Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 [895] 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 3113
13411
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:44:39 AM »
67.காடெல்லாங் கழைக்கரும்பு
   காவெல்லாங் குழைக்கரும்பு
மாடெல்லாங் கருங்குவளை
   வயலெல்லாம் நெருங்குவளை
கோடெல்லாம் மடஅன்னம்
   குளமெல்லாங் கடலன்ன
நாடெல்லாம் நீர்நாடு
   தனையொவ்வா நலமெல்லாம்.

Wild grow the sweet-canes like a forest;
Gardens are all full of buds and blooms;
On all sides burgeon the blue lilies;
Conch and chank lie teeming in the fields;
The banks of tanks are thick with swans,
And tanks themselves are vast like seas!
No land, aye, by any means, can match the Chozha-land.


Arunachala Siva.

13412
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:42:31 AM »
66:கயல்பாய்பைந் தடநந்தூன்
   கழிந்தபெருங் கருங்குழிசி
வியல்வாய்வெள் வளைத்தரள
   மலர்வேரி உலைப்பெய்தங்
கயலாமை அடுப்பேற்றி
   அரக்காம்பல் நெருப்பூதும்
வயல்மாதர் சிறுமகளிர்
   விளையாட்டு வரம்பெல்லாம்.


On the banks of tanks where carps thrive, lie the shells
Of dead snails; these serve them as toy-cooking-pots;
Into them they pour as water the nectar of flowers
And also pearls delivered by chanks;
Carapaces serve them as cooking-ovens;
For heating them with fire they use flame-red lotuses.
Thus on the ridges the little farm-girls play-act.   

Arunachala Siva.

13413
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:38:33 AM »
65:


கரும்பல்ல நெல்லென்னக்
   கமுகல்ல கரும்பென்னச்
சுரும்பல்லி குடைநீலத்
   துகளல்ல பகலெல்லாம்
அரும்பல்ல முலையென்ன
   அமுதல்ல மொழியென்ன
வரும்பல்லா யிரங்கடைசி
   மடந்தையர்கள் வயலெல்லாம்.


?These are not sugarcanes but only paddy stalks;
These are not areca trees but only sugarcanes.?
Thus are the fields by beholders described.
As bees thither pierce the blue lilies
Their dust scatters and make the day night.
?These are not buds but only breasts;
These are not nectar but only nectarean words.?
Thus, even thus, are they -- the myriad women
That stand thick in the fields.   

Arunachala Siva.

13414
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:36:08 AM »
64: செங்குவளை பறித்தணிவார்
   கருங்குழல்மேல் சிறைவண்டை
அங்கைமலர் களைக்கொடுகைத்
   தயல்வண்டும் வரவழைப்பார்
திங்கணுதல் வெயர்வரும்பச்
   சிறுமுறுவல் தளவரும்பப்
பொங்குமலர்க் கமலத்தின்
   புதுமதுவாய் மடுத்தயர்வார்.They weed out red-lilies, but wear them on their dark locks;
They try to chase away the bees with their flowery hands
Which but attract other bees galore.
Their moon-like foreheads gently perspire;
Their teeth, like mullai-buds, flash out smiles;
They sip honey from new-blown lotuses.   

Arunachala Siva.

13415
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:33:30 AM »
63:


மண்டுபுனல் பரந்தவயல்
   வளர்முதலின் சுருள்விரியக்
கண்டுழவர் பதங்காட்டக்
   களைகளையுங் கடைசியர்கள்
தண்டரளஞ் சொரிபணிலம்
   இடறியிடை தளர்ந்தசைவார்
வண்டலையும் குழலசைய
   மடநடையின் வரம்பணைவார் .In the transplanted fields fresh water pours;
The seedlings grow and their first blades uncoil;
Beholding this, farmers say;
It is time for the weeding operation.
The farm-wives amble forth lightly
As pearl-yielding conches upset their gait;
Their hair-do?s buzzed over by bees, gently shake,

Arunachala Siva.
And they walk slowly toward the ridges

Arunachala Siva.

13416
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:30:44 AM »
62:

உழுத சால்மிக வூறித் தெளிந்தசே
றிழுது செய்யினுள் இந்திரத் தெய்வதந்
தொழுது நாறு நடுவார் தொகுதியே
பழுதில் காவிரி நாட்டின் பரப்பெலாம்.

The transplanters throng thick in the fields
Enriched by the blemishless Kaveri;
In all the tilled fields that are watered
And made miry, they adore Devendra.   


Arunachala Siva.13417
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:28:25 AM »
61.மாதர் நாறு பறிப்பவர் மாட்சியும்
சீத நீர்முடி சேர்ப்பவர் செய்கையும்
ஓதை யார்செய் உழுநர் ஒழுக்கமும்
காதல் செய்வதோர் காட்சி மலிந்தவே.


A few gather the comely seedlings;
A few tie them up in pretty bundles
And send them all to the watery fields.
The farmers till fields in dinsome joy;
All these are sights to see.   

Arunachala Siva.

13418
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:09:32 AM »
60:ஒண்து றைத்தலை மாமத கூடுபோய்
மண்டு நீர்வய லுட்புக வந்தெதிர்
கொண்ட மள்ளர் குரைத்தகை ஓசைபோய்
அண்டர் வானத்தின் அப்புறஞ் சாருமால்.In bright fords as the flood runs through sluices
And reaches the fields, farmers greet it
In joyous ovation and this loud greeting
Pierces the skyey realm of gods and passes beyond it too.

Arunachala Siva.

13419
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:07:23 AM »
59:

மாவி ரைத்தெழுந் தார்ப்ப வரைதரு
பூவி ரித்த புதுமதுப் பொங்கிட
வாவி யிற்பொலி நாடு வளந்தரக்
காவி ரிப்புனல் கால்பரந் தோங்குமால்.Bees buzz over it and honey spills into it
As the river flows down the hill carrying fresh flowers;
To enrich the land by feeding its numerous tanks
The river runs through many a channel.

Arunachala Siva.

13420
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:05:19 AM »
58:


வாச நீர்குடை மங்கையர் கொங்கையில்
பூசு குங்கும மும்புனை சாந்தமும்
வீசு தெண்டிரை மீதிழித் தோடுநீர்
தேசு டைத்தெனி னும்தெளி வில்லதே.


The river runs as its waves wash away the kumkum
And the sandal-paste smeared on the breasts
Of women who plunge and bathe in its sweet waters.
Though the river is by nature, pure and bright,
Yet it does lack pellucidity.

Arunachala Siva.

13421
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:03:26 AM »
57:


வம்பு லாமலர் நீரால் வழிபட்டுச்
செம்பொன் வார்கரை எண்ணில் சிவாலயத்து
எம்பி ரானை இறைஞ்சலின் ஈர்ம்பொன்னி
உம்பர் நாயகர்க் கன்பரும் ஒக்குமால்.


With its fragrant flowers and water
And with its golden sand, the river of ceaseless flow
Adores the temples of Siva on either side of its bank;
Verily it is like the devotees of the Lord of gods.

Arunachala Siva.

13422
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:01:17 AM »
56:வண்ணநீள் வரைதர வந்த மேன்மையால்
எண்ணில்பே ரறங்களும் வளர்க்கும் ஈகையால்
அண்ணல்பா கத்தையா ளுடைய நாயகி
உண்ணெகிழ் கருணையின் ஒழுக்கம் போன்றது.


By reason of its noble birth in the mountain
And its generous fostering of multifoliate dharma
The river is very like the compassionate flow
Of the inly melting grace of the Goddess
Who shares Siva?s frame.


Arunachala Siva.

13423
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:58:17 AM »
55:


திங்கள்சூ டியமுடிச் சிகரத் துச்சியில்
பொங்குவெண் டலைநுரை பொருது போதலால்
எங்கள்நா யகன்முடி மிசைநின் றேயிழி
கங்கையாம் பொன்னியாம் கன்னி நீத்தமே.As the Kaveri flows down from the mount
Over which shines the moon
Like the Ganga descending from Siva?s crown
Decked with the shining moon,
As it gushes forth with foam spume, like Ganga,
Virgin Kaveri is Ganga herself
Who pours down from the crown of the Lord-God.


Arunachala Siva.

13424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:55:58 AM »
54:


மாலின்உந் திச்சுழி மலர்தன் மேல்வருஞ்
சால்பினால் பல்லுயிர் தருதன் மாண்பினால்
கோலநற் குண்டிகை தாங்குங் கொள்கையாற்
போலும்நான் முகனையும் பொன்னி மாநதி.


t courses down gloriously from the Kudaku Mount;
It is verily a nurse unto the goodly Maiden the Earth;
It is rich in water that daily flows to sustain
And foster all species of lives on earth.

Arunachala Siva.


13425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:53:58 AM »
53:சையமால் வரைபயில் தலைமை சான்றது
செய்யபூ மகட்குநற் செவிலி போன்றது
வையகம் பல்லுயிர் வளர்த்து நாடொறும்
உய்யவே சுரந்தளித் தூட்டு நீரது.It courses down gloriously from the Kudaku Mount;
It is verily a nurse unto the goodly Maiden the Earth;
It is rich in water that daily flows to sustain
And foster all species of lives on earth.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 [895] 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 3113