Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 3111
1381
Verse 4:

மணவன் காண்மலை யாள்நெடு மங்கலக்
கணவன் காண்கலை ஞானிகள் காதலெண்
குணவன் காண்குரங் காடுதுறைதனில்
அணவன் காண்அன்பு செய்யு மடியர்க்கே. 

Siva is the eternal bridegroom, he is the husband who confers everlasting auspiciousness on the daughter of the mountain, has the eight attributes which are cherished with love by people who possess knowledge of arts. He is near at hand in Kuraṅkāṭutuṟai, to his devotees who love him.

Arunachala Siva.


1382
Verse  3:


குளிர்பு னற்குரங் காடுது றையனைத்
தளிர்நி றத்தையல் பங்கனைத் தண்மதி
ஒளிய னைந்நினைந் தேனுக்கென் னுள்ளமும்
தெளிவி னைத்தெளி யத்தெளிந் திட்டதே. 

Siva who is in Kuraṅkāṭutuṟai of cool water, who has as his half a young lady whose complexion is like the tender leaves.  To me who fixed the thoughts on him who is as bright as the cool moon, my mind became definitely very clear about the thing on which one should have clear ideas.


Arunachala Siva.

1383
Verse  2:

முத்தி னைமணி யைப்பவ ளத்தொளிர்
தொத்தி னைச்சுடர்ச் சோதியைச் சோலைசூழ்
கொத்த லர்குரங் காடு துறையுறை
அத்த னென்னஅண் ணித்திட்டிருந்ததே.

Siva who is as valuable as pearls,  precious stones, bunch of shining coral, the light radiating luster.  When I say, and the father who dwells in Kuraṅkāṭūtuṟai, surrounded by gardens and where bunches of flowers blossom.  That Lord tasted sweet to my mind.

Arunachala  Siva.1384
Tiruth Then Kurankatuturai:

Verse  1:

இரங்கா வன்மனத் தார்க ளியங்குமுப்
புரங்கா வல்அழி யப்பொடி யாக்கினான்
தரங்கா டுதட நீர்ப்பொன்னித் தென்கரைக்
குரங்காடு துறைக் கோலக்க பாலியே.

Beautiful Siva, holding a skull in Kuraṅkāṭutuṟai on the southern bank of the Poṉṉi Kaveri of expansive water, in which waves dance, reduced to ash the protection of the three cities belonging to pitiless and hard-hearted demons.

Arunachala Siva.


1385
Verse 10:

அரக்க னாற்ற லழித்தவன் பாடல்கேட்
டிரக்க மாகி யருள்புரி யீசனைத்
திரைக்கொள் நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
இருக்கு நாதனைக் காணப்பெற் றுய்ந்தெனே.

Destroying the strength of the demon Ravanan, bestowing compassion on him by listening to this music. The Lord of the universe, Siva, who granted his grace to him.
I saved myself by obtaining vision of the master in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy which has water with waves.

Padigam on Tiruk Katuvay Puttur completed.

Arunachala Siva.1386
Verse 9:


இடுவா ரிட்ட கவளங் கவர்ந்திரு
கடுவா யிட்டவர் கட்டுரை கொள்ளாதே
கடுவாய்த் தென்கரைப் புத்தூ ரடிகட்காட்
படவே பெற்றுநான் பாக்கியஞ் செய்தெனே.

Eating with avidity the mouthfuls of food placed in their hands by people who give alms, without listening to the fabrication of the Jains, who place in their big mouths gall-nut, I had the good fortune of becoming the protege of the god in Puttūr on the southern bank of river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.

1387
Verse  8:

மாசார் பாச மயக்கறு வித்தெனுள்
நேச மாகிய நித்த மணாளனைப்
பூச நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
ஈச னேயென இன்பம தாயிற்றே.

Having cut off the mental delusion born of attachments, which are tainted, through his grace, Siva who is ever in the form of a bridegroom and who is in the form of love in me, I felt happy when I said "the Lord of the universe in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy, which is holy for bathing on the day which has the star Pushyam."

Arunachala Siva. 

1388
Verse  7:

உம்ப ரானை யுருத்திர மூர்த்தியை
அம்ப ரானை யமலனை யாதியைக்
கம்பு நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
எம்பி ரானைக்கண் டின்பம தாயிற்றே.

Siva, who is above the world of the celestial beings, who has the form of Rudran, who dwells in the shrine in Ampar.  He who is naturally free from impurities of the soul,
the source of all things.  I felt joy on obtaining vision of my master, who is in beautiful Puṭṭūr on the bank of the river, Kaṭuvāy in whose water conch is found.

Arunachala Siva.

1389
Verse 6:


பந்த பாச மறுத்தெனை யாட்கொண்ட
மைந்த னைம்மண வாளனை மாமலர்க்
கந்த நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
எந்தை யீசனைக் கண்டினி தாயிற்றே.


The strong youth, who admitted me into his grace by cutting the desires which bind me,   he who has the form of a bridegroom.  My life became happy on obtaining vision of the Lord of the universe, my father, who is in beautiful Puttūr on the bank of Kaṭuvāy which has water, fragrant with the big flowers which it brings.

Arunachala Siva.

1390
Verse 5:


குண்டு பட்டகுற் றந்தவிர்த் தென்னையாட்
கொண்டு நற்றிறங் காட்டிய கூத்தனைக்
கண்ட னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
அண்ட னைக்கண் டருவினை யற்றெனே.


Admitting me into his grace, separating me from the fault of having been in the company of low Jains, who is the dancer, who showed me the good path, who is conspicuous by his neck.  I removed myself from the karmas, from which I cannot release myself by my own efforts, by obtaining vision of the god in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.

1391
Verse  4:

மாதனத்தைமா தேவனை மாறிலாக்
கோத னத்திலைந் தாடியை வெண்குழைக்
காத னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
நாத னைக்கண்டு நானுய்யப் பெற்றெனே.

Siva who is the greatest wealth, who has the name of Makātēvaṉ.  He who bathes in the five products of the cow which is considered as wealth and which has no comparison.  He wears in his right ear a men's ear-ring made of conch.
I saved myself by obtaining a vision of the master in Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.1392
Verse  3:

அன்ப னையடி யாரிடர் நீக்கியைச்
செம்பொ னைத்திக ழுந்திருக் கச்சியே
கம்ப னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
நம்ப னைக்கண்டு நானுய்யப் பெற்றெனே.


Siva who is the embodiment of love, who removes the sufferings of his devotees,
who is the superior gold, who is Ekampaṉ in eminent Tiruk Kachi.  I had myself saved obtaining a vision of Siva in the beautiful Puttūr on the bank of the river Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.


1393
Verse 2:

யாவ ருமறி தற்கரி யான்றனை
மூவ ரின்முதல் லாகிய மூர்த்தியை
நாவி னல்லுரை யாகிய நாதனைத்
தேவனைப் புத்தூர்ச் சென்றுகண் டுய்ந்தெனே.

Siva who could not be comprehended by all, the god who has a form and who is the chief of the three deities, Brahma, Hari and Rudran  The master who is the good words that rise in the tongue, I saved myself by going to Puttūr and obtaining a vision of the deity there.

Arunachala Siva.

1394
Tiruk Kaduvai Karai Puttur:

Verse  1:

ஒருத்த னைமூ வுலகொடு தேவர்க்கும்
அருத்த னையடி யேன்மனத் துள்ளமர்
கருத்த னைக்கடு வாய்ப்புன லாடிய
திருத்த னைப்புத்தூர்ச் சென்றுகண் டுய்ந்தெனே.

Siva who has no equal, who is the wealth to the inhabitants of the three worlds and the celestial beings, who is the author of the ideas that rise in my mind, who am his slave, I saved myself by going to Puttūr and obtaining a vision of the perfect god who bathed in the water of the river, Kaveri.  Katuvai, is a rivulet branching from the Kāviri is expletive.

Arunachala Siva.1395
Verse  10:

செருத்த னால்தன தேர்செல வுய்த்திடும்
கருத்த னாய்க்கயி லையெடுத் தானுடல்
பருத்த தோள்கெடப் பாதத் தொருவிரல்
பொருத்தி னார்பொழி லார்ந்தபுத் தூரரே.


With the idea of driving his chariot to fight enemies, Siva in Puttūr which is full of gardens, fixed one toe to destroy the strength of the big shoulders and the body of the demon who lifted Kailash.

Padigam on Arisil Karai Puttur completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 3111