளும் பரம்பரனை
நீறேறு திருமேனி நின்மலனை நெடுந்தூவி
ஏறேறும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse). Siva on whose matted locks, the river, Ganga rises, the deity who has a thousand names, (Nāvukkarasar, Tiruvākkūr,8;  Puḷḷirukkuvēḷūr, 2 8; Arūr 1 8), the excellent being, god who receives alms in a deed skull on which kites settle, the spotless god who has a holy body on which sacred ash is thickly smeared, and the Lord who rides on a bull with a long crest-jewel. 


Arunachala Siva.

1406
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 09:32:53 AM »
Verse  4:

அண்டமா யாதியா யருமறையொ டைம்பூதப்
பிண்டமா யுலகுக்கோர் பெய்பொருளாம் பிஞ்ஞகனைத்
தொண்டர்தா மலர்தூவிச் சொன்மாலை புனைகின்ற
இண்டைசேர் சடையானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Being himself the universe, being the cause for it, being the rare Vēdas, being the bodies which are the combination of the five elements, he who adorns his head with a peacock's feather, and who is the vessel into which everything is put, he who has matted locks on which there is a circlet of flowers and which is adorned with the garland of words by devotees. 

Arunachala Siva.

1407
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 12, 2017, 09:29:08 AM »
Verse : 3:

கைப்போது மலர்தூவிக் காதலித்து வானோர்கள்
முப்போது முடிசாய்த்துத் தொழநின்ற முதல்வனை
அப்போது மலர்தூவி யைம்புலனு மகத்தடக்கி
எப்போது மினியானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  Siva, the first cause, who remains to be worshipped with joined hands and bowing their heads by the celestial beings with love, in the morning, the noon, and the evening scattering buds and flowers from their hand; having subdued internally the five senses by scattering flowers at the fixed times of worship. He who is sweet to me always.

Arunachala Siva.1408
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 11, 2017, 04:02:47 PM »
Verse  2:

தேனோக்குங் கிளிமழலை யுமைகேள்வன் செழும்பவளம்
தானோக்குந் திருமேனி தழலுருவாஞ் சங்கரனை
வானோக்கும் வளர்மதிசேர் சடையானை வானோர்க்கும்
ஏனோர்க்கும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.


(see 1st verse).  The husband of Uma, who speaks lisping words like the parrot, the honey thinking of a way how to get that sweetness of those words, the god who dispenses happiness and has a holy form like the fire whose redness is looked at with wonder by flawless coral, who has matted locks on which there is waxing crescent moon, and which is like the red sky, the god of the celestial beings and other.

Arunachala Siva.

1409
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 11, 2017, 03:07:23 PM »
Tiruk Kacchi Ekambam:  Kanchipuram.

Verse  1:


கரவாடும் வன்னெஞ்சர்க் கரியானைக் கரவார்பால்
விரவாடும் பெருமானை விடையேறும் வித்தகனை
அரவாடச் சடைதாழ வங்கையினி லனலேந்தி
இரவாடும் பெருமானை யென்மனத்தே வைத்தேனே.

I meditated in my mind.  Siva who is difficult to be known to people who have deceit in their hard hearts.  The god who is mixed with those who have no deceit.  The able god who rides on a bull, and the god who dances at night holding fire in the palm, the cobra to dance and the matted locks, to hang low. 

Arunachala Siva.

1410
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 11, 2017, 03:03:06 PM »
Verse  10:


அடர்ப்பரிய விராவணனை யருவரைக்கீ ழடர்த்தவனே யென்கின் றாளால்
சுடர்ப்பெரிய திருமேனிச் சுண்ணவெண் ணீற்றவனே யென்கின் றாளால்
மடற்பெரிய வாலின்கீ ழறநால்வர்க் கன்றுரைத்தா னென்கின் றாளால்
கடற்கருவி சூழ்ந்த கழிப்பாலைச் சேர்வானைக் கண்டாள் கொல்லோ.

She says that the Lord pressed down under the mountain which is difficult to remove, Ravaṇaṉ who could not be defeated by anybody else.  She says that he has a fine powder of ash on his big, beautiful and shining form.  She says that he explained dharma to four sages under the banyan tree of big leaves.  Did she see the Lord in Kazhoppalai which is surrounded by the sea and which is the support of the world.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 2993