Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 [888] 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 ... 2972
13306
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 09:38:45 AM »
Verse 141 of Paraparak KaNNi:


ஆடுவதும் பாடுவதும் ஆனந்த மாகிநின்னைத்
தேடுவதும் நின்னடியார் செய்கை பராபரமே.141.

To sing and dance
And to seek Thee in joy,
All these are acts of Thy devotees,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.


13307
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2015, 09:31:57 AM »
5.10. Anandadeetam -  Exemplary Bliss:மாறி லாதமாக் கருணை வெள்ளமே
    வந்து முந்திநின் மலர்கொள் தாளிணை
வேறி லாப்பதப் பரிசு பெற்றநின்
    மெய்ம்மை அன்பர்உன் மெய்ம்மை மேவினார்
ஈறி லாதநீ எளியை யாகிவந்
    தொளிசெய் மானுட மாக நோக்கியுங்
கீறி லாதநெஞ் சுடைய நாயினேன்
    கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே. (1)


O unchanging Flood of great Mercy !  Early in point of time,
Your true servitors, who were blessed with the beatitude of getting inseparably linked to Your
flower-bestrewn feet twain,  had gained at-oneness with You? the Truth.
O infinite One, becoming easy of access,  You came down in a radiant, human form and cast
Your benign look on me.   Yet,  I, a mere cur, whose heart is unknown to such kindness,
Grew but the more base;  behold my degradation !


Arunachala Siva.

13308
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2015, 09:27:33 AM »
5.9.  Ananda Paravasam -  The happiness due to Anandam,  Bliss:விச்சுக் கேடுபொய்க் காகா தென்றிங்
    கெனைவைத்தாய்
இச்சைக் கானா ரெல்லாரும் வந்துன்
    தாள் சேர்ந்தார்
அச்சத் தாலே ஆழ்ந்திடு கின்றேன்
    ஆரூர்எம்
பிச்சைத் தேவா என்னான் செய்கேன்
    பேசாயே . (1)


Having resolved that the seed of falsehood should not perish,  You have retained me here;
All that have acted Your will,  have reached Your feet;
Driven by dread I am getting sunk.
O our Bhikshaadana*   Who is the Lord of Aaroor**,
Do deign to tell me what I should do to save myself.

(*Siva in the form of a beggar. ** Tiruvarur.)

Arunachala Siva.

13309
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2015, 09:12:31 AM »
5.8.  Anandathu Azhunthal -  Drowning in Anandam, (Bliss).


புணர்ப்ப தொக்கஎந்தை என்னை யாண்டு
    பூணநோக்கினாய்
புணர்ப்ப தன்றி தென்றபோது நின்னொ
    டென்னொடென்னிதாம்
புணர்ப்ப தாக அன்றி தாக அன்பு
    நின்க ழற்கணே
புணர்ப்ப தாக அங்க ணாள புங்க
    மான போகமே.  (71)


O One of grace-abounding eyes !  When I grew fit for mystic union,
You claimed Your right to rule me and cast Your benign looks on me.
Of what avail is this ? My embodied life, when it is made manifest that it will not be one with You?
Let it cease to be.  May Love link me to Your ankleted feet;
Grace me with ever-crescent bliss. 

Arunachala Siva.

13310
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2015, 09:07:36 AM »
5.7. Karunyathu Irangal - Begging for Siva's mercy to take away the life and place him at His feet:


 தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை
    சங்கரா போற்றி வான
விருத்தனே போற்றி எங்கள்
    விடலையே போற்றி ஒப்பில்
ஒருத்தனே போற்றி உம்பர்
    தம்பிரான் போற்றி தில்லை
நிருத்தனே போற்றி எங்கள்
    நின்மலா போற்றி போற்றி . (1)


I cannot endure this physical life,  O Sankara, praise be !
O hoary One of the Empyrean, praise be !
O the puissant One, praise be !
O peerless One, praise be !
O Sovereign of the supernaturals, praise be !
O Dancer at Tillai*,  praise be !
O our Ever-Blemish-less, praise be !  Praise be !

(*Tillai - Chidambaram.)

Arunachala Siva.

13311
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 14, 2015, 09:02:47 AM »
5.6. Anubhoga Suddhi - Purification of the Experience:ஈசனே என் எம்மானே
    எந்தை பெருமான் என்பிறவி
நாசனே நான் யாதுமொன்
    றல்லாப் பொல்லா நாயான
நீச னேனை ஆண்டாய்க்கு
    நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே
தேச னேஅம் பலவனே
    செய்வ தொன்றும் அறியேனே. (1)O Lord-God ! O my Chief ! O my Father ! O God !
O Annihilator of my embodiment ! I am worth nothing; I am a vicious dog;
I am a base one. You know, I do not think of You that rule me.
O radiant One ! O Lord of Ambalam* ! I know not what I should do.


(Tiruch Chitrambalam - the Hall of Consciousness in Chidambaram, where Nataraja dances.)

Arunachala Siva.

13312
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 14, 2015, 07:30:49 AM »Sri Kanchi Chandrasekara Swami has commented lucidly. One should be able to donate or give to
others even beyond one's means.  There is one Kalaya Nayanar in Periyapuranam. He was a rich oil
monger and he was lighting lamps with huge quantity of oil everyday in Siva's temple, in Tiruvotriyur,
now in the outskirts of Chennai.  He became poor, (all Siva's play) and worked as the puller of the oil silos, instead of bulls. He got daily wages, bought some oil and lighted lamps.  Finally, he lost that job too.  He wanted to sell his wife, for buying oil;  there were no takers.  One day, he went to the temple, cleaned
up the earthern lamps, fixed new wicks and took his sword to kill himself to get blood and light the lamps.  Siva appeared before him with Sakti and conferred him liberation.  This act of Kalaya Nayanar is the
highest dharma or dhana.  Only such dharmas pay a person, not giving Rs 5 extra to the autorickshaw
driver and placing Rs 2 on the camphor plate in the temple! 

Arunachala Siva. 

13313


First, what is this 'I' in the question?  For people who think that I is the body or the mind or ego,
then they have to ask this question again and again and contemplate on the deep sleep state.
Who is sleeping?  If it is the body, then are you aware of that body in sleep?  No. Are you the mind?
If it is the mind, it works only in wakeful and dream states.  But in deep sleep, it is in suspended animation.
Are you aware of that mind in sleep?  No.  So, you are not the mind either.

Now, start reading Who am I?  Read it again and again everyday at a fixed hour or even when you are otherwise free. Read preferably the Question and Answer version.  Most of us, will understand it
in a first few readings.  But is it the intellectual understanding, that is needed for Self realization?  No, definitely not.  The intellectual understanding is only to negate the (neti-neti) non-Self aspects.
The five kosas, or sheaths, the mind, the ego, the mindstuff, the intellect and even the hidden tendencies,
or vasanas.

To every question of Who am I?, read the answer given by Bhagavan Ramana to M.Sivaprakasam Pillai.
And then, answer it yourself.  Are you getting the same answers?  Then proceed.  In case you
forget to put into use the answers, then start all over again. Contemplate these answers vigorously and
many many times.....

I have done this.  It has worked for me.  I am sure it will work for every one else too.  The only key
point is, have faith in Bhagavan Ramana's words.  Do not try to find from books what Sri Sankara
or Sri Ramanuja have told.  This faith is paramount.

Arunachala Siva.   

13314
Ozhivil  Odukkam - contd.,  From October - December 2015 issue of Mountain Path:


Verse 105:

The mind is like a caged monkey or the grotesque dance of a shadow puppet. Who could hope to subdue
it, grasping it and bringing it under control? Even if one remains still, free of any objective perception,
it will keep moving by itself, like a whirling rocket that moves under its own impulsion, the balls in a game
of ammanai, or a spinning top.      (105)

The nature of the monkey is extremely active and restless.   However, much more so when it is restrained
in a cage from which it wants to escape?  The image of a monkey kept in a cage is therefore a fitting
image for the attempt to control the mind by restraining it bodily means, such as breath control, and so on,
whose principal effect is to spur the mind into a ever greater activity.  The movements of the mind are
next compared to images in a puppet show consisting of solely of shadows cast against a screen, which
can be observed, but cannot be held or restrained in any way.  A whirling rocket, (the balls in a game of)
ammanai, and a (spinning) top are all given as things which, having been set in motion, continue with a
momentum of their own.  In contrast to the monthly and the shadow puppet, which represent the gross,
outer activity of the mind, these three items represent the mind in its subtle aspect, acting without any
outside stimulus, as and when it is not consciously directed outwards, yet still continues to generate its
own inner activity.  TCS. glosses, like a rocket that whirls round on its own, without anyone holding it
and causing it to move.  The game of ammanai is a girl's game, described in Tamizh Lexicon, as follows:

'Girls' game of keeping a number of balls in the air, some rising while others are falling.'


contd.,

Arunachala Siva.            .         

13315
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 13, 2015, 04:02:52 PM »
Verse 140 of Paraparak KaNNi:


என்றுங் கருணைபெற்ற இன்பத் தபோதனர்சொல்
சென்றசென்ற திக்கனைத்துஞ் செல்லும் பராபரமே.140.


The words of sweet tapasvins,
Who received Thy abiding Grace,
Will travel to whatever direction
Thou go,
Oh Para Param!


Arunachala Siva.

13316
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 13, 2015, 04:00:45 PM »
Verse 139 of Paraparak KaNNi:


மண்ணும்விண்ணும் வந்து வணங்காவோ நின்னருளைக்
கண்ணுறவுட் கண்டவரைக் கண்டாற் பராபரமே.139.


Will not earth and heaven
Come and adore them
Who hath seen Thy Grace
With their own eyes?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.


13317
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 13, 2015, 03:58:45 PM »
Verse 138 of Paraparak KaNNi:தந்தேனே ஓர்வசனந் தந்தபடிக் கின்பமுமாய்
வந்தேனே யென்றனைநீ வாழி பராபரமே.138.


''I gave you one Word.
I came as Bliss in accord.''
Thus Thou spoke.
Blessed be Thou,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13318
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 13, 2015, 03:56:37 PM »
Verse 137 of Paraparak KaNNi:


சிந்தனைபோய் நானெனல்போய்த் தேக்கஇன்ப மாமழையை
வந்து பொழிந்தனைநீ வாழி பராபரமே.137.

Thought disappearing,
Egoism disappearing,
Thou came and rained
The waters of Sweet Bliss.
Blessed be Thou!
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13319
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 13, 2015, 03:54:06 PM »
Verse 136 of Parapara KaNNi:


விரிந்த மனமொடுங்கும் வேளையில்நா னாகப்
பரந்தஅருள் வாழி பதியே பராபரமே.136.


When my wandering mind
In me to oneness goes
May Thine expansive Grace descend,
My Lord,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

13320
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 13, 2015, 03:51:41 PM »
Verse 135 of Paraparak KaNNi:


தாயர்கர்ப்பத் தூடன்னமுந் தண்ணீருந் தந்தருளும்
நேயவுனை யாரோ நினையார் பராபரமே.135


Even for the foetus in mother's womb,
Thou feed with food and water,
Oh Guardian Angel (sic),
Who will not think of Thee?
Oh Para Param!


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 [888] 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 ... 2972