Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 [898] 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... 2904
13456
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 17, 2015, 01:16:25 PM »
Verse 3 of Then Mukam -  Tayumanavar:


கண்டன அல்ல என்றே கழித்திடும் இறுதிக் கண்ணே
கொண்டது பரமா னந்தக் கோதிலா முத்தி அத்தால்
பண்டையிற் படைப்புங் காப்பும் பறந்தன மாயை யோடே
வெண்டலை விழிகை காலில் விளங்கிட நின்றான் யாவன். 3


In the final dissolution  all that was visible vanished
And what resulted was Mukti.  Of un-blemishless bliss.
And so the functions of creation and preservation along with Maya ceased to exist.
But who was it that stood With the garland of radiant eyed white skulls.
Stretching along His Hands and Feet?   (3)


Arunachala Siva.

13457
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 17, 2015, 01:09:13 PM »
Verse 2 of Then Mukam,  - Tayumanavar:வேண்டுவ படைத்தாய் நுந்தை விதிப்படி புரந்தான் அத்தைக்
காண்டக அழித்தான் முக்கட் கடவுள்தான் இனைய வாற்றால்
ஆண்டவ னெவனோ என்ன அறிகிலா தகில நீயே
ஈண்டிய அல்லல் தீர எம்மனோர்க் கியம்பு கண்டாய். 2.

Thou created as Thou wished. Thy Father *[1] preserved it as by law.
The three eyed God *[2] destroyed it for all to see.  These being the facts,
The world does not know  Who the God ultimate is.
And so, will You Yourself tell us
That our doubts and fears may at rest be set?  (2)


FootNotes:

[1] Vishnu, the God of Preservation.

[2] Rudra, the God of Dissolution.


Arunachala Siva.


13458
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 17, 2015, 01:00:07 PM »
Then Mukam -Nectar Squirting
Tayumanavar.


 
தேன்முகம் பிலிற்றும் பைந்தாட் செய்யபங் கயத்தின் மேவும்
நான்முகத் தேவே நின்னால் நாட்டிய அகில மாயை
கான்முயற் கொம்பே என்கோ கானலம் புனலே என்கோ
வான்முக முளரி என்கோ மற்றென்கோ விளம்பல் வேண்டும். 1.


Oh! Thou, Four-Faced Deva *[1]!
Seated on the tender stalked crimson lotus That squirts nectar abundant!
The cosmic Maya that Thou had established,  Is it hare's horn or waters of mirage?
Or lotus of sky?  Or what is it?
Pray, speak!    (1)


FootNotes:

[1] Brahma the CreatorArunachala Siva.

13459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 09:43:30 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung in the temple of Tirup Panthanai Nallur.
This is by Tiru Navukkarasar.

This is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district.  One can reach the place from Kumbakonam
or Thanjavur.

Padigam  -   6.010 of Tevaram.
 
Siva - Pasupatheeswarar.

Uma - Kambanna Tholiyar. one who has got slender shoulders like the flower's stem.

Holy tree - Konrai tree.

Holy tirtham -  Pasupathi tank.


நோதங்க மில்லாதார் நாகம் பூண்டார்
    நூல்பூண்டார் நூன்மேலோ ராமை பூண்டார்
பேய்தங்கு நீள்காட்டில் நட்ட மாடிப்
    பிறைசூடுஞ் சடைமேலோர் புனலுஞ் சூடி
ஆதங்கு பைங்குழலாள் பாகங் கொண்டார்
    அனல்கொண்டார் அந்திவாய் வண்ணங் கொண்டார்
பாதங்க நீறேற்றார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.  (1)

Panndhanai Nallur's Lord has not a body of painful limbs;  He wears a serpent;
He wears a sacred thread;  Over that He wears a carapace; He dances in the ghoul-haunted
crematory and wears on His crescent-adorned matted hair a river too;  He is concorporate with
Her wife Uma,  of lovely looks;  He holds fire;  He is of red hue;  He is smeared with ash;  He has a
Bull of beautiful eyes, as His vehicle.  He is a receiver of alms.


Arunachala Siva.


 

13460
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 09:33:53 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
in Tiru Amathur.


This temple has already been covered in one of the earlier Padigams, see elsewhere in this
serial post.   

Verse 1 of 6.009:-


வண்ணங்கள் தாம்பாடி வந்து நின்று
    வலிசெய்து வளைகவர்ந்தார் வகையால் நம்மைக்
கண்ணம்பால் நின்றெய்து கனலப் பேசிக்
    கடியதோர் விடையேறிக் காபா லியார்
சுண்ணங்கள் தாங்கொண்டு துதையப் பூசித்
    தோலுடுத்து நூல்பூண்டு தோன்றத் தோன்ற
அண்ணலார் போகின்றார் வந்து காணீர்
    அழகியரே ஆமாத்தூர் ஐய னாரே. (1)

Singing colors of  bangles,  He came, and forcing me He snatched my bangles;  casting dart-like looks
on us,  He made us give in; He burning words stirred our passion;  Bedaubed with gold-dust, clad in skin*
and adorned with the white thread, Kapali,** the noble One, the handsome One, The Lord of Aamathur moves away;  Come and behold Him!

(* Siva is wearing tiger's skin.  **  Kapali is the name of Siva,  because He has on His hand the kapalam,
a skull for taking alms.)


Arunachala Siva.
     

13461
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 09:26:39 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung in Sri Kalahasti, by Tiru Navukkarasar.

Sri Kalahasti has been covered in one of the earlier Padigams, see elsewhere in the serial post.   

Padigam - 1.6008:

விற்றூணொன் றில்லாத நல்கூர்ந் தான்காண்
    வியன்கச்சிக் கம்பன்காண் பிச்சை யல்லால்
மற்றூணொன் றில்லாத மாசது ரன்காண்
    மயானத்து மைந்தன்காண் மாசொன் றில்லாப்
பொற்றூண்காண் மாமணிநற் குன்றொப் பான்காண்
    பொய்யாது பொழிலேழுந் தாங்கி நின்ற
கற்றூண்காண் காளத்தி காணப் பட்ட
    கணநாதன் காண் அவனென் கண்ணு ளானே.  (1)


He is the indigent One with wherewithal none to buy His food;  He is Kamban* of vast Kaanchi.**
He is the great Adept who eats nought but the food He gets by alms;  He is the mighty One of the
crematory;  He is a flawless pillar of gold;  He is like the hill of great ruby;  He is the granite pillar that unfailingly supports the seven worlds; He is the Gananaathan beheld at Sri Kalahasti. He is poised in
my eyes.


(* Tiru Ekambar in Kanchipuram.   ** Kanchipuram.)

Arunachala Siva. 

13462
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 09:16:20 AM »
The following verse and the Padigam are also from Tiruvadigai -  Veerasthanam.
By Tiru Navukkarasar.

Verse  1 of 6.007:


செல்வப் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    சிற்றேமமும் பெருந்தண் குற்றாலமும்
தில்லைச்சிற் றம்பலமுந் தென்கூடலும்
    தென்னானைக் காவும் சிராப்பள்ளியும்
நல்லூரும் தேவன் குடிமருகலும்
    நல்லவர்கள் தொழுதேத்து நாரை யூரும்
கல்லலகு நெடும்புருவக் கபால மேந்திக்
    கட்டங்கத் தோடுறைவார் காப்புக் களே.

Veerasthanam, upon Kedilam rich in waters,  Citremam,  great and cool Kutralam;  Tillai Chitrambalam,  southern Madurai;  Tiruvanaikkavu, in the south Tiruchiarapalli;  Nalloor, Devankudi, Marukal and Naaraiyur  ---  Hailed and adored by the goodly,  are in the safe-keeping of the Lord Who bears a Kallakattu* and a skull with long brows, and who wields a Kattankam.**

(* meaning not known;  ** a sword.)

Arunachala Siva.

13463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 09:10:21 AM »
The following verse and the Padigam, is also from Truvadigai -Veerasthanam.

Padigam 1.6006 of Tiru Navukkarasar:அரவணையான் சிந்தித் தரற்றும்மடி
    அருமறையான் சென்னிக் கணியாமடி
சரவணத்தான் கைதொழுது சாரும்மடி
    சார்ந்தார்கட் கெல்லாஞ் சரணாமடி
பரவுவார் பாவம் பறைக்கும்மடி
    பதினெண் கணங்களும் பாடும்மடி
திரைவிரவு தென்கெடில நாடன்னடி
    திருவீரட் டானத்தெஞ் செல்வன்னடி   (1)

Those are the feet meditated upon and hailed by the one whose bed is the snake;
Those are the feet that adorn the head of Brahma;
Those are the feet reached by Saravanatthaan* with folded hands;
Those are the feet of refuge to them that seek them;
Those are the feet that quell the sins of them that hail them;
Those are the feet hailed by the eighteen Ganas;
Those are the feet of Him of the realm of the billowy Kedilam,  in the South;
Those are the feet of our opulent One of Tiru Veerasthanam.

(* One who is born in Saravana Poygai, a pond, viz., Muruga)

Arunachala Siva.

13464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 09:04:27 AM »
Verse 1.6005 of Tiru Navukkarasar:

This Padigam is also on Tiruvadigai - Veerasthanam.எல்லாம் சிவனென்ன நின்றாய் போற்றி
    எரிசுடராய் நின்ற இறைவா போற்றி
கொல்லார் மழுவாட் படையாய் போற்றி
    கொல்லுங்கூற் றொன்றை யுதைத்தாய் போற்றி
கல்லாதார் காட்சிக் கரியாய் போற்றி
    கற்றா ரிடும்பை களைவாய் போற்றி
வில்லால் வியனரணம் எய்தாய் போற்றி
    வீரட்டங் காதல் விமலா போற்றி.   (1)You stood as Siva in all, praise be!  O Lord that stood as blazing light,  praise be!
O Wielder of murderous Mazhu,(an axe) praise be! You kicked the Killer-Death, praise be!
You are seldom beheld by the unlearned, praise be!
You quell the troubles that beset the learned, praise be!
You destroyed the three great walled citadels, praise be!
O Vimala that loves dearly Veerasthanam, praise be!

Arunachala Siva.

13465
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 08:53:30 AM »
The following verse and the Padigam are also from Tiruvadigai - Veerasthanam.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all
these details have been given in some other Padigam, see elsewhere in this serial post.


Verse 1.6004:


சந்திரனை மாகங்கை திரையால் மோதச்
    சடாமகுடத் திருத்துமே சாம வேத
கந்தருவம் விரும்புமே கபால மேந்து
    கையனே மெய்யனே கனக மேனிப்
பந்தணவு மெல்விரலாள் பாக னாமே
    பசுவேறு மேபரம யோகி யாமே
ஐந்தலைய மாசுணங்கொண் டரையார்க் கும்மே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.  (1)


Has He placed on His crown of matted hair the moon against which billows of the great Ganga dash?
Does He desire the musical recitation of the Sama Veda? Does He hold a skull? Is He the true One of
Golden hue con-corporate with Her, (Uma),  whose soft fingers sport a ball?  He is the Supreme Yogi
seated on a Bull?  Is He wearing a five-headed serpent?  If it be so, He is, for sure, in Adigai,
Veerasthanam.

Arunachala Siva.


13466
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 08:42:11 AM »
The  following verse and the Padigam are from Tiruvadigai - Veerasthanam.

Verse 1.6003

The Padigams on Tiruvadigai - Veerasthanam have already been covered in earlier Padigam
of Tevaram.   The location of the temple, the names of Siva and Uma,  the holy tree, the holy
tirtham - have already been given in one of the earlier Padigam of the Tevaram,  see elsewhere
in this serial post.
 


வெறிவிரவு கூவிளநல் தொங்க லானை
    வீரட்டத் தானைவெள் ளேற்றி னானைப்
பொறியரவி னானைப்புள் ளூர்தி யானைப்
    பொன்னிறத்தி னானைப் புகழ்தக் கானை
அறிதற் கரியசீ ரம்மான் தன்னை
    அதியரைய மங்கை யமர்ந்தான் தன்னை
எறிகெடிலத் தானை இறைவன் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே. (1)

He is decked with a wreath of Koovilam.  He is of Veerasthanam.  His mount is a Bull.
He wears a speckled serpent.  He is the One whose mount is a bird.*
He is the golden-hued.  He is the One that merits praise.  He is the glorious Lord, seldom known;
He is of Atiaraiyamangkai-upon-Kedilam. He indeed is the Lord-God.  Pity it is that I the poor one,
did in the past, dispraise Him.

(*He is having sometimes a bird, as His vehicle.  This is seen in a town near Kumbakonam.)

Arunachala Siva.

13467
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 17, 2015, 08:36:56 AM »
The following verse and the Padigam, has been from 6.002 of Tiru Navukkarasar:

The Padigam is on  Koil, (Chidambaram).  This has already been covered in one of the earlier
Padgams on Koil, Chidambaram, see elsewhere in this serial post.


Verse 1 of 6.002:-

 
மங்குல் மதிதவழும் மாட வீதி
    மயிலாப்பி லுள்ளார் மருக லுள்ளார்
கொங்கிற் கொடுமுடியார் குற்றா லத்தார்
    குடமூக்கி லுள்ளார்போய்க் கொள்ளம் பூதூர்த்
தங்குமிட மறியார் சால நாளார்
    தருமபுரத் துள்ளார் தக்க ளூரார்
பொங்குவெண் ணீறணிந்து பூதஞ் சூழப்
    புலியூர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே.

He abides at Mayilaappu in the crest of whose lofty streets The moon sails amidst clouds;
He dwells at Marukal;  He is of Kodumudi in Kongku, of Kutraalam And Kudamookku; Arriving at Kollampoodur He searched for a fit residence;  He abode At Dharmapuram for many days;
He is of Takkaloor.  Adorning Himself with the bright and white Holy Ash and circled by the Bhootha-
Hosts, He made His entry into Puliyur Chitrambalam, Koil - Chidambaram, only.

Arunachala Siva.

13468In Sri Arunachala Ashtakam, Verse 1, Bhagavan Ramana says:

"Look, there it stands as if insentient. Mysterious is the way it works,
beyond all human understanding.  From my unthinking childhood,
the immensity of Arunachala had shone in my awareness.  But even after when I heard
from someone that it was only Tiruvannamalai, I did not realize its meaning.  When it stilled
my mind and drew me to itself and I came near, I saw that it was stillness absolute.

He says in Sri Arunachala Ashtakam, Verse 2, as to what happened when He came to Arunachala.

Enquiring within 'Who is the seer?' I saw the seer disappearing and That alone which stands for ever.
No thought arose to say, 'I saw'.  How then could the thought arise to say that 'I did not see'?
Who has the power to explain all this in words, when even You (as Sri Dakshinamoorthy) conveyed this of yore, in silence only?  And in order to reveal by silence, Your state transcendent, now You stand here,
a Hill resplendent soaring to the sky!

Here, one can say that Bhagavan Ramana's Brahmopadesam, the teaching about Brahman told by
teacher during the sacred ceremony is over!  The Brahmopadesam is what?  It is all silence.  It is all
non-moving Hill.  It is all non-moving mind.  "Achalamai kanden", says Bhagavan Ramana in Tamizh.
 It means both, 1) 'I saw you as non moving' and 2) 'I saw and my mind became non-moving'.

Once Dr. Syed asked Bhagavan Ramana:  "How can such a large Hill stay in Heart?"  Bhagavan Ramana smiled and replied:  "When you can see Viceroy's House (big Rashtrapati Bhavan in New Delhi) in your dream, can you not have Arunachala in Heart?"

Again when someone else asked Bhagavan:  "Whether the Heart is in body?" Bhagavan Ramana replied:  "Everything in the universe is in Heart!"

Arunachala Siva.     

13469Bhagavan Ramana says in Sri Arunachala Ashtakam Verse 3, about the Self being with form
(in devotional path) and also as formless in Jnana path.

When I approach You thinking that You have form, you stand here as a Hill on earth; if one regarding
You as formless wants to see You, he is like one wandering through the world to have a look at the
ubiquitous, invisible ether.  Meditating without thought on Your formless Being, my form (my separate
entity as individual) dissolves like a sugar doll in the ocean.  And when I realize who I am, what being
have I, apart from You, O who stand as the mighty Arunachala.

All religions and all dharmas lead to the Self.  All roads lead to Tiruvannamalai.  For Atma is the same
for all religious thinkers and religious beliefs.  Siva, Narayana, Buddha, Christ, Allah, Arakan
all merge in the Self.  This Bhagavan Ramana describes in the Verse 8 of Sri Arunachala Ashtakam,
and winds up the discussions about the way and the goal.

The rain drops showered down by the rain-clouds, risen from the sea cannot rest until they reach,
despite all hindrances, once again their ocean home.  The embodied soul from You proceeding may
through various ways self chosen, wander aimlessly for a while, but cannot rest till it rejoins You,
the Source.  A bird may hover here and there and cannot in midheaven stay.  It must come back the
way it went to find at last on earth alone its place.  Even so the soul must turn to You, O Aruna Hill,
and merge again in You alone, the Ocean of Bliss.

Till it reaches the Ocean, it is all a picture that rises, stays and ends in Arunachala.  You only dance
as Heart, with all these games. You are the Heart.  He says this in Sri Arunachala Pancharatnam,
Verse 2. But is this Heart a dry Hill?  No.  It is an ocean of nectar. It is like Sun that swallows all the
darkness.  This, He says in Sri Arunachala Pancharatnam Verse 1.

Arunachala Siva.

13470
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 17, 2015, 06:19:38 AM »


1. Firstly regarding meat, Bhagavan Ramana only said that vegetarian food would help to develop
purity of mind, since meat and fish consist of chemicals that would encourage rajasic character.
He did not recommend vegetarian food to Western devotees, as a matter of obligation.  But these
sincere Western devotees like Chadwick turned to vegetarianism on their own after some time.
Perhaps he was already a vegetarian.

2.  Regarding sex, Bhagavan Ramana has said that a family life with wife and children is not prohibited.
One cannot become an ascetic just because he wants.  He should be mentally prepared in all sincerity.
Unless mind is controlled, sex cannot be controlled.  So He permitted the householders to stay as householders and do atma vichara.  But by obverse, He did not definitely recommend permissive sex.
Since He has said mind must be controlled, one should conclude that permissive sex where there is no
control of mind, is definitely prohibited.

3.  Those who do not follow these guidelines, have no business to speak about Bhagavan Ramana or
consider Him as their guru or consider their own path as Bhagavan Ramana's Way.

4. Papaji came to Bhagavan Ramana and Bhagavan Ramana had guided him suitably.  Whether
Papaji later gave mantras to his disciples or prescribed any specific guru mantras, I do not know.
Bhagavan Ramana did not give any mantras.  His only mantra was to inquire Who am I?

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 [898] 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... 2904