Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 [891] 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 ... 2903
13351
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 12:54:46 PM »
Verse 2 of Ninvavu Onru: Tayumanavar:

(One Thought)


 ஒருமொழியே பலமொழிக்கும் இடங்கொடுக்கும் அந்த
      ஒருமொழியே மலம் ஒழிக்கும் ஒழிக்குமென மொழிந்த
குருமொழியே மலையிலக்கு மற்றைமொழி யெல்லாங்
      கோடின்றி வட்டாடல் கொள்வதொக்குங் கண்டாய்
கருமொழியிங் குனக்கில்லை மொழிக்குமொழி ருசிக்கக்
      கரும்பனைய சொற்கொடுனைக் காட்டவுங்கண்டனைமேல்
தருமொழியிங் குனக்கில்லை யுன்னைவிட்டு நீங்காத்
      தற்பரமா யானந்தப் பொற்பொதுவாய் நில்லே. 2.


The one Word expands into several.
''That one Word will dispel impurities
Sure, it will.''
The statement thus made by Guru
Is the beacon light.
All the rest is to play the game of dice
Without the board. See, Thou!
None other the caused word you have.
You were illumined with words
Sweet as sugarcane.
Every word increasingly sweet
And you saw that with your own eyes.
None the word more here for you to be given.
Do you stand as the Being Un-created
That leaves Thee not
And as the Golden Arena
That is Bliss filled?   (2)


Arunachala Siva.

13352
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 12:51:47 PM »
Verse 1 of Ninaivu Onru:  Tayumanavar:
One Thought:


நினைவொன்று நினையாமல் நிற்கின் அகம் என்பார்
      நிற்குமிட மேயருளாம் நிட்டையரு ளட்டுந்
தனையென்று மறந்திருப்ப அருள்வடிவா னதுமேல்
      தட்டியெழுந் திருக்குமின்பந் தன்மயமே யதுவாம்
பினையொன்று மிலையந்த இன்பமெனும் நிலயம்
      பெற்றாரே பிறவாமை பெற்றார்மற் றுந்தான்
மனையென்றும் மகனென்றுஞ் சுற்றமென்றும் அசுத்த
      வாதனையாம் ஆசைமொழி மன்னொருசொற் கொண்டே. 1.

To be thinking not any thought
Is transcendental meditation they say.
That is the state of grace.
Grace comes from meditation.
It is the state of absence of self-consciousness.

The state of Grace kindles Bliss.
The nature of Bliss is Bliss itself.
Beyond it is nothing.
Only those who have attained that Bliss
Have become birth-less.

All the rest is known
As wife, children, relations
And other tainted attachments.
In a word,
They are but expressions of desire.   (1)


Arunachala Siva.

13353
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:48:00 AM »
The following verse and the Padigam has also  been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, in Tiruvarur. 

Padigam 6.030:


எம்பந்த வல்வினைநோய் தீர்த்திட் டான்காண்
    ஏழ்கடலும் ஏழுலகும் ஆயி னான்காண்
வம்புந்து கொன்றையந்தார் மாலை யான்காண்
    வளர்மதிசேர் கண்ணியன்காண் வானோர் வேண்ட
அம்பொன்றால் மூவெயிலு மெரிசெய் தான்காண்
    அனலாடி யானஞ்சு மாடி னான்காண்
செம்பொன்செய் மணிமாடத் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.  (1)


He cured our fettering, cruel malady of karma;
He became the seven worlds and the seven seas;
He wears a garland of Konrai whence wafts fragrance;
His chaplet is woven with crescent;
in answer to the prayer Of the celestial beings;
He smote with a dart, the three walled towns;
He bathes in fire;  He also bathes in Pancha-kavya, (five products of cow).
He is the opulent One of Tirumoolasthanam, at Tiruvarur-- Rich in gem-filled mansions decked with
ruddy gold.


Arunachala Siva.

13354
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:40:55 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by  Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of the temple in Tiruvarur.


Padigam  6.029:

திருமணியைத் தித்திக்குந் தேனைப் பாலைத்
    தீங்கரும்பின் இன்சுவையைத் தெளிந்த தேறல்
குருமணியைக் குழல்மொந்தை தாளம் வீணை
    கொக்கரையின் சச்சரியின் பாணி யானைப்
பருமணியைப் பவளத்தைப் பசும்பொன் முத்தைப்
    பருப்பதத்தில் அருங்கலத்தைப் பாவந் தீர்க்கும்
அருமணியை ஆரூரி லம்மான் தன்னை
    அறியா தடிநாயே னயர்த்த வாறே. (1)


The Lord is the beauteous gem,  the sweet honey, the milk, the sweet taste of the sugarcane.
The clear juice;  He is the shining gem;
He is The melody and the rhythm of flute.  He is montai, taalam, vina, kokkarai, sacchari and paani;
He is the immense ruby, the coral, the fresh gold and the pearl;  He is the rare jewel of Sri Sailam;
He is the rare gem; He is the Lord of Tiruvarur.
Unwittingly alas,  alas!
I, the base cur was forgetful of Him.


Arunachala Siva.

13355
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:33:57 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
in Tiruvarur.

Padigam 6.028:


நீற்றினையும் நெற்றிமே லிட்டார் போலும்
    நீங்காமே வெள்ளெலும்பு பூண்டார் போலும்
காற்றினையுங் கடிதாக நடந்தார் போலுங்
    கண்ணின்மேற் கண்ணொன் றுடையார் போலும்
கூற்றினையுங் குரைகழலால் உதைத்தார் போலுங்
    கொல்புலித்தோ லாடைக் குழகர் போலும்
ஆற்றினையுஞ் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே. (1)He daubed His forehead with the holy ash;  He adorned Himself inseparably with the white bones;
He caused the wind to blow fast; He has an eye above His eyes;
He kicked Yama with His foot of tinkling anklet.
He is the handsome one clad in the skin of the murderous tiger;
He placed the river (Ganga) on His matted crest;
Thus is He,  the Lord Tirumoolasthanam of lovely Tiruvarur.


Arunachala Siva/

13356
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:27:26 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
in Tiruvarur.

Padgam, 6.207:


பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலிற் புலம்பா நின்ற
    புண்ணியங்காள் தீவினைகாள் திருவே நீங்கள்
இம்மாயப் பெருங்கடலை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே கிடந்ததுதான் யானேல் வானோர்
தம்மானைத் தலைமகனைத் தண்ண லாரூர்த்
    தடங்கடலைத் தொடர்ந்தோரை யடங்கச் செய்யும்
எம்மான்ற னடித்தொடர்வா னுழிதர் கின்றேன்
    இடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே.  (1)O ye who are good and bad Karma-- mere bubbles that fret,  rising from the false, illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth? This body--a vast sea of illusion, is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the Feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One, the vast sea (of mercy),  of goodly and cool Tiruvarur, and the One who offers To His followers, abidance in His grace.

Arunachala Siva.
Trouble me not;
O fulgurant ones,
disturb me not,
lest you should perish.

13357
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:20:43 AM »
The following verse and the Padigam are also on Tiruvarur by Tiru Naukkarasar:

Padigam 6.026:


பாதித்தன் திருவுருவிற் பெண்கொண் டானைப்
   பண்டொருகால் தசமுகனை அழுவித் தானை
வாதித்துத் தடமலரான் சிரங்கொண் டானை
   வன்கருப்புச் சிலைக்காம னுடல் அட்டானைச்
சோதிச்சந் திரன்மேனி மறுச்செய் தானைச்
   சுடரங்கி தேவனையோர் கைக்கொண் டானை
ஆதித்தன் பற்கொண்ட அம்மான் தன்னை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.  (1)


In the (left) half of His body, He has a woman, the goddess Uma.  Of yore, He caused the ten-faced to cry;
Causing him pain, He clipped the head of Him.   Of the immense flower, He burnt the body Of Kama (Manmatha),  the wielder of a mighty, sugarcane-bow;
He caused the body of the Moon-god to get mashed;
He had the hand of Agni cut off;
He had The teeth of Aadityan (the Sun God)  knocked out;
I beheld Him, the Chief of Tiruvarir, and became (absolutely) oblivious of all else.


Arunachala Siva.

13358
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:13:59 AM »
The following verse and the Padigam are also sung in Tiruvarur by Tiru Navukkarasar.

Padigam: 6.025:

 
உயிரா வணமிருந் துற்று நோக்கி
    யுள்ளக் கிழியி னுருவெழுதி
உயிரா வணஞ்செய்திட் டுன்கைத் தந்தால்
    உணரப் படுவாரோ டொட்டி வாழ்தி
அயிரா வணமேறா தானே றேறி
    அமரர்நா டாளாதே ஆரூ ராண்ட
அயிரா வணமேயென் னம்மா னேநின்
    அருட்கண்ணால் நோக்காதார் அல்லா தாரே. (1)

Meditating with breathless concentration, they draw Your picture in their soul`s canvas;
They then entrust into Your hands the bonds which affirm their life-long slavery to you;
When this is done, You permit them to dwell with You with.
You ride not Ayiravadham but a Bull; You rule not the celestial world, but Tiruvarur.
O Vanmikanatha!  Our Chief!  Truly indigent are they who are un-blessed by Your looks of grace.


Arunachala Siva.

13359
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:08:40 AM »

The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiruvarur.

Padigam 6.024:


கைம்மான மதகளிற்றி னுரிவை யான்காண்
    கறைக்கண்டன் காண்கண்ணார் நெற்றி யான்காண்
அம்மான்காண் ஆடரவொன் றாட்டி னான்காண்
    அனலாடி காண்அயில்வாய்ச் சூலத் தான்காண்
எம்மான்காண் ஏழுலகு மாயி னான்காண்
    எரிசுடரோன் காண்இலங்கு மழுவா ளன்காண்
செம்மானத் தொளியன்ன மேனியான்காண்
    திருவாரூ ரான்காண்என் சிந்தை யானே. (1)


He is of Tiruvarur;  He abides in my mind.  He has mantled Himself in the hide of the tusker with a large trunk; He is blue-throated; He has an eye In His forehead;  He is the Chief;
He causes a snake To dance; He dances in the fire;
He has a sharp trident;  He is our Chief.
He becomes the seven worlds;  He is a bright-rayed lamp;
He wields a radiant pick axe.  His hue is like that of the crimson sky.


Arunachala Siva.

13360
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:02:34 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, in the temple of Tiru MaRaikkadu. 

Padigam 6. 023:   


தூண்டு சுடரனைய சோதி கண்டாய்
    தொல்லமரர் சூளா மணிதான் கண்டாய்
காண்டற் கரிய கடவுள் கண்டாய்
    கருதுவார்க் காற்ற எளியான் கண்டாய்
வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய்
    மெய்ந்நெறி கண்டாய் விரத மெல்லாம்
மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய்
    மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் தானே.


He is the bridegroom that abides at Tiru MaRaikkadu.   
He is like the bright-rayed flame;  He is the Choodamani of the hoary celestial beings;
He is the Lord-God,  rare and hard to behold;
He is easy of access to them that meditate on Him;
He grants to them the very boons that the seekers desire;
He is the true Way;
He abides in the mind of those whose minds are ennobled by Vratas.

Arunachala Siva.

13361
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 10:55:17 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiru Nakaikkakoram, (Nagapattinam).

Padigam 6.022:   


பாரார் பரவும் பழனத் தானைப்
    பருப்பதத் தானைப் பைஞ்ஞீலி யானைச்
சீரார் செழும்பவளக் குன்றொப் பானைத்
    திகழுந் திருமுடிமேல் திங்கள் சூடிப்
பேரா யிரமுடைய பெம்மான் தன்னைப்
    பிறர்தன்னைக் காட்சிக் கரியான் தன்னைக்
காரார் கடல்புடைசூழ் அந்தண் நாகைக்
    காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே.


At the cool and beauteous Tiru Naakaikkaaronam, girt with the dark sea, you can always behold Him of Pazhanam hailed by the world;  He is of Sri Sailam and of Paigngneeli;
He is like a ruddy coral hill;  on His bright and beauteous crest, He sports the moon;
He has a thousand names; He is One Who is not to be behold by others.

Arunachala Siva.

13362
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 10:48:32 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiru Akkoor.


Padigam 6.021 of 6:   


முடித்தா மரையணிந்த மூர்த்தி போலும்
    மூவுலகுந் தாமாகி நின்றார் போலும்
கடித்தா மரையேய்ந்த கண்ணார் போலும்
    கல்லலகு பாணி பயின்றார் போலும்
கொடித்தா மரைக்காடே நாடுந் தொண்டர்
    குற்றேவல் தாம்மகிழ்ந்த குழகர் போலும்
அடித்தா மரைமலர்மேல் வைத்தார் போலும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி யப்ப னாரே. (1)

He is the Lord who on His crown wears the lotus;  He became all the three worlds;
His eyes are like the fragrant lotus;
He plays on Kallalaku and Paani;
He is the charming One who is happy with the lovely service of the devotees who seek a forest
of stalked lotuses to adore Him (therewith);  He placed His foot on the devotees`s lotus-heart;
He is Thaan-Tonri-Appanar of .Tiru Akkoor.

Arunachala Siva.

13363
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: September 19, 2015, 07:55:57 AM »


T.K. Sundaresa Iyer - At the Feet of Bhagavan:

THOUGHT TRAVELS TOO.

Mr. and Mrs. S. were visitors from Peru (South America) to the Asramam.  They had heard of the
Maharshi and His greatness, of how He was accepted by Arunachala, and how He and Arunachala are One.
To the couple, Sri Maharshi's presence on the earth seemed the second coming of the Christ Himself,
so they had longed for years to meet this God-Man once in their lives.

They were too poor to find the money for their passage to India.  But in their burning desire to
see the God-Man in flesh and blood, they laid by each week a few coins out of their small wages,
and in a few years, they had enough money to become deck passengers without the pleasant luxury
of the higher classes on the ship. So they sailed for several months, and at last reached India and
Tiruvannamalai.

The couple narrated all their story to Bhagavan, all the privations they had undergone to have a look
at  Sri Bhagavan.  Bhagavan was all kindness to them.  He heard their story with great concern,
and then remarked: 'You need not have taken all this trouble. You could well have thought of me from
where you were, and so could have had all the consolation of a personal visit.'

This remark of Sri Bhagavan they could not understand easily, nor did it give them any consolation
as they sat at His feet like Mary. Sri Maharshi did not want to disturb their pleasure in being in His
immediate vicinity, and so He left them at that.

Later in the evening, Sri Maharshi was inquiring about their day to day life, and incidentally their
talk turned to Peru.  The couple began picturing the landscape of Peru and were describing the
sea-coast and the beach of their own town.  Just then Maharshi remarked: 'Is not the beach of your
town paved with marble slabs, and are not coconut palms planted in between?  Are there not
marble benches in rows facing the sea there and did you not often sit on the fifth of those with your
wife?'

This remark of Sri Maharshi created great astonishment in the couple.  How could Maharshi, who had
never gone out of Tiruvannamalai, know so intimately such minute details about their own place? 

Sri Maharshi only smiled and remarked: 'It does not matter how I can tell. Enough if you know that in
the Self there is no Space-Time.'

This confirmed in the minds of the couple Sri Maharshi's original statement that they could well have
thought of Him even at their own home and so obtained His blessings.


Arunachala Siva.

13364

Sri Bhagavan has said to a foreigner:The realization of truth is the same for both Indians and Europeans. Admittedly the way to it may be
harder for those who are engrossed in worldly life, but even then one can and must conquer.


Arunachala Siva.

13365
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: September 19, 2015, 07:48:00 AM »

Silent Power:  Swami Madhavananda:

On one occasion, probably in 1939, Sri P.M.N. Swamy, a staunch devotee of Bhagavan and secretary
of Sri Ramana Satchidanada Mandali, Matunga, went to the Asramam at Tiruvannamalai to have
darshan of Bhagavan and stayed for the day there with his wife and nine month old child, Ramanan.

They had their breakfast in the common dining hall in the morning.  After finishing they went to wash
their hands at the tap outside, leaving child in the Hall.  By this time, Ramanan crawled away somewhere
and could not be seen.  By this time Ramanan crawled away somewhere and could not be seen.  The perturbed father called out to the child as, 'Ramana, Ramana'.

Bhagavan, who was then passing on His way to the meditation hall immediately responded to the call
and the child also was found near the well in the Asramam compound.  The response from Bhagavan
naturally created a little puzzle in Sri P.M.N. Swamy's mind because he thought that the call
'Ramana, Ramana' intended for his child might have been wrongly interpreted by Bhagavan.

Bhagavan was quick to read Sri Swamy's mind and told him: 'Why do you feel puzzled when I
responded to the call?  Is there any difference between this Ramana (meaning Himself) and that
Ramana (meaning the child)?'

The Self remains with all beings.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 [891] 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 ... 2903