Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 3200
1336
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 09:04:04 AM »
Verse  5:


வீடின்பய னென்பிறப் பின்பயனென்
    விடையேறுவ தென்மத யானை நிற்கக்
கூடும்மலை மங்கை யொருத்தியுடன்
    சடைமேற்கங்கை யாளைநீ சூடிற்றென்னே
பாடும்புல வர்க்கரு ளும்பொருளென்
    நெதியம்பல செய்த கலச்செலவின்
ஆடுங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


Why salvation, why then birth, why such polar opposites?
Why mount a bull when must elephant waits on?
When mountain -daughter on left stays inseparable,
why in locks is Ganga kept? What boons you shower,
on they that sing orisons to your glory, withholding all?
O, Father, abiding in Anchaikkalam with lovely orchards
of Makotai on the marine deep where cargo trireme
porting gold and gem sail and careen often!


Arunachala Siva.

1337
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 07:48:39 AM »
Verse  4:


இழைக்கும்மெழுத் துக்குயி ரேஒத்தியால்
    இலையேஒத்தி யால்உளை யேஒத்தியால்
குழைக்கும்பயிர்க் கோர்புய லேஒத்தியால்
    அடியார்தமக் கோர்குடி யேஒத்தியால்
மழைக்குந்நிக ரொப்பன வன்றிரைகள்
    வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டழைக்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.

Violent waves waft wavelets; simulate scuds; draw dear
mine of wealth from deeps of main; and heap them all
on the coast where sweet gong of right whorled conch
call all all! that is Makotai with gay grove thick Anchaikkalam!
O, Father there! In twirl of worlds, you con like vowel
for the script of WORD, also not! In you seem, also out!
In helping beings, mercy you rehearse, like as rain cloud
for crops and clan for servitors to mark their kind!


Arunachala Siva.

1338
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 07:44:45 AM »
Verse  3:

சிந்தித்தெழு வார்க்குநெல் லிக்கனியே
    சிறியார்பெரி யார்மனத் தேறலுற்றால்
முந்தித்தொழு வார்இற வார்பிறவார்
    முனிகள்முனி யேஅம ரர்க்கமரா
சந்தித்தட மால்வரை போற்றிரைகள்
    தணியாதிட றுங்கட லங்கரைமேல்
அந்தித்தலைச் செக்கர்வா னேஒத்தியால்
    அணியார் பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


Neap tides mock as bamboo nestled hills, halting never,
breaking on the coast fair stands where arbor-harbored
Anchaikkalam! O, Father there! For they that think
you, even in their sleep you liken veined gooseberry!
O, Lord of Devas, Sage of sages, if you but stay clear
in the conscious, even the mean turn magi; even the slack
soar to hail you, freed from getting born, going gone!
Their hearts you ravish burning red as sky at Sundown!

Arunachala Siva.


1339
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 21, 2018, 07:41:03 AM »
Verse  2:

பிடித்தாட்டிஓர் நாகத்தைப் பூண்டதென்னே
    பிறங்குஞ்சடை மேற்பிறை சூடிற்றென்னே
பொடித்தான்கொண்டு மெய்ம்முற்றும் பூசிற்றென்னே
    புகர்ஏறுகந் தேறல் புரிந்ததென்னே
மடித்தோட்டந்து வன்றிரை யெற்றியிட
    வளர்சங்கம்அங் காந்துமுத் தஞ்சொரிய
அடித்தார்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.Waves like cylinders roll and wheel to clash and crash;
conchs with oysters carried in labor and lay pearls in packs;
on wavy roaring beached up coast of Makotai city
where fair grove-rich Anchaikkalam stands. O, Father
abiding there! Why dance an abominable anguish
and have that silly one as your sacred thread?
Why wear a crippled crescent moon on your growing locks?
Why smear the cinder-ash on your red mien all over?

Arunachala Siva.

1340
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:54:38 AM »
Tiru Anchaikkalam:

Verse  1:

தலைக்குத்தலை மாலை அணிந்ததென்னே
    சடைமேற்கங்கை வெள்ளந் தரித்ததென்னே
அலைக்கும்புலித் தோல்கொண் டசைத்ததென்னே
    அதன்மேற்கத நாகங்கச் சார்த்ததென்னே
மலைக்குந்நிக ரொப்பன வன்றிரைகள்
    வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டலைக்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


What top secret is wearing a wreath of heads on yours?
What for you dam Ganga torrent in matted locks?
Why skinned a feral tiger and fashioned it to brief your waist?
Why chose to rope it over with irate cobra,hood and tail?
O,Father abiding in Anchaikkalam, of ornate orchards,
in comely Makotai on the sea-coast wafted with blowing
right whorled conchs rolled on and on by rocking tides
rising tall, raging high, tantamount to ranging hills!

Arunachala Siva.


1341
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:50:16 AM »
Verse  10:


நீரூரு நெடுவயல் சூழ்புறவின்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனைத்
தேரூர்நெடு வீதிநன் மாடமலி
    தென்னாவலர் கோனடித் தொண்டன்அணி
ஆரூரன் உரைத்தன நற்றமிழின்
    மிகுமாலையொர் பத்திவை கற்றுவல்லார்
காரூர்களி வண்டறை யானைமன்ன
    ரவராகியொர் விண்முழு தாள்பவரே.

Girt by watered fields, cool by vast woodlands
is Nelvaayil Aratturai where Lord deigns to grace
Flawless ONE! There gorgeous mansions line
the car-ways. The head of Naavaloor in South
the servitor of Siva, Aarooran sung godly Tamil hymns ten,
they that read rise as Kings with a fleet of elephants,
with ichor ooze bee lining, to govern the earth
and soar as the chiefs of matchless celestial beings too!

Padigam on Tiru Nelvaayil Aratturai completed.

Arunachala Siva.

1342
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:46:27 AM »
Verse  9:

மாணாவுரு வாகியொர் மண்ணளந்தான்
    மலர்மேலவன் நேடியுங் காண்பரியாய்
நீணீண்முடி வானவர் வந்திறைஞ்சுந்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
வாணார்நுத லார்வலைப்பட் டடியேன்
    பலவின்கனி ஈயது போல்வதன்முன்
ஆணோடுபெண் ணாமுரு வாகிநின்றாய்
    அடியேனுய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


Dear to glimpse by fair Vishnu that measured
the worlds by dwarfish scale, and Brahma
lotus-seated are you Lord! Long locks-rich Devas
bow to you in Nelvaayil Aratturai where you
in androgynous form of Flawless ONE show up!
Before falling under the net of snare
of bright faced belles, like a fly in jack's druple,
may you tell the escape route from the ditching dusk!

Arunachala Siva.


1343
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:43:28 AM »
Verse  8:


திண்டேர்நெடு வீதி யிலங்கையர்கோன்
    திரள்தோள்இரு பஃதும்நெ ரித்தருளி
ஞெண்டாடுநெ டுவயல் சூழ்புறவின்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
பண்டேமிக நான்செய்த பாக்கியத்தாற்
    பரஞ்சோதிநின் நாமம் பயிலப்பெற்றேன்
அண்டாஅம ரர்க்கம ரர்பெருமான்
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

King of doughty armed Lankan troops on Royal roads
heavy chariots raided, had his twenty shoulders sunk and later
was graced by the Flawless ONE abiding in Aratturai
of Nelvaayil girt by crab-fertile fields and clump of woodlands;
He, my Lord is all lustre supreme! By my prior good
deeds it is my fortune to spell His Pentad oftentimes.
May you Lord of immortals WORD a fruitful WAY
to escape the whirl of material world!

Arunachala Siva.

1344
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:40:43 AM »
Verse  7:


சிகரம்முகத் திற்றிர ளாரகிலும்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நிகரின்மயி லாரவர் தாம்பயிலுந்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
மகரக்குழை யாய்மணக் கோலமதே
    பிணக்கோலம தாம்பிற வியிதுதான்
அகரம்முத லின்னெழுத் தாகிநின்றாய்
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.From pinnacles of hills ample Aquila woods and logs
River Nivea rolls in plenty, on whose banks
unlike mundane peafowls, girls of ethereal elegant breed
sing and dance their courses in Nelvaayil
Aratturai. O,Flawless Dweller there, Wearer of Pisces ring
of Croc in the ear, Primal Ens of all Entia as Alpha
of alphabet! Wedding to grave flesh fast atrophies.
WORD a WAY out to exit this exiting!

Arunachala Siva.

1345
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:38:03 AM »
Verse  6:


ஏலம்மில வங்கம் எழிற்கனகம்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நீலம்மலர்ப் பொய்கையில் அன்னமலி
    நெல்வாயி லரத்துறை யாய்ஒருநெல்
வாலூன்ற வருந்தும் உடம்பிதனை
    மகிழாதழ காஅலந் தேன்இனியான்
ஆலந்நிழ லில்லமர்ந் தாய்அமரா
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


Whole cardamom,cinnamon trees and gold
River Nivea rushes in full; on her sides
in blue lily pools park and feather swans ample;
there stands Nelvaayil Aratturai Lord
abiding fair, seated underneath the sacred ficus
in sheer athanasy! Lord I felt my fragile flesh firm
which on prick of a paddy grain flushed; am fallen sallow.
Grace me Lord, WORD a WAY to escape!

Arunachala Siva.

1346
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:29:39 AM »
Verse  5:

உலவும்முகி லிற்றலை கற்பொழிய
    உயர்வேயொ டிழிநிவ வின்கரைமேல்
நிலவும்மயி லாரவர் தாம்பயிலும்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
புலன்ஐந்து மயங்கி அகங்குழையப்
    பொருவேலொர் நமன்றமர் தாம்நலிய
அலமந்தும யங்கி அயர்வதன்முன்
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


Whole cardamom,cinnamon trees and gold
River Nivea rushes in full; on her sides
in blue lily pools park and feather swans ample;
there stands Nelvaayil Aratturai Lord
abiding fair, seated underneath the sacred ficus
in sheer athanasy! Lord I felt my fragile flesh firm
which on prick of a paddy grain flushed; am fallen sallow.
Grace me Lord, WORD a WAY to escape!

Arunachala Siva.1347
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:25:51 AM »
Verse  4:


கோஓடுயர் கோங்கலர் வேங்கையலர்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நீஇடுயர் சோலைநெல் வாயிலரத்
    துறைநின்மல னேநினை வார்மனத்தாய்
ஓஒடுபு னற்கரை யாம்இளமை
    உறங்கிவ்விழித் தாலொக்கும் இப்பிறவி
வாஅடியி ருந்துவருந் தல்செய்யா
    தடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


O, Flawless ONE by Grace enshrined in lofty-grove-thick
Nelvaayil Aratturai upon Nivea River,rushing
fetching profuse flowers of Venkai and Kongu red trees.
O, Abider in the hearts of they that contemplate on you!
This birth verily is of a sudden waking after!
The fleeting youth is like falling banks
of a runnel What may I do?- Not to cave in careworn thus
tell me a breakthrough from birth-bog and grace.

Arunachala Siva.


1348
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 07:32:46 AM »
Verse  3:


புற்றாடர வம்மரை ஆர்த்துகந்தாய்
    புனிதாபொரு வெள்விடை யூர்தியினாய்
எற்றேஒரு கண்ணிலன் நின்னையல்லால்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
மற்றேல்ஒரு பற்றிலன் எம்பெருமான்
    வண்டார்குழ லாள்மங்கை பங்கினனே
அற்றார்பிற விக்கடல் நீந்தியேறி
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

The spotless god in the temple Arattuṟai in Nelvāyil!
You tied with desire a dancing cobra which lives in the ant-hill hold god!
God who has a white bull which can fight, as your vehicle!
I have lost sight of one eye;
what a pitiable state it is!
If you question me further, I have no other support except you.
our Lord!
God who has on one half a lady of distinction on whose tresses of hair the bees hum.
Reaching ashore swimming across the ocean of birth which has ruin as its end see 1st verse.

Arunachala Siva.

1349
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 07:28:48 AM »
Verse  2:

கறிமாமிள கும்மிகு வன்மரமும்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நெறிவார்குழ லாரவர் காணடஞ்செய்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
வறிதேநிலை யாதஇம் மண்ணுலகின்
    நரனாக வகுத்தனை நானிலையேன்
பொறிவாயில்இவ் வைந்தினை யும்மவியப்
    பொருதுன்னடி யேபுகுஞ் சூழல்சொல்லே.On the bank of the river, Nilavu, which pushes abundantly many heavy trees and creepers of pepper which is eaten by biting,
the spotless god who is in the temple in Nelvāyil where the ladies with long and wavy tresses of hair dance to be witnessed by all others.
You caused me to be born as a human being in this world where nothing is permanent even for a short while.
I will not be permanent without dying having fought and subdued these five desires which have as their gateway the five sensory organs;
tell me a means to save myself from this state.

Arunachala Siva.
 

1350
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:39:13 AM »
Tiru Nelvayil Aratturai:

Verse  1:


கல்வாய்அகி லுங்கதிர் மாமணியுங்
    கலந்துந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நெல்வாயி லரத்துறை நீடுறையுந்
    நிலவெண்மதி சூடிய நின்மலனே
நல்வாயில்செய் தார்நடந் தார்உடுத்தார்
    நரைத்தார்இறந் தார்என்று நானிலத்தில்
சொல்லாய்க்கழி கின்ற தறிந்தடியேன்
    தொடர்ந்தேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

On the bank of the river Nilavu, which flows pushing, mixing the eagle-wood that is found in the mountain and big gems which shed rays.
the spotless Siva who dwells in the temple Arattuṟai in Nelvayil!
people of this world married wives who are good life-partners.
led a house-holder's life dressed foppishly became old.
died.
Knowing well that these people pass out of this world being spoken like this and knowing the transience of human life.
I approached you please tell me a means to save myself from that talk by people.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 3200