Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 [898] 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... 2971
13456
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 04:32:20 PM »
1.7074:  Tiru Thuruthi and Tiru VeLvikkduji:


மின்னுமா மேகங்கள் பொழிந்திழிந் தருவி
    வெடிபடக் கரையொடுந் திரைகொணர்ந் தெற்றும்
அன்னமாங் காவிரி அகன்கரை யுறைவார்
    அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார்
சொன்னவா றறிவார் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
என்னைநான் மறக்குமா றெம்பெரு மானை
    யென்னுடம் படும்பிணி இடர்கெடுத் தானை. (1)After the sable clouds which emit lightning pour down rains heavily the water collects into streams and descends from the tops of mountains with a great noise: brings the waves that are brought by them to
dash against the banks. Siva, who dwells in the broad banks of the Kaveri river. where there are swans
who knows the wants, of those loving devotees, who worship His feet and then wake up from sleep, and
fulfills them.  He who is in Thuruthi and Velvikudi, our God who cured me of the suffering caused by the
disease which afflicted my body.  How can I who have all faults and as low as the dog forget Him?

Arunachala Siva.

13457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 04:20:42 PM »
1.7073: Tiruvarur:

கரையுங் கடலும் மலையுங்
    காலையும் மாலையும் எல்லாம்
உரையில் விரவி வருவான்
    ஒருவன் உருத்திர லோகன்
வரையின் மடமகள் கேள்வன்
    வானவர் தானவர்க் கெல்லாம்
அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர். (1)


Siva, is united in all places like the land, sea, and mountain, and in my speech at all times such as
morning and evening.  The unequaled God, has as His abode Rudra Lokam.  He is the husband of the
young daughter of the Mountain. (Uma).  Arur is the abode where the King of all celestial beings and
demos, dwells permanently. Will He admit us two into His grace!  Please ask His will about it.

Arunachala Siva.

13458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 01:38:02 PM »
1 of 7.072: Tiru Valampuram:


எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிட மறிந்தேன்
பனைக்கனி பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.(1)

I came to know now a small place of refuge for me also. It is Valam Puram. it is on the shore of the sea
where mature fruits fall from the palmyra trees: Siva,  is the sympathetic and loving God.
Is the same to people who love Siva, as Sundaran does.  Is the place of sympathetic and loving God
in the seven births to my mind.

Arunachala Siva.
13459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 01:33:22 PM »
1 of 7.071: Tirumaraikkaadu:


யாழைப்பழித் தன்னமொழி
    மங்கைஒரு பங்கன்
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை
    வைத்தான்இடம் பேணில்
தாழைப்பொழி லூடேசென்று
    பூழைத்தலை நுழைந்து
வாழைக்கனி கூழைக்குரங்
    குண்ணும்மறைக் காடே. (1)If one desires to worship the shrine of Siva, who has on one half a lady whose words ridicule the music produced in Yaazh, (Uma),  and who placed a crescent moon in His matted locks,  coiled into a crown
which is like a chest. It is definitely Maraikkaadu,  where the small monkeys creep through a narrow
small door getting through the garden of fragrant screw-pine and enjoy eating plantain fruits.

Arunachala Siva.

13460
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:22:17 PM »
Verse 30 of Paraparak KaNNi:


ஓகோ உனைப்பிரிந்தார் உள்ளங் கனலில்வைத்த
பாகோ மெழுகோ பகராய் பராபரமே. 30.Ho, Ho! Is the heart of those
Who parted from Thee
Wax or treacle placed on fire?
Pray, speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13461
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:18:55 PM »
Verse 29 of Paraparak KaNNi:
ஓயாதோ என்கவலை உள்ளேஆ னந்த வெள்ளம்
பாயாதோ ஐயா பகராய் பராபரமே. 29.


Will not my distress end?
Will not the Waters of Bliss flow into me?
My Lord,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.
13462
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:16:38 PM »
Verse 28 of Paraparak KaNNi:பாராயோ என்னைமுகம் பார்த்தொருகால் என்கவலை
தீராயோ வாய்திறந்து செப்பாய் பராபரமே. 28.


Will you not see my face but once?
And seeing, end my distress?
Pray, open your mouth and speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13463
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:14:22 PM »
Verse 27 of Paraparak KaNNi:


சொல்லால் அடங்காச் சுகக்கடலில் வாய்மடுக்கின்
அல்லால்என் தாகம் அறுமோ பராபரமே. 27.

Unless I drink deep
Of the Sea of Bliss
That is beyond words,
Will my thirst be quenched ever?
Oh Para Param!


Arunachala Siva.


13464
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:11:58 PM »
Verse 26 of Paraparak KaNNi:


உற்றறியும் என்னறிவும் உட்கருவி போற்சவிமாண்
டற்றும்இன்பந் தந்திலையே ஐயா பராபரமே. 26.The Lamp of my awareness
And the sense organs internal
Have both lost their light.
Yet have Thou not granted me Bliss, my Lord.
Oh Para Param!


Arunachala Siva.

13465
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:10:08 PM »
Verse 25 of Paraparak KaNNi:


அப்பாஎன் எய்ப்பில் வைப்பே ஆற்றுகிலேன்போற்றிஎன்று
செப்புவதல் லால்வேறென் செய்வேன் பர்ரபரமே. 25.''Oh Father! My Inexhaustible Treasure!
No more can I endure. Glory be to Thee'' -
Except that I adore Thee thus,
What can I do?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13466
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:07:37 PM »
Verse 24 of Paraparak KaNNi:


தாகமறிந் தின்பநிட்டை தாராயேல் ஆகெடுவேன்
தேகம் விழுந்திடின்என் செய்வேன் பராபரமே. 24.


Unless Thou grant me
The blissful Samadhi state,
Knowing well my thirst,
Ruined will I be.
What shall I do
When the body falls?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13467
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:05:33 PM »
Verse 23 of Paraparak KaNNi:


மாறா அனுபூதி வாய்க்கின்அல்லால் என்மயக்கந்
தேறாதென் செய்வேன் சிவமே பராபரமே. 23.


Unless I receive Grace
That changes not,
The illusion I have will leave me not.
What shall I do, oh Sivam?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13468
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:03:19 PM »
Verse 22 of Paraparak KaNNi:சுத்த அறிவாய்ச் சுகம்பொருந்தின் அல்லால்என்
சித்தந் தெளியாதேன் செய்வேன் பராபரமே. 22.


Unless I attain Bliss,
My awareness purified,
My vision cannot clear be.
What shall I do?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13469
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 12:59:57 PM »
Verse 21 of Paraparak KaNNi:


என்புருகி நெஞ்சம் இளகிக் கரைந்துகரைந்து
அன்புருவாய் நிற்க அலந்தேன் பராபரமே. 21


In intense desire I sought
to stand as love embodied,
Bones melting and heart in devotion dissolving,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13470
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 11:28:17 AM »
Verse 1 of 7.070:  Tiru Avaduthurai:


கங்கை வார்சடை யாய்கண நாதா
    கால காலனே காமனுக் கனலே
பொங்கு மாகடல் விடமிடற் றானே
    பூத நாதனே புண்ணியா புனிதா
செங்கண் மால்விடை யாய்தெளி தேனே
    தீர்த்த னேதிரு வாவடு துறையுள்
அங்க ணாஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே. (1)

Chief of the immortals!  Who are my relations except yourself?
Siva,  who bears on his long matted locks, the river Ganga!
The master of the group of Bhootas!  The God of death to the god of death himself!
He who was the fire that consumed Manmatha!
He who has in His neck the poison of the big raging ocean!
The Master of all living beings!
The embodiment of all virtuous acts!
The pure God!
Who has as the Bull (Tirumal)  who has red eyes!
Who is the clear honey without sediments!
Who is the holy waters!
The God with boundless Grace who is in Tiru  Avaduthurai!
Please comfort me by assuring me:
'Do not be afraid of anything!'


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 [898] 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... 2971