Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 [890] 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 ... 2903
13336
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 01:08:14 PM »
Verse 7 of Ninaivu Onru - Tayumanavar:
(One Thought)


அடிமுடியும் நடுவுமற்ற பரவெளிமேற் கொண்டால்
      அத்துவித ஆனந்த சித்தமுண்டாம் நமது
குடிமுழுதும் பிழைக்குமொரு குறையுமில்லை யெடுத்த
      கோலமெல்லாம் நன்றாகுங் குறைவுநிறை வறவே
விடியுமுத யம்போல அருளுதயம் பெற்ற
      வித்தகரோ டுங்கூடி விளையாட லாகும்
படிமுழுதும் விண்முழுதுந் தந்தாலுங் களியாப்
      பாலருடன் உன்மத்தர் பிசாசர்குணம் வருமே. 7.

Embrace the Expanse Vast
That knows neither beginning nor end nor middle.
You will have the blissful thought of oneness with God.
The entire people will be blessed.
Nothing you will want,
All your endeavors will succeed.

Nothing wanting, nothing full,
You may sport in the company of the wise
That have attained Grace
Like the glow of the morning dawn.

You will not in that vain rapture be, which comes
Even if all the earth and heaven are given to you.
Instead, you will partake of the nature
Of children, madmen and ghouls.  (7)

Arunachala Siva.

13337
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 01:05:21 PM »
Verse 6 of Ninaivu Onru:  Tayumanavar:
(One Thought)


உள்ளபடி யென்னவுநீ மற்றொன்றைத் தொடர்ந்திட்
      டுளங்கருத வேண்டாநிட் களங்கமதி யாகிக்
கள்ளமனத் துறவைவிட்டெல் லாந்துறந்த துறவோர்
      கற்பித்த மொழிப்படியே கங்குல்பக லற்ற
வெள்ளவெளிக் கடல்மூழ்கி யின்பமயப் பொருளாய்
      விரவியெடுத் தெடுத்தெடுத்து விள்ளவும்வா யின்றிக்
கொள்ளைகொண்ட கண்ணீருங் கம்பலையு மாகிக்
      கும்பிட்டுச் சகம்பொயெனத் தம்பட்ட மடியே. 6.


Thinking it is Truth
Do not let your thoughts go after something else.
Even as you were taught by the Renunciate Great -
Who, pure as the moon bereft of its dark patches,
Renounced all,
And immaculate in thought became.
Plunge yourself in the ocean of Expanse Vast
That knoweth no night or day.
And devour the substance of Bliss in profusion,
With mouth none to describe its sweetness,
With tears welling in continuous streams
And body trembling in excitement divine,
Bowing low, do thou proclaim
To the accompaniment of Jnana drum
''False is this world, false is this world.'' (6)

Arunachala Siva.

13338
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 01:03:01 PM »
Verse 5 of Ninaivu Onru - Tayumanavar:

(One Thought)பாராதி யண்டமெலாம் படர்கானற் சலம்போல்
      பார்த்தனையே முடிவில்நின்று பாரெதுதான் நின்ற
தாராலும் அறியாத சத்தன்றோ அதுவாய்
      அங்கிருநீ எங்கிருந்தும் அதுவாவை கண்டாய்
பூராய மாகவுநீ மற்றொன்றை விரித்துப்
      புலம்பாதே சஞ்சலமாப் புத்தியைநாட் டாதே
ஓராதே ஒன்றையுநீ முன்னிலைவை யாதே
      உள்ளபடி முடியுமெலாம் உள்ளபடி காணே. 5.


This world and the rest of the universe
Are like the mirage in the desert.
Thou have seen this already!

See the end of all these.
Did anything finally survive?
Only the Reality that is inscrutable survives.
Be you That and be you There.
Wherever you be, you will become That.
Even out of curiosity
Do not imagine something else and blabber not.
Do not vacillate in your thoughts.
Do not adopt anything as your goal
Without deep thought.
Everything will end in Truth,
If Truth you seek.  (5)


Arunachala Siva.

13339
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 12:59:42 PM »
Verse 4 of  Tayumanavar: Ninaivu Onru:
(One Thought)


இடம்பொருளே வலைக்குறித்து மடம்புகுநா யெனவே
      எங்கேநீ யகப்பட்டா யிங்கேநீ வாடா
மடம்பெறுபாழ் நெஞ்சாலே அஞ்சாதே நிராசை
      மன்னிடமே இடம்அந்த மாநிலத்தே பொருளுந்
திடம்பெறவே நிற்கினெல்லா உலகமும்வந் தேவல்
      செய்யுமிந்த நிலைநின்றோர் சனகன்முதல் முனிவர்
கடம்பெறுமா மதயானை என்னவுநீ பாசக்
      கட்டான நிகளபந்தக் கட்டவிழப் பாரே. 4.       

Seeking position, power and pelf
You are constant running about.
And like the dog that strays into the monastery,
You are perplexed, driven from post to pillar.

Now you are caught! Come hither!
Do not be scared away by the foolish heart.
Here is the place where non-desire abides ever.
In this land, if you stand firm in your object,
All worlds will throng to you and obey your commands.
Those who stood thus were
Sanaka and the rest of beings holy.
Do Thou, who art bound, kike the elephant in mast,
Strive, so the fetters of your
Pasas are unshackled fast!  (4)

Arunachala Siva.
   

13340
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 12:57:18 PM »
Verse 3 of Ninaivu Onru - Tayumanavar:
(One Thought)


நில்லாத ஆக்கைநிலை யன்றனவே கண்டாய்
      நேயஅருள் மெய்யன்றோ நிலயமதா நிற்கக்
கல்லாதே ஏன் படித்தாய் கற்றதெல்லாம் மூடங்
      கற்றதெல்லாம் மூடமென்றே கண்டனையும் அன்று
சொல்லாலே பயனில்லை சொல்முடிவைத் தானே
      தொடர்ந்துபிடி மர்க்கடம்போல் தொட்டதுபற் றாநில்
எல்லாரும் அறிந்திடவே வாய்ப்பறைகொண் டடிநீ
      இராப்பகலில் லாவிடமே எமக்கிடமென் றறிந்தே. 3.


That this perishable body
Is evanascent, you saw.
But is not the Loving Grace enduring?

But you did not learn to possess it permanent.
They why did you learn at all?
All that you learnt is folly
All that you learnt is folly -
That you even then saw!

No use in words.
Seize the goal of words
And like the monkey,
Having seized it,
Cling to it tenacious
And proclaim it loud
That all may know.

Know that the Void
Without night and day
Is our place rightful.  (3)

Arunachala Siva.

13341
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 12:54:46 PM »
Verse 2 of Ninvavu Onru: Tayumanavar:

(One Thought)


 ஒருமொழியே பலமொழிக்கும் இடங்கொடுக்கும் அந்த
      ஒருமொழியே மலம் ஒழிக்கும் ஒழிக்குமென மொழிந்த
குருமொழியே மலையிலக்கு மற்றைமொழி யெல்லாங்
      கோடின்றி வட்டாடல் கொள்வதொக்குங் கண்டாய்
கருமொழியிங் குனக்கில்லை மொழிக்குமொழி ருசிக்கக்
      கரும்பனைய சொற்கொடுனைக் காட்டவுங்கண்டனைமேல்
தருமொழியிங் குனக்கில்லை யுன்னைவிட்டு நீங்காத்
      தற்பரமா யானந்தப் பொற்பொதுவாய் நில்லே. 2.


The one Word expands into several.
''That one Word will dispel impurities
Sure, it will.''
The statement thus made by Guru
Is the beacon light.
All the rest is to play the game of dice
Without the board. See, Thou!
None other the caused word you have.
You were illumined with words
Sweet as sugarcane.
Every word increasingly sweet
And you saw that with your own eyes.
None the word more here for you to be given.
Do you stand as the Being Un-created
That leaves Thee not
And as the Golden Arena
That is Bliss filled?   (2)


Arunachala Siva.

13342
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 19, 2015, 12:51:47 PM »
Verse 1 of Ninaivu Onru:  Tayumanavar:
One Thought:


நினைவொன்று நினையாமல் நிற்கின் அகம் என்பார்
      நிற்குமிட மேயருளாம் நிட்டையரு ளட்டுந்
தனையென்று மறந்திருப்ப அருள்வடிவா னதுமேல்
      தட்டியெழுந் திருக்குமின்பந் தன்மயமே யதுவாம்
பினையொன்று மிலையந்த இன்பமெனும் நிலயம்
      பெற்றாரே பிறவாமை பெற்றார்மற் றுந்தான்
மனையென்றும் மகனென்றுஞ் சுற்றமென்றும் அசுத்த
      வாதனையாம் ஆசைமொழி மன்னொருசொற் கொண்டே. 1.

To be thinking not any thought
Is transcendental meditation they say.
That is the state of grace.
Grace comes from meditation.
It is the state of absence of self-consciousness.

The state of Grace kindles Bliss.
The nature of Bliss is Bliss itself.
Beyond it is nothing.
Only those who have attained that Bliss
Have become birth-less.

All the rest is known
As wife, children, relations
And other tainted attachments.
In a word,
They are but expressions of desire.   (1)


Arunachala Siva.

13343
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:48:00 AM »
The following verse and the Padigam has also  been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, in Tiruvarur. 

Padigam 6.030:


எம்பந்த வல்வினைநோய் தீர்த்திட் டான்காண்
    ஏழ்கடலும் ஏழுலகும் ஆயி னான்காண்
வம்புந்து கொன்றையந்தார் மாலை யான்காண்
    வளர்மதிசேர் கண்ணியன்காண் வானோர் வேண்ட
அம்பொன்றால் மூவெயிலு மெரிசெய் தான்காண்
    அனலாடி யானஞ்சு மாடி னான்காண்
செம்பொன்செய் மணிமாடத் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.  (1)


He cured our fettering, cruel malady of karma;
He became the seven worlds and the seven seas;
He wears a garland of Konrai whence wafts fragrance;
His chaplet is woven with crescent;
in answer to the prayer Of the celestial beings;
He smote with a dart, the three walled towns;
He bathes in fire;  He also bathes in Pancha-kavya, (five products of cow).
He is the opulent One of Tirumoolasthanam, at Tiruvarur-- Rich in gem-filled mansions decked with
ruddy gold.


Arunachala Siva.

13344
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:40:55 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by  Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of the temple in Tiruvarur.


Padigam  6.029:

திருமணியைத் தித்திக்குந் தேனைப் பாலைத்
    தீங்கரும்பின் இன்சுவையைத் தெளிந்த தேறல்
குருமணியைக் குழல்மொந்தை தாளம் வீணை
    கொக்கரையின் சச்சரியின் பாணி யானைப்
பருமணியைப் பவளத்தைப் பசும்பொன் முத்தைப்
    பருப்பதத்தில் அருங்கலத்தைப் பாவந் தீர்க்கும்
அருமணியை ஆரூரி லம்மான் தன்னை
    அறியா தடிநாயே னயர்த்த வாறே. (1)


The Lord is the beauteous gem,  the sweet honey, the milk, the sweet taste of the sugarcane.
The clear juice;  He is the shining gem;
He is The melody and the rhythm of flute.  He is montai, taalam, vina, kokkarai, sacchari and paani;
He is the immense ruby, the coral, the fresh gold and the pearl;  He is the rare jewel of Sri Sailam;
He is the rare gem; He is the Lord of Tiruvarur.
Unwittingly alas,  alas!
I, the base cur was forgetful of Him.


Arunachala Siva.

13345
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:33:57 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
in Tiruvarur.

Padigam 6.028:


நீற்றினையும் நெற்றிமே லிட்டார் போலும்
    நீங்காமே வெள்ளெலும்பு பூண்டார் போலும்
காற்றினையுங் கடிதாக நடந்தார் போலுங்
    கண்ணின்மேற் கண்ணொன் றுடையார் போலும்
கூற்றினையுங் குரைகழலால் உதைத்தார் போலுங்
    கொல்புலித்தோ லாடைக் குழகர் போலும்
ஆற்றினையுஞ் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே. (1)He daubed His forehead with the holy ash;  He adorned Himself inseparably with the white bones;
He caused the wind to blow fast; He has an eye above His eyes;
He kicked Yama with His foot of tinkling anklet.
He is the handsome one clad in the skin of the murderous tiger;
He placed the river (Ganga) on His matted crest;
Thus is He,  the Lord Tirumoolasthanam of lovely Tiruvarur.


Arunachala Siva/

13346
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:27:26 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
in Tiruvarur.

Padgam, 6.207:


பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலிற் புலம்பா நின்ற
    புண்ணியங்காள் தீவினைகாள் திருவே நீங்கள்
இம்மாயப் பெருங்கடலை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே கிடந்ததுதான் யானேல் வானோர்
தம்மானைத் தலைமகனைத் தண்ண லாரூர்த்
    தடங்கடலைத் தொடர்ந்தோரை யடங்கச் செய்யும்
எம்மான்ற னடித்தொடர்வா னுழிதர் கின்றேன்
    இடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே.  (1)O ye who are good and bad Karma-- mere bubbles that fret,  rising from the false, illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth? This body--a vast sea of illusion, is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the Feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One, the vast sea (of mercy),  of goodly and cool Tiruvarur, and the One who offers To His followers, abidance in His grace.

Arunachala Siva.
Trouble me not;
O fulgurant ones,
disturb me not,
lest you should perish.

13347
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:20:43 AM »
The following verse and the Padigam are also on Tiruvarur by Tiru Naukkarasar:

Padigam 6.026:


பாதித்தன் திருவுருவிற் பெண்கொண் டானைப்
   பண்டொருகால் தசமுகனை அழுவித் தானை
வாதித்துத் தடமலரான் சிரங்கொண் டானை
   வன்கருப்புச் சிலைக்காம னுடல் அட்டானைச்
சோதிச்சந் திரன்மேனி மறுச்செய் தானைச்
   சுடரங்கி தேவனையோர் கைக்கொண் டானை
ஆதித்தன் பற்கொண்ட அம்மான் தன்னை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.  (1)


In the (left) half of His body, He has a woman, the goddess Uma.  Of yore, He caused the ten-faced to cry;
Causing him pain, He clipped the head of Him.   Of the immense flower, He burnt the body Of Kama (Manmatha),  the wielder of a mighty, sugarcane-bow;
He caused the body of the Moon-god to get mashed;
He had the hand of Agni cut off;
He had The teeth of Aadityan (the Sun God)  knocked out;
I beheld Him, the Chief of Tiruvarir, and became (absolutely) oblivious of all else.


Arunachala Siva.

13348
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:13:59 AM »
The following verse and the Padigam are also sung in Tiruvarur by Tiru Navukkarasar.

Padigam: 6.025:

 
உயிரா வணமிருந் துற்று நோக்கி
    யுள்ளக் கிழியி னுருவெழுதி
உயிரா வணஞ்செய்திட் டுன்கைத் தந்தால்
    உணரப் படுவாரோ டொட்டி வாழ்தி
அயிரா வணமேறா தானே றேறி
    அமரர்நா டாளாதே ஆரூ ராண்ட
அயிரா வணமேயென் னம்மா னேநின்
    அருட்கண்ணால் நோக்காதார் அல்லா தாரே. (1)

Meditating with breathless concentration, they draw Your picture in their soul`s canvas;
They then entrust into Your hands the bonds which affirm their life-long slavery to you;
When this is done, You permit them to dwell with You with.
You ride not Ayiravadham but a Bull; You rule not the celestial world, but Tiruvarur.
O Vanmikanatha!  Our Chief!  Truly indigent are they who are un-blessed by Your looks of grace.


Arunachala Siva.

13349
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:08:40 AM »

The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiruvarur.

Padigam 6.024:


கைம்மான மதகளிற்றி னுரிவை யான்காண்
    கறைக்கண்டன் காண்கண்ணார் நெற்றி யான்காண்
அம்மான்காண் ஆடரவொன் றாட்டி னான்காண்
    அனலாடி காண்அயில்வாய்ச் சூலத் தான்காண்
எம்மான்காண் ஏழுலகு மாயி னான்காண்
    எரிசுடரோன் காண்இலங்கு மழுவா ளன்காண்
செம்மானத் தொளியன்ன மேனியான்காண்
    திருவாரூ ரான்காண்என் சிந்தை யானே. (1)


He is of Tiruvarur;  He abides in my mind.  He has mantled Himself in the hide of the tusker with a large trunk; He is blue-throated; He has an eye In His forehead;  He is the Chief;
He causes a snake To dance; He dances in the fire;
He has a sharp trident;  He is our Chief.
He becomes the seven worlds;  He is a bright-rayed lamp;
He wields a radiant pick axe.  His hue is like that of the crimson sky.


Arunachala Siva.

13350
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 19, 2015, 11:02:34 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, in the temple of Tiru MaRaikkadu. 

Padigam 6. 023:   


தூண்டு சுடரனைய சோதி கண்டாய்
    தொல்லமரர் சூளா மணிதான் கண்டாய்
காண்டற் கரிய கடவுள் கண்டாய்
    கருதுவார்க் காற்ற எளியான் கண்டாய்
வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய்
    மெய்ந்நெறி கண்டாய் விரத மெல்லாம்
மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய்
    மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் தானே.


He is the bridegroom that abides at Tiru MaRaikkadu.   
He is like the bright-rayed flame;  He is the Choodamani of the hoary celestial beings;
He is the Lord-God,  rare and hard to behold;
He is easy of access to them that meditate on Him;
He grants to them the very boons that the seekers desire;
He is the true Way;
He abides in the mind of those whose minds are ennobled by Vratas.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 [890] 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 ... 2903