Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 [890] 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 ... 2948
13336
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2015, 09:51:18 AM »
1.7029:  Tiruk Kurukavur:இத்தனை யாமாற்றை
    யறிந்திலேன் எம்பெருமான்
பித்தனே யென்றுன்னைப்
    பேசுவார் பிறரெல்லாம்
முத்தினை மணிதன்னை
    மாணிக்க முளைத்தெழுந்த
வித்தனே குருகாவூர்
    வெள்ளடை நீயன்றே. (1)

The Lord in the shrine Veḷḷaṭai in Kurukavur! Our Lord! I did not know before the reason for
bestowing upon me so much Grace.  All others will speak about you as a definitely mad man.
Are you not the source from which rubies, pearls and other precious stones sprouted.

Arunachala Siva.

13337
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2015, 09:45:25 AM »
1.7028: Sundaramurti Swamigal.பொடியார் மேனியனே புரி
    நூலொரு பாற்பொருந்த
வடியார் மூவிலைவேல் வள
    ரங்கையின் மங்கையொடும்
கடியார் கொன்றையனே கட
    வூர்தனுள் வீரட்டத்தெம்
அடிகேள் என்னமுதே எனக்
    கார்துணை நீயலதே. (1)

Siva,  who coats the body thickly with the holy ash!
The sacred thread of three strands to rest on one side, with the lady on the other side, (Uma).
One has in His beautiful hand a trident of three sharp blades!
One who adorns Himself with fragrant KoṉRai flowers!  Our deity in Tiruk  Kadavur Veerasthanam.
My sweet nectar!  Who is my companion except you? God is composed to the nectar.

Arunachala Siva.

13338
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 04, 2015, 08:03:27 AM »Sri Soundarya Lahari, Verse 5, speaks about desires and annihilation of desires, kama, being used
as a general Sanskrit term.

Haristvamaradhya pranata jana saubhagya jananim,
Pura nari bhutva purarimpumapa kshobhamanayat
Smaro'pi tvam natva ratinayana lehyena vapusha
Muninampyantah prabhavati hi mohaya mahatam.

Sankara says that it was by performing puja to Mother, that Vishnu was able to assume the divinely
alluring from of Mohini, that stirred so firm a mind as that of Siva, and created in him love for that form.

In the context of the arousal of the desire in the Brahman to conduct the affairs of the world, that the Brahman and the Brahma-Sakti were spoken of in erotic terms as the Kamesvara and Kamesvari
pair?  Thus Kameswari is another name of Sri Kamakshi or Lalita.

In the second part of the verse, it says:  By prostrating himself before you, and obtaining your grace Manmatha acquired the form that Rati lapped up with her eyes, a form that is visible only to her.

Why should Mother shows compassion to create desires, not merely desire for woman but also other
worldly desires.  The world is full of low, mediocre and high level of people.  The lowly people
will prefer only worldly desires, some money, a girl to marry and to build a flat etc.,  The mediocre
will ask Mother to give him devotion, pilgrimages, enough money to do donation and other
dharmas.  Sri Kamakshi herself is said to have done 32 dharmas, like poor feeding, giving medicines
to sick and needy, clothes and homes to the needy.  Then finally, there are highly evolved souls
seek from Mother nothing but liberation, no worldly desires.  Here liberation is also due to desire for self-inquiry for the Self!

So all these desires have to be fulfilled by Mother, by her compassion.

   
Kunti requested Krishna to give only sufferings, so that she would think of Him constantly.  How can suffering come to a person?  Unless there are desires and angers?  In one way, kama and krodha are all blessings
from Mother!

These descriptions indicate that without the help and her grace and compassion, anyone whoever
he be, will stumble and fall.  We should not think that we can achieve things on our own and
we must remain humble always, seeking her grace.

Bhagavan Ramana was self realized in Madurai house.  He had to spend about 6 weeks thereafter,
before reaching Arunachala. These six weeks were like three years for Him.  He knew that He
was not for worldly life, education, job etc.,  But what can He do? He used to go to Madurai Meenkashi
Temple and cry before the images of 63 Saiva Saints.  He told before them:  O Siva, why not
you give me a life like one of these people?  Sakti, Meenkashi in whose city, He got self realization,
had to help Him to find a way too.  The Saktinipatam, the descent of divine power, which had
happened to cause Self Realization in His Heart, did show the way and also the means to come His
Father's city, Arunachala.

Arunachala Siva.

13339


Even animals and plants can have liberation.  What is necessary is only a vasana-free mind.  It is
with vasanas that we get into all problems in life.  There is an interesting anecdote about Cow Lakshmi's
case.  When Bhagavan Ramana was with Mother Azhagamma, keeping one hand on her chest and
another on her head, and caused subsidence of all vasanas.  He lifed His hands only after mind and
prana merged in Heart.  In Cow Lakshmi's case, Bhagavan Ramana did not stay with her, till her
last breath.

When someone asked why that difference, Bhagavan Ramana replied:  Why should I?  She had no
vasanas left, even before her last breath.  Hence there was no need to stay till end.

There is one story in Arunachala Puranam.  There was one cactus-bush on the Hill.  It was waiting
for deliverence.  When Uma came to the Hill, for doing penance to get half the form of Annamalai, she accidentally trampled on the cactus bush.  The bush caught fire and got destroyed, with one huge
flame rising about in the sky and reaching the Hill, to convey its deliverence to Uma!

Arunachala Siva.     

13340


In the waking state, all my five senses are operating.  I see, smell, taste, hear and touch with
my sense organs.  The mind, body and senses are all active.

Suppose I go to sleep.  I am not getting deep sleep.  There is a dream.  In the dream, I see
Arunachala Hill, I smell fragrant flowers of the hillside, I taste nice Asramam food, I hear someone
explaining Sad Darsanam, I touch the books in the bookshop. In the dream, I am doing all these,
without my body and senses being there.  This is done by my mind.  This mind, which sees etc.,
without body and sense organs, is called Mind or Jiva or Suksuhuma Sarira and SUBTLE BODY.

In the deep sleep, the mind is also not there.  But there is the Witness.  This only makes me tell my
wife that I had a good sleep the previous night.  This is Karana Sarira or Causal Body.

Arunachala Siva.

13341
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 05:04:10 PM »
1.  7027: 


விடையா ருங்கொடியாய் வெறி
    யார்மலர்க் கொன்றையினாய்
படையார் வெண்மழுவா பர
    மாய பரம்பரனே
கடியார் பூம்பொழில்சூழ் திருக்
    கற்குடி மன்னிநின்ற
அடிகே ளெம்பெருமான் அடி
    யேனையும் அஞ்சலென்னே. (1)

Siov, who has a banner on which a Bull is drawn, who has adorned himself with KoṉRai flowers full of fragrance, who has a white battle-axe as a weapon, who is the pre-eminent Supreme God!
My Lord, my God who is permanently dwelling in Tiruk Karkudi. which is surrounded by gardens of
abundant fragrance!  Comfort me who is very low, by saying, "Do not fear."


Arunachala Siva.

13342
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 04:57:04 PM »
Verse 1: Mukamelam:

(Face Entire)


முகமெ லாங்கணீர் முத்தரும் பிடச்செங்கை முகழ்ப்ப
அகமெ லாங்குழைந் தானந்த மாகநல் லறிஞர்
இகமெ லாந்தவம் இழைக்கின்றார் என்செய்கோ ஏழை
சகமெ லாம்பெற நல்லருள் உதரமாச் சமைந்தோய். 1.


Face entire suffused with pearly tear drops,
Palms folded in adoration loving,
Heart in rapture melting -
Thus do men wise and good
Perform penance everywhere.
What shall I, so low, do?
Thou, who is the Source of Compassion
For all the world to be born?

(This One poem - short chapter is concluded.)

Arunachala Siva.

13343
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 04:13:46 PM »
Verse 2: Eduttha Deham:


நோயும் வெங்கலிப் பேயுந் தொடரநின்
      நூலிற் சொன்ன முறைஇய மாதிநான்
தோயும் வண்ணம் எனைக்காக்குங் காவலுந்
      தொழும்பு கொள்ளுஞ் சுவாமியு நீகண்டாய்
ஓயுஞ் சன்மம் இனியஞ்சல் அஞ்சலென்
      றுலகங்கண்டு தொழவோர் உருவிலே
தாயுந் தந்தையும் ஆனோய் சிரகிரித்
      தாயு மான தயாபர மூர்த்தியே. 2.


Thou know that
Thou art the God
That accepted me in Thy vassalage
And protected me from disease and dire misery,
That I might plunge deep unto the yogic way -
The way the books have laid down.

"Fear not, fear not,
This life will be the cycle's end" -
Thus saying Thou appeared
In one united form as Mother and Father,
For all the world to witness and adore.
Thou, the Compassionate Being,
Thayumanava of Sivagiri Hills!

(This two poem short work is completed.)

Arunachala Siva.

13344
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 04:07:49 PM »
Verse 1 of Eduttha Deham:

(Sivagiri Hills - Where Tayumanavar's Body is buried and a Siva Lingam is establshed, over
the Samadhi:) 


எடுத்த தேகம் பொருளாவி மூன்றும்நீ
      எனக்கொன் றில்லை எனமோன நன்னெறி
கொடுத்த போது கொடுத்ததன் றோபினுங்
      குளறி நானென்று கூத்தாட மாயையை
விடுத்த வாறுங்கண் ணீரொடு கம்பலை
      விலகு மாறுமென் வேட்கைப்ர வாகத்தைத்
தடுத்த வாறும் புகலாய் சிரகிரித்
      தாயுமான தயாபர மூர்த்தியே. 1.

Is it not true that I gave Thee
This body I incarnated,
My wealth and my life - all the three,
Without keeping anything for myself,
The day Thou gave me the path of Mouna?
Yet, why then Thou sent me the Maya
That made me dance in egoism
And blabber in ignorance?.
Why then Thou came to wipe my tears
And remove my sorrows?

Why Then Thou stopped
The flood of my desires?
Oh speak, pray speak
Thou, the Compassionate Being,
Thayumananava of Sivagiri Hills!


Arunachala Siva.

13345
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 03:38:13 PM »
Verse 3: Kadum Karaiyum:

(The Forest and the Plains.)


காகம் உறவு கலந்துண்ணக் கண்டீர் அகண்டா காரசிவ
போக மெனும்பே ரின்பவெள்ளம் பொங்கித்ததும்பிப் பூரணமாய்
ஏக வுருவாய்க் கிடக்குதையோ இன்புற் றிடநாம் இனிஎடுத்த
தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்குச் சேர வாருஞ் சகத்தீரே. 3.

Thou hath seen the crows
Feeding in united company.
Verily, verily
The surging flood of Heavenly Bliss
That is Cosmic Siva Bhoga*
Overflows in fullness of perfection
In stream undivided.
Let us, ere this body fall to ground,
Go and drink of it in rapturous desire.
Come, come together, ye men of the world.

(Siva Bhoga -Siva's mercy/enjoyment.)

Arunachala Siva.

(This three poem part is concluded)


Arunachala Siva.

13346
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 03:33:56 PM »
Verse 2:  Kadum  Karaium:

(The Forest and the Plains.)


சைவ சமய மேசமயஞ் சமயா தீதப் பழம்பொருளைக்
கைவந் திடவே மன்றுள்வெளி காட்டு மிந்தக் கருத்தைவிட்டுப்
பொய்வந் துழலுஞ் சமயநெறி புகுத வேண்டா முத்திதருந்
தெய்வ சபையைக் காண்பதற்குச் சேர வாருஞ் சகத்தீரே. 2.


Siva faith is the faith per se.
It shows the Reality of the Ancient Being beyond faiths
In the arena of spaces vast.
Abandoning this truth,
Seek not false faiths
And wobble not there.
Let us go and see the Holy Sabha*
That grants us liberation.
Come, come together, ye men of the world.


(*Sabha means the Golden Hall of Chidabaram, where Nataraja's image along with Sivakama Sundari,
is seen)

Arunachala Siva.

13347
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 03:28:37 PM »
Verse 1 of Kadum Karaiyum:

(Forest and Plains)காடுங் கரையும் மனக்குரங்கு கால்விட் டோட அதன்பிறகே
ஓடுந் தொழிலாற் பயனுளதோ ஒன்றாய்ப் பலவா யுயிர்க்குயிராய்
ஆடுங் கருணைப் பரஞ்சோதி அருளைப் பெறுதற் கன்புநிலை
தேடும் பருவம் இதுகண்டீர் சேர வாருஞ் சகத்தீரே. 1

What availes it to run after mind monkey
That races fast through plain and forest?
This indeed is the opportune time
To love and seek the Grace
Of the Pervasive Light of Compassionate Grace
That dances as the One, the many and the Life of life.
Come, come together, ye men of the world.

Arunachala Siva.

13348
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 02:13:36 PM »
Verse 10:  That Regretful State:


எவ்விடத்தும் பூரணமாம் எந்தைபிரான் தண்ணருளே
அவ்விடத்தே உன்னைநெஞ்சே ஆராயிற் கண்டிலனே
அவ்விடத்து மாயையிலே மாண்டனையோ அவ்விடமுஞ்
செவ்விடமே நீயுஞ் செனனமற்று வாழியவே. 10.


Perfect everywhere
Is my Father's Compassionate Grace.
But there thou art not,
When I close look for thee, oh heart!
Did thou die in the Maya there?
Well, if it be so, that, too, is a place proper.
Thou will live with no more birth to be.


Arunachala Siva.

13349
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 02:11:39 PM »
Verse 9: That Regretful State:


அருளேயோ ராலயமா ஆனந்த மாயிருந்த
பொருளோடு யானிருக்கப் போயொளித்த நெஞ்சேநீ
மருள்தீர் முயற்கோடோ வான்மலரோ பேய்த்தேரோ
இருள்தீர நீயுறைந்த தெவ்விடமோ காணேனே. 9.


Oh heart!
Where did thou go and hide thyself,
Leaving me to temple in Grace
And be in Bliss with the Substance?
Is it in the horns of the hare?
In the lotus of the sky?
In the mirage of the desert -
Where art thou now, darkness devoid?
I see thee not.


Arunachala Siva.

13350
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 03, 2015, 02:09:01 PM »
Verse 8:  That Regretful State:

இன்பமய மாயுலக மெல்லாம் பிழைப்பதற்குன்
அன்புநிலை என்பார் அதுவும்நினை யன்றியுண்டோ
உன்புலத்தை ஓரின்அருட் கொப்பாவாய் நெஞ்சேநீ
தென்புலத்தா ரோடிருந்து செய்பூசை கொண்டருளே. 8.

For all the world to be redeemed
And to attain Bliss forever,
Love is the abiding source, they say.
Even that, is it without Thee?
In sooth, thy land is unto the land of Grace.
Oh heart, be thou seated in the company of ancestral gods
And receive worship, pray!


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 [890] 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 ... 2948