Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 [901] 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 ... 2951
13501
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 11:45:00 AM »
Verse 1: Udal Poyyuravu:


(False Attachment to the Body:)


உடல்பொய் யுறவாயின் உண்மையுற வாகக்
கடவாரார் தண்ணருளே கண்டாய் - திடமுடனே
உற்றுப்பார் மோனன் ஒருசொல்லே உண்மைநன்றாய்ப்
பற்றிப்பார் மற்றவெல்லாம் பாழ். 1.

If attachment to body is unreal,
What is the attachment to be that is real?
God's benign Grace, obviously.
Examine this deeply and see.
The one Word of the Silent One alone is Truth.
Hold onto it firmly and see.
All the rest is empty. (1)


13502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 10:32:05 AM »
Verse 1:  7.014:


வைத்தனன் தனக்கே தலையும்என் நாவும்
    நெஞ்சமும் வஞ்சமொன் றின்றி
உய்த்தனன் தனக்கே திருவடிக் கடிமை
    உரைத்தக்கால் உவமனே யொக்கும்
பைத்தபாம் பார்த்தோர் கோவணத் தோடு
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பித்தரே யொத்தோர் நச்சில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார். (1)


I set apart my head, tongue and my heart to Siva, only to the exclusion of other gods.
I have directed my service to His holy Feet to the exclusion of other gods, without any deception.
If I myself, say this it will amount to falsehood, tying a cobra with a spread-out hood.
wearing only a loin-cloth.  our superior God who is in Pachilasramam, resembling almost a mad man,
though He does not take the slightest pity on me.  There is no other Master who will protect me except
Him.   

Arunachala Siva.

13503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 10:26:51 AM »
Verse 1. 7.013: Tiruth ThuRaiyur:


மலையாரரு வித்திரள்
    மாமணி யுந்திக்
குலையாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
கலையார் அல்குற் கன்னியர்
    ஆடுந் துறையூர்த்
தலைவாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே. (1)


On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai,  which dashes against the bank, bringing and
depositing big gems, from the multitude of streams descending from the mountain tops, the chief in
ThuRaiyūr where virgins, who wear beautiful clothes, bathe.  I would pray for the path leading to
penance only, from you, I won`t desire any other thing.

Arunachala Siva.

13504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 10:21:46 AM »
Verse 11:  7.012:


பேணி நாடத னிற்றிரி
    யும்பெரு மான்றனை
ஆணை யாஅடி யார்கள்
    தொழப்படும் ஆதியை
நாணிஊரன் வனப்பகை யப்பன்வன்
    றொண்டன்சொல்
பாணி யால்இவை ஏத்துவார்
    சேர்பர லோகமே (11)


On the great God who wanders in the countries with desire, and on the cause of all things worshiped
by the devotees as their Master,  Nampi Aruran (Sundaramurti Swamigal) the Father of Vaṉappakai
who has bashfulness as her foremost quality, who has the title of VaN ThoNdan, the world which those
who praise Siva,  with these words to the accompaniment of measure of time, is the supreme world, Siva Lokam.

Arunachala Siva.

13505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 10:17:31 AM »
Verse 10:7.012:


மைகொள் கண்டன்எண் டோளன்முக்
    கண்ணன் வலஞ்சுழி
பைகொள் வாளர வாட்டித்
    திரியும் பரமனூர்
செய்யில் வாளைகள் பாய்ந்துக
    ளுந்திருப் புன்கூர்நன்
றையன் மேய பொழில்அணி
    ஆவடு துறையதே. (10)


Siva, who has a black neck, eight shoulders, three eyes, who is the Supreme God who wanders
causing the cruel cobra with a hood to dance and who is our Father.  The places he very much desired
are Tiruppunkur,  where in the fields the scabbard fish leaps and rolls, and Avaṭutuṟai which is made
beautiful by gardens.

Arunachala Siva.

13506
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 09:38:29 AM »
Verse 9: 7.012:தழலு மேனியன் தையலொர் பாகம்
    அமர்ந்தவன்
தொழலுந் தொல்வினை தீர்க்கின்ற
    சோதிசோற் றுத்துறை
கழலுங் கோவை யுடையவன்
    காதலிக் கும்மிடம்
பழனம் பாம்பணி பாம்புரந்
    தஞ்சைதஞ் சாக்கையே. (9)

Siva, who has a body shining as the Fire, who desired to have a young lady on one half,  (Uma)
who is the Light that removes the acts done in several previous births when one pays one`s obeisance
to Him and who wears a loose strand of precious stones, the places desired by Him are,
Tiru ChoRRuthurai, Tirup Pazhanam, Pampaṇi, (This is known in Tevaram as Patalicharam, (மணி is a corruption of this word PAmpuram, Thanchavur, , and Tanchikkai.

Arunachala Siva.

13507
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 09:33:06 AM »
Verse 8:7.012:


நாளும் நன்னிலந் தென்பனை
    யூர்வட கஞ்சனூர்
நீள நீள்சடை யான்நெல்லிக்
    காவு நெடுங்களம்
காள கண்டன் உறையுங்
    கடைமுடி கண்டியூர்
வேளா நாட்டுவே ளூர்விளத்
    தூர்நாட்டு விளத்தூரே. (8)

Siva, who has a very long matted locks, and has a black neck, dwells always in Nannilam,
in Panaiyur, in the south,  in Kanchanur, in the north, in Nellikkavu, in Netunkalam,
in Kataimuṭi, in Kantiyur, in Vellore in Vela Nadu,  in Vilaatur in Vilaatur Nadu.


Arunachala Siva.

13508
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 09:26:14 AM »
Verse 7: 7.012:


ஈழ நாட்டுமா தோட்டந்தென்
    னாட்டிரா மேச்சுரம்
சோழ நாட்டுத் துருத்திநெய்த்
    தானந் திருமலை
ஆழி யூரன நாட்டுக்கெல்
    லாம்அணி யாகிய
கீழை யில்லர னார்க்கிடங்
    கிள்ளி குடியதே.  (7)

The places of Haraṉ are Maathnottam, in Eezha Nadu (Si Lanka), Irai Mechuram,  in the southern part
of Tamizh Nadu, Tiru Nilai, Thiru Neythanam, and Turutti in the Chozha country.  ALuyur,  (This is near Tiruvaṇtar Koil;)  (This has two temples which have inscriptions belonging to Chozha), Kilayil,
which is an ornament to the country which has salt pans, and KiLLikudi.

Arunachala Siva.

13509
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 09:20:58 AM »
Verse 6: 7.012:


தென்னூர் கைம்மைத் திருச்சுழி
    யற்றிருக் கானப்பேர்
பன்னூர் புக்குறை யும்பர
    மற்கிடம் பாய்நலம்
என்னூர் எங்கள்பி ரான்உறை
    யுந்திருத் தேவனூர்
பொன்னூர் நாட்டுப்பொன் னூர்புரி
    சைநாட்டுப் புரிசையே. (6)

If one asks what are the shrines into which the superior Siva, entered and dwelt and which are
praised eminently those places are Tennur, Tiru Chuzhiayal,* where people of good conduct live Tiru  Kamnapper, (This is now known as Kalaiyar Kovil)  Tiru TEvanur,  where our Master dwells.
Ponnur situated in Ponnur Nadu, Purisiai in Purisai Nadu.

* Bhagavan's birth place.

Arunachala Siva.

13510
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 09:15:34 AM »
Verse 5: 7.012:


குழலை வென்ற மொழிமட
    வாளைஓர் கூறனாம்
மழலை யேற்று மணாளன்
    இடம்தட மால்வரைக்
கிழவன் கீழை வழிபழை
    யாறு கிழையமும்
மிழலை நாட்டு மிழலைவெண்
    ணிந்நாட்டு மிழலையே. (5)


The places of Siva,, the bridegroom, who has a young Bull, who has on one half a lady, (Uma),
whose words are sweeter than the music of the flute and who has by right the big and high mountain,
Kailash, are Kilaivali, Paraiyaru, Kilaiyam, Mizhalai in the country, Mizhalai.
(This is mentioned in Puṟam as belonging to Evvi, a chieftain 24-18-19 there are two places having
the name Mizhalai, but they belong to different parts of the subdivisions of Chozha Nadu, and Mizhalai,
in Venninadu.)


Arunachala Siva.
vaipputtalaṅkaḷ.

13511
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 09:10:39 AM »
Verse 4 of Tiru Nattu Thogai: 7.012:

தேங்கூ ருந்திருச் சிற்றம் பலமுஞ்
    சிராப்பள்ளி
பாங்கூ ரெங்கள் பிரானுறை
    யுங்கடம் பந்துறை
பூங்கூ ரும்பர மன்பரஞ் சோதி
    பயிலும்ஊர்
நாங்கூர் நாட்டுநாங் கூர்நறை
    யூர்நாட்டு நறையூரே.(4)

The places where flowers are found abundantly, of the Lord who is our friend, who is the superior
God and the supreme Light, are, Tenkoor, Tiru ChiRRambalam, Tilloai),  Tiruchirapalli,
Kalampam Thurai, Nankur, in Nankur Nadu, Naraiyoor in Naraiyoor Nadu.

Arunachala Siva.

13512
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2015, 09:05:10 AM »
Verse 3: 7.012:


மூல னூர்முத லாயமுக் கண்ணன்
    முதல்வன்ஊர்
நால னூர்நரை ஏறுகந் தேறிய
    நம்பன்ஊர்
கோல நீற்றன்குற் றாலங்
    குரங்கணின் முட்டமும்
வேல னூர்வெற்றி யூர்வெண்ணிக்
    கூற்றத்து வெண்ணியே. (3)The places which are the abodes of the God Siva,   who has three eyes, who is the origin of all things,
who is the Primordial God and who rides on a white Bull with joy, are Moolanur,  Nalanoor, VeRRiyur,
VELanur, Kuranganil MuRRam of Siva,  who smears beautiful sacred holy ash,  and VeNNi in
VeṇṇikkooRRam.

Arunachala Siva.

13513
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 02, 2015, 07:32:41 AM »Silence is the silence of the mind.  Need not be words and deeds.

The quote of me mentioned is from T.S. Eliot.  Read his poems particularly the Waste Land and Four
Quarters.  You will understand that he was a realized person.

Arunachala Siva.   

13514


The Jiva and the language or words are all in the world of mind -- Manomandala. It is all sound
and words.  Atma is in silence.  There is no need to understand the words, the language.  Many a
times only sound is adequate. What does the sound OM, or AUM explain?  It is according to one's own
mind or the Self, the Heart. 

Prahlada was given atma-upadesa by Narada, when the child was in the womb.  What language
the foetus know? What words it can understand?  It can at best understand only the sound.

Bhagavan Ramana said only this.  Summa Iru.  No words, no sound, the total silence of the mind
and the jiva by remaining in one's own Heart.


Arunachala Siva.

13515
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 07:28:28 PM »
Verse 59 of 'Payap Puli'  : Tayumanavar:

(The Leaping Tiger):

ஆத்திரம் வந்தவர் போல்அலை யாமல் அரோகதிட
காத்திரந் தந்தென்னை யேஅன்னை போலுங் கருணைவைத்திம்
மாத்திரம் முன்னின் றுணர்த்தினை யேமவு னாஇனிநான்
சாத்திரஞ் சொன்ன படிஇய மாதியுஞ் சாதிப்பனே. 59.

Without letting me wander
Like a man in a fit of fury,
Thou gave me a body bouncing in health.
With tenderness as unto a mother
Until this day,
Thou appeared before me and instructed me.
Oh! Thou, the Silent One,
Now will I perform the Yama
And the rest of the eight limbed yoga,
Even as the books have taught.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 [901] 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 ... 2951