Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 3074
1396
Verse  6:


வெந்த நீறுமெய் பூசுநன் மேனியர்
கந்த மாமலர் சூடுங் கருத்தினர்
சிந்தை யார்சிவ னார்செய்ய தீவண்ணர்
அந்த ணாளர்கண் டீரன்னி யூரரே.

Siva, who has a good and brilliant form, as he besmears himself with well-burnt holy ash. He has a desire for adorning himself with big fragrant flowers.  Siva who is in the minds of all, he has the color of red fire and the god in Aṉṉiyūr is a gracious one.

Arunachala Siva.

1397
Verse  5:எம்பி ரானிமை யோர்கள் தமக்கெலாம்
இன்ப ராகி யிருந்தவெம் மீசனார்
துன்ப வல்வினை போகத் தொழுமவர்க்
கன்ப ராகிநின் றாரன்னி யூரரே.

Our master, our Siva who was the cause for the happiness of the celestial beings, who do not wink.  To those who worship him to remove the irresistible Karmas which inflict suffering. Siva himself in Aṉṉiyūr becomes their friend.

Arunachala Siva.

1398
Verse 4:

வேத கீதர்விண் ணோர்க்கு முயர்ந்தவர்
சோதி வெண்பிறை துன்று சடைக்கணி
நாதர் நீதியி னாலடி யார்தமக்
காதி யாகிநின் றாரன்னி யூரரே.

Siva chants the Vedas with music, he is superior to the celestial beings. He is the chief who adorns his thick matted hair with a brilliant white crescent moon.  He was the origin of the knowledge of the devotees, by his nature such a good is in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.


1399
Verse  3:


பரவி நாளும் பணிந்தவர் தம்வினை
துரவை யாகத் துடைப்பவர் தம்மிடம்
குரவம் நாறுங் குழலுமை கூறராய்
அரவ மாட்டுவர் போலன்னி யூரரே.

Siva, who completely wipes out the Karmas of those who daily praise and bow to him.
Having his left half Uma, who has tresses of hair on which bottle-flower is spreading, its fragrance, he cause a cobra to dance spreading its hood. He is the Lord in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.
 

1400
Verse  2:


பண்டொத் தமொழி யாளையொர் பாகமாய்
இண்டைச் செஞ்சடை யன்னிருள் சேர்ந்ததோர்
கண்டத் தன்கரி யின்னுரி போர்த்தவன்
அண்டத் தப்புறத் தானன்னி யூரனே.

Siva has a lady who speaks words as sweet as fruits.  He has on his red matted hair, a circlet of flowers.  He has a neck in which the black poison is stationed.  He covered himself with the skin of an elephant.  He is beyond the investigation of the people of this world. He is the Lord in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.

1401
Tiru Anniyur:

Verse  1:

பாற லைத்த படுவெண் தலையினன்
நீற லைத்தசெம் மேனியன் நேரிழை
கூற லைத்தமெய் கோளர வாட்டிய
ஆற லைத்த சடையன்னி யூரனே.


Siva who has a white skull from which all flesh has gone --- as it was shaken by kites to eat its flesh.  He has a person of red color on which holy ash is smeared. He has a body, one half of which is a lady. The god in Aṉṉiyūr who has a matted hair on which the river Ganga wanders back and forth and who made cobra which can cause death, to dance.
 
Arunachala Siva.

1402
Verse 12:

மையு லாவிய கண்டத்த னண்டத்தன்
கையு லாவிய சூலத்தன் கண்ணுதல்
ஐய னாரூ ரடிதொழு வார்க்கெலாம்
உய்ய லாம்அல்லல் ஒன்றிலை காண்மினே.


People of this world!  Siva who has a neck in which poison has spread, holds a trident in his hand, and has a frontal eye.  All those who worship the feet of the father with joined hands can save themselves.  There will not be the slightest suffering.
you know this.  (Note: There is no reference to Ravaṇaṉ in the last verse in this decade also.

Padigam on Tiru Arur  (2) completed.

Arunachala Siva.

1403
Verse  11:

விண்ட மாமலர் மேலுறை வானொடும்
கொண்டல் வண்ணனுங் கூடி யறிகிலா
அண்ட வாணன்த னாரூ ரடிதொழப்
பண்டை வல்வினை நில்லா பறையுமே.


To worship with joined hands the feet of the god in Arūr, who dwells in Sivalokam, whom Brahma who dwells in a big lotus of unfolded petals and Vishnu who has the color of a sable cloud, had not the capacity to know.  Our acts which have accumulated in several births will not stand,  will vanish.

Arunachala Siva.

1404
Verse  10:

உள்ள மேயொ ருறுதி யுரைப்பன்நான்
வெள்ளந் தாங்கு விரிசடை வேதியன்
அள்ளல் நீர்வய லாரூ ரமர்ந்தவெம்
வள்ளல் சேவடி வாழ்த்தி வணங்கிடே.


My mind!  I shall tell you a thing that will do you good.  Siva, the Brahmin, who bore the floods in his loosened matted locks.  Praise, and pay obeisance to, the lotus-red feet of our Lord of unbounded liberality who dwelt in Arūr which has fields full of water and mire.

Arunachala Siva.

1405
Verse  9:


நீரைச் செஞ்சடை வைத்த நிமலனார்
காரொத் தமிடற் றர்கனல் வாயரா
ஆரத் தருறை யும்மணி யாரூரைத்
தூரத் தேதொழு வார்வினை தூளியே.

The spotless Siva, who placed water on his red matted locks.  He has a neck which is black like the sable cloud.  He wears a garland of cobras which have poison which is like fire.  The acts of those who worship with joined hands the beautiful Arūr from a distance, will crumble like powder.

Arunachala Siva.


1406
Verse  8:


இவள்ந மைப்பல பேசத் தொடங்கினாள்
அவண மன்றெனி லாரூ ரரனெனும்
பவனி வீதி விடங்கனைக் கண்டிவள்
தவனி யாயின வாறென்றன் தையலே.


This girl, my daughter began to talk many things with me incoherently.  If we are not in the place, where she stays she says "Haraṉ in Arūr"!   This is what this girl, my young daughter has seen infatuated with burning love, having obtained vision of Veeti
Vitankan*, who comes in a procession.

(*Lord Siva in Tiru Arur)

Arunachala Siva.

1407
Verse  7:

தண்ட வாளியைத் தக்கன்றன் வேள்வியைச்
செண்ட தாடிய தேவர கண்டனைக்
கண்டு கண்டிவள் காதலித் தன்பதாய்க்
கொண்டி யாயின வாறென்றன் கோதையே.


Siva who punishes people for their misdeeds, who cannot be divided by space, time and other things and who ruined the sacrifice of Dakshan, as he woulds do with a bouquet: this girl seeing him always and loving him, and developing devotion towards him.  What a change came over my daughter to be insubordinate to me!
(I have a faint memory of having heard Dr.  Swaminatha Ayyar say that Koṇṭi was the name of a woman belonging to the Devadasi caste, who was eminent by her devotion to Tyagarajar - the Lord of Tiruvarur temple.)

Arunachala Siva.


1408
Verse  6:

எம்மை யாரிலை யானுமு ளேனலேன்
எம்மை யாரு மிதுசெய வல்லரே
அம்மை யாரெனக் கென்றென் றரற்றினேற்
கம்மை யாரைத்தந் தாராரூ ரையரே.


Both my parents are no more.  As I am young I have no steady mind to live separately.  Can my elder sister, Tilakavati, who was like a mother to me, be a companion to me?  To me, who poured out my troubles in lamentation saying many times, who will help me like the mother! The Lord in Arūr, showed me the path to salvation to my complete satisfaction.

Arunachala Siva.1409
Verse  5:


முருட்டு மெத்தையில் முன்கிடத் தாமுனம்
அரட்டர் ஐவரை ஆசறுத் திட்டுநீர்
முரட்ட டித்தவத் தக்கன்றன் வேள்வியை
அரட்ட டக்கித னாரூ ரடைமினே.

People of this world!  Before your bodies are laid in the presence of relations and friends in the rough bed of the funeral pyre, removing quickly the evils that come from the five senses which cause worries like petty chieftains,  reach Arūr of Siva, who repressed the haughtiness of the sacrifice performed by that Dakshan, who was unfeeling on account of the perversity he had towards Siva.

Arunachala Siva.

1410
Verse  4:

துன்பெ லாமற நீங்கிச் சுபத்தராய்
என்பெ லாம்நெக் கிராப்பக லேத்திநின்
றின்ப ராய்நினைந் தென்று மிடையறா
அன்ப ராமவர்க் கன்பரா ரூரரே.


Being free completely from all sufferings, and possessing auspicious things,
praising continuously night and day, all the bones to become tender, and feeling happy, meditating on god, the Lord in Ārūr reciprocates love to those who cherish him with love without any break.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 3074