Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 3112
1366
Verse 6:

படங்கொள் பாம்பொடு பான்மதி யஞ்சடை
அடங்க வாழவல் லானும்பர் தம்பிரான்
மடந்தை பாகன் வலஞ்சுழி யானடி
அடைந்த வர்க்கடி மைத்திறத் தாவனே.


The master of the celestial beings, and the god who controlled and made the cobra with a hood and white crescent moon live side by side, who has a lady as a half.
and who dwells in Valanchuzhi.  I shall willingly become a bonded slave to those devotees who have approached the feet of god.

Arunachala Siva.

1367
Verse  5:


விண்ட வர்புர மூன்று மெரிகொளத்
திண்தி றற்சிலை யாலெரி செய்தவன்
வண்டு பண்முர லுந்தண் வலஞ்சுழி
அண்ட னுக்கடி மைத்திறத் தாவனே.


Siva burnt the three cities of the enemies to be consumed by fire by a very strong bow.  I would become a bonded slave in the matter of doing service to Siva in cool Vala?chuzhi,  where the bees hum like melody-types.

Arunachala Siva.

1368
Verse  4:


நறைகொள் பூம்புனல் கொண்டெழு மாணிக்காய்க்
குறைவி லாக்கொடுங் கூற்றுதைத் திட்டவன்
மறைகொள் நாவன் வலஞ்சுழி மேவிய
இறைவ னையினி யென்றுகொல் காண்பதே.


To protect the bachelor Markandeyan, who started to worship god with aromatic water, Siva, who definitely kicked the god of death who is never decreasing in his cruelty.  He recites the Vedas with his tongue. When am I to see Siva dwelling in Valanchuzhi, in this birth.

Arunachala Siva.

1369
Verse  3:

இளைய காலமெம் மானை யடைகிலாத்
துளையி லாச்செவித் தொண்டர்காள் நும்முடல்
வளையுங் காலம் வலஞ்சுழி யீசனைக்
களைக ணாகக் கருதிநீ ருய்ம்மினே.

Those who did not reach our Lord in young age and who are deaf to good advice!
When your bodies become bent low due to old age, save yourselves thinking of the Lord in Valanchuzhi, as your support.

Arunachala Siva.

1370
Verse 2:


கயிலை நாதன் கறுத்தவர் முப்புரம்
எயில்கள் தீயெழ வெல்வல வித்தகன்
மயில்க ளாலும் வலஞ்சுழி யீசனைப்
பயில்கி லார்சிலர் பாவித் தொழும்பரே.

The Lord in Kailash, the able god who can gain victory by setting ablaze the walls of fortification and the three cities of enemies.  Some sinful base persons will not practice uttering the name of the Lord in Valanchuzhi where peacocks dance out of joy.

Arunachala Siva.

1371
Tiru Valan Chuzhi:

Verse  1:


ஓத மார்கட லின்விட முண்டவன்
பூத நாயகன் பொற்கயி லைக்கிறை
மாதொர் பாகன் வலஞ்சுழி யீசனைப்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.


Siva,  drank the poison that rose in the ocean of tides, the master of Bhutas.  The Lord of beautiful Kailash, has a lady on one half.  Our sins will decrease gradually if we praise the feet of the god in Vala?chuzhi.

Arunachala Siva.

1372
Verse  11:


மைக்க டுத்த நிறத்தரக் கன்வரை
புக்கெ டுத்தலும் பூவனூ ரன்னடி
மிக்க டுத்த விரல்சிறி தூன்றலும்
பக்க டுத்தபின் பாடியுய்ந் தானன்றே.


As soon as the demon whose color was like the sable cloud entered into the foot of the hill and lifted it, when the toe of the foot of the Lord in Pūvaṉūr, which was bent upon destroying the pride of Ravanan, was slightly pressed, when his body was squeezed like a bag,  he saved himself singing the Sāma Vēdam.

Padigam on Tirup Puvanur completed.

Arunachala Siva.


1373
Verse  10:


நார ணன்னொடு நான்முக னிந்திரன்
வார ணன்கும ரன்வணங் குங்கழற்
பூர ணன்திருப் பூவனூர் மேவிய
கார ணன்னெனை யாளுடைக் காளையே.


Siva, perfect in all attributes to whose feet, Nāraṇaṉ, Brahman of four faces, Indran, Vinayaka and Kumaraṉ make obeisance, who is a youth in his prime and who is the first cause of all things who is in Pūvaṉūr and who admitted me as his protege.


Arunachala Siva.

1374
Verse  9:

ஏவம் ஏது மிலாஅம ணேதலர்
பாவ காரிகள் சொல்வலைப் பட்டுநான்
தேவ தேவன் திருநெறி யாகிய
பூவ னூர்புகு தப்பெற்ற நாளின்றே.

Being cheated by the tricksters' words of Jains, who were my enemies and knew not slightest suffering and who committed sinful acts, this is the day, when I entered into Pūvaṉūr, which is the beautiful shrine of Siva, who is superior to all other gods.

Arunachala Siva.

1375
Verse  8:


பூவ னூர்தண் புறம்பயம் பூம்பொழில்
நாவ லூர்நள் ளாறொடு நன்னிலங்
கோவ லூர்குட வாயில் கொடுமுடி
மூவ லூருமுக் கண்ணனூர் காண்மினே.


Pūvaṉūr, cool Puṟampayam, Nāvalūr which has flower-gardens, including Naḷḷaṟu, Naṉṉilam, Kōvalūr, Kuṭavāyil, Kodumuṭi and Mūvalūr - these are the shrines of Siva, who has three eyes, People of this world! Go on pilgrimage to visit these places.

Arunachala Siva.

1376
Verse 7:

ஆதி நாதன் அமரர்க ளர்ச்சிதன்
வேத நாவன்வெற் பின்மடப் பாவையோர்
பாதி யானான் பரந்த பெரும்படைப்
பூத நாதன்தென் பூவனூர் நாதனே.

Siva, the chief who is the cause of all things, who is worshiped by the immortals, scattering flowers and uttering his names, who is always chanting the Vedas, in his tongue, who has as a half the beautiful and young daughter of the mountain.
The master in Pūvaṉūr in the south is the chief of the big army of the Bhutas, which is extensive.

Arunachala Siva.


1377
Verse  6:

அனுச யப்பட் டதுவிது வென்னாதே
கனிம னத்தொடு கண்களும் நீர்மல்கிப்
புனித னைப்பூவ னூரனைப் போற்றுவார்
மனித ரில்தலை யான மனிதரே.

Not being repentant owing to thinking, "that is good and this is bad", with a tender heart and having eyes filled with tears, those who praise the pure Siva in Pūvaṉūr are superior to other human beings.


Arunachala Siva.


1378
Verse  5:

புல்லம் ஊர்தியூர் பூவனூர் பூம்புனல்
நல்ல மூர்திநல் லூர்நனி பள்ளியூர்
தில்லை யூர்திரு வாரூர்சீர் காழிநல்
வல்ல மூரென வல்வினை மாயுமே.

The places of Siva, who has a vehicle of a bull, are Pūvaṉūr Nallam which has water full of flowers. (Nallam is now known as Koṉērirājapuram in Tanjāvūr Dt.) Naṉipaḷḷiūr this was the birth place of the mother of Sambandhar. Tillaiyūr Chidambaram, Tiruvarūr, Sirkazhi,  if one utters good Vallam as his places. The irresistible acts will vanish.

Arunachala Siva.1379
Verse  4:


ஆவின் மேவிய ஐந்தமர்ந் தாடுவான்
தூவெண் ணீறு துதைந்தசெம் மேனியான்
மேவ நூல்விரி வெண்ணியின் தென்கரைப்
பூவ னூர்புகு வார்வினை போகுமே.


Siva bathes in the five products which are obtained from the cow. He who has a red form on which pure and white sacred ash is smeared thickly.  The good and bad acts of those who enters into Pūvaṉūr on the southern bank of Veṇṇi, which is the abode of
Siva who expounded the Vedas to be studied, will go away from them.

Arunachala Siva.

1380
Verse  3:

குற்றங் கூடிக் குணம்பல கூடாதீர்
மற்றுந் தீவினை செய்தன மாய்க்கலாம்
புற்ற ராவினன் பூவனூ ரீசன்பேர்
கற்று வாழ்த்துங் கழிவதன் முன்னமே.

People of this world who have many accumulation of faults and not many good qualities!  You can destroy the bad acts done, in addition to those. Siva, who has as ornaments cobras living in anthills, learn the names of the Lord in Pūvaṉūr and praise him before you pass away from this world.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 3112