Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 [895] 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 2904
13411
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:44:14 PM »
Verse 9 of Pan  Mukam:  Tayumanavar:


திரையில்லாக் கடல்போலச் சலனந் தீர்ந்து
      தெளிந்துருகும் பொன்போலச் செகத்தை எல்லாங்
கரையவே கனிந்துருக்கும் முகத்தி லேநீ
      கனிந்தபர மானந்தக் கட்டி இந்நாள்
வரையிலே வரக்காணேன் என்னாற் கட்டி
      வார்த்தைசொன்னாற் சுகம்வருமோ வஞ்ச னேனை
இரையிலே யிருத்திநிரு விகற்ப மான
      இன்பநிட்டை கொடுப்பதையா எந்த நாளோ. 9.

In Thy visage,
Calm and motionless as the wave-less sea,
That gloweth in compassion like melted gold,
For the universe entire,
I have not seen
The sweetness of compassion for me
Unto this day.

Will it ever appear
If I speak a few rough words?
When shall it be
That Thou make this insincere one
Sit in transcendental Samadhi
Of Bliss supreme?     (9)

Arunachala Siva.


13412
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:40:53 PM »
Verse 8 of Pan Mukam - Tayumanavar:குன்றாத மூவருவாய் அருவாய் ஞானக்
      கொழுந்தாகி அறுசமயக் கூத்து மாடி
நின்றாயே மாயைஎனுந் திரையை நீக்கி
      நின்னையா ரறியவல்லார் நினைப்போர் நெஞ்சம்
மன்றாக இன்பக்கூத் தாட வல்ல
      மணியேஎன் கண்ணேமா மருந்தே நால்வர்க்
கன்றாலின் கீழிருந்து மோன ஞானம்
      அமைத்தசின்முத் திரைக்கடலே அமர ரேறே. 8.


As triple forms *[1] stately,
As formless,
As the flame of divine wisdom,
Thou stood dancing in faiths six entire.
Who is it that can peer
Through the veil of Maya
And know Thee?
Thou, the Guru
That can in bliss dance
On the arena of loving hearts
That think of Thee!
Thou, the apple of my eye!
Thou, the elixir of life!
Thou, the sea of Chin Mudra!
That of yore taught the silent wisdom
To the Four, sitting under the banyan tree!
Thou, the Lord of celestial beings!

FootNotes:

[1] Creator, preserver and destroyer.

 Arunachala Siva.

13413
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:35:40 PM »
Verse 7 of Pan Mukam. - Tayumanavar:


உற்றதுணை நீயல்லாற் பற்று வேறொன்
      றுன்னேன்பன் னாள்உலகத் தோடி யாடிக்
கற்றதுங்கேட் டதுமிதனுக் கேது வாகுங்
      கற்பதுங்கேட் பதுமமையுங் காணா நீத
நற்றுணையே அருள்தாயே இன்ப மான
      நாதாந்த பரம்பொருளே நார ணாதி
சுற்றமுமாய் நல்லன்பர் தமைச்சே யாகத்
      தொழும்புகொளுங் கனாகனமே சோதிக் குன்றே. 7.

I will not seek refuge
Of anyone but Thee.
All the learning and listening
I had indulged in this world affirm that.
Thou art the Sure Support
That is beyond all learning and listening.
Thou art the Compassionate Mother!
Thou art the Nadanta Cosmic Being
That is Bliss!
Thou, that hath Naranan *[1] and the rest as kindred!
Thou that is the Radiant Golden Hill!

FootNotes:

[1] Same as Vishnu

Arunachala Siva.


13414
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:28:02 PM »
Verse 6 of Pan Mukam. -  Tayumanavar:


ஒன்றியொன்றி நின்றுநின்றும் என்னை என்னை
      உன்னியுன்னும் பொருளலைநீ உன்பால் அன்பால்
நின்றதன்மைக் கிரங்கும்வயி ராக்கிய னல்லேன்
      நிவர்த்தியவை வேண்டுமிந்த நீல னுக்கே
என்றுமென்றும் இந்நெறியோர் குணமு மில்லை
      இடுக்குவார் கைப்பிள்ளை ஏதோ ஏதோ
கன்றுமனத் துடனஆடு தழைதின் றாற்போல்
      கல்வியுங்கேள் வியுமாகிக் கலக்குற் றேனே. 6

I will not seek refuge
Of anyone but Thee.
All the learning and listening
I had indulged in this world affirm that.
Thou art the Sure Support
That is beyond all learning and listening.
Thou art the Compassionate Mother!
Thou art the Nadanta** Cosmic Being
That is Bliss!
Thou, that hath Naranan *[1] and the rest as kindred!
Thou that is the Radiant Golden Hill!   (6)

Foot Notes:

[1] Same as Vishnu

** the Sound Principle.

Arunachala Siva. 


13415
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:24:12 PM »
Verse 5 of Pan Mukam. - Tayumanavar:


நானானிங் கெனுமகந்தை எனக்கேன் வைத்தாய்
      நல்வினைதீ வினைஎனவே நடுவே நாட்டி
ஊனாரும் உடற்சுமைஎன் மீதேன் வைத்தாய்
      உயிரெனவு மென்னையொன்றா வுள்ளேன் வைத்தாய்
ஆனாமை யாயகில நிகில பேதம்
      அனைத்தினுள்ளுந் தானாகி அறிவா னந்தத்
தேனாகிப் பாலாகிக் கனியாய்க் கன்னல்
      செழும்பாகாய்க் கற்கண்டாய்த் திகழ்ந்த வொன்றே. 5.However much I center on Thee,
However close I approach Thee,
Thou art not the Being for me to comprehend.
Nor do I have the steadfastness
To love Thee intense enough
For Thee to have compassion for me.
Yet this hard-hearted man needs a way out.
To be thus ever will do no good to me.
I am but like a child
That is drawn to whomever hugs it.
Like the goat that grazes
On the tips of leafy bunches,
Superficial is my learning and listening,
That but confuse me dire.    (5)

Arunachala Siva.

13416
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:16:45 PM »
Verse 4:  Tayumanavar:

Pan Mukam:


வாழ்வனைத்தும் மயக்கமெனத் தேர்ந்தேன் தேர்ந்த
      வாறேநான் அப்பாலோர் வழிபா ராமல்
தாழ்வுபெற்றிங் கிருந்தேன்ஈ தென்ன மாயந்
      தடையுற்றால் மேற்கதியுந் தடைய தாமே
ஊழ்வலியோ அல்லதுன்றன் திருக்கூத் தோஇங்
      கொருதமியேன் மேற்குறையோ வுணர்த்தா யின்னம்
பாழ் அவதிப் படஎனக்கு முடியா தெல்லாம்
      படைத்தளித்துத் துடைக்கவல்ல பரிசி னானே. 4.

I realized that all life is an illusion.
But having realized it
I did not look beyond for a way out,
But remained here depressed.
What is this delusion
If this way is now blocked,
The way further beyond will also be blocked.
Is this fate?
Or your play?
Or this poor soul's fault?
Pray, speak!
No more can I in vain distress suffer.
Oh! Thou, who creates, preserves and destroys all!   (4)


Arunachala Siva.

13417
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:10:37 PM »
Verse 3 of Pan Mukam -  Tayumanavar:

வடிவனைத்துந் தந்தவடி வில்லாச் சுத்த
      வான்பொருளே எளியனேன் மனமா மாயைக்
குடிகெடுக்கத் துசங்கட்டிக் கொண்ட மோன
      குருவேஎன் தெய்வமே கோதி லாத
படியெனக்கா னந்தவெள்ளம் வந்து தேக்கும்
      படியெனக்குன் திருக்கருணை ப்ற்று மாறே
அடியெடுத்தென் முடியிலின்னம் வைக்க வேண்டும்
      அடிமுடியொன் றில்லாத அகண்ட வாழ்வே. 3.

Thou, the Formless One
That gave all forms.
Thou, the Pure Heavenly Being!

Thou, Mauna Guru
That has girded up Thine loins
To destroy the mind's maya of this forlorn soul!
Oh, my God!

That my impurities vanish,
That the waters of bliss flood me,
That Thy Grace descend on me,
Do Thou place Thine feet on my head!
Thou, the Life Cosmic
That hath neither head nor foot!    (3)

Arunachala Siva.

13418
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:07:00 PM »
Verse 2 of Pan Mukam -: Tayumanavar:


கருணைமொழி சிறிதில்லேன் ஈத லில்லேன்
      கண்ணீர்கம் பலையென்றன் கருத்துக் கேற்க
ஒருபொழுதும் பெற்றறியேன் என்னை யாளும்
      ஒருவாவுன் அடிமைநான் ஒருத்த னுக்கோ
இருவினையும் முக்குணமுங் கரணம் நான்கும்
      இடர்செயுமைம் புலனுங்கா மாதி யாறும்
வரவரவும் ஏழைக்கோ ரெட்ட தான
      மதத்தொடும்வந் தெதிர்த்தநவ வடிவ மன்றே. 2.


Not a word of kindness have I.
Charity know I none.
Never have I shed tears
Or trembled in fear
In response to my feelings.
Oh! Thou, who art my soul Master!
I am Thy slave.
And is it for me alone
This confrontation with
Twin karmas *[1], triple gunas *[2],
Quadruple karanas *[3],
The quintuple senses *[4],
Lust and the rest of sextuples *[5],
The octapule attachments *[6] that assail
This forlorn man, more and more?
Thou, of Form Nine *[7]!                          (2)


FootNotes:
[1] Good and evil deeds.

[2] Sattvam -- equanimity, tamas -- passivity, rajas -- activity


[3] 1) mind 2) intellect 3) will 4) egoity

[4] 1) taste 2) sight 3) touch 4) sound 5) smell

[5] 1) lust 2) hatred 3) miserliness 4) greed 5) obstinacy 6) vengefulness

[6] 1) lineage 2) beauty 3) youth 4) learning 5) wealth 6) power 7) generosity 8) liberty

[7] 1) Brahma 2) Vishnu 3) Rudra 4) Maheshwara 5) SadaSiva 6) Sakti 7) Sivam 8) Nada 9) Bindu

Arunachala Siva.

13419
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 18, 2015, 02:01:48 PM »
Verse 1 of Pan Mukam -  Tayumanvar:

Garland of Songs: or Several Songs:
பன்மாலைத் திரளிருக்கத் தமையு ணர்ந்தோர்
      பாமாலைக் கேநீதான் பட்ச மென்று
நன்மாலை யாவெடுத்துச் சொன்னார் நல்லோர்
      நலமறிந்து கல்லாத நானுஞ் சொன்னேன்
சொன்மாலை மாலையாக் கண்ணீர் சோரத்
      தொண்டனேன் எந்நாளும் துதித்து நிற்பேன்
என்மாலை யறிந்திங்கே வாவா என்றே
      எனைக்கலப்பாய் திருக்கருணை எம்பி ரானே. 1.


Garlands many are there for Thy worship.  But those who have realized their selves
Knew Thy partiality for garland of songs. And so the goodly souls in numbers sang Thy praise.
Knowing their excellence, I, too, the ignorant one, sang.  Tears flowing in continuous stream
I, your vassal, stood praising Thee ever.
Knowing my distress - Beckon Thou to me saying, ''Come, come''
And unite me into Thee, Thou, my Lord of compassion holy!    (1)

Arunachala Siva.

13420
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 11:09:19 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on
Siva and Uma of Tiru Nallaru.

Padigam 6.020:


ஆதிக்கண் நான்முகத்தி லொன்று சென்று
    அல்லாத சொல்லுரைக்கத் தன்கை வாளால்
சேதித்த திருவடியைச் செல்ல நல்ல
    சிவலோக நெறிவகுத்துக் காட்டு வானை
மாதிமைய மாதொருகூ றாயி னானை
    மாமலர்மே லயனோடு மாலுங் காணா
நாதியை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. (1)

In the hoary past, when one of Brahma`s heads uttered words it should not have uttered,
He, of the sacred Feet,  clipped it with His nail;  Later He showed him the goodly was leading to
Siva-loka; He is concorporate with the comely daughter of Himavan;
He is the Lord that cannot be beheld by Brahma seated on the great flower and Vishnu;
He is the Chief; He is of Tiri Nallaaru;
It is really great that I, His servitor,
Am given to think on Him and gain salvation!

Arunachala Siva.
 

13421
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:30:24 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung in Tiru Idaimaruthur,
by Tiru Navukkarasar.


Saiva Canon 6.017:ஆறுசடைக் கணிவர் அங்கைத் தீயர்
    அழகர் படையுடைய ரம்பொற் றோள்மேல்
நீறு தடவந் திடப மேறி
    நித்தம் பலிகொள்வர் மொய்த்த பூதம்
கூறுங் குணமுடையர் கோவ ணத்தர்
    கோடால வேடத்தர் கொள்கை சொல்லின்
ஈறும் நடுவும் முதலு மாவார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. (1)


He sports a river on His matted hair;  He holds fire in His palm: He is the handsome One;
He bears on His shoulders weapons;  He is adorned with  holy ash;  He rides the Bull and daily
receives alms; He is hailed by the bhoota-hosts That surround Him;  He is clad in coupinam:
He holds in His hand a begging-bowl;  He truly  is the end, the middle and the beginning;
It is He who abides at Tiru Idaimaruthur.


Arunachala Siva.

13422
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:24:05 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiru Idaimaruthur.

Padigam 6.016:


சூலப் படையுடையார் தாமே போலுஞ்
    சுடர்த்திங்கட் கண்ணி யுடையார் போலும்
மாலை மகிழ்ந்தொருபால் வைத்தார் போலும்
    மந்திரமுந் தந்திரமு மானார் போலும்
வேலைக் கடல்நஞ்ச முண்டார் போலும்
    மேல்வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் போலும்
ஏலக் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.(1)


The Lord that presides over Idaimaruthur has the trident For His weapon;  His chaplet is the bright crescent
moon;  He is happily concorporate with Vishnu; He is at once Mantra and Tantra;
He ate the venom of the billowy ocean;  He is the Ever-Different One That annuls the oncoming karma;
He is The Consort of Her whose naturally-fragrant locks are treated with unguents.

Arumachala Siva.

13423
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:18:41 AM »
The following verse and the Padigam, has been composed and sung in Tiruk Karukavoor,
by Tiru Navukkarasar.

Saiva Canon 6.015:

குருகாம் வயிரமாங் கூறு நாளாம்
    கொள்ளுங் கிழமையாம் கோளே தானாம்
பருகா அமுதமாம் பாலின் நெய்யாம்
    பழத்தின் இரதமாம் பாட்டிற் பண்ணாம்
ஒருகால் உமையாளோர் பாக னுமாம்
    உள்நின்ற நாவிற் குரையாடியாம்
கருவா யுலகுக்கு முன்னே தோன்றுங்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே. (1)

My Father of Karukaavoor is a white brilliant; He is asterism, the day of the week, the planet,
the nectar unquaffed, the ghee in milk,  The essence of fruit and the Pan* of song;
Sometimes He is concorporate with Uma; He is the In-dweller-- the subject of tongue`s praise;
He is the Source of the cosmos; He, the Eye Of the Universe is its ruling Lord.

(* raga)

Arunachala Siva.


13424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:12:07 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on  Siva and Uma of Tiru Nallur.

 
Verse 1 of 6.014:

நினைந்துருகும் அடியாரை நைய வைத்தார்
    நில்லாமே தீவினைகள் நீங்க வைத்தார்
சினந்திருகு களிற்றுரிவைப் போர்வை வைத்தார்
    செழுமதியின் தளிர்வைத்தார் சிறந்து வானோர்
இனந்துருவி மணிமகுடத் தேறத் துற்ற
    இனமலர்கள் போதவிழ்ந்து மதுவாய்ப் பில்கி
நனைந்தனைய திருவடியென் தலைமேல் வைத்தார்
    நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.  (1)


He made the devotees that melt thinking of Him.  To melt the more;
He caused all evil deeds to flee away;   From Him;
He mantled Himself in the hide of the tusker of unabated wrath;
He wore on His crest the shoot of a glowing crescent moon;
When the thronging Celestial beings whose gem fitted crowns-- decked;  With rare and choice flowers,
they bowed at His feet; They became wet with the honey that flowed out of the blowing blooms;
He set on my head such hallowed feet;
Good indeed is what our Lord of Nallur has wrought.

Arunachala Siva.

13425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 18, 2015, 10:04:16 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tirup Purampayam.

Verse 1 of 6.013:

கொடிமாட நீள்தெருவு கூடல் கோட்டூர்
    கொடுங்கோளூர் தண்வளவி கண்டியூரும்
நடமாடு நன்மருகல் வைகி நாளும்
    நலமாகு மொற்றியூ ரொற்றி யாகப்
படுமாலை வண்டறையும் பழனம் பாசூர்
    பழையாறும் பாற்குளமுங் கைவிட் டிந்நாள்
பொடியேறு மேனியராய்ப் பூதஞ் சூழப்
    புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. (1)


Koodal in whose long streets flags wave over mansions,  Kottoor, Kodungkoloor, cool Valavi,
Kandiyoor and goodly Marukal of (endless) traffic: it is in these, He abode in the past.
As Tiruvotriyur  of ever-increasing weal, was fettered with a mortgage,  He quit it;
He also gave up Tirup Pazhanam where chafers buzz and whir in the eve, Tirup Pasur,
Pazhaiyaaru and Palkulam;  He whose body Is smeared with ash,
accompanied by the bhutas-Hosts Went away saying: ``Now a days,
We abide In PuRampayam which is Our home-town.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 [895] 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 ... 2904