Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 [896] 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 ... 2905
13426
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:01:48 PM »
Verse 1 of Pan Mukam -  Tayumanvar:

Garland of Songs: or Several Songs:
பன்மாலைத் திரளிருக்கத் தமையு ணர்ந்தோர்
      பாமாலைக் கேநீதான் பட்ச மென்று
நன்மாலை யாவெடுத்துச் சொன்னார் நல்லோர்
      நலமறிந்து கல்லாத நானுஞ் சொன்னேன்
சொன்மாலை மாலையாக் கண்ணீர் சோரத்
      தொண்டனேன் எந்நாளும் துதித்து நிற்பேன்
என்மாலை யறிந்திங்கே வாவா என்றே
      எனைக்கலப்பாய் திருக்கருணை எம்பி ரானே. 1.


Garlands many are there for Thy worship.  But those who have realized their selves
Knew Thy partiality for garland of songs. And so the goodly souls in numbers sang Thy praise.
Knowing their excellence, I, too, the ignorant one, sang.  Tears flowing in continuous stream
I, your vassal, stood praising Thee ever.
Knowing my distress - Beckon Thou to me saying, ''Come, come''
And unite me into Thee, Thou, my Lord of compassion holy!    (1)

Arunachala Siva.

13427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 11:09:19 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on
Siva and Uma of Tiru Nallaru.

Padigam 6.020:


ஆதிக்கண் நான்முகத்தி லொன்று சென்று
    அல்லாத சொல்லுரைக்கத் தன்கை வாளால்
சேதித்த திருவடியைச் செல்ல நல்ல
    சிவலோக நெறிவகுத்துக் காட்டு வானை
மாதிமைய மாதொருகூ றாயி னானை
    மாமலர்மே லயனோடு மாலுங் காணா
நாதியை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. (1)

In the hoary past, when one of Brahma`s heads uttered words it should not have uttered,
He, of the sacred Feet,  clipped it with His nail;  Later He showed him the goodly was leading to
Siva-loka; He is concorporate with the comely daughter of Himavan;
He is the Lord that cannot be beheld by Brahma seated on the great flower and Vishnu;
He is the Chief; He is of Tiri Nallaaru;
It is really great that I, His servitor,
Am given to think on Him and gain salvation!

Arunachala Siva.
 

13428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:30:24 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung in Tiru Idaimaruthur,
by Tiru Navukkarasar.


Saiva Canon 6.017:ஆறுசடைக் கணிவர் அங்கைத் தீயர்
    அழகர் படையுடைய ரம்பொற் றோள்மேல்
நீறு தடவந் திடப மேறி
    நித்தம் பலிகொள்வர் மொய்த்த பூதம்
கூறுங் குணமுடையர் கோவ ணத்தர்
    கோடால வேடத்தர் கொள்கை சொல்லின்
ஈறும் நடுவும் முதலு மாவார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. (1)


He sports a river on His matted hair;  He holds fire in His palm: He is the handsome One;
He bears on His shoulders weapons;  He is adorned with  holy ash;  He rides the Bull and daily
receives alms; He is hailed by the bhoota-hosts That surround Him;  He is clad in coupinam:
He holds in His hand a begging-bowl;  He truly  is the end, the middle and the beginning;
It is He who abides at Tiru Idaimaruthur.


Arunachala Siva.

13429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:24:05 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiru Idaimaruthur.

Padigam 6.016:


சூலப் படையுடையார் தாமே போலுஞ்
    சுடர்த்திங்கட் கண்ணி யுடையார் போலும்
மாலை மகிழ்ந்தொருபால் வைத்தார் போலும்
    மந்திரமுந் தந்திரமு மானார் போலும்
வேலைக் கடல்நஞ்ச முண்டார் போலும்
    மேல்வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் போலும்
ஏலக் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.(1)


The Lord that presides over Idaimaruthur has the trident For His weapon;  His chaplet is the bright crescent
moon;  He is happily concorporate with Vishnu; He is at once Mantra and Tantra;
He ate the venom of the billowy ocean;  He is the Ever-Different One That annuls the oncoming karma;
He is The Consort of Her whose naturally-fragrant locks are treated with unguents.

Arumachala Siva.

13430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:18:41 AM »
The following verse and the Padigam, has been composed and sung in Tiruk Karukavoor,
by Tiru Navukkarasar.

Saiva Canon 6.015:

குருகாம் வயிரமாங் கூறு நாளாம்
    கொள்ளுங் கிழமையாம் கோளே தானாம்
பருகா அமுதமாம் பாலின் நெய்யாம்
    பழத்தின் இரதமாம் பாட்டிற் பண்ணாம்
ஒருகால் உமையாளோர் பாக னுமாம்
    உள்நின்ற நாவிற் குரையாடியாம்
கருவா யுலகுக்கு முன்னே தோன்றுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே. (1)

My Father of Karukaavoor is a white brilliant; He is asterism, the day of the week, the planet,
the nectar unquaffed, the ghee in milk,  The essence of fruit and the Pan* of song;
Sometimes He is concorporate with Uma; He is the In-dweller-- the subject of tongue`s praise;
He is the Source of the cosmos; He, the Eye Of the Universe is its ruling Lord.

(* raga)

Arunachala Siva.


13431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:12:07 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on  Siva and Uma of Tiru Nallur.

 
Verse 1 of 6.014:

நினைந்துருகும் அடியாரை நைய வைத்தார்
    நில்லாமே தீவினைகள் நீங்க வைத்தார்
சினந்திருகு களிற்றுரிவைப் போர்வை வைத்தார்
    செழுமதியின் தளிர்வைத்தார் சிறந்து வானோர்
இனந்துருவி மணிமகுடத் தேறத் துற்ற
    இனமலர்கள் போதவிழ்ந்து மதுவாய்ப் பில்கி
நனைந்தனைய திருவடியென் தலைமேல் வைத்தார்
    நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.  (1)


He made the devotees that melt thinking of Him.  To melt the more;
He caused all evil deeds to flee away;   From Him;
He mantled Himself in the hide of the tusker of unabated wrath;
He wore on His crest the shoot of a glowing crescent moon;
When the thronging Celestial beings whose gem fitted crowns-- decked;  With rare and choice flowers,
they bowed at His feet; They became wet with the honey that flowed out of the blowing blooms;
He set on my head such hallowed feet;
Good indeed is what our Lord of Nallur has wrought.

Arunachala Siva.

13432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:04:16 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tirup Purampayam.

Verse 1 of 6.013:

கொடிமாட நீள்தெருவு கூடல் கோட்டூர்
    கொடுங்கோளூர் தண்வளவி கண்டியூரும்
நடமாடு நன்மருகல் வைகி நாளும்
    நலமாகு மொற்றியூ ரொற்றி யாகப்
படுமாலை வண்டறையும் பழனம் பாசூர்
    பழையாறும் பாற்குளமுங் கைவிட் டிந்நாள்
பொடியேறு மேனியராய்ப் பூதஞ் சூழப்
    புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. (1)


Koodal in whose long streets flags wave over mansions,  Kottoor, Kodungkoloor, cool Valavi,
Kandiyoor and goodly Marukal of (endless) traffic: it is in these, He abode in the past.
As Tiruvotriyur  of ever-increasing weal, was fettered with a mortgage,  He quit it;
He also gave up Tirup Pazhanam where chafers buzz and whir in the eve, Tirup Pasur,
Pazhaiyaaru and Palkulam;  He whose body Is smeared with ash,
accompanied by the bhutas-Hosts Went away saying: ``Now a days,
We abide In PuRampayam which is Our home-town.

Arunachala Siva.

13433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 09:58:02 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung in Tiruk Kazhipplai.

Verse 1 of 6.012: 

ஊனுடுத்தி யொன்பது வாசல் வைத்து
    வொள்ளெலும்பு தூணா வுரோமம் மேய்ந்து
தாமெடுத்த கூரை தவிரப் போவார்
    தயக்கம் பலபடைத்தார் தாமரையினார்
கானெடுத்து மாமயில்க ளாலுஞ் சோலைக்
    கழிப்பாலை மேய கபாலப்பனார்
வானிடத்தை ஊடறுத்து வல்லைச் செல்லும்
    வழிவைத்தார்க் கவ்வழியே போதும் நாமே. (1)

It is a nine-gated hut draped in flesh ;  its pillars are shiny bones;
it is woven with hair;  (Unto the true devotee) the Lord fares forth to rid him of this;
He authored many a light; His hand holds a leaping antelope;
He is Kapala Pannar of Tiruk Kazhippaalai, rich in gardens where With the spread-out fan-tails
peacocks dance;  He paved the way that with ease cuts across the sky;
We tread the self-same way that is by Him paved.


Arunachala Siva.

13434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 09:53:08 AM »
The following verse and the Padgam has been composed and  sung in Tirup Punkur and Tiru  Needur.
This is in Saiva Canon 6.011 of Tiru Navukkarasar.

Verse 1 of 6.011:


பிறவாதே தோன்றிய பெம்மான் தன்னைப்
    பேணாதார் அவர்தம்மைப் பேணா தானைத்
துறவாதே கட்டறுத்த சோதி யானைத்
    தூநெறிக்குந் தூநெறியாய் நின்றான் தன்னைத்
திறமாய எத்திசையுந் தானே யாகித்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நிறமா மொளியானை நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே  (1)

How could I, the base one, fail to think of the Lord Who self-manifested without getting born;
Who fosters not them that love Him not;  Who is the Light that snapped all bonds without renunciation;
Who is the pure Buttress of the pure and holy way;  Who is all the divisive directions,
Who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor And who is Needoor`s Lord-- the lovely blaze?

Arunachala Siva.

13435
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Kaivalya Navaneetam
« on: September 17, 2015, 08:01:39 PM »
Verse 145 of Kaivalya Navaneetham:


எல்லாச் சீவரும் இவனாம்
 என்றீரே இவன்தான் முத்தி அடைந்து
எல்லாச் சீவரும் முத்தி
 பெறாமல் இருப்பானேன் ஐயா
எல்லாச் சீவரும் வெவ் வெவ்வேறானால்
 இவன் எல்லாம் அலனே
எல்லாப் பொருளும் உரைத்தருள்
 குருவே இதை நீர் மொழியீரே. (145)


Disciple: Lord, if as you say he is all jivas when he is liberated, how can others remain bound?
If the jivas are said to be diverse, he cannot be all.  (145)

Arunachala Siva.

13436
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Kaivalya Navaneetam
« on: September 17, 2015, 07:59:35 PM »


Verse 144 of Kaivalya Navaneetham:

ஈசனும் ஆயருவாயுரு
 வாகி எழுந்தருளும் குருவே
ஈசனும் ஞானியும் ஒப்பென்றீறே
 எப்படி ஒப்பென்றால்
ஈசனும் ஞானியும் மமதை
 அகந்தை இகந்ததினால் ஒப்பாம்
ஈசனுமாம் பல சீவருமாம்
 உலகெல்லாம் இவனாமே. (144)


Verse 144 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'O Master, you who are formless (transcendentally), function as Isvara, (cosmically)
and appear in human form here. You speak of a Jnani and Isvara as the same.  How can that be so?'

Master: 'Yes. Isvara and the Jnani are the same because they are free from 'I' and 'mine'. The Jnani is
himself Isvara, the totality of the Jivas, and also the cosmos.'
 

Arunachala Siva.

13437
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Kaivalya Navaneetam
« on: September 17, 2015, 07:56:56 PM »
Verse 143 of Kaivalya Navaneetham:


நல்லவனே கேளு உப
 காரம் ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறு ஒரு பெறு பேறும்
 இலை அதனால் பிணியும் இலை
வல்ல சிருட்டி முதல் பல
 தொழிலால் வரு புண்ணிய பாவம்
எல்லாவருக்கும் அனுக்கிரகம்
 செயும் ஈசன் அடைந்திலனே. (143)

Verse 143 of Kaivalya Navaneetham:

My good boy, hear me further. The activities of the sage are solely for the uplift of the world.
He does not stand to lose or gain anything.  The Almighty who is only the store of grace for
the world, is not affected, by the merit or demerit of the creation etc..

Arunachala Siva.

13438
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Kaivalya Navaneetam
« on: September 17, 2015, 07:54:27 PM »
Verse 142 of Kaivalya Navaneetham:

உத்தம குருவே யாரூ
 டருமா ஒரு தொழில் அற்ற அருள்
சித்தம் அடங்கு தியான
 திகள் சிலர் செய்குவது என் என்றால்
இத்தல மருவும் பிராரத்து
 அப்பிரி எப்படி அப்படியே
முத்தரும் வெகு விதமாகுவர்
 என்பது முன்னே சொன்னேனே. (142)


Verse 142 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'Master supreme! how is it hen that some of those who are established in the Self, and have nothing
more to do, practice mind-restraining meditations?'

Master: 'I have already told you that sages, liberated while alive, appear to be active in many ways,
according to their prarabdha.'

Arunachala Siva.

13439
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Kaivalya Navaneetam
« on: September 17, 2015, 07:51:39 PM »
Verse 141 of Kaivalya Navaneetham:

தெரி தரு மகனே ஆரம்பித்து
 ஓடு தீரும் விவகாரம்
உரிய தியானமும் விவகாரங்களும்
 உள்ளத் தொழில் அன்றோ
துரிய பரம் பொருள் ஆனவர்
 வேறொரு தொழில் செய்வதும் உண்டோ
அரிய சமாதிகள் பழகுவன்
 அலவன் ஆரூடனும் அன்றே.     (141)

Verse 141 of Kaivalya Naveetham:

Master: 'Self realized son! activities end when prarabdha ends.  Is not practice of Samadhi or
worldly work an activity of the mind?  Being one with transcendent Self, can he do anything different
from IT? Should he be practicing samadhi,  he cannot be said to be established in Samadhi.'

Arunachala Siva.

13440
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Kaivalya Navaneetam
« on: September 17, 2015, 07:30:29 PM »
Verse 140 of Kaivalya Navaneetham:

ஆனால் ஐயா குருவே
 காண்பது அசத்தியம் என்றாலும்
நானா விவகாரம் துயர்
 அலவோ ஞான சுகம் தருமோ
போனால் அன்றோ நன்றா
 நிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ
தானா நிட்டை புரிந்தால்
 செய்கை தவிர்ந்தவன் எப்படியோ. (140)


Verse 140 of Kaivalya Navaneetham:

Disciple: 'If so, O Master! though the objects are unreal, would not the transactions (associated
with them), cause misery?  Can they bestow the bliss of knowledge? It can be felt only in their absence.
Is it not necessary to be one pointed?  And if the person practices it, can he be said to have finished
his task?'

Arunachala Siva. 


Pages: 1 ... 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 [896] 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 ... 2905