Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 [889] 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 ... 3114
13321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2015, 08:23:43 AM »
127.எனமொழிந்து மற்றிதனுக்
   கினியிதுவே செயல்இவ்ஆன்
மனமழியுந் துயரகற்ற
   மாட்டாதேன் வருந்துமிது
தனதுறுபே ரிடர்யானுந்
   தாங்குவதே கருமமென
அனகன்அரும் பொருள்துணிந்தான்
   அமைச்சருமஞ் சினரகன்றார்.


Having spoken thus, he added: "This indeed is that
Which suits the deed; I canst not cure the distress
Of this cow whose mind is being eaten away by grief;
It is but meet that I suffer too in a similar way."
Thus resolved the blameless sovereign; his ministers
Were struck with fear, and away they moved.   


Arunachala Siva.

13322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2015, 08:21:25 AM »
126.


போற்றிசைத்துப் புரந்தரன்மா
   லயன்முதலோர் புகழ்ந்திறைஞ்ச
வீற்றிருந்த பெருமானார்
   மேவியுறை திருவாரூர்த்
தோற்றமுடை உயிர்கொன்றான்
    ஆதலினால் துணிபொருள்தான்
ஆற்றவுமற் றவற்கொல்லும்
    அதுவேயா மெனநினைமின்.


"He killed a being that took birth in Tiruvaroor
Where abides peerlessly enshrined the Lord-God,
Hailed gloriously by Indra, Vishnu, Brahma and others;
So, death is the punishment meet for him;
Know this to be my well-considered verdict irrevocable."

Arunachala Siva.

13323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2015, 08:12:22 AM »
125.


 அவ்வுரையில் வருநெறிகள்
   அவைநிற்க அறநெறியின்
செவ்வியவுண் மைத்திறநீர்
   சிந்தைசெயா துரைக்கின்றீர்
எவ்வுலகில் எப்பெற்றம்
    இப்பெற்றித் தாமிடரால்
வெவ்வுயிர்த்துக் கதறிமணி
    யெறிந்துவிழுந் ததுவிளம்பீர்."Let your exposition of law be, what it is;
You speak, not knowing the truth of the great nature
Of righteousness; now pray, answer me:
In which country, did ever a cow,
Besieged by such grief, come distressed,
Heaving deep sighs of agony, to the bell-tower,
And tolled the bell, and down on earth undone"

Arunachala Siva.

13324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2015, 08:10:14 AM »
124.அவ்வண்ணந் தொழுதுரைத்த
   அமைச்சர்களை முகம்நோக்கி
மெய்வண்ணந் தெரிந்துணர்ந்த
   மனுவென்னும் விறல்வேந்தன்
இவ்வண்ணம் பழுதுரைத்தீர்
   என்றெரியி னிடைத்தோய்ந்த
செவ்வண்ணக் கமலம்போல்
    முகம்புலர்ந்து செயிர்த்துரைப்பான்.


Hearing the minister who bowing spoke to him,
Manu the heroic king, the knower, in sooth, or Truth,
Said: "You words are fraught with flaw."
His face turned ruddy as a red-lotus on fire,
And he spake these words in soaring wrath:   

Arunachala Siva.

13325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2015, 08:08:26 AM »
123.என்றரசன் இகழ்ந்துரைப்ப
   எதிர்நின்ற மதியமைச்சர்
நின்றநெறி உலகின்கண்
   இதுபோல்முன் நிகழ்ந்ததால்
பொன்றுவித்தன் மரபன்று
   மறைமொழிந்த அறம்புரிதல்
தொன்றுதொடு நெறியன்றோ
    தொல்நிலங்கா வலஎன்றார்.

When the king thus spake in contempt, to his ministers,
The wise ones said: "Protector of hoary earth!
What we expressed is founded on precedents;
It will not be in keeping with the righteous tradition
To kill the prince; is not performance of expiation
As ordained by the Vedas, the honored hoary way?"

Arunachala Siva.

13326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2015, 08:06:15 AM »
122. என்மகன்செய் பாதகத்துக்
   கிருந்தவங்கள் செயஇசைந்தே
அன்னியனோர் உயிர்கொன்றால்
   அவனைக்கொல் வேனானால்
தொன்மனுநூற் றொடைமனுவால்
   துடைப்புண்ட தெனும்வார்த்தை
மன்னுலகில் பெறமொழிந்தீர்
   மந்திரிகள் வழக்கென்றான்.


"If I resort to expiation for the grave sin
By my son committed, and punish another with death
When he does away with a life, will not words of blame
Proclaiming the destruction of Manu's hoary code
By one who comes in his very line, cling to me?
O ye ministers that will have me stigmatized,
Strange indeed is your sense of law and justice!"


Arunachala Siva.

13327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2015, 08:04:10 AM »
121.


மாநிலங்கா வலனாவான்
    மன்னுயிர்காக் குங்காலைத்
தானதனுக் கிடையூறு
   தன்னால்தன் பரிசனத்தால்
ஊனமிகு பகைத்திறத்தால்
   கள்வரால் உயிர்தம்மால்
ஆனபயம் ஐந்துந்தீர்த்
   தறங்காப்பா னல்லனோ.


"Is not the ruler of a realm that guards its lives
Duty-bound to rid his subjects
Of hindrance-breeding fear five-fold
Stemming from himself, his men in power,
Harmful hostility of foes, thieves and wild animals,
And thus protect Dharma?"   

Arunachala Siva.

13328
Verse 12 of Tiru Em Pavai:


ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்தாடுந்
    தீர்த்தன்நற் றில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன்இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
    காத்தும் படைத்தம் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
    ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
    ஏத்தி இருஞ்சுனைநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய். 

He is the holy ford where we can bathe in joy and get rid Of our fettering embodiment.
He is the God that dances In the Hall of Gnosis at beautiful Thillai,
holding fire In His hand.
He is the God who evolves,
fosters and resolves The heaven,
the earth and all of us,
as if it were a play.
Let us hymn His glory and bathe in the flowery pool
The while chafers circle and bombinate over our jeweled tresses,
Our bangles tinkle and our fastened girdles And ornaments sway and jingle.
Lo,
may you hail The auric feet of the Lord and plunge in the great Spring,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

13329
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 29, 2015, 06:39:28 AM »
Dr. Karamchandani, the Parsi doctor who attended to Bhagavan during His last days.
He says the tears of sorrow come about on the lower portion of the eyes.  The tears of bliss
come about on the edge of the eyes.  On the last evening Mrs. Karamchandani gave a glass
of orange juice to Bhagavan.  She had come all the way from Vellore to see Bhagavan and submit
this glass of orange juice.  She had darshan and Bhagavan took the juice without bothering about
restrictions on food and drink etc.,  Immediately, the milling crowd outside began chanting
Arunachala Siva, Arunachala Siva and the sound rented the air in the Asramam. 
Karamachandanis saw Bhagavan being extremely happy about the approaching time and He shed
tears!  The doctor says that the tears came from the edge of the eyes!

Arunachala Siva. 

13330
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: December 28, 2015, 02:54:51 PM »
Now let us look a little more closely at the contribution of the third disciple, Hastamalaka, to our
understanding of the basic concepts of Advaita.  The residents of his village Sribali were noted for
their strict adherence to the principles of dharma.  Among the villagers was one Prabhakara, who was
much concerned about the strange behavior of his son. When the Acharya reached the village, Prabhakara
went to him along with his 13 year old son.  After prostrating himself before the compassionate Acharya,
Prabhakara explained his problem to him. He said that his son, mute from childhood, showed no
likes or dislikes and remained totally inactive. He requested the Acharya to see the child and find out
the cause of his utter indifference to his surroundings.   The boy also fell at the feet of Acharya along
with his father, still continued in that position.  The Acharya picked him up and asked:  'Who are you?
Where are you from and whence are you headed?'

The boy's profound response to this seemingly casual inquiry startled everyone present.  The young
teenager, who appeared  to incapable of speech, now spoke lucidly and eloquently in a series of
fourteen beautiful poems. Here are a few significant ones among those:

contd.,

Arunachala Siva.                 

13331
General Discussion / Bhagavan is everywhere.
« on: December 28, 2015, 11:41:50 AM »
(This is the editorial of Mountain Path, Oct-Dec.2015:)


*

The most wonderful consequence that comes from being aware of Bhagavan's presence is the realization
that He is accessible everywhere.  As we go through life like a trapeze artists at the whim of fate
it is reassuring to know that the safety net is always there to catch us if we fall. How else one can
explain the unmistakable experience of Bhagavan's Grace, regardless of wherever we may be in the
world?  Such incidents are so common, be it in the waking state or the dream world, that it no longer
surprises us but confirms His omnipresence.  The implication is that there are no barriers in time and
space to what we call the presence of Bhagvavan. That presence is ever available like the very air we
breathe.

There is an interesting discussion about Bhagavan's pervasiveness which gives us some idea of how
may boost the frequency of these surprising epiphanies:

contd.,


Arunachala Siva.         

13332
General Discussion / Re: Bhagavan, Now and to Come
« on: December 28, 2015, 11:26:25 AM »
Our existence is full of second thoughts, third thoughts ad infinitum.  There is no such thing as mentally
standing still.  Most of our ideas and thoughts have only transient value. Bhagavan gave us some powerful
thoughts that went straight to the heart of our predicament.  These insights are like bija mantras.  They
stick in our mind and evolve.  Our task is to allow them to alter and purify our thought patterns. To take
us beyond habit, assumptions and ignorance.

When God promised a supplicant that he would win the lottery, the man was grateful and happy, until
the numbers were drawn and he had not won.  The man complained to God who answered that the
man had not even bought a lottery ticket.  In order to win one must at least take the trouble to buy
a ticket.  For us to merge with Bhagavan we must take the first crucial step. As Bhagavan has said,
once that is done, he can take those nine steps towards us.  The first single step calls for dedication,
tears, toil, and songs of love.  The rest is out of our hands.

completed.

Arunachala Siva.     

13333
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: December 28, 2015, 11:16:21 AM »
The fourth disciple, named Giri, joined the Acharya at Sringeri.  He was so devoted to his Guru that
he would anticipate in advance whatever the Acharya needed.  He found immense satisfaction in
serving the Acharya.  One day, before beginning his discourse, the Acharya noticed that Giri was
missing and waited for his arrival.  The other disciples did not like the Acharya waiting for Giri whom
they consider their intellectual inferior.  The Acharya wanted to quell the pride of these disciples.
When Giri returned, the Acharya bestowed instant knowledge and spiritual powers on him.  Giri
thereupon composed a profound hymn in the meter called Totaka, distilling the essence of Vedanta.
He thus came to be known as Totakacharya. It is believed that these four principal disciples -
Padmapada, Suresvara, Hastamalaka and Totaka symbolized the four Vedas or the four eternal
values dharma, artha, kama, and moksha.

contd.,

Arunachala Siva.   

13334
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 28, 2015, 11:07:46 AM »
Accepting that Sat and Chit are identical, how can we arrive at the conclusion that the entity so indicated
is also bliss?

If Sat is accepted as non dual, its blissful nature is also included in it.  Ananda is always full.  In what is
small, there is no fullness.  Fullness is understandable only in non dual Sat.  In duality there can be
no fullness.

contd.,

Arunachala Siva. 

13335
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 28, 2015, 11:04:52 AM »
The non duality of the Atman has been established by you on the authority of Vedic passages.
Can you show that this can be established by reasoning also?

The following is the answer according to reasoning.  Is Sat self revealing? Or is it being revealed
by the light of any other thing?  If it is self revealing, Sat will itself be Chit or Consciousness.
If on other hand, it is said that Sat is revealed by the light of something else, that other shining
substance will be synonymous with Sat.  If it is said it is a 'different aspect'  of Sat, then that aspect
will be a non existent fiction like the horns of a hare. For there is no difference between Sat and
this falsely assumed 'aspect'.  Being non existent, it cannot reveal Sat.  If you say that this 'aspect'
is entirely different from Sat, you have to doubt whether this 'aspect', being different from Sat,
can reveal itself or not, or requires the help of another enlightening factor.

If you answer that it reveals itself, then that supposed 'aspect'  must be the same as Chit or Consciousness
itself and not different from it.  If the second alternative (i.e. this 'aspect' is different) is preferred,
the earlier doubt will again remain.  So by introducing a different factor from Sat to reveal Sat, numerous
logical fallacies will result.  There are Atmasraya-dosha, Anyonyasraya-dosha, Chakrapatti-dosha,
and Anavastha-dosha.  So we have to conclude that Sat is self revealing.  What is self revealing
is identical with Sat.  They are not different. So Sat is Chit and Chit is Sat.  The Vedas do not mention
any existence other than Sat.

contd.,

Arunachala Siva.               

Pages: 1 ... 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 [889] 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 ... 3114