Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 [886] 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 3023
13276
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: November 01, 2015, 09:52:21 AM »
46.14:


பொய்யென் றறிந்தும்எமைப் போகவொட்டா தையஇந்த
வையங் கனமயக்க மாற்றிடவுங் காண்பேனோ. 14.


Will I see
This irresistible allurement of world
Leaves me
That holds me fast to it,
Even when I know how illusory it is?

Arunachala Siva.

13277
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: November 01, 2015, 09:49:58 AM »
46.13:


மன்றாடும் வாழ்வே மரகதஞ்சேர் மாணிக்கக்
குன்றேநின் தாட்கீழ்க் குடிபெறவுங் காண்பேனோ. 13.


Will I see
That I dwell under Thy Feet?
Thou, the Life's Sustenance that dances in the Arena,
Thou, the Mountain of Gem through which runs the Vein
of Emerald.(1)

FootNotes:

[1] Siva is red (gem); Sakti is green (Emerald)

Arunachala Siva.

13278
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: November 01, 2015, 09:48:25 AM »
46.12:


சாட்டைஇலாப் பம்பரம்போல் ஆடுஞ் சடசால
நாட்டமற எந்தைசுத்த ஞானவெளி காண்பேனோ. 12.


Will I see
My Father's Pure Void of Jnana
In immobile impassivity
Like the top
That has lost its whip-cord?

Arunachala Siva.

13279
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: November 01, 2015, 09:42:55 AM »
46.11:


வாதவூ ராளிதனை வான்கருணை யால்விழுங்கும்
போதவூ ரேறேநின் பொன்னடியுங் காண்பேனோ. 11.


Will I see
Thy Golden Feet?
Thou, Lord of the Land of Awareness
Who consumed in heavenly compassion
The Saint of Vadavur (1).

FootNotes:

[1] Refers to Saint Manikkavasakar's union in the Lord.

Arunachala Siva.

13280
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 09:33:35 AM »
2nd Tantra:

5. Brahma and Vishnu -Not able to see the crown and feet of Siva.*

(*Tiruvannamalai Story)


பிரமனும் மாலும் பிரானேநான் என்னப்
பிரமன்மால் தங்கள்தம் பேதைமை யாலே
பரமன் அனலாய்ப் பரந்துமுன் நிற்க
அரனடி தேடி அரற்றிநின் றாரே.

In ignorance gross,
Brahma and Mal*
Each bragged as Lord Supreme;
Then as a pillar of Fire the Lord stood before them
And they search and scream
In vain His Feet to behold.

(*Mal  = Vishnu)

Arunachala Siva.


13281
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 09:28:05 AM »
2nd Tantra:

4. The significance of having bones and skull with Him,:


எலும்புங் கபாலமும் ஏந்தி எழுந்த
வலம்பன் மணிமுடி வானவ ராதி
எலும்புங் கபாலமும் ஏந்தில னாகில்
எலும்புங் கபாலமும் இற்றுமண் ணாமே.


He is the Lord of all Celestial Beings,
Who wear bejewelled crowns of dazzling beauty;
But the Lord did bedeck Himself in Skull and Bones
How is it?
If He bears not skull and bones.
Dust unto dust will theirs be.

Arunachala Siva.

13282
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 09:21:49 AM »
3. Chakra PeRu: Siva throwing away Vishnu's
Chakra, and the Chakra went up to the seven worlds and orbited there:மால்போ தகனென்னும் வண்மைக்கிங் காங்காரங்
கால்போதங் கையினோ டந்தரச் சக்கரம்
மேல்போக வெள்ளி மலைஅம ரர்பதி
பார்போக மேழும் படைத்துடை யானே. 


Filled with arrogance as Guru Supreme
Mal* vaunted his egoism about;
Then the Lord of the Silver Mountain made the discus fly away
And it orbited around the seven worlds.

(*Mal = Tirumal or Vishnu)

Arunachala Siva.
 

13283
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 09:18:03 AM »
2nd Tantra:  The Deluge: Brhama and Vishnu fighting with each other:கருவரை மூடிக் கலந்தெழும் வெள்ளத்
திருவருங் கோவென் றிகல இறைவன்
ஒருவனும் நீருற ஓங்கொளி யாகி
அருவரை யாய்நின் றருள்புரிந் தானே.


When the swelling deluge at the end of Time
Swallowed the black mountain tops
Hari and Brahma fought
For primacy contending;
And then form amidst the floods arose
As an immeasurable mountain of Light
The One Lord,
manifesting the Truth,
And thus blessing both.

Arunachala Siva.

13284
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 09:13:31 AM »
2nd Tantra of Tirumoolar:

Daksha's sacrifice demolished, since he did not invite Siva:
தந்தைபி ரான்வெகுண் டான்தக்கன் வேள்வியை
வெந்தழல் ஊடே புறப்பட விண்ணவர்
முந்திய பூசை முடியார் முறைகெட்டுச்
சிந்தினர் அண்ணல் சினஞ்செய்த போதே.


The Heavenly Father walked in boundless fury
Into the raging blaze of Daksha`s sacrifice,
And lo!
as the Lord in wrath rose
Helter-skelter ran the devas
Deranged in directions all
?Their depraved worship unconsummated.

Arunachala Siva.

13285
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 09:08:01 AM »
2nd Tantram - Uma's penance to attain half of Siva' body:


அடிசேர்வன் என்ன எம் ஆதியை நோக்கி
முடிசேர் மலைமக னார்மக ளாகித்
திடமார் தவஞ்செய்து தேவர் அறியப்
படியார அற்சித்துப் பத்திசெய் தாளே.``Of a certain will I espouse
My Lord of Divine Feet``, thus saying
As Mountain King`s daughter incarnate
Sakti, performed penances severe;
For all celestial beings to witness,
For all earthly beings to delight,
In adoration intense to Primal Lord Divine.

Arunachala Siva.

13286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 09:05:11 AM »
8. Burning Kama (Manmatha) when he came to disturb Siva's penance:


இருந்த மனத்தை இசைய இருத்திப்
பொருந்திய லிங்க வழியது போக்கித்
திருந்திய காமன் செயலழித் தங்கண்
அருந்தவ யோகங் கொறுக்கை அமர்ந்ததே.

The Lord was seated in Yoga
His thoughts stilled in meditation deep;
Lo!
there came Kama*
To tempt the Lord with shafts of love.
But the Love-god`s wiles,
the Lord foiled in Yoga Way;
This He did at Korukkai,
the shrine divine.

(Kama = Manmatha)

Arunachala Siva.

 

13287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 08:59:47 AM »
7. Siva killing Yama, who came to take the life of Markandeya, in Tiruk Kadavur:


மூலத் துவாரத்து மூளும் ஒருவனை
மேலைத் துவாரத்து மேலுற நோக்கிமுற்
காலுற்றுக் காலனைக் காய்ந்தங் கியோகமாய்
ஞாலக் கடவூர் நலமாய் இருந்ததே .


The Kundalini Fire coiled in Muladhara
Upward He coursed it to Hollow on top;
That Fiery Yoga Way He scorched the God of Death
That was at Kadavur,
the holy shrine here below.

Arunachala Siva.

13288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 08:55:02 AM »
6. Killing the elephant that came from the Sacrificial Fire.  Siva destroying the Yagna,
for which He was not invited. The brahmins sent an elephant to kill Siva.  He tore it
and wore the skin as His upper cloth.   


முத்தீக் கொளுவி முழங்கெரி வேள்வியுள்
அத்தி யுரிஅர னாவ தறிகிலர்
சத்தி கருதிய தாம்பல தேவரும்
அத்தீயி னுள்ளெழுந் தன்று கொலையே.


They lit the Fires Three the sacrificial blaze roared high;
And from inside it arose an Elephant of Evil Power,
Whose hide the Lord peeled;  Why the Lord did it,
they know not; Seeking to rival the Lord`s might
The Heaven`s beings performed a homa unholy
And all those who from that fire arose
The Lord smote for the very fire to consume.

Arunachala Siva.
 

13289
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 08:51:42 AM »
5. The Burning of Tripura by Siva.


அப்பணி செஞ்சடை ஆதி புராதனன்
முப்புரஞ் செற்றனன் என்பர்கள் மூடர்கள்
முப்புர மாவது மும்மல காரியம்
அப்புரம் எய்தமை யாரறி வாரே .he Primal Lord,
Who on His matted crimson locks
Wears Ganga`s water sacred,
He destroyed the Cities Three
?Thus say the ignorant;
The Three Cities are the Triple Impurities
It is them He burnt
Who Knows this truth thereof?


(Tirumoolar says that 'the three cities' are in fact the three impurities, viz., Ego, Karma, Maya.)

Arunachala Siva. 

13290
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2015, 08:24:51 AM »
4.  Jalanthara:எங்கும் கலந்தும்என் உள்ளத் தெழுகின்ற
அங்க முதல்வன் அருமறை யோதிபாற்
பொங்குஞ் சலந்தரன் போர்செய்ய நீர்மையின்
அங்கு விரற்குறித் தாழிசெய் தானே.

The Lord pervades all,
My heart too He fills with joy;
He spoke the Vedas and scriptures all;
Him?the haughty Jalanthara challenged in duel
And the Lord with his toe marked a circle
And into it He saw the monster`s final end.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 [886] 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 3023