Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 [901] 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 ... 3018
13501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2015, 08:32:36 AM »
Verse 15.1:


புகழும் பழியும் பெருக்கிற்
    பெருகும் பெருகிநின்று
நிகழும் நிகழா நிகழ்த்தினல்
    லாலிது நீநினைப்பின்
அகழும் மதிலும் அணிதில்லை
    யோனடிப் போதுசென்னித்
திகழு மவர்செல்லல் போலில்லை
    யாம்பழி சின்மொழிக்கே.  (1)Suggestion of temporary separation:

The confidante speaks:
Fame or blame grows, if grown;
When grown they abide.
By this way only they come to be and not by themselves.
When you consider this and act, blame that besieges the one of soft words will cease to be,
like the misery of them that wear on their crowns the flowery feet of the Lord of walled and moated
Thillai.


Arunachala Siva.

13502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2015, 08:29:58 AM »
Verse 14.1:


மருந்துநம் மல்லற் பிறவிப்
    பிணிக்கம் பலத்தமிர்தாய்
இருந்தனர் குன்றினின் றேங்கும்
    அருவிசென் றேர்திகழப்
பொருந்தின மேகம் புதைந்திருள்
    தூங்கும் புனையிறும்பின்
விருந்தினன் யானுங்கள் சீறூ
    ரதனுக்கு வெள்வளையே ; (1)The hero speaks:
He is the remedy for the grievous malady of birth;
He abides at Ambalam as nectar true.
White-bangled beauty, rills gush forth uproarious from His hill.   
The top of which is beautified by clouds that rest there.
Your little town is girt with a wood reared by you.
It pierces the sky and is in darkness steeped.
This evening I come to your town as a guest.

Arunachala Siva.

13503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2015, 08:26:27 AM »
Verse 13.1:


வானுழை வாளம்ப லத்தரன்
    குன்றென்று வட்கிவெய்யோன்
தானுழை யாவிரு ளாய்ப்புற
    நாப்பண்வண் தாரகைபோல்
தேனுழை நாக மலர்ந்து
    திகழ்பளிங் கால்மதியோன்
கானுழை வாழ்வுபெற் றாங்கெழில்
    காட்டுமொர் கார்ப்பொழிலே. (1)The confidante speaks:
There is a grove, all dark and un-pierced by the rays of the sun;
in its midst blow star-like naka-blooms where bees lie cradled;
It is rich in glowing crystal rocks;
Forsaking its heavenly abode the moon abides here and reveals its beauty;
He is the ethereal light,  the Lord of Ambalam*;
As this is His hill, the sun shies at it and will not dare enter it;
come thither.

(*Ambalam = Tiruchitrambalam = Thillai Nataraja Temple)

Arunachala Siva.

13504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2015, 08:23:36 AM »
Verse 12.1:தேமென் கிளவிதன் பங்கத்
    திறையுறை தில்லையன்னீர்
பூமென் தழையுமம் போதுங்கொள்
    ளீர்தமி யேன்புலம்ப
ஆமென் றருங்கொடும் பாடுகள்
    செய்துநுங் கண்மலராங்
காமன் கணைகொண் டலைகொள்ள
    வோமுற்றக் கற்றதுவே. (1)


The hero speaks:
You are like unto Thillai the Lord of which, shares in his frame His Consort of soft mellifluous words.
You accept not these leaves, beauteous blooms and buds:
You but willingly heap cruelties on me that I should pine and wail all alone.
Did you but learn to look daggers at me?
Are the looks of your flowery eyes the arrows of Manmathan?

Arunachala Siva.

13505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2015, 08:20:03 AM »
Verse 11.1:


தாதேய் மலர்க்குஞ்சி யஞ்சிறை
    வண்டுதண் டேன்பருகித்
தேதே யெனுந்தில்லை யோன்சே
    யெனச்சின வேலொருவர்
மாதே புனத்திடை வாளா
    வருவர்வந் தியாதுஞ்சொல்லார்
யாதே செயத்தக் கதுமது
    வார்குழ லேந்திழையே. (1)


The confidante speaks:
Oh women, a youth very like the son of our Lord of Thillai,  where pretty-winged bees suck sweet
honey from the pollen-laden blooms worn on locks and sing `Tey, Tey` Doth with a sharp spear
frequent our fields not ostensibly on any purpose;  he is also taciturn.
My bejeweled beauty of flower-decked locks pray, tell me what may be meet for us to do?


Arunachala Siva.

13506
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 25, 2015, 07:07:36 AM »
Guru Gita:

The Guru places the onus of finding the Guru on the young student himself.  It urges the students to
select a Parama Guru {a Brahma Jnani} out of the different kinds of gurus and offers him a rule
of thumb to identify such a Guru.

Suchakadi prabhedena guravo babudha smritah
svayam samyak parikshyastha tattva-nishtam bhajet-sudhih.
 
                                                  (Verse 272)

"Gurus are said to be of different kinds, called suchaka etc., The intelligent one, having himself examined them carefully, should resort to one who is established in the higher reality i.e., a Brahma Jnani, referred to here as Parama-guru."

Yasya darsana matrena manasah syat-prasannata
svyam bhuyat dhritissanih sabhavet paramo-guruh

                                                    (Verse 292)

"He, by the mere sight of whom, the mind becomes clear [and receptive], and fortitude and peace
arise [in the mind] by themselves is a Parama-Guru.

{Look at Sri Ramana Gita.  When Kavyakanta Ganapati Muni asked Bhagavan Ramana:  'What is the
sure way to find one Guru as Parama Guru or a Brahma Jnani, or a Self Realized person?'  Bhagavan
[He was hardly 25 at that time, and He must have definitely not read Guru Gita, but He has said
exactly the above characteristics for a Self Realized person.}


(Source: Guru Gita article by N.A. Mohan Rao in Mountain
Path, July-September 2009)

Arunachala Siva.

13507Once Natesa Iyer, who was working as a kitchen assistant in the Asramam, asked Bhagavan Ramana:  "Bhagavan!  Everyone here seems to know everything, they are all knowledgeable.  I do not know anything!"

Bhagavan Ramana said:  "Do not worry, you are ignorant.  They are all in learned ignorance.
There is no difference.  Have Sraddha in my words.  That is adequate."  Natesa Iyer merged with Bhagavan
Ramana in 1980s.  He was telling about 10 days before his merger that he would be merging with Bhagavan in 10 days.  Ganesan, the first son of Swami Niranjananda told him:  "Iyer, you are unnecessarily worrying about your health.  Doctors have given medicine and you will be alright soon.  Do not keep on telling this!"

But Natesa Iyer was telling others:  "Nine days more, eight days more, seven days more etc.,"  Finally
on the day of his merger he was telling:  This evening Bhagavan Ramana is going to take me to His Feet."
He quietly passed away in that evening!

Upadesa Saram, Verse 27 says exactly the same thing.  "The true Jnana is one where there is neither knowledge, nor ignorance. This is the Truth.  There is nothing else to know."

Arunachala Siva.   

13508
Verse 113 of Ozhivil Odukkam:


Know that the habit is pernicious.  A fowl will scratch even at a bare rock, and dig around even in a heap
of paddy.  The blind man who  recovers his sight will feel threatened by the light, recoil from it and refuse
to give up his walking stick.  Similarly the Jiva will persist in perceiving distinction in the grace of the Self
(even after realizing its non dual nature).    - 113.

Verses 113-116 demonstrate how, due to ingrained habit, the discriminating ego-consciousness will have
the tendency to reassert itself at the first opportunity until it is finally eradicated.

The phrase 'amma arulai pakkuvam' means literally the Jiva will divide grace.  The verb 'paku' in its
transitive form means to divide, distribute, apportion, allot.   The Jiva will not be able to hold onto the
Self if it attempts to divide it, i.e. analyze it with the discriminating mind. The expression 'pakuttarivu'
is commonly used in the sense of discriminating knowledge, rationality.  In this verse, 'arul' -grace
is equated with the Self or Sivam.  As mentioned previously, in Siddhanta 'arul'  is nothing other than the
Sakti of Sivam itself, in its active role of removing the three malams and conferring enlightenment.

Unless you slap it and drive it outside, a young calf will not leave its tethering post, even if you untie the rope.
Likewise, even if you tell the Jiva to abode as Sivam, so that it remains free of attachment like Sivam, itself,
thus removing its separate identity and bringing it to a state of oneness, it will  revert to its dualistic mode of
thought.

contd.,

Arunachala Siva.           

13509
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 03:38:00 PM »
45.6.3:


நாளும் பொறிவழியை நாடாத வண்ணம்எமை
ஆளும் பொறியால் அருள்வருவ தெந்நாளோ. 3.

When is the day to be
That I receive thy Grace
By the spark of Thy Acceptance
That comes
From seeking not the Way of the Senses.

Arunachala Siva.

13510
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 03:36:26 PM »
45.6.2:


சத்தமுத லாம்புலனிற் சஞ்சரித்த கள்வரெனும்
பித்தர்பயந் தீர்ந்து பிழைக்குநாள் எந்நாளோ. 2.


When is the day to be
That I escape free of fear,
From the mad thieves
That roamed as senses, Sound and the rest.

Arunachala Siva.

13511
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 03:33:42 PM »
45.6.1:


6. தத்துவ முறைமை - The Methd of Tattvas.

ஐம்பூதத் தாலே அலக்கழிந்த தோடமற
எம்பூத நாதனருள் எய்துநாள் எந்நாளோ. 1.

When is the day to be
That I attain the Grace
Of the Lord of fearsome Bhutas (Demons) *[2]
To atone for the sin of wandering
In the way of the five Bhutas (Elements).

FootNotes:

[1] Tativas ----- Principles of Existence.

[2] Siva is the General of the Bhuta (Army) Ganas (Horde).


Arunachala Siva.

13512
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 03:31:27 PM »
45.5.15மெய்யிற் சிவம்பிறக்க மேவும்இன்பம் போல்மாதர்
பொய்யிலின் பின்றென்று பொருந்தாநாள் எந்நாளோ. 15.


When is the day to be
That I seek not
The false pleasures of women
As the true bliss
Of Siva's Grace descends on me.

Arunachala Siva.

13513
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 03:29:35 PM »
45.5.14:விண்டு மொழிகுளறி வேட்கைமது மொண்டுதருந்
தொண்டியர்கள் கட்கடையிற் சுற்றொழிவ தெந்நாளோ. 14.


When is the day to be
That I cease hovering
Around the liquor shop
Of women of pleasure,
Who in faltering speech
Serve the wine of lust.

Arunachala Siva.

13514
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 03:09:13 PM »
45.4.13:

ஏழைக் குறும்புசெய்யும் ஏந்திழையார் மோகமெனும்
பாழைக் கடந்து பயிராவ தெந்நாளோ. 13.When is the day to be
That I cultivate and raise the crop (of Grace)
Crossing the desert of passion for women
Bejeweled and fawning in their tender ways.

Arunachala Siva.

13515
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 11:02:32 AM »
45.4.12:


தூயபனித் திங்கள் சுடுவதெனப் பித்தேற்றும்
மாய மடவார் மயக்கொழிவ தெந்நாளோ. 12.

When is the day to be
That I get rid of the temptations of wily women
Whose passionate intoxication
Turnes the cool moon-lit night
Into a burning summer day.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 [901] 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 ... 3018