Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 [887] 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 ... 2951
13291
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:51:41 PM »
Verse 6:


சேராமற் சிற்றினத்தைப் பிரிந்தெந் நாளுந்
      திருவடிப்பே ரினத்துடனே சேரா வண்ணம்
ஆராக நான்அலைந்தேன் அரசே நீதான்
      அறிந்திருந்தும் மாயையிலேன் அழுந்த வைத்தாய். 6.


I did not join the company of the low.
I ever kept apart from them.
In eagerness I wandered
In search of the holy that seek Thine Feet.
Oh Lord, Thou know all this
And yet why did Thou let me drown in Maya?


Arunachala Siva.

13292
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:43:46 PM »
Verse  5:


வைத்திடுங்கா லைப்பிடித்துக் கண்ணின் மார்பில்
      வைத்தணைத்துக் கொண்டுகையால் வளைத்துக் கட்டிச்
சித்தமிசைப் புகஇருத்திப் பிடித்துக் கொண்டு
      தியக்கமற இன்பசுகஞ் சேர்வ தென்றோ. 5.

(This is a famous verse  quoted by speakers.)

When is the day to be
That I seize hold of the Feet Thou place on me,
And embrace them with my eyes, heart and hands,
Plant them firm in my heart
And attain bliss uninterrupted?

Arunachala Siva.

13293
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:42:14 PM »
Verse  4:


பாராயோ என்துயரம் எல்லாம் ஐயா
      பகருமுன்னே தெரியாதோ பாவி யேன்முன்
வாராயோ இன்னமொரு காலா னாலும்
      மலர்க்காலென் சென்னிமிசை வைத்தி டாயோ. 4.


Will Thou not see my distress in full, my Father?
Do Thou not know them even before I tell them to you?
Will Thou not appear before this sinner?
Will Thou not even for once,
Again place Thine Flowery Feet on my head?


Arunachala Siva.

13294
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:40:18 PM »
Verse 3:


நீயேஇங் கெளியேற்குந் தாக மோக
      நினைவூடே நின்றுணர்த்தி நிகழ்த்த லாலே
பேயேற்குந் தனக்கெனவோர் அன்பு முண்டோ
      பெம்மானே இன்னமன்பு பெருகப் பாராய். 3.

It is Thyself,
Who, in the thoughts of this forsaken man,
Create Awareness through thirst and passion.
If so, is there any love that is of his own
That this devil that I am, hath?
Lord! Will you not bless me with love and more love?


Arunachala Siva.

13295
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:38:21 PM »
Verse 2:


ஆவாவென் றழுதுதொழுங் கைய ராகி
      அப்பனே ஆனந்த அடிக ளேநீ
வாவாவென் றவர்க்கருளுங் கருணை எந்தாய்
      வன்னெஞ்சர்க் கிரங்குவதெவ் வாறு நீயே. 2.


Weeping, ''Aa, Aa'' -
With folded hands
And calling, ''Come, come, Thou,
Oh Father, oh Holy One of joy'' -
To them, my Father, Thou grant Grace.
How wilt Thou show clemency
To those of hard heart?


Arunachala Siva.

13296
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:35:34 PM »
Petravatke -  Only to Her Who Gave Birth:


Verse 1:


பெற்றவட்கே தெரியுமந்த வருத்தம் பிள்ளை
      பெறாப்பேதை யறிவாளோ பேரா னந்தம்
உற்றவர்க்கே கண்ணீர்கம் பலையுண் டாகும்
      உறாதவரே கல்நெஞ்ச முடைய ராவார். 1.


Only the woman that delivered
Knows the pangs of childbirth.
Will the virgin know it?
Only those who experienced Bliss Supreme
Will melt in tears and write in joyous anguish.
Those who have not
Possess but hearts of stone.


Arunachala Siva.

13297
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:32:25 PM »
Verse 7:


சொல்லாலே வாய்து டிப்பதல்லால் நெஞ்சந்
      துடித்திருகண் நீரருவி சொரியத் தேம்பிக்
கல்லாலே இருந்தநெஞ்சுங் கல்லால் முக்கட்
      கனியேநெக் குருகிடவுங் காண்பேன் கொல்லோ. 7.


It is only my mouth that moves
Spewing words.
My heart doth not in love pulsate.
My eyes do not in tears stream.
I do not sob for Thee.
So stony is my heart.
Will I ever see it melt for Thee?
Oh! Thou, the Ripe, Rich Fruit of triple eyes
That is at the foot of the wild banyan tree!

This Group of Verses - Competed. 


Arunachala Siva.

13298
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:30:00 PM »
Verse 6:


செகத்தையெல்லாம் அணுவளவுஞ் சிதறா வண்ணஞ்
      சேர்த்தணுவில் வைப்பைஅணுத் திரளை எல்லாம்
மகத்துவமாப் பிரமாண்ட மாகச் செய்யும்
      வல்லவா நீநினைத்த வாறே எல்லாம். 6.


Thou gather universes all
And losing not even an atom,
Put them into the atom.
Thou gather atoms all
And make them into universes vast.
Thou art so mighty!
Thou doth as Thou wills!

Arunachala Siva.

13299
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:27:59 PM »
Verse 5:

ஓவென்ற சுத்தவெளி யொன்றே நின்றிங்
      குயிரையெல்லாம் வம்மினென உவட்டா இன்பத்
தேவென்ற நீகலந்து கலந்து முத்தி
      சேர்த்தனையேல் குறைவாமோ செகவி லாசம். 5.


Alone, standing as the Pure Void that is ''Om.''
If Thou call all lives to Thee
And merge them in one inextricable Mukti
Of unending Bliss,
Will the Bliss of Thy Cosmic Grace be less?

Arunachala Siva.

13300
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:25:59 PM »
Verse 4:


கண்டேனிங் கென்னையும்என் றனையும் நீங்காக்
      கருணையும்நின் றன்னையும்நான் கண்டேன் கண்டேன்
விண்டேன்என் றெனைப்புறம்பாத் தள்ள வேண்டாம்
      விண்டதுநின் அருட்களிப்பின் வியப்பா லன்றோ. 4.


Here I saw me,
And the Grace that leaves me not;
And Thee, too, I saw;
And having seen Thee, I spoke out;
But do not on that account forsake me;
I spoke out only
Out of sheer wonder of Thine rapturous Grace.

Arunachala Siva.

13301
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:19:29 PM »
Verse 3:


அரசேநின் திருக்கருணை அல்லா தொன்றை
      அறியாத சிறியேன்நான் அதனால் முத்திக்
கரைசேரும் படிக்குனருட் புணையைக் கூட்டுங்
      கைப்பிடியே கடைப்பிடியாக் கருத்துட் கண்டேன். 3


Oh, my King! I am a little one
That knows nothing of Thy benign Grace.
And so, I hold Thine outstretched hand
In a firm final grasp
To the rescue boat of Grace
That would take me to the shores of redemption.


Arunachala Siva.

13302
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 06, 2015, 12:14:40 PM »
Verse 2: Thanthai Thaai - Father and Mother:என்னைநான் கொடுக்கஒருப் பட்ட காலம்
      யாதிருந்தென் எதுபோய்என் என்னை நீங்கா
அன்னைபோல் அருள்பொழியுங் கருணை வாரி
      ஆனந்தப் பெருமுகிலே அரசே சொல்லாய். 2.

When I decided to surrender myself,
What matters what went and what remained?
Thou, who showers Thine Grace
Un-intermittent as unto Mother.
Thou, Cloud of Bliss rising from the Ocean of Compassion!
Thou, my Lord, pray, speak!

Arunachala Siva.13303
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 10:22:55 AM »
7.044:

Verse 10:


காய்சின மால்விடை மாணிக்
    கத்தெங் கறைக்கண்டத்
தீசனை ஊரன் எட்டோ
    டிரண்டு விரும்பிய
ஆயின சீர்ப்பகை ஞானியப்
    பனடித் தொண்டன்றான்
ஏசின பேசுமின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே. (10)


Devotees!  On the Lord of the universe who is as valuable as a ruby, who has a black neck and who
rides on a big Bull of burning anger, sing the ten verses which were composed out of love containing
apparent abuses by Aruran  (Sundaramurthi), who is the father of Vaṉappakai in respect of His spiritual wisdom.

Arunachala Siva.

13304
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 10:18:26 AM »
7.044:

Verse 9:


கரிய மனச்சமண் காடி
    யாடு கழுக்களால்
எரிய வசவுணுந் தன்மை
    யோஇம வான்மகள்
பெரிய மனந்தடு மாற
    வேண்டிப்பெம் மான்மதக்
கரியின் உரியல்ல தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.  (9)


Is it the nature of Siva, to be abused by the Jains of cruel minds who drink gruel, out of jealousy?
In order to make the great and steady mind of the daughter of Himavan, Uma,  bewildered, is there
no other dress to our great Master except the skin of an elephant?

Arunachala Siva.

13305
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 10:14:21 AM »
7.044:

Verse 8:

அரியொடு பூமிசை யானும்
    ஆதியும் அறிகிலார்
வரிதரு பாம்பொடு வன்னி
    திங்களும் மத்தமும்
புரிதரு புன்சடை வைத்த
    எம்புனி தற்கினி
எரியன்றி அங்கைக்கொன் றில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே. (8)


Hari Tirumal and Brahman, seated in a lotus flower, were unable to have a vision of His head and feet.
For our pure God and our Master,  who placed on His twisted and murky matted locks, a cobra with
lines on its body, leaves of Indian Mesquit, a crescent moon and Datura flowers. Is there nothing
except fire to hold in His palm?

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 [887] 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 ... 2951