Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 [895] 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 3147
13411
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 19, 2016, 08:13:45 AM »
Verse 331:கையினிற் புனைபொற் கோலும்
     காதினில் இலங்கு தோடும்
மெய்யினில் துவளு நூலும்
   நெற்றியின் விளங்கு நீறும்
ஐயனுக் கழகி தாமென்
   றாயிழை மகளிர் போற்றச்
சைவமெய்த் திருவின் கோலந்
   தழைப்பவீ தியினைச் சார்ந்தார்.

A wand of gold was held by him; his ear-lobes
Were decked with ear-rings; the sacred thread
Was worn over his chest; stripes of the holy ash
Shone from his forehead; him women beheld
And said: "These do become him, aye, very well!"
Thus he passed the street divine in Saivite splendor.

Arunachala Siva.


 

13412
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 19, 2016, 06:37:15 AM »Desi Ramayya is another Veera Saiva poet who met Basavanna, in Kudligi and became his disciple.  His chosen god is Siva, of Rameswaram, which Rama prayed to, before crossing the ocean to Lanka.

I shall give one more poem in this post.

*

In the mother's womb
the child does not know
his mother's face

nor can she ever know
his face.

The man in the world's illusion
does not know the Lord

nor the Lord him.

O Ramanatha.

*

Hunger the great serpent
has seized the vitals
and the venom is mounting
from foot to brow

Only He is the true snake-charmer
in all the world
who else but you can feed this hunger food
and bring the poison down.

O Ramanatha!


(Source: A.K. Ramanujan)

Arunachala Siva. 

13413
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 19, 2016, 06:35:19 AM »


We shall in this post, a verse of Desi Ramayya:

*

A man filled grains
in a tattered sack
and walked all night
fearing the toll-gates

but the grain went through the tatters
and all he got was the gunny sack.

It is thus
with the devotions
of the faint-hearted


O Ramanatha!

*

For your devotees
I shall be
bullock, for your devotees
I shall be menial,
slave and watchdog
at the door.

Maker of all things, for men
who raise their hands
in your worship

I shall be the fence of thorns
on their backyard.

O Ramanatha!

(Source: Speaking of Siva, A.K. Ramanujan)

Arunachala Siva.

13414
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 18, 2016, 05:31:22 PM »
Dear atmavichar,

Excellent photo.  Can you please send me a copy, if possible?

Arunachala Siva. 

13415
General Discussion / Everyday is a Good Day - Zen on Human Suffering
« on: January 18, 2016, 04:31:49 PM »
(The following is an article by Fr. Ama Samy, in the Mountain Path issue of Jan.-Mar. 2016.)

Case: Unmon giving instruction and said, 'I don't ask you about before fifteenth day; bring me a phrase
about AFTER the fifteenth day.'  (In Zen, the full moon, which always occurs on the '15th day', is a symbol
for the enlightened mind.( Unmon himself answered in the monks' stead, 'Everyday is a good day.'

                                       - Hekinganroku, case 6.

*

Master Unmon Bun'en belongs to the late 9th and the first half of the 10th century.  He came to awakening
under Master Bokushu (Muchou), who was a disciple of Obaku (Huang-po).  Bokushu was a severe master
and sent Unmon to Master Seppo Gigen, where Unmon matured and deepened his awakening.  Unmon
became one of the great masters of Ch'an, known for his eloquence and depth.  He established his own
lineage, which later merged with that of the Rinzai school.

Unmon's era in China was a troubled one, with revolts, revolutions and persecutions.  Unmon challenged
his students to go to the core of life's problem. For him, it is not that one has a problem, but that oneself
is the problem. 

The kernel of Hekiganroku case 6 is Unmon's phrase, 'Every day is a good day.'  Good refers to the transcendent dimension, the realm of Emptiness that is mystery that is graciousness.  But we have to
face the night of horrors, the night of hell and nihilism, before we are able to enter the mystery that is
graciousness.

In his book Night, the Holocaust survivor Elie Wiesel narrates an incident in the concentration camp when
three persons were hanged for minor offences, among them an innocent boy:

contd.,

Arunachala Siva.                     

13416
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 18, 2016, 03:00:48 PM »
Verse 330:அந்தரத் தமரர் போற்றும்
   அணிகிள ராடை சாத்திச்
சந்தனத் தளறு தோய்ந்த
   குங்குமக் கலவை சாத்திச்
சுந்தரச் சுழியஞ் சாத்திச்
   சுடர்மணிக் கலன்கள் சாத்தி
இந்திரத் திருவின் மேலாம்
   எழில்பெற விளங்கித் தோன்ற.He wore vestments, lustrous and beauteous,
Hailed by even the celestial beings,
Smeared his person with the paste of sandal and soft saffron,
Decked himself with comely sutti and jewels
Of dazzling gems and blazed in rich splendor
That excelled even that of Indra's.   


Arunachala Siva.

13417
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 18, 2016, 02:58:54 PM »
Verse 329:


மாதுடன் கூட வைகி
   மாளிகை மருங்கு சோலைப்
போதலர் வாவி மாடு
    செய்குன்றின் புடையோர் தெற்றிச்
சீதளத் தரளப் பந்தர்ச்
   செழுந்தவி சிழிந்து தங்கள்
நாதர்பூங் கோயில் நண்ணிக்
   கும்பிடும் விருப்பால் நம்பி.Such was his life with her with whom he dallied
In mansion and garden, and on the banks
Of flowery tanks and man-made monticles,
Pavilions, shady pandals wrought of cool pearls
And golden divans; yet the one great desire to hail
The Lord of the Flower-Temple (ever) dominated him.

Arunachala Siva.

13418
Verse 125:

Those stupid teachers (of ritual worship) do not realize that when we have to cross a river in spate
or make a long journey on foot, there is no suffering for the water, nor for the road, but only for
those who swim that water and walk that road.  They might as well tell you to stop up the mouth of
a river in spate, raise a ladder to reach the heavens or grab the feet of the wind.

The teachers who purport to offer salvation by means of ritual worship are called Murkar, a Tamizh
word meaning the foolish, the ignorant.  Just as a river in spate cannot be stopped up with earth,
Sivam, the infinite all embracing reality, cannot be contained in any form, such as an idol or statue;
to try to reach it through form based meditation and so on is pointless because it exists already within
and without as the very ground of our being, just as it is futile to try to use a ladder to reach the ether,
which already contains all things within itself.  Since it transcends all forms, there is no use trying to
grasp it by performing rituals of various kinds, just as it would be no use ascribing form to the wind
and then trying to grasp a part of that form.

contd.,

Arunachala Siva.   
     
 

13419
General Discussion / Re: Siddha - Siddhi.
« on: January 18, 2016, 12:06:33 PM »
"A guru is like a post box.  People come and deposit letters in the post box.  The Swamiji then acts
like a postman and delivers letters to their proper destination. It is the divine that is truly the ultimate
dispenser of all miracles, never the messenger."

All of a Jnani's actions are performed through the power of the Self. Ordinary people observe that a
Jnani appears to be acting.  They cannot imagine how any action, including miraculous actions,
can be done without choice, decisions, without a mind.

They were actually quite a few accounts of miraculous happenings during Bhagavan's lifetime. A
significant number of devotees related incidents that happened around Him of miraculous nature.
He would reply, if at all, by remarking that all such events were not performed by Him, that they
were involuntary and spontaneous.  He never took credit for any of them and revealed no interest
in Siddhis.  He would often remark that they are of no value.  Once He said, being told about one
such incident, 'I suppose that is what Siddhas do.' (See Aruthur Osborne's Ramana Maharshi and
the Path of Self Knowledge; and also David Godman's The Power of the Presence,  Vol. I, page 17-18.)

concluded.

Arunachala Siva.

13420
General topics / Re: The Past is Past, Now, be here:
« on: January 18, 2016, 11:53:00 AM »
Interestingly, while in Skandasramam, my sister remarked that the energy in the Cave began vibrating
in a horizontal manner.  In the Cave I remarked that the energy seemed to start vibrating in a vertical
manner. In Virupaksha Cave, our experiences reversed with my sister feeling the energy vibrating vertically,
with blue light, and myself horizontally. Except in these two instances, the force field vibrated in all directions,
simultaneously. 

We remained in this force field for two days.  As we drove away from Arunachala and back to Chennai,
the force field gradually dissipated.

Bhagavan Sri Ramana sang a song about Arunachala in his Eight Stanzas to Sri Arunachala, verse 1:

Look, oh, great wonder!  There it stands as of insentient.  Mysterious is the way it works, beyond all
human understanding. From my unthinking childhood the immensity of Arunachala had shone in my
awareness, but even when I learned from someone that it was only Tiruvannamalai, I did not realize
its meaning. When it stilled my mind and drew me to itself, and I came near, I saw that it was the
Immovable, stillness absolute.

contd.,

Arunachala Siva.             

13421
291:

Within my heart He kindled, as true realization, the auspicious flame of divine silence, growing
ever more intense until the hostility of ego grew weak and disappeared.  Know that there, in the
state of all-embracing realization of the Self that fills the heart like the empty sky, the knowledge
that involves knowing objectively is a mere illusion.

236:

Like fire rising up from the root, the supreme state of divine silence shone with a beautiful radiance
within my heart as the awareness of being, driving out the imaginary concepts of time, space, and doership,
and revealing to me my very nature as peace, abundant and supreme.

378:

Through the awareness in which I gave myself up as a prey to You, I have experienced in my heart final
liberation, the grace of divine silence, as my greatest birth right, that which is most deeply to be desired.
You it is I cherish as the good fortune that is my own self.

137:

Sunk in darkness, my heart had become a battlefield through its entrenched self conceit. But when the
Lord brought me to dwell in peace as His grace-bestowing feet, I gained the state of transcendental realization*, as one of the wise.

(*Jnana Samadhi)

contd.,

Arunachala Siva.         

13422
The Ego:

Verse 103:

In the upadhi (limiting adjunct) is that shadow of the Atman which lives in the heart, -- the four
states of mind. It enjoys or suffers, as the case may be.

Verse 104:

The three qualities (gunas) belong to the ego, not to the Atman.

Verse 105:

When all is favorable, the ego becomes happy. When not favorable, unhappy.

Nature of Love:

Verse 106:

The objects of the senses are dear, not for themselves,  but for their use to the Atman, because
the Self is naturally always dear to us. (The suicide even tries to please the Atman).

Verse 107:

In Sushupti (dreamless deep sleep), when there is no object at all, no pleasure or pain, the Atman
shines in its own glory. When that soul goes into the consciousness of its Jagrat, it becomes conscious of seeing, hearing etc.,  (direct perception, etc.,)

contd.,

Arunachala Siva. 

13423
General topics / Re: Sri Achuthanantha Adigal:
« on: January 18, 2016, 09:45:13 AM »
When the erection of "panchakshara medai" (the platform on which the chanting of Na-ma-si-va-ya is done)
began, people who had heard of the state of the gracious form and the sweat on the forehead of Swamigal's
body, came in large numbers, requesting ardently that the samadhi pit be opened again for their darshan and
prayer. When the disciples gently refused to open it as it was late in the evening and the construction activity
had to be completed, the crowd which had gathered became agitated and tried to force open the samadhi
pit.  The disciples were stunned and did not know what to do, when suddenly there was a heavy downpour
and the crowd dispersed as there was no shelter from the rain.  The construction was thus completed in the
prescribed time period.       

Though the reason for the condition of Swamigal's physical form was discussed among the wise ones no one
could explain it.  Later on, at one of the aradhana festivals of Swamigal, K.Dadivelu Chettiyar, a Vedanta
guru who had the darshan of Bhagavan, was the guest of honor.  When he was informed of the condition of
Swamigal's body, he explained that one who is well versed in yogic practices, can hold the breath and stay in
the akanda samadhi, that is, stay for a very long time in a thoughtless breathless state. Adigal being a Jnana
siddha, one who has reached the summit of Jnana, as well as yoga siddha, one who has reached the summit
of yogic practices, is in the state of jeeva samadhi and hence there is no change in condition of the body.

Later, two brothers who were disciples of Swamigal, Sri Mandiramoorthy Pillai and Sri Vaithyalingam Pillai,
took great pains and at great expense built a temple and Mutt, and arranged for the kumbhabishekam and
oversaw the general activities of the new temple and the Mutt.  In time, the Mutt was rebuilt and renamed
Achyuta Nilayam.  The Mutt is still active today and may be visited on the Tiruvannamalai -Polur -Vellore
highway (National Highway 234).  It is some 30 kms from Polur or some 67 kms from Tiruvannamalai on the
road to Vellore.  It is located at Kizhvallam which is about a km. before Kannamangalam.  There is a bridge
there and one immediately turns left.

concluded.

Arunachala Siva.           

13424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 18, 2016, 08:33:40 AM »
Verse 328:தன்னையா ளுடையபிரான்
   சரணார விந்தமலர்
சென்னியிலுஞ் சிந்தையிலும்
   மலர்வித்துத் திருப்பதிகம்
பன்னுதமிழ்த் தொடைமாலை
   பலசாத்திப் பரவையெனும்
மின்னிடையா ளுடன்கூடி
   விளையாடிச் செல்கின்றார்.


He caused the burgeoning of the lotus-feet
Of the Lord -- his Ruler, in his crown and heart;
He wove many a garland of Tamizh hymns;
With the lightning-waisted he sported in joy;
Thus he lived, and the days rolled on.

Arunachala Siva.

13425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 18, 2016, 08:31:04 AM »
Verse 327:


தென்னாவ லூர்மன்னன்
   தேவர்பிரான் திருவருளால்
மின்னாருங் கொடிமருங்குற்
   பரவையெனு மெல்லியல்தன்
பொன்னாரும் முலைஓங்கல்
   புணர்குவடே சார்வாகப்
பன்னாளும் பயில்யோக
   பரம்பரையின் விரும்பினார்.


Pillowed on the twin-crests of her hill-like breasts golden
For full many a day, the Prince of southern Navaloor,
By the grace of the God of gods, was, in yogic union,
One with the soft one, the liana-like Paravaiyar
Whose waist was a flash of auric lightning.

Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 [895] 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 3147