Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 3090
1336
Verse  6:

சலவ ராயொரு பாம்பொடு தண்மதிக்
கலவ ராவதின் காரண மென்கொலோ
திலக நீண்முடி யார்செம்பொன் பள்ளியார்
குலவில் லாலெயில் மூன்றெய்த கூத்தரே.


Siva in Chempoṉpaḷḷi, who has a crown superior to other crowns and the dancer who shot an arrow on the forts with a superior bow, carrying the water of the Ganga, what is the reason for joining with it the cobra and the cool crescent moon?

Arunachala Siva.

1337
Verse  5:

பூவு லாஞ்சடை மேற்புனல் சூடினான்
ஏவ லாலெயின் மூன்று மெரித்தவன்
தேவர் சென்றிறைஞ் சுஞ்செம்பொன் பள்ளியான்
மூவ ராய்முத லாய்நின்ற மூர்த்தியே.

Siva bore water on the matted locks, on which there are flowers.  He burnt all the three forts with a strong arrow. The god in Chempoṉpaḷḷi, where the celestial beings go and make obeisance to him.  He is the one with a form, who is the creator, protector and destroyer and the origin of those three gods.

Arunachala Siva.


1338
Verse  4:

அருவ ராததோர் வெண்டலை யேந்திவந்
திருவ ராயிடு வார்கடை தேடுவார்
தெருவெ லாமுழல் வார்செம்பொன் பள்ளியார்
ஒருவர் தாம்பல பேருளர் காண்மினே.

Coming, holding a white skull which he does not consider loathsome will inquire after the entrance of the houses of those who give alms, being himself and Uma.  He will wander in all the streets, those Siva in Chempoṉpaḷḷi is the unequaled one, he has many names. 

Arunachala Siva.

1339
Verse  3:

வேறு கோலத்த ராணலர் பெண்ணலர்
கீறு கோவண வைதுகி லாடையர்
தேற லாவதொன் றன்றுசெம் பொன்பள்ளி
ஆறு சூடிய அண்ண லவனையே.


Siva is neither male nor female but assumes a different form, so that it is difficult to say exactly, this is his form.  He wears a beautiful loin-cloth torn from a big cloth.
It is difficult to have a clear idea about Siva who adorns himself with a river and who is in Chempoṉpaḷḷi.

Arunachala Siva.


1340
Verse  2:

என்பு மாமையும் பூண்டங் குழிதர்வர்க்
கன்பு மாயிடும் ஆயிழை யீரினிச்
செம்பொன் பள்ளியு ளான்சிவ லோகனை
நம்பொன் பள்ளியுள் கவினை நாசமே.


Ladies, who wear choice ornaments, love Siva, who is wandering adorning himself with bones and the shell of a tortoise, now itself.  One who is in Sivalokam, and is in Chempoṉpaḷḷi, for our benefit our karmas will be destroyed if we meditate upon him in our beautiful minds. 

Arunachala Siva.

1341
Tiruch Chemponpalli:

Verse 1:

கான றாத கடிபொழில் வண்டினம்
தேன றாத திருச்செம்பொன் பள்ளியான்
ஊன றாததோர் வெண்டலை யிற்பலி
தான றாததோர் கொள்கையன் காண்மினே.

Siva in Tiruch Chempoṉpaḷḷi, where honey does not cease even after the swarm of bees drink it, in the bright gardens where fragrance never leaves them, has the nature of not leaving begging alms in a white skull from which flesh has not left.  You know this.

Arunachala Siva.

1342
Verse  10:

பொங்கு மாகடல் சூழிலங் கைக்கிறை
அங்க மான இறுத்தருள் செய்தவன்
பங்க னென்றும் பழன னுமையொடும்
தங்கன் தாளடி யேனுடை யுச்சியே.


Siva who granted his grace after crushing the limbs of the King of Lanka, surrounded by the big sea with surging waves.  Siva in Pazhaṉam, has always Uma, as his hal,f he placed his feet to stay on his devotee's head.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.

1343
Verse  9:


சுற்று வார்தொழு வார்சுடர் வண்ணன்மேல்
தெற்றி னார்திரி யும்புரம் மூன்றெய்தான்
பற்றி னார்வினை தீர்க்கும் பழனனை
எற்றி னான்மறக் கேனெம் பிரானையே.

Devotees will surround and praise with joined hands Siva, who has the hue of fire, in the distant past destroyed the wandering three cities of the quarrelsome enemies by discharging an arrow. 

Arunachala Siva.

1344
Verse  8:

ஏறி னாரிமை யோர்கள் பணிகண்டு
தேறு வாரலர் தீவினை யாளர்கள்
பாறி னார்பணி வேண்டும் பழனத்தான்
கூறி னானுமை யாளொடுங் கூடவே.

Some sinful persons will not clear their doubts in their minds even after seeing the Devas rise in status by their service to Siva.  Siva in Pazhanam, who desires even the services of low people, has one half of his body united with Uma also.

Arunachala Siva.

1345
Verse  7:


மார்க்க மொன்றறி யார்மதி யில்லிகள்
பூக்க ரத்திற் புரிகிலர் மூடர்கள்
பார்க்க நின்று பரவும் பழனத்தான்
தாட்க ணின்று தலைவணங் கார்களே.

Those who do not bow their heads at the feet of the Lord in Pazhaṉam, who grants his grace to those who praise him so that his benign look may fall on them, to be seen by all.  Those who have no intelligence, do not know any right path and some stupid persons will not worship him by carrying flowers in their hands. 

Arunachala Siva.

1346
Verse  6:


மந்த மாக வளர்பிறை சூடியோர்
சந்த மாகத் திருச்சடை சாத்துவான்
பந்த மாயின தீர்க்கும் பழனத்தான்
எந்தை தாய்தந்தை யெம்பெரு மானுமே.


Siva in Pazhaṉam, who destroys all earthly attachments, having as an adornment, a crescent moon growing slowly, wears on his holy matted locks, a garland, is my real father, for my life, and mother and father who gave me this body and brought it up, and my master.

Arunachala Siva.

1347
Verse  5:


நீல முண்ட மிடற்றினன் நேர்ந்ததோர்
கோல முண்ட குணத்தால் நிறைந்ததோர்
பாலு முண்டு பழனன்பா லென்னிடை
மாலு முண்டிறை யென்றன் மனத்துளே.


Siva has a blue neck, he has on one half a lady who has full of many good qualities and has beauty befitting him.  There is also a little bewilderment in my mind towards with Siva in Pazhaṉam. 

Arunachala Siva.

1348
Verse  4:

மூர்க்கப் பாம்பு பிடித்தது மூச்சிட
வாக்கப் பாம்பினைக் கண்ட துணிமதி
பாக்கப் பாம்பினைப் பற்றும் பழனத்தான்
தார்க்கொண் மாலை சடைக்கணிந் திட்டதே.

Having caught hold of a wrathful cobra and to make it hiss loudly, the crescent moon, which saw the cobra of perfect shape, to be always gazing at it, with fear, what is the reason for Siva in Pazhaṉam who holds a cobra to adorn his matted locks, with Koṉṟai garlands and other garlands?

Arunachala Siva.1349
Verse 3:

வண்ண மாக முறுக்கிய வாசிகை
திண்ண மாகத் திருச்சடைச் சேர்த்தியே
பண்ணு மாகவே பாடும் பழனத்தான்
எண்ணும் நீர் அவ னாயிர நாமமே.

Having attached securely in the holy matted locks, garland of flowers strung thickly together and twisted, to appear beautiful.you think of the thousand names of Siva, in Pazhaṉam, who sings music distinguishing the different melodies.


Arunachala Siva.

1350
Verse  2:

வையம் வந்து வணங்கி வலங்கொளும்
ஐய னையறி யார்சிலர் ஆதர்கள்
பைகொ ளாடர வார்த்த பழனன்பால்
பொய்யர் காலங்கள் போக்கிடு வார்களே.

Some who are mentally blind, do not know the master, who is adored and circumambulated by the people of this world, having come to Pazhaṉam, some will waste their lives without worshiping Siva in Pazhaṉam, who has tied securely a dancing cobra which has a hood.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 3090