Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 3110
1351
Verse  10:

சமர சூரபன் மாவைத் தடிந்தவேற்
குமரன் தாதைநற் கோழம்பம் மேவிய
அமரர் கோவினுக் கன்புடைத் தொண்டர்கள்
அமர லோகம தாளுடை யார்களே.

Siva the father of Kumaraṉ, who cut with his Spear, Sūrapadman, who opposed him in battle, those devotees who bestow their love on the chief of immortals, Siva who dwells in the good place of Kōzhampam.  Theywill rule over the world belonging to immortals. (The Purāṇic story is that Sūraṉ assumed the form of a mango tree with roots above, contrary to nature and Murugaṉ cut that tree with his Spear.)

Arunachala Siva.


1352
Verse  9:

அரவ ணைப்பயில் மாலயன் வந்தடி
பரவ னைப்பர மாம்பரஞ் சோதியைக்
குரவ னைக்குர வார்பொழிற் கோழம்பத்
துரவ னையொரு வர்க்குணர் வொண்ணுமே.

Siva whose feet Vishnu  who always sleeps on the serpent bed and Brahma, praise leaving their worlds respectively Vaikuṇṭam and Satyalōkam, and coming to Sivalōkam.  The pre-eminent light divine, the preceptor Dakṣiṇāmūrti, is it possible for any one to know Siva who has the form of knowledge and who is in Kōzhampam which has gardens of bottle flower-trees?

Arunachala Siva.1353
Verse  8:

ஏழை மாரிடம் நின்றிரு கைக்கொடுண்
கோழை மாரொடுங் கூடிய குற்றமாங்
கூழை பாய்வயற் கோழம்பத் தானடி
ஏழை யேன்முன் மறந்தங் கிருந்ததே.


It is due to the mistake of having joined with the timid people, Jains who eat with both hands, standing before women, that I who was not endowed with intelligence, lived in their company before, forgetting the feet of the Lord in Kōzhampam, which has fields where mire spreads throughout the whole surface.

Arunachala Siva.1354
Verse  7:


முன்னை நான்செய்த பாவ முதலறப்
பின்னை நான்பெரி தும்மருள் பெற்றது
அன்ன மார்வயற் கோழம்பத் துள்ளமர்
பின்னல் வார்சடை யானைப் பிதற்றியே. 


Only by prattling the names of Siva, who has  long twining matted locks, and who dwells in Kōzhampam, having fields in which swans live.  I received the grace of god in abundance after my sins which were committed in previous births, were cut at the root completely in this birth.

Arunachala Siva.

1355
Verse  6:


நாத ராவர் நமக்கும் பிறர்க்குந்தாம்
வேத நாவர் விடைக்கொடி யார்வெற்பில்
கோதை மாதொடுங் கோழம்பங் கோயில்கொண்
டாதி பாத மடையவல் லார்களே.

Siva who chants the Vedas, by his tongue, who has a flag on which is drawn the form of a bull, only those who can approach the feet of the first cause of all things who dwells in the temple, with the lady wearing garlands, who is the daughter of the mountain, they will be masters for us and others.

Arunachala Siva.

1356
Verse 5:

தளிர்கொள் மேனியள் தான்மிக அஞ்சவோர்
பிளிறு வாரணத் தீருரி போர்த்தவன்
குளிர்கொள் நீர்வயற் கோழம்பம் மேவினான்
நளிர்கொள் நீர்சடை மேலு நயந்ததே.

The lady who has the complexion of tender leaves to be very much frightened, one who covered himself with skin wet with blood of the roaring elephant.  It creates wonder that the god in Kōzhampam which has long and cool fields, desired the cool water of the Ganga on the matted locks also.

Arunachala Siva.


1357
Verse 4:

பாட லாக்கிடும் பண்ணொடு பெண்ணிவள்
கூட லாக்கிடுங் குன்றின் மணற்கொடு
கோடல் பூத்தலர் கோழம்பத் துள்மகிழ்ந்
தாடுங் கூத்தனுக் கன்புபட் டாளன்றே.


This girl, will sing songs with tunes.  She will draw with the sand which is large as a hill, circles.  She fell in love with Siva, who dances with joy in Kozhampam, where the white and red Malabar glory-lily blossom and unfolds its petals, on the very day she saw him.  (Nayaki Nayaka Bhavam).

Arunachala Siva.


1358
Verse 3:

வாழும் பான்மைய ராகிய வான்செல்வம்
தாழும் பான்மைய ராகித்தம் வாயினால்
தாழம் பூமணம் நாறிய தாழ்பொழில்
கோழம் பாவெனக் கூடிய செல்வமே.


The great wealth that people who make their lives worth living, possess having the nature of making obeisance,  is the wealth that comes to them by saying with their tongues the Lord in Kōzhampam, which has low gardens which spread the fragrance of the flowers of screw-pines. 

Arunachala Siva.

1359
Verse  2:


கயிலை நன்மலை யாளுங் கபாலியை
மயிலி யல்மலை மாதின் மணாளனைக்
குயில்ப யில்பொழிற் கோழம்பம் மேயவென்
உயிரி னைநினைந் துள்ளம் உருகுமே.

Siva who is in the Kailash mountain, who has a skull in his hand, who is the husband of the daughter of the mountain, who is as beautiful as the peacock. Thinking of my life, who is in Kōzhampam, which has gardens where Indian cuckoos live, my heart melts.

Arunachala Siva.

1360
Tiruk Kozhambam:

Verse  1:

வேழம் பத்தைவர் வேண்டிற்று வேண்டிப்போய்
ஆழம் பற்றிவீழ் வார்பல வாதர்கள்
கோழம் பத்துறை கூத்தன் குரைகழல்
தாழும் பத்தர்கள் சாலச் சதுரரே.


Many ignorant people, having gone in the way the five jeering sensory organs desire, desiring them, will fall into deep pit of worldly pleasures.  Those devotees who bow down to the feet which wear jingling armor, of the dancer who dwells in Kōzhampam, are indeed very clever people.

Arunachala Siva.

1361
Verse 11:

கடுத்த தோரரக் கன்கயி லைம்மலை
எடுத்த தோள்தலை யிற்றல றவ்விரல்
அடுத்த லும்மவ னின்னிசை கேட்டருள்
கொடுத்த வன்குரங் காடு துறையனே.

to make the demon, who had a swift moving chariot and who lifted the Kailash mountain, roar when his shoulders and heads, were crushed and knocked out,
as soon as Siva fired his toe.  The god in Kurankāṭutuṟai granted many boons out of grace on hearing his sweet music.

Padigam on Tiruk Kurankatuturai completed.

Arunachala Siva.

1362
Verse  10:

நற்ற வம்செய்த நால்வர்க்கு நல்லறம்
உற்ற நன்மொழி யாலருள் செய்தநல்
கொற்ற வன்குரங் காடு துறைதொழப்
பற்றுந் தீவினை யாயின பாறுமே.


The King who by loving and good words initiated into the intricacies of religion to the four sages who did penance to be free from re-birth.  If we worship Kuraṅkāṭutuṟai of that god the sins that hold us in their grip will be destroyed.

Arunachala Siva.

1363
Verse  9:


தென்றல் நன்னெடுந் தேருடை யானுடல்
பொன்ற வெங்கனல் பொங்க விழித்தவன்
அன்ற வந்தக னைஅயிற் சூலத்தால்
கொன்ற வன்குரங் காடு துறையனே.


Siva opened his frontal eye to make hot fire to burst in anger to completely destroy the body of Manmatha who has his tall and good chariot, the balmy breeze that blows from the south.  (It is a poetical convention that Manmatha has the balmy breeze from the south as his chariot.)  The god in Kuraṅkāṭūtuṟai killed with the sharp trident, destroyed the demon by name Yama as he was inimical.

Arunachala Siva.
1364
Verse  8:

நாடி நந்தம ராயின தொண்டர்காள்
ஆடு மின்அழு மின்தொழு மின்னடி
பாடு மின்பர மன்பயி லும்மிடம்
கூடு மின்குரங் காடு துறையையே.


Devotees who are our relations!  Going to Kuraṅkāṭutuṟai, dance of out of joy,
weep shedding tears of joy, worship with joined hands, sing the praises of his feet.
Gather in that place where the supreme being dwells always.


Arunachala Siva.

1365
Verse  7:

மாத்தன் தான்மறை யார்முறை யான்மறை
ஓத்தன் தாரகன் றன்னுயி ருண்டபெண்
போத்தன் தானவன் பொங்கு சினந்தணி
கூத்தன் தான்குரங் காடு துறையனே.


Siva has greatness according to the Mannar mentioned in the Vedas.  He chants the Vedas.  The dancer who caused to diminish the increasing anger of Muyalakaṉ, and who won a victory over the lady who took away the life of Taruka. He is in Kuraṅkāṭutuṟai.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 3110