Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 [899] 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 2973
13471
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:35:47 PM »
Verse 39 of Paraparak KaNNi:


துன்பக்கண் ணீரில் துளைந்தேற்குன் ஆனந்த
இன்பக்கண் ணீர்வருவ தெந்தாள் பராபரமே. 39.


For me who wallowed
In tears of distress
When is the day to be
I shed tears of joy?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13472
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:33:47 PM »
Verse 38 of Paraparak KaNNi:


ஐயோ உனைக்காண்பான் ஆசைகொண்ட தத்தனையும்
பொய்யோ வெளியாப் புகலாய் பராபரமே. 38.


Oh Lord,
Is all my desire to see Thee
An illusion?
Speak frankly,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13473
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:31:43 PM »
Verse 37 of Paraparak KaNNi:


கற்றஅறி வால்உனைநான் கண்டவன்போற் கூத்தாடில்
குற்றமென்றென் நெஞ்சே கொதிக்கும் பராபரமே. 37.


With the little I have learnt
If I dance about as though I have seen Thee,
''Wrong is it,''
Accuses my own heart in anguish.
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13474
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:30:01 PM »
Verse 36 of Paraparak KaNNi:


ஆழித் துரும்பெனவே அங்குமிங்கும் உன்னடிமை
பாழில் திரிவதென்ன பாவம் பராபரமே. 36.Unto the straw that is tossed about
On the billows of the sea,
Doth your slave wander
Aimless hither and thither.
What sin is it of his?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13475
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:28:04 PM »
Verse 35 of  Paraparak KaNNi:


எண்ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணிஎண்ணி ஏழைநெஞ்சம்
புண்ணாகச் செய்ததினிப் போதும் பராபரமே. 35.
 Making me think and think
Unthinkable thoughts,
Thou hath sore wounded this poor heart.
Enough, enough what Thou hath done,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13476
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:25:52 PM »
Verse 34 of Paraparak KaNNi:


கன்றினுக்குச் சேதா கனிந்திரங்கல் போலஎனக்
கென்றிரங்கு வாய்கருணை எந்தாய் பராபரமே. 34.


As the mother cow
For the calf melts,
When will Thou
On me commiserate?
Oh my Compassionate Mother,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13477
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:22:56 PM »
Verse 33 of  Paraparak KaNNi:


உள்ளம் அறிவாய் உழப்பறிவாய் நான்ஏழை
தள்ளிவிடின் மெத்தத் தவிப்பேன் பராபரமே. 33.

Thou know my heart.
Thou know my distress.
Helpless am I.
If Thou reject me,
In anguish extreme will I be,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13478
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:19:20 PM »
Verse 32 of Paraparak KaNNi:


கடலமுதே தேனேயென் கண்ணே கவலை
படமுடியா தென்னைமுகம் பார்நீ பராபரமே. 32.


Oh Ambrosia born of the ocean!
Oh Nectar! Mine eyes!
Pray take pity on me
And wipe off my distress,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13479
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:13:32 PM »
Verse 31 of Paraparak KaNNi: கூர்த்தஅறி வத்தனையுங் கொள்ளைகொடுத் துன்னருளைப்
பார்த்தவன்நான் என்னைமுகம் பாராய் பராபரமே. 31.


Bartering all my knowledge sharp
I witnessed Thy Grace.
Will Thou not take pity on me?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13480
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:59:17 AM »
Verse 1 of 7.085: Tiruk Koodalai Atrur:வடியுடை மழுவேந்தி
    மதகரியுரி போர்த்துப்
பொடியணி திருமேனிப்
    புரிகுழ லுமையோடும்
கொடியணி நெடுமாடக்
    கூடலை யாற்றூரில்
அடிகள்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே. (1)

holding a sharp battle-axe,  covering Himself with the skin of an elephant of must, with a holy body
smeared with sacred ash, with Uma who has curly tresses of hair, the God who dwells in Koodalai Atrur,
which has tall storeys which are adorned by flags, I did not know the wonderful act of coming before me
in this path what a great ignorance it was on my part!


Arunachala Siva.

13481
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:52:07 AM »
Verse 1 of 7.084: Tiruk KanappEr.தொண்டர் அடித்தொழலும் சோதி இளம்பிறையும்
    சூதன மென்முலையாள் பாகமும் ஆகிவரும்
புண்டரிகப் பரிசாம் மேனியும் வானவர்கள்
    பூச லிடக்கடல்நஞ் சுண்ட கருத்தமரும்
கொண்ட லெனத்திகழுங் கண்டமு மெண்டோளுங்
    கோல நறுஞ்சடைமேல் வண்ணமுங் கண்குளிரக்
கண்டு தொழப்பெறுவ தென்றுகொ லோஅடியேன்
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. (1)

The Feet worshipped by the devotees, the bright young crescent moon, the half of the body in which
there is a lady who has soft breasts resembling in shape the conical pieces moved in the chess-board according to the throw of dice, (Uma).  The body which is the like the shining lotus flower the red lotus
flower is compared to the red color of Siva.  The eight shoulders and the neck which shines like the sable
cloud in which the mark is present always of having consumed the poison that rose in the ocean when
the celestial beings cried loudly for succor

Arunachala Siva.


13482
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:46:47 AM »
Verse 1 of 7.083: Tiruvarur:


அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுப தம்சொல்லி
முந்தி எழும்பழைய வல்வினை மூடாமுன்
சிந்தை பராமரியாத் தென்திரு வாரூர்புக்
கெந்தை பிரானாரை என்றுகொல் எய்துவதே.  (1)

Before the old and irresistible acts take precedence and begin to bear their fruits, uttering the
Mantram,  of five words both in the night and midday and in the morning as each letter has a
meaning they are called words considering the God in my mind.  When is the day I shall reach
entering into beautiful Tiruvarur, the Chief and my father?


Arunachala Siva.

13483
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:41:14 AM »
Verse 1 of 7.082: Tiruch Chuzhiyal*:

(Sri Bhagavan's birthplace.)


ஊனாய்உயிர் புகலாய்அக
    லிடமாய்முகில் பொழியும்
வானாய்வரு மதியாய்விதி
    வருவானிடம் பொழிலின்
தேனாதரித் திசைவண்டினம்
    மிழற்றுந்திருச் சுழியல்
நானாவிதம் நினைவார்தமை
    நலியார்நமன் தமரே. (1)Being the different bodies  and the lives that have entered into them, being the wide world,
being the sky from where the clouds pour rain, being the mind which is the gate for fate to enter
to bear their fruits, the place of God who stays in that manner, the servants of the god of death will
not inflict pain on those who think in many ways Tiruch Chuzhiyal,  where in the gardens the swarms
of bees desiring honey hum like music.

Arunachala Siva.

13484
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:36:49 AM »
Verse 1 of 7.081: Tiruk Kazhu Kunram:கொன்று செய்த கொடுமை யாற்பல சொல்லவே
நின்ற பாவ வினைகள் தாம்பல நீங்கவே
சென்று சென்று தொழுமின் தேவர் பிரானிடம்
கன்றி னோடு பிடிசூழ் தண்கழுக் குன்றமே. (1)


People of this world!  The place of Siva,  who is Master of the celestial beings, is cool Kazhu Kunram,
around which the female elephant goes with its calf.  Worship that shrine going there very often so
that the sinful acts of killing beings to be spoken disparagingly by many people, which stay with us,
to leave us.

Arunachala Siva.

13485
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:31:06 AM »
Verse 1 of 7.080: Tirukkedaram:


நத்தார்படை ஞானன்பசு
    வேறிந்நனை கவுள்வாய்
மத்தம்மத யானையுரி
    போர்த்தமண வாளன்
பத்தாகிய தொண்டர்தொழு
    பாலாவியின் கரைமேல்
செத்தாரெலும் பணிவான்திருக்
    கேதீச்சரத் தானே. (1)

Siva, who is the embodiment of spiritual wisdom has on one half Tirumal, who holds a conch who rides
on a Bull,  the bridegroom who covers Himself with the skin of a proud and frenzied elephant with
temples wet,  with must is the god in Tiruk Kedaram,  who adorns Himself with the bones of celestial
beings,  who have died, and who is on the bank of the tank, PAlAvi,  which the devotees who are the personification of piety worship with joined hands.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 [899] 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 2973