Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 [889] 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 ... 2906
13321
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:55:41 PM »
Verse 9 of Tayumanavar: -Ponnai Madahrai.

என்றும் உன்னை இதய வெளிக்குளே
துன்ற வைத்தன னேஅருட் சோதிநீ
நின்ற தன்மை நிலைக்கென்னை நேர்மையாம்
நன்று தீதற வைத்த நடுவதே. 9.Oh! Light of Grace!
Ever in the expanse of my heart
I placed Thou constant.
And as Thou stood there,
Thou made me pure
Beyond good and bad.
Thou that is so just!

Arunachala Siva.13322
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:44:25 PM »
Verse 8 of Ponnai Madharai -Tayumanavar:


கையும் மெய்யுங் கருத்துக் கிசையவே
ஐய தந்ததற் கையம் இனியுண்டோ
பொய்ய னேன்சிந்தைப் பொய்கெடப் பூரண
மெய்ய தாம்இன்பம் என்று விளைவதே. 8.

To the full gratification of mind and body
Thou did give me, my Lord!
Is there any doubt about it still?
But when is it to be
That I receive the Perfect Bliss True
So this liar's mind will destroyed be?

Arunachla Siva.

13323
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:41:28 PM »
Verse 7 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:சொல்லை யுன்னித் துடித்த தலால் அருள்
எல்லை யுன்னி எனையங்கு வைத்திலேன்
வல்லை நீ என்னை வாவென் றிடாவிடின்
கல்லை யாமிக் கருமி நடக்கையே. 7.

Except that I strove to indulge in speech,
I did not seek to reach the frontiers of Grace
And place myself there.
Thou, who art the Almighty,
If Thou do not say ''come,''
False will become the life of this miser.

Arunachala Siva.13324
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:38:49 PM »
Verse 6 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


நிற்கும் நன்னிலை நிற்கப்பெற் றார்அருள்
வர்க்க மன்றி மனிதரன் றேஐயா
துர்க்கு ணக்கடற் சோங்கன்ன பாவியேற்
கெற்கு ணங்கண் டென்பெயர் சொல்வதே. 6.

Except them of abiding virtue
That have received the blessings of the holy,
The rest are not of human species.
To this sinner,
Who is the veritable freight boat
On the sea of evil,
What name and what qualities can ascribed be?

Arunachala Siva.


13325
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:35:03 PM »
Verse 5 of Ponnai Madharai -  Tayumanavar:காணுங் கண்ணிற் கலந்தகண் ணேயுனைச்
சேணும் பாருந் திரிபவர் காண்பரோ
ஆணும் பெண்ணும் அதுவெனும் பான்மையும்
பூணுங் கோலம் பொருந்தியுள் நிற்கவே. 5.


Thou, the Light Precious
That is the Light of my eyes!
Will they who wander over heaven and earth
Ever see Thee?
When Thou who in splendor stands
As He, She and It,
Will within me in accord stand?


Arunachala Siva.

13326
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:31:39 PM »
Verse 4 of Tayumanaar -
Ponnai Madharai.


கோல மின்றிக் குணமின்றி நின்னருள்
சீல மின்றிச் சிறியன் பிழைப்பனோ
ஆல முண்டும் அமிர்துரு வாய்வந்த
கால மெந்தை கதிநிலை காண்பதே. 4.


With neither outward form, comely,
Nor inward Grace,
Nor chastened worship,
Will I, so insignificant, be ever saved?
Thou swallowed poison,
Yet Thou came in ambrosia form.
In that may be seen my Father
As the Redeemer unfailing!

Arunachala Siva.


13327
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:29:09 PM »
Verse 3 of Ponnai Madhrarai  - Tayumanavar:


ஆவி யேயுனை யானறி வாய்நின்று
சேவி யேன்களச் சிந்தை திறைகொடேன்
பாவி யேனுளப் பான்மையைக் கண்டுநீ
கூவி யாளெனை யாட்கொண்ட கோலமே. 3.

Oh! Thou, my life!
I do not adore Thee in wisdom.
I do not sacrifice my thoughts to Thee.
Knowing well the state of mine
Thou beckoned to me aloud
And made me Thy vassal.
What splendor is this of Thine!

Arunachala Siva.

13328
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:26:05 PM »
Verse 2 of Ponnai Madharai -Tayumanavar:


தன்ன தென்றுரை சாற்று வனவெலாம்
நின்ன தென்றனை நின்னிடத் தேதந்தேன்
இன்னம் என்னை யிடருறக் கூட்டினால்
பின்னை யுய்கிலன் பேதையன் ஆவியே. 2.


All that I held as my own
Thou claimed as Thine.
And so, I gave them all to Thee.
If even after that,
If Thou throw me in distress,
Then my life will no more saved be.

Arunachaa Siva.

13329
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 20, 2015, 12:21:02 PM »
Ponnai Madhrai - Tayumanavar-Composition 18.
(Of Gold and Woman) 


Verse 1:Ponnai Madharai;


பொன்னை மாதரைப் பூமியை நாடிடேன்
என்னை நாடிய என்னுயிர் நாதனே
உன்னை நாடுவன் உன்னருள் தூவெளி
தன்னை நாடுவன் தன்னந் தனியனே. 1.


Neither gold nor woman nor land will I seek.
Oh! My Lord of life that sought me,
Thee will I seek.
Thine Expanse Vast of Grace will I seek -
All, all alone.

Arunachala Siva.

13330
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2015, 11:09:19 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiruj Naukkarasar,
on Siva and Uma of Tirumazhapadi.

Padgam 6.040:


அலையடுத்த பெருங்கடல்நஞ் சமுதா வுண்டு
    அமரர்கள்தந் தலைகாத்த ஐயர் செம்பொன்
சிலையெடுத்து மாநாகம் நெருப்புக் கோத்துத்
    திரிபுரங்கள் தீயிட்ட செல்வர் போலும்
நிலையடுத்த பசும்பொன்னால் முத்தால் நீண்ட
    நிரைவயிரப் பலகையாற் குவையார்த் துற்ற
மலையடுத்த மழபாடி வயிரத் தூணே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. (1)


He is the great One who quaffed as nectar the poison Of the billowy sea and saved the lives of the
celestial beings;  He is the opulent One who shot the arrow of Agni from His bow Mount Meru wrought
of ruddy gold --,that had for its string the many-headed serpent, and gutted with fire the triple towns;
it is thus,  even thus, I cry and cry in melting love: ``O hill-like Diamond-pillar Of Mazhapaadi wrought of plentiful, ever-during and ever-fresh gold, pearls and planks of blazing brilliance!

Arunachala Siva.

13331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2015, 11:03:20 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tirumazhapadi.

Padigam 6.039:

நீறேறு திருமேனி யுடையான் கண்டாய்
    நெற்றிமே லொற்றைக்கண் நிறைந்தான் கண்டாய்
கூறாக உமைபாகங் கொண்டான் கண்டாய்
    கொடியவிட முண்டிருண்ட கண்டன் கண்டாய்
ஏறேறி யெங்குந் திரிவான் கண்டாய்
    ஏழுலகும் ஏழ்மலையு மானான் கண்டாய்
மாறானார் தம்அரணம் அட்டான் கண்டாய்
    மழபாடி மன்னு மணாளன் றானே. (1)


Behold Him!   the One whose divine body is bedaubed with holy ash;
He sports an eye in His forehead; Behold Him!
the One concorporate with Uma; His throat is dark with the cruel venom that He ate;
Behold Him!  Roam everywhere no His Bull!
He became The seven seas and the seven mountains;
Behold Him! the One that burnt the fortresses of the foes!
He is the Lordly once of Mazhapaadi.

Arunachala Siva.

13332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2015, 10:58:16 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of TiruvaiyaRu.

Padigam 6.038:


ஓசை யொலியெலா மானாய் நீயே
    உலகுக் கொருவனாய் நின்றாய் நீயே
வாச மலரெலா மானாய் நீயே
    மலையான் மருகனாய் நின்றாய் நீயே
பேசப் பெரிதும் இனியாய் நீயே
    பிரானாய் அடியென்மேல் வைத்தாய் நீயே
தேச விளக்கெலா மானாய் நீயே
    திருவையா றகலாத செம்பொற் சோதீ.  (1)


You are indeed sonance and sound;  You abide as the peerless One in the cosmos;
You are indeed all the odoriferous blossoms; You are the son-in-law of the Mountain, Himavan;
You are exceedingly sweet to speak about; As Lord-God,  You placed Your Foot on me;
You are indeed all lights;  You are the ruddy and  Flame that parts not from

Arunachala Siva.

13333
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2015, 10:47:00 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma in the temple of TiruvaiyaRu.

Padigam 6.037: 
 

ஆரார் திரிபுரங்கள் நீறா நோக்கும்
    அனலாடி ஆரமுதே யென்றேன் நானே
கூரார் மழுவாட் படையொன் றேந்திக்
    குறட்பூதப் பல்படையா யென்றேன் நானே
பேரா யிரமுடையா யென்றேன் நானே
    பிறைசூடும் பிஞ்ஞகனே யென்றேன் நானே
ஆரா அமுதேயென் ஐயா றன்னே
    யென்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. (1)


I hailed Him thus: ``O Bather in fire who by Your look reduced to cinders the triple hostile towns,
O Nectar!  Even thus I hailed Him: ``O Lord of the bhoota-Hosts!
Who wields a sharp and bright pick axe!'
`` Again I hailed Him thus: ``O One whose names are legion!
O wearer of the serpents, that wears a crescent moon, O insatiable nectar,
O Lord of TiruvaiyaRu.'  It is thus, even thus, I hailed Him, crying and melting.


Arunachala Siva.

13334
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2015, 10:24:03 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, in  Tiruppazanam.

Padigam 6.036:

அலையார் கடல்நஞ்ச முண்டார் தாமே
    அமரர்களுக் கருள்செய்யும் ஆதி தாமே
கொலையாய கூற்ற முதைத்தார் தாமே
    கொல்வேங்கைத் தோலொன் றசைத்தார் தாமே
சிலையால் புரமூன் றெரித்தார் தாமே
    தீநோய் களைந்தென்னை யாண்டார் தாமே
பலிதேர்ந் தழகாய பண்பர் தாமே
    பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.  (1)

He is the eater of the poison bred by the billowy main; He is the dancer that graces the celestial beings.
He kicked the murderous Yama;  He is clad in the skin of the killer-tiger;
with His mountain-bow He burnt The triple towns; He cured me of the evil malady and rules me;
beauteously does He go about, abegging;
He is our Lord of Tiruppazhanam town.

Arunachala Siva.

13335
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 20, 2015, 10:17:14 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukakrasar,
on Siva and Uma, on Tiruvenkadu.

Padigam 6.035:


தூண்டு சுடர்மேனித் தூநீ றாடிச்
    சூலங்கை யேந்தியோர் சுழல்வாய் நாகம்
பூண்டு பொறியரவங் காதிற் பெய்து
    பொற்சடைக ளவைதாழப் புரிவெண் ணூலர்
நீண்டு கிடந்திலங்கு திங்கள் சூடி
    நெடுந்தெருவே வந்தெனது நெஞ்சங் கொண்டார்
வேண்டு நடைநடக்கும் வெள்ளே றேறி
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.  (1)

Bedaubing His glowing and bright body with the holy ash,  holding in His hand a trident,
wearing a serpent that for ever thrusts and twists its tongue, bedecking His ear-lobe with
a speckled snake, wearing a lovely and long extending crescent moon;  whilst His golden,
matted strands of hair dangling sway,  He of the white, sacred thread came through the long street,
made a conquest of my heart and rode on the white Bull that walks As He wills;
He is the supremely different One that presides over Venkadu.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 [889] 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 ... 2906