Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 [888] 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 ... 3111
13306
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2015, 08:15:20 AM »
111.


வந்தஇப் பழியை மாற்றும்
   வகையினை மறைநூல் வாய்மை
அந்தணர் விதித்த ஆற்றால்
   ஆற்றுவ தறமே யாகில்
எந்தைஈ தறியா முன்னம்
    இயற்றுவ னென்று மைந்தன்
சிந்தைவெந் துயரந் தீர்ப்பான்
   திருமறை யவர்முன் சென்றான்.

If expiation of the sin that had come into being,
By the means prescribed by the Brahmins well-versed
In the Vedas, would be righteous and proper,
I would do it even ere my father comes to know of this.?
To cure himself of the sin he approached the Brahmins.   

Arunachala Siva.


13307
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 28, 2015, 07:00:07 AM »There is a small town called Suruttapalli, near Kanchipuram. There is a Siva temple there.  Here
Siva is in a different form, which is rare.  Here He is lying like Mahavishnu, on the laps of Uma. 
The Puranic story goes that after consuming halahala poison, Siva became tired and was resting,
keeping his head on the laps of Uma.  This Siva temple also follows some different procedure. 
They place shadari [paduka] on your head and give you only spoons of water.  No vibhuti.  No
breaking of coconuts.

This Siva temple was renovated some years back, by Kanchi Kamakoti Math.  When Kanchi Sri Chandrasekhara went to that temple, he composed a Sanskrit verse:  "O Father! Please take rest.
You have done something which even Vishnu could not do.  You have driven out the fears of devas
about the poison.  Please wake up early and bless us all."

Arunachala Siva.

13308
General Discussion / Re: Bhagavan, Now and to Come
« on: December 27, 2015, 04:35:47 PM »
This process could just easily happen at the Samadhi of Sri Ramana Maharshi which radiates  a  glow
towards which we spontaneously gravitate.  It could also happen in a dream.  It could be a sentence
in a book that stops us in our tracks or a photograph of Bhagavan.  The moment we just know something
happened and we are never the same.  As long as the history of Bhagavan in whatever shape or form has
the capacity to transform us, it is legitimate.

Bhagavan did not encourage the belief in miracles nor the use of paranormal powers. He did not perform
miracles yet difficulties were resolved as if by coincidence.  We see today in our own relationship with
Bhagavan that with a sincere heart, problems seem to disappear or become irrelevant albeit with no
apparent outside intervention.  Bhagavan called it 'automatic divine action' and took no credit for its
activity.  Bhagavan's life was a demonstration of this principle and if there are lessons for us to learn
from it, it is this:  develop a relation with our guru and allow his grace to guide us.  This is the miracle.

contd.,

Arunachala Siva.       

13309
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 27, 2015, 02:17:57 PM »
Thus each sleep cycle lasts for 90 to 100 minutes and one may have four or five cycles in a night's
sleep. The amount of time one spends in each stage of sleep changes as the night progresses.
For example, most deep sleep occurs in the first half of the night.  Later in the night, your REM
sleep stages become longer, alternating with Stage 2 light sleep.  However much one may sleep,
the deep sleep in the sleep cycle offers benefits to the sleeper.

However, deep sleep and REM sleep are particularly important.  A normal adult spends approximately
50% of total sleep time in Stage 2 light sleep, 20% in REM sleep, and 30% in the remaining stages,
including deep sleep.  Deep sleep is a time when the body repairs itself and builds up energy for the
day ahead.  It plays a major role in maintaining your health, stimulating growth and development,
repairing muscles and tissues, and boosting your immune system.  In order to wake up energized
and refreshed, getting quality deep sleep is essential.  Just as deep sleep renews the body, REM sleep
renews the mind by playing a key role in learning and memory.  As we age, we experience changes in
sleeping patterns, but our total sleep needs the same. 

Having thus understood the importance and mechanism of sleep, we should try to develop healthy
sleeping habits so as to enjoy good health and happiness.

concluded.

Arunachala Siva.     

13310
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: December 27, 2015, 02:04:08 PM »
Suresvara, as he later came to be known, was chosen by the Acharya as the person qualified to interpret
aspects of his teachings through a Vartika or exegetical work.  "A Vartikam is defined as the work which
clearly explains what has been said, what has been left unsaid and what has been ill said." 

Among the other works of that Suresvara composed, Naiskarmya Siddhi is noted for its comprehensiveness,
precision and clarity and a supplement to Upanishadic teachings.  The Acharya appreciated the commitment
of Suresvara to Vedanta and also entrusted him wit the work of writing commentaries on Brihadaranyaka
and Taittiriya Upanishads.

Then there was a third disciple, a young boy by the name of Hastamalaka, whom the Acharya met
while returning from Mookambika, a small village called Sribali. It seemed that the young boy was
looking for the arrival of the Acharya at his village and, having introduced himself, got the rare honor
of accompanying Acharya as his disciple.

contd.,

Arunachala Siva.         

13311
I and my wife watched the abhishekam. alankaram, and arti for Ramaneswara Mahalingam, in
gururamana net.  It was nice to see the function from the computer. The entire function was
telecast and it was a delightful experience. The birthday function was watched from computer.
It is the 136th Jayanti for Sri Bhagavan.

The flower arrangements were quite nice to watch.


Arunachala Siva.   

13312
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 27, 2015, 09:58:56 AM »
How can one ascertain with certainty that this is the object of this repetition by the Sruti?

There are six signs (Lingas) like introduction, (Upakarma), conclusion (Upasamhara), etc.,  which
show that the object of the Sruti is to establish the inseparable non duality (Akhandartha) of Atman.

Arunachala Siva. 

13313
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 27, 2015, 09:54:57 AM »
continues...

In this world there are some controversalists who argue thus:  'Existentiality is the nature of the
Atman.  But consciousness and blissfulness are attributes of the Atman. So the Atman cannot
be described as Sat Chit Ananda.'  Such a wrong implication must be overcome by describing
the Atman repeatedly and specifcally as Sat Chit Ananda.'


Arunachala Siva.

13314
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 27, 2015, 09:48:34 AM »
If it is so, why is it that the Upanishads speak repeatedly and one after the other that the Atman is
Sat, the Atman is Chit, and the Atman is Ananda?  If it is described even once, one can understand
the nature of the Atman.  Why then this repetition?

I shall give in brief why the Upanishads resort to this repetition which you think is unnecessary.
On account of ignorance are superimposed the existentiality of the Atman on the world of perception,
the conscious nature of the Atman on the world of perception, the conscious nature of the Atman on
inert things like buddhi and the blissfulness of the Atman on one's relatives like wife and children.
Contrarily the ignorant person superimposes on the Atman the falseness of the world of perception,the
inertness of buddhi and such other categories and the misery inflicting nature of relatives like wife and son.
As a consequence of this mutual superimposition ignorant persons are deluded that the world of perception
is real, the buddhi and such categories are conscious and that misery inflicting relatives like wife and sons
are bliss giving.  The result of this mutual superimposition is that the ignorant person is agitated,
thinking, " I am subject to death, I am ignorant, I am a subject to misery."  To efface once for all this
delusion causing ignorance, declares repeatedly, 'O Jivas, you are of the nature of Sat Chit Ananda.'

The Atman is by nature real (that is, not false), is subject to misery).  This is said positively and negatively
time and again only to efface once for all all the infatuation caused by ignorance. It is not meant, as you
doubt, to show that Sat, Chit and Ananda of the Atman are separate.

contd.,

Arunachala Siva.                                   

13315
Verse 10:

Tiruvembavai:


பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
    போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்
    வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்
    கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆருற்றார் ஆரயலார்
    ஏதவனைப் பாடும் பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.Far beyond the seven nether worlds are His ineffable Flower-feet !
His flower-studded crown is the very Peak of all Scriptures !
He is concorporate with His Consort !
His sacred form is not one only.
He is the Genesis Of the Vedas.
He is but hailed by heaven and earth inadequately.
Lo,
His servitors are legion.
O ye flawless clan Of hierodules attached to the shrine of Siva !
What indeed Is His polis?

Arunachala Siva.
What is His name?
Who are His kin?
Who are Strangers unto Him?
How may He be sung,
Empaavaai !

13316
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:42:11 AM »
110:


அலறுபேர் ஆவை நோக்கி
   ஆருயிர் பதைத்துச் சோரும்
நிலமிசைக் கன்றை நோக்கி
   நெடிதுயிர்த் திரங்கி நிற்கும்
மலர்தலை உலகங் காக்கும்
    மனுவெனும் எங்கோ மானுக்கு
உலகில்இப் பழிவந் தெய்தப்
   பிறந்தவா வொருவ னென்பான்.Looking at the great cow that cried in agony,
He too trembled and his life seemed to ebb away;
He stared contrite for long at the calf, and gasped
For breath; he then gave vent to his feeling thus:
Unto Manu, the protector of this wide earth -- my sovereign --,
I am born as son alas, to involve him in this sin.?   

Arunachala Siva.


 

13317
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:40:03 AM »
109:
மற்றது கண்டு மைந்தன்
   வந்ததிங் கபாயம் என்று
சொற்றடு மாறி நெஞ்சில்
    துயருழந் தறிவ ழிந்து
பெற்றமுங் கன்றும் இன்றென்
   உணர்வெனும் பெருமை மாளச்
செற்றஎன் செய்கேன் என்று
   தேரினின் றிழிந்து வீழ்ந்தான்.


The prince eyed this and cried: ?Woe is me!?
His words became incoherent; sore was his heart
As he stood utterly bewildered; he cried aloud:
?The cow and its calf have this day, undone
My glorious life! O poor helpless me!?
Down he tumbled from the car and fell on earth.

Arunachala Siva.

13318
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:36:52 AM »
108:

 அம்புனிற் றாவின் கன்றோர்
   அபாயத்தின் ஊடு போகிச்
செம்பொனின் தேர்க்கால் மீது
    விசையினாற் செல்லப் பட்டங்
கும்பரி னடையக் கண்டங்
   குருகுதா யலமந் தோடி
வெம்பிடும் அலறும் சோரும்
    மெய்ந்நடுக் குற்று வீழும்.The tender calf leaped across dangerously
And run over by the powerful wheel of the golden car
Breathed its last; this witnessing, its mother
Wilted, cried aloud, trembled and fell down on earth.


Arunachala Siva.

13319
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:34:29 AM »
107:


தனிப்பெருந் தருமம் தானோர்
   தயாவின்றித் தானை மன்னன்
பனிப்பில்சிந் தையினில் உண்மைப்
   பான்மைசோ தித்தால் என்ன
மனித்தர் தன் வரவு காணா 
   வண்ணமோர் வண்ணம் நல்ஆன்
புனிற்றிளங் கன்று துள்ளிப்
   போந்ததம் மறுகி னூடே.


Like the merciless coming down
Of the peerless God of Dharma
To put to the test the unwavering mind
Of the king ever-poised in truth, invisible to mortal eyes,
Though many were there surrounding the prince,
A cow?s calf, young and beauteous, darted into the street.

Arunachala Siva.


13320
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:32:09 AM »
106:


பரசுவந் தியர்முன் சூதர் 
   மாகதர் ஒருபால் பாங்கர்
விரைநறுங் குழலார் சிந்தும்
   வெள்வளை ஒருபால் மிக்க
முரசொடு சங்கம் ஆர்ப்ப
   முழங்கொலி ஒருபால் வென்றி
அரசிளங் குமரன் போதும்
   அணிமணி மாட வீதி.


The minstrels followed singing eulogies, on one side,
Sootas and Magatas on another;
Melting in love, chank-bangled lasses moved on another;
Drummers and blowers of shells, on yet another;
Thus the victorious prince moved through the street
That dazzled beauteous with gems and jewels.   


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 [888] 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 ... 3111