Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 [899] 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 3114
13471
Verse 6:


மானேநீ நென்னலை நாளைவந் துங்களை
    நானே யெழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானேவந் தெம்மைத் தலையளித்தாட் கொண்டருளும்
    வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும்எமக்கும்
    ஏனோர்க்குந் தங்கோனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்.


O gazelle-like one,
you said:
``On the morrow,
I myself Will come to wake ye up.
`` Pray,
tell us the direction into which your pridian promise shamelessly frittered away.
Has it not dawned for you yet?
Unto us who come Singing the lofty,
long,
ankleted and sacred feet of Him Who is unknown to the heaven,
the earth and all else,
And who on His own free volition deigns to come down To foster us and rule us by enslaving us,
You ope not your lips;
neither does your body melt in love.
Such deportment befits you alone.
Lo,
bestir Yourself and come forth to sing Him who is Our Lord as well as of others,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

13472Bhagavan Ramana's own philosophy [which is of course, the only true philosophy of this universe],
is reflected in His own works.  But in His life, He had to meet several people, with different backgrounds/levels of maturity. Therefore He had to water down the message depending upon
the devotee.  These replies, should not be taken out of context. One cannot pick up one or two
replies and say that this is the final teaching of Bhagavan Ramana.

Take this illustration:-

1. Once Dilip Kumar Roy sang some nice songs and then asked Bhagavan whether the music
alone sung in devotion to god, would confer him liberation.  Bhagavan Ramana said:
"Why not? Pursue this with conviction."

2. To Devaraja Mudaliar, who got excited by some Tiruppugazh songs which were sung in the Hall, asked Bhagavan Ramana, whether singing Tiruppugazh alone could take one to liberation.
Bhagavan Ramana said: "O Mudaliar! Go behind these songs and see the mounam, Silence which
is all pervading." 

Arunachala Siva.

13473
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanthi 2015
« on: December 22, 2015, 06:20:49 AM »
Dear Meiyappan,

Yes. It falls on Sunday, the 27th December 2015.

Arunachala Siva.

13474
General Discussion / Re: Bhagavan, Now and to Come
« on: December 21, 2015, 01:41:15 PM »
Bhagavan time and again said that the Guru and the Self are the same. Because we think we have
a body we identify the Guru with a body. The Guru takes a form accessible to the sincere sadhaka
to draw him on her into the Heart. If we truly believe that Bhagavan is the Guru, then we should
approach Him, until we truly knows for ourselves, that He is our Self.  By taking Bhagavan as our
real nature the sense of duality is removed. Through effort and grace we become one.

This is why our approach to Bhagavan is important.  If we see Him just as a man, albeit wise old
man, we miss the point.  If by some nebulous conception we see Him as beyond us, we face a chasm
we cannot hope to broach and in that case, Bhagavan may as well be a distant abstraction for all the
good it will do us.  We need to form an intimate bond with Bhagavan.  In essence we create Bhagavan
in our consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.   

13475
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 21, 2015, 01:30:52 PM »
If we constantly watch a TV screen or computer screen too long, our eyes will tire out fast and over the
period of time, the vision will begin to reduce requiring spectacles.  Many spend late hours before the TV
or a computer screen and to go sleep only after 1 O' clock, which is very unhealthy practice. Or they
may go to parties, clubs, or movies and sleep late which is again unhealthy. If we are sleeping at
irregular times, it will affect the quality of sleep. Some would feel that they have not had enough sleep
even though they would have slept for 8 to 9 hours.

The quality of sleep directly affects the quality of your waking life, including your mental sharpness,
productivity, emotional balance, creativity, physical vitality, and even your weight.  Just as exercise
and nutritious food are essential for good health, and happiness, so is sleep.
No other activity delivers so many benefits with so little effort.

contd.,

Arunachala Siva.           

13476
Verse 5:


மாலறியா நான்முகனுங் காணா மலையினைநாம்
    போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும்
பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்
    ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டுஞ்
    சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்
றோலம் இடினும் உணராய் உணராய்காண்
    ஏலக் குழலி பரிசேலோ ரெம்பாவாய். 


``We know of Annamalai unknown to Vishnu and un-beheld By Brahma,
the Four-faced.
`` Thus you -- The deceptious one in whose mouth,
milk and honey flow--,
Articulate falsehoods in which you are well versed.
Come and unbar the doors of your threshold.
Lo,
the earth,
the heaven and the dwellers Of other planets,
admiring His beauty -- rare to be Comprehended --,
sing of His great qualities By which He enslaves us,
rids us of our flaws And rules us in grace.
Thus they hail Him And chant:
``Siva !
O Siva !
`` Though they cry hoarse,
You whose tresses are perfumed,
do not feel it,
Aye,
do not feel it.
Such is your plight,
Empaavaai !
.

Arunachala Siva.

13477
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 21, 2015, 11:03:16 AM »
Then why are these three distinct terms applied to such an indivisible and unitary entity?

As Akasa is all pervading it is not subject to the limitation of space.  But (according to Indian
cosmology) Space originates and dissolves, so it is subject to time.  Hence to avoid over inclusion
(Ativyapti) in description, time is specified along with Space.  Time is not limited by Space.  Nor
is it limited by time, as an entity cannot be limited by itself.  But it is limited by matter.  A substance
present in one period of time may not be present in  another period. To avoid this over inclusion
Atman  is said to be not limited  by matter also.  Atman alone is characterized by non limitation
by Space, Time and Matter.  Hence the specification of the three characteristics.

Arunachala Siva.     

13478
General topics / Vaikunta Ekadasi - 21.12.2015
« on: December 21, 2015, 10:56:37 AM »
Today is Vaikunta Ekadasi.  This Ekadasi is considered to be the most important one.

I have no right to write about it.  I am eating as usual because of my diabetic problem.

My wife fasts the whole day.


I request Atmavichar to write  about Vaikunta Ekadasi.


Arunachala Siva.

13479
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 21, 2015, 10:52:53 AM »
Dear ramanaduli,

I am not aware correctly.  There is one temple on the way from to the Temple.  It is a small
temple of Siva and they call it as one built by  him.

Arunachala Siva.


13480
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2015, 10:49:10 AM »
Verse 30:


என்று கூற இறைஞ்சி இயம்புவார்
வென்ற பேரொளி யார்செய் விழுத்தவம்
நன்று கேட்க விரும்பு நசையினோம்
இன்றெ மக்குரை செய்தருள் என்றலும்.Hearing this they worshipfully beseeched him;
?Great is our desire to hear of the gloried tapas
Of him who blazes forth in triumphal lustre great!
May you, in grace, be pleased to narrate it.?

Arunachala Siva.   

13481
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2015, 10:47:09 AM »
Verse 29:

சம்பு வின்அடித் தாமரைப் போதலால்
எம்பி ரான்இறைஞ் சாயிஃ தென்னெனத்
தம்பி ரானைத்தன் னுள்ளந் தழீஇயவன்
நம்பி யாரூரன் நாம்தொழுந் தன்மையான் .


You, Our Lord, never adore aught but the lotus-feet
Of Sambhu; what may this be??
Thus questioned, he said: ?Nambi Arooran
Hath enshrined in his bosom the great Lord;
He is verily worthy of our adoration.?

Arunachala Siva.

13482
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2015, 10:44:57 AM »
Verse 28:


கைகள் கூப்பித் தொழுதெழுந் தத்திசை
மெய்யில் ஆனந்த வாரி விரவிடச்
செய்ய நீள்சடை மாமுனி செல்வுழி
ஐயம் நீங்க வினவுவோ ரந்தணர்.


As the great Saint of matted hair -- long and ruddy --,
Folding his hands in adoration rose up and walked
Toward the direction whence gushed forth the great light,
All athrill, as if immersed in a sea of joy,
The holy ones, to have their doubt resolved,
Implored him thus:

Arunachala Siva.

13483
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2015, 10:42:58 AM »
Verse  27:


அந்தி வான்மதி சூடிய அண்ணல்தாள்
சிந்தி யாவுணர்ந் தம்முனி தென்திசை
வந்த நாவலர் கோன்புகழ் வன்றொண்டன்
எந்தை யார்அரு ளால்அணை வான்என.Thereupon the Saint invoked in thought the feet
Of the Lord -- the wearer of the crepuscular crescent --,
And said: ?By the grace of our Father,
He who incarnated in the South as the Lord of Navaloor
-- Gloried Van-Tondan --, doth now return.?

Arunachala Siva.

13484
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2015, 10:40:18 AM »
Verse  26:


அங்கண் ஓரொளி ஆயிர ஞாயிறு
பொங்கு பேரொளி போன்றுமுன் தோன்றிடத்
துங்க மாதவர் சூழ்ந்திருந் தாரெலாம்
இங்கி தென்கொல் அதிசயம் என்றலும்.Before them all, gushed forth a growing light
With the great brilliance of a thousand suns;
The great tapaswins pure and others
Who sat encircling the Saint
Marveling said: ?What wonder is this!?

Arunachala Siva.

13485
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2015, 08:17:27 AM »
Verse 25:


அத்தர் தந்த அருட்பாற் கடலுண்டு
சித்தம் ஆர்ந்து தெவிட்டி வளர்ந்தவன்
பத்த ராய முனிவர்பல் லாயிரர்
சுத்த யோகிகள் சூழ இருந்துழி.The Saint, of yore, was fed by the Ocean of Milk
By the grace of Lord Siva, the Father;
He grew solely sustained by the milk of Siva?s grace;
Myriads of holy Saints and Suddha yogis sat encircling him.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 [899] 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 3114