Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 [886] 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 2949
13276
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:57:38 AM »
7.044:

Verse 4:


நரிதலை கவ்வநின் றோரி
    கூப்பிட நள்ளிருள்
எரிதலைப் பேய்புடை சூழ
    வாரிருட் காட்டிடைச்
சிரிதலைமாலை சடைக்க
    ணிந்தஎஞ் செல்வனைப்
பிரிதலைப் பேசன்மின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே. (4)


Devotees!  When the foxes drag the skulls of dead people, seizing by the mouth and the old jackals
howl.  Surrounded by ghosts which have hairs looking like burning fire, on all sides, at midnight,
in the cremation ground which has darkness which cannot be pierced by light. Do not speak words to
indicate leaving, our Master, who adorned His matted locks, with a garland of laughing skulls
Do not despise Him by saying these things;  These are not His real nature.

Arunachala Siva.

13277
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:53:32 AM »
7.044:

Verse 3:


தட்டெனுந் தட்டெனுந் தொண்டர்
    காள்தடு மாற்றத்தை
ஒட்டெனும் ஒட்டெனு மாநி
    லத்துயிர் கோறலைச்
சிட்டன் திரிபுரஞ் சுட்ட
    தேவர்கள் தேவனை
வெட்டெனப் பேசன்மின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே. (3)


Unsteady mind. Devotees who declare that acts of killing living beings which have this great world
as their standing place, are obstacles to the pursuit of righteous path.  The superior God, the God
above gods, who burnt the three cities.  Devotees!  Do not speak disparaging our Master you will
be damned if you talk in that manner.

Arunachala Siva.

13278
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:49:51 AM »
7.044:

Verse 2:


தூறன்றி யாடரங் கில்லை
    யோசுட லைப்பொடி
நீறன்றிச் சாந்தமற் றில்லை
    யோஇம வான்மகள்
கூறன்றிக் கூறாவ தில்லை
    யோகொல்லைச்சில்லைவெள்
ளேறன்றி யேறுவ தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.  (2)For my Master,  is there no other stage except the cremation ground?
Is there no other sandal-paste except the fine powder of sacred ash found on the cremation-ground?
Is there no other half to be praised by the devotees except the half of the daughter of Himavan, (Uma)?
Is there no other vehicle to ride upon except the white unruly Bull living in the forest tract?

Arunachala Siva.

13279
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:26:32 AM »
This Padigam describes the nature of Siva and Uma:


Padigam 7.044:

Verse 1:

முடிப்பது கங்கையுந் திங்களுஞ்
    செற்றது மூவெயில்
நொடிப்பது மாத்திரை நீறெ
    ழக்கணை நூறினார்
கடிப்பதும் ஏறுமென் றஞ்சு
    வன்திருக் கைகளால்
பிடிப்பது பாம்பன்றி இல்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே. (1)

Siva,  bears on His head Ganga,  and the crescent moon;  What He destroyed was the three forts.
He destroyed them for the ashes to rise in a such a short time taken to snap the fingers, with an arrow.
Cobra is the thing held in His strong holy hands.  I fear that the poison will spread as soon as the cobra
bites. Is there no other thing for my master?
(This decade derives its name from the first two words of the first verse.)

Arunachala Siva.

13280
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:21:19 AM »
1 of 7.043: Tiru Mudhukunram - (Vriddachalam)நஞ்சி இடைஇன்று நாளையென் றும்மை நச்சுவார்
துஞ்சியிட் டாற்பின்னைச் செய்வதென் னடிகேள்சொலீர்
பஞ்சி யிடப்புட்டில் கீறுமோபணி யீரருள்
முஞ்சி யிடைச்சங்கம் ஆர்க்குஞ் சீர்முது குன்றரே. (1)


Siva, in Mudhukunram (Vriddachalam),  where in a kind of grass known as munchi grow.
Conches make a loud noise. Languishing, the devotees who desire you thinking that the God will
grant His Grace today or tomorrow. If they die in that hope what is the thing that you can do to them,
my Deity, please tell me.  Will the hard shell of a coconut used as a vessel break if it is crammed with
cotton!  Please bestow your Grace quickly.


Arunachala Siva.

13281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:15:38 AM »
1 of 7.042: Tiru Venjmaakoodal:எறிக்குங்கதிர் வேயுதிர் முத்தம்மோ
    டேலம்மில வங்கந்தக் கோலம்இஞ்சி
செறிக்கும்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
முறிக் குந்தழை மாமுடப் புன்னைஞாழல்
    குருக்கத்திகள் மேற்குயில் கூவலறா
வெறிக்குங்கலை மாவெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே. (1)

Having poured into the water hoarding up pearls which drop from bamboos and have shining rays,
cardamon, cloves, cubeb and ginger, flowing swiftly.  Dashing against the bank without ceasing
on the Eastern bank of Chitraru, Siva,  who is different from this world and who remains in
Venjamaakoodal, l where started stags live and where the Indian cuckoos perching on the
mast wood tree which has a curved trunk and leaves that can be broken, feted cassia, and common
delight of the woods, cry without ceasing!  Desire me also to admit me into the company of your devotees.


Arunachala Siva.

13282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:11:00 AM »
Verse 1 of 7.041:  Tiruk Kachur Alakkovil:முதுவாய் ஓரி கதற முதுகாட்
    டெரிகொண் டாடல் முயல்வானே
மதுவார் கொன்றைப் புதுவீ சூடும்
    மலையான் மகள்தன் மணவாளா
கதுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளக்
    கண்டால் அடியார் கவலாரே
அதுவே யாமா றிதுவோ கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே. (1)

Siva, who dances holding fire in the cremation ground when the old aged jackal roars, the husband of the daughter of the Mountain,(Uma),  who wears fresh flowers of KoṉRai which are full of honey.
Will not your devotees be worried in mind when they see you receiving alms in a broken skull.
Is this the nature of your grace?  The God who is in Alakkovil,  on the northern side of Kacchur!
(Kacchur in the name of the place and Alakkovil,  is the name of the temple.)

Arunachala Siva.

13283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2015, 09:02:52 AM »
Verse 1 of 7.040:  Tiruk Kaanattu Mullur:


வள்வாய மதிமிளிரும் வளர்சடையி னானை
    மறையவனை வாய்மொழியை வானவர்தங் கோனைப்
புள்வாயைக் கீண்டுலகம் விழுங்கிஉமிழ்ந் தானைப்
    பொன்னிறத்தின் முப்புரிநூல் நான்முகத்தி னானை
முள்வாய மடல்தழுவி முடத்தாழை ஈன்று
    மொட்டலர்ந்து விரைநாறு முருகுவிரி பொழில்சூழ்
கள்வாய கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே. (1)


The buds of the fragrant screw-pine were put forth by those trees and blossomed having petals,
which have on their edges thorns. Surrounded by gardens which have abundant honey and spread
their fragrance, having seen in Tiruk Kaanattu Mullur, where in the fields the blue nelumbo flowers from
which honey flows, seem to be like sleeping eyes. Siva, who has a growing matted  locks, on which
the crescent moon,  with sharp ends is shining.  He is the Vedam, other words spoken by the mouth,
the King of the immortals, who is himself Tirumal who tore the beak of a bird a crane, swallowed the
worlds and spat them out. He is also the four-faced Brahman,  who is golden in color and wears a sacred thread of three strands.  I worshipped with joined hands.

Arunachala Siva.

13284Of the five elements of the world, the lowest is Earth.  Water which is mightier than Earth, consumes
the Earth in great deluge. The Agni, Fire, is more powerful than Water.  The Fire consumes the water
and dries it up.  Vayu, the Air, is mightier than Fire. Vayu, the Air can put out the fire.  The Space is
the more powerful than Air.  While Air does not engage itself beyond some distance, but the Space is everywhere, even beyond the realms of Air.

Now, where is this Space?  The Space is within our mind.  There is no Space when the mind is not there.  Mind or Ahamkara, ego is the mightiest.  But this ego-sense is also within Atma, Aham. Ahamkara or
aham-vritti gives birth to Aham-vritti and the Aham Vritti also quells in Aham, Atma, Arunachala.

Between Aham-vritti and Aham, there is Aham Sphurti.  This Aham Sphurti is the dance of I,I,I,
pure mind.  This is the dance of Nataraja, Siva in Chidambaram.  Bhagavan Ramana says this Sri
Arunachala Pancharatnam, verse 2. "Nan...enru nadithiduvaiyal thaan unper thaan Idaym enriduvar
thaam."

"Ever as "I" in the Heart You dance Hence are You called the Heart!"

This Chidakasa-tiru natanam, the dance of Siva in the inner space, gives rise to the non-moving Self. 

Aham-sphurti becomes Aham, Arunachala.

This is explained Bhagavan Ramana in Verse 3 of Sri Arunachala Pancharatnam:

Ahamukama antha amala-mathi thannaal....

He whose pure mind turned inward searches,  Whence this "I" arises knows the Self aright and
merges in You, Aruna Hill, As a river in the ocean.
                                         
(Tr. K. Swaminathan)

Bhagavan Ramana describes this in two verses of Sri Arunachala Akshramanamalai also.

Verse 32: Stop deceiving me, testing and proving me, Oh! Arunachala! And henceforward reveal
to me instead, your form of Light!             

           (Tr. K.Swaminathan)

Note here that Bhagavan Ramana mentions the word Jyoti or Light.  This Aham-sphurti, the dance of Chidambaram.

Verse 43:  Reveal naturally by yourself, Oh! Arunachala! That each one is himself the real Self!

                                              OR

Verse 43: You are the sole Reality, Oh! Arunachala, Reveal Yourself, as such.
                                              OR

Verse 43:  Reality is nothing but the Self  -  This is all You reveal, is it not Oh! Arunachala?

The Aham-sphurti ends up as Siva.  The dance of Nataraja is ending as non-moving Arunachala!

The dance of Siva and his non-moving Form of Arunachala has also been indicated in Sri Arunachala
Nava Mani Malai, Verse 1.

Achalane aayinum acchavai thannuL......

Arunachala Siva.

13285
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 06, 2015, 07:18:34 AM »Five thieves are ever ready to rob us.  But if I depend on Bhagavan, He takes care of me.  No one
can try to rob Bhagavan or Christ for that matter.  Many people have tried this trick on Bhagavan
as well as Christ. Once spies came and said to him (Christ) and said:  Teacher, we know that you
teach the truth about what God wants people to do.  And you treat everyone with the same respect,
no matter who they are.

Tell us, should we pay taxes to the Emperor or not?

Jesus knew that they were trying to trick him.  So, he told them: 'Show me a coin.'  They showed.
Then he asked:  Whose picture and name are on it?'

'The Emperor's'. they answered.

Then he told them: "Give the Emperor what belongs to him. Give God what belongs to God"

                - Luke 20; 20-25
                - also, in Matthew 22.15-22 and Mark 12.13-17.

Let the five thieves be there.  But we have got a more powerful guard with us.  The guard will take
care of us and our job is to pay our devotion and respects to him and sleep peacefully!

Arunachala Siva.             

13286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 05:18:36 PM »
Verse 11: 7.039:


மன்னியசீர் மறைநாவன் நின்றவூர்ப் பூசல்
    வரிவளையாள் மானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன்
தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கணாற் கடியேன்
    திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்
    இசைஞானி காதலன் திருநாவ லூர்க்கோன்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டுவப்பார்
    ஆரூரில் அம்மானுக் கன்பரா வாரே . (11)


I who am known by the name of Aruran,  and who am the slave to the God, as Father in Tiruvarur.
I am the slave of Pusalar of Niṉṟavur, whose mouth was always chanting the Vedam of everlasting fame,
of Mani its bangles having lines, and of NEsan. (Mani was the queen of NedumAran, the hero of PaṇṭikkOvai.)
I am the slave of Senkannan,  who ruled as Paṇdyaṉ the Paṇdyaṉ country also.
I  am the slave of Tiru Neelakaṇṭar of the Paanar caste;   (He played on the Yaazh, the hymns of Sampandhar; 
those whose hearts rejoice and melt on hearing the state of being the slave of Aruran Sunmarar,
who is such a great person the chief of the people of Tiru Navavalur and the son of Isaignani and Saṭaiyaṉ
who Is the feet of Haran, who is my God by right,  will become devotees of the Father in Tiruvarur.


Arunachala Siva.

13287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 05:10:41 PM »
Verse 10:  7.039:


பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
    பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்
    திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
    முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே . (10)


I who am known by the name of Aruran, and who am the slave to the God, as Father in Tiruvarur;
I am slave to all those who pay obeisance to Siva, as his devotees.  I am the slave of the devotees of
those who sing the praises of the Supreme God Siva only.
I am the slave of those who minds are thinking of Siva only.
I am the slave of all those who were born in Tiruvarur.
I am the slave of those who have the privilege of touching the holy body of Siva (Siva Liṅgam)
and performing worship, all the three times in a day morning, noon and evening; I am the slave of those sages who smear the whole of their bodies with sacred ash. I am the slave of the devotees of those who attained the feet of Siva beyond the boundaries of Tamizh Nadu.


Arunachala Siva..
13288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 04:59:48 PM »
Verse 9:  7.039:


கடல்சூழ்ந்த உலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
   காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்கும் தஞ்சை
   மன்னவனாஞ் செருத்துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
புடைசூழ்ந்த புலியதள்மேல் அரவாட ஆடி
   பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கும் அடியேன்
அடல்சூழ்ந்த வேல்நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன்
   ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே. (9)I who am known by the name of Aruran and who am the slave to the God, as Father in Tioruvarur.
I am the slave to the devotees of Singan wearing Kazhal, who belongs to the branch, KAṭavar and the
great one who ruled over all the world girt by the ocean. He is Raja Simha who built the KailAca NAtha
temple in Kancipuram. I am the slave to Itaṅkazhi, the eminent person who wore a garland of petals
and to the devotees of Seruttuṇai who is the chief of TaNcai; ( This TaNcai is different from the head-quarters of the Tanjavur district where the temple of PeruvuṭaiyAr is situated; it is situated in Marukal NAdu,
a sub-division of the Chozha country;)  I am the slave of famous Pugazthunai. whose mind was always
at the Feet of Siva, who danced to make the cobra, tied on the tiger`s skin which was worn round
the waist, to dance;  I  am the slave of eminent person Kotpuli, who possessed a VEl which was thinking of victory;

Arunachala Siva.

13289
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 04:50:14 PM »
Verse 8:  7.039:கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த
    கணம்புல்ல நம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன்
நிறைக்கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற
    நின்றசீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ் சோதித்
    தொன்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்
அறைக்கொண்ட வேல்நம்பி முனையடுவாற் கடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே. (8)


I who am known by the name of Aruran, and who am the slave to the God as Father in Tiruvarur.
I  am the slave of the eminent person of Kaṇampullaṉ who realized that the feet of Siva, who has a black
neck were his protection, and Kaari.  I am the slave of the devotees of Nedumaṟaṉ who has an undying
fame and who gained a victory over his enemies at NelvEli and had moral firmness of mind. ( He is the hero of
Pandikkovai and the contemporary of Sampandha, who brought him back to Saivism.)
I am the slave of the devotees of Vaayilaan of ancient Mailai, in which the red coral which was washed by
the waves in the ghat emitted rays to dispel darkness. I  am the slave of Muṉai Atuvaṉ, an eminent person of distinction who had a VEl which cut the heads of his enemies;  He enlisted himself as a mercenary in any
army when anybody sought his help. 

Arunachala Siva.

13290
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 04:37:21 PM »
Verse 7: 7.039:பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்
    பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழற் கடியேன்
மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையற் கடியேன்
    விரிதிரைசூழ் கடல்நாகை அதிபத்தற் கடியேன்
கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்
    கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே . (7)

I who am known by the name of Aruran and who am the slave to the God, as Father in Tiruvarur.
I am slave to the poets who were sincere in their piety.( This refers to a group.)
I am the slave to Pugazh Cjhozhan,  who died in Karuvur, having gardens;  I am the slave of Narasiṅga
Muṉai GAraiyaṉ, who was a faithful devotee.I am the slave of Atipattaṉ of Nagai on the shore of the sea,
which has large waves surrounding it. (Naagai is the corruption of Nagaappaṭṭiṉam.
I am the slave of Kalikkampaṉ,  who had a bow fastened with bands, who cut his wife`s hand with a sword;
(See Periya Puraṇam, Kalikkampa Nayanar, 7-8).  I am the slave of the devotees of Sakti, who was the
chief of Varinjai, and who was wearing kazhal. I am the slave of the devotees of Aiyaṭikal KAṭavar Kon; (Kāṭavar is a branch of Pallavas; His work is included in the Eleventh Tirumuṟai.)


Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 [886] 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 2949