Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 [884] 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 ... 3127
13246
General Discussion / Re: Articles,Interviews,News
« on: January 12, 2016, 01:05:44 PM »
Dear Ravi and atmavichar,


Let us see the Tiruppavai verse that speaks of koodaravalli:


கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னைப்
பாடிப் பறை கொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்
சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப் பூவே
பாடகமே என்றனைய பலகலனும் யாம் அணிவோம்
ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பாற் சோறு
மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழி வாரக்
கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.


If the gopis sing the glory of Govinda, they get many things from Govinda. Govinda is one who
wins over those who do not join Him but are against Him.

If the gopis sing the praise of Govinda, they get many gifts.  So also we.  They get various ornaments.
After wearing them, they wear nice dresses. Thereafter they eat pal soRu, with mood nei peithu...

They take sarkarai pongal (with cashews, dry grapes, and krambu) with great amount of sweet
in it.  On the sarkarai pongal, pure cow ghee is served, and this ghee completely hide the sarkarai
pongal.  After eating sumptuously, they stay together and enjoy the chill wind of Margazhi month.

(Those days people did not cholesterol problem though they consume good quantity of ghee)

What a wonderful description!     The phrase, 'koodarai vellum' became 'koodaravalli'
and the celebration today came into practice and this is called koodara valli!
 
There should be some 'hidden' or esoteric meaning for this verse.  Only Ravi can give us what
it is.

Arunachala Siva.     

13247
Verse 66:

Therefore, the wise must personally exert all their powers to get liberation from the bondage
of the world, just they would personally take remedies against physical ailments.

Verse 67:

The question you have asked today is a very good one.  It is relevant to the teachings of the scriptures.
Its meaning is hidden deep, as within an aphorism.  It should be asked by all who seek liberation.

Verse 68:

Listen attentively, O prudent one, to what I say.  By listening you shall certainly be liberated from the
bonds of the world.

Verse 69:

Of the steps to liberation, the first is declared to be complete detachment from all things which are
non eternal.  Then comes the practice of tranquility, self control, and forbearance.  And then the entire
giving up of all actions which are done from personal and selfish desire.

Verse 70:

Then the disciple must hear the truth of the Atman, and reflect upon it, and meditate upon it constantly,
without pause, for a long time.  Thus the wise man reaches that highest state, in which consciousness
alone remains -- and he knows the bliss of Nirvana while still living on earth.

contd.,

Arunachala Siva.                 

13248
General topics / Re: Sri Achuthanantha Adigal:
« on: January 12, 2016, 11:41:26 AM »
Achyuta Dasar composed more than three hundred songs set to the ragas (musical meters) of
Carnatic music.  He was not only a composer but also was an exceptionally gifted singer.  Once when
he sat on a hill in a village called Chatrawadi and sang one of his compositions, the cows that were
scattered on the grassy slopes of the hill gathered together and listened spell bound to his singing.
While all songs are available to us, there is no recording of his mesmerizing voice. 

Achyuta Dasar's songs, which are marked by literary charm, written in the style and language of that time,
and full of devotional fervor, bear witness to his profound spiritual maturity.  In his songs, he pleads for
the mercy and grace of infinite, non dual bliss to redeem him who is perplexed and agitated in the darkness
of samsara. In many songs, he asks for the joy of inwardness.  He asks for the end of the triputis (triad)
of the knower, the object and the act of knowing so that he can focus inwardly and revel in the transcendental
turiyatita (the Forth.) state beyond wakefulness, dream and deep sleep.  He exhorts his mind to ardently
worship the feet of the Lord who dispels the darkness of constant toil for worldly pleasure and gives inner bliss.  He says he is rid of the delusion of religious creeds and their differences and incessantly worships
the Self, the inner seer.

contd.,

Arunachala Siva.             

13249
General Discussion / Re: Channels of Grace - A Tribute:
« on: January 12, 2016, 11:26:15 AM »
Sri Ramanasramam and Arunachala:

Amma and Baba used to drive down to Tiruvannamalai all the way from Delhi and Dehradun, where
they had their homes, right up until their early 80s. Similarly, they would insist on sitting on the floor
in the Asramam dining hall also in their 80s, until I convinced them that they were unnecessarily
straining themselves.  Once about four years ago, somebody asked Baba, 'Sir, when did you last go
round the Hill?'  Baba replied, 'I go everyday! -mentally and spiritually!'

They drove down the Asramam with no driver, as they both could drive. Rekha's husband and my husband
were both in the army and had many postings in the South, so Amma and Baba would stop with us
en route.  But they would cut short their holidays with us, saying they were missing the Asramam,
and again return to the Asramam.           

Even though the other holy centers were closer, the draw of Arunachala, Maharshi Ramana's teachings
and the beloved Asramam always proved strongest.  Baba has been coming to the Asramam now for
65 years, since 1950.  In the early years he and Amma made a visit almost every year.  In later years
they came more than once a year.


contd.,

Arunachala Siva. 

13250
General Discussion / Re: Shadow and Substance -
« on: January 12, 2016, 11:14:16 AM »
Thus what remains at the end is substance, devoid of all shadows.  This substance does not cast any
shadow.  The Single Entity is the logical substratum of everyone and everything.  That is the sheer
beauty of it.  The more we experience that Unity, that simplicity, the greater our bliss.  Wouldn't it be
great to experience that Entity just once in our lifetime?  At the end, individual consciousness merges in
Universal Consciousness from whence it arose, which is the Single Source of everything.

Sankara explains:

No division in Consciousness is admissible at anytime as it is always one and the same.  Even the individuality
of the Jiva must be known as false, lie the delusion of a snake in a rope.
(Aparokshanubhuti - 43).

contd.,

Arunachala Siva.     

13251
General Discussion / Re: Thank You God
« on: January 12, 2016, 11:08:15 AM »
I thought it was apt teaching for the type of phase I was through and decided to tell him my woes.
When I met him the next time he asked me, 'How is your practice?'

'It is dull,' I said.

He looked grave and said, 'It will improve.'

I thanked him.  I waited but the previous income which I used to generate did not happen. I was
wondering as to how Sri Nannagaru's words would go wrong.

I met him a few times like that and always complained about my poor practice hoping Nannagaru
would turn it around. But practice just went on in its usual average way.

It was then I came across a sentence of Meister Eckhart, a Germany metaphysician and mystic
of the medieval times. 

"If only words that you utter in your prayer everyday are 'Thank You' then that will alone suffice."

These words hit me hard.  I rued my greed and faithlessness.

Next time when I met him my practice was still less but when he asked me: 'How is your practice now?'
I told him, 'By God's Grace, it is very good.  Thank You.'

Sri Nannagaru nodded slowly and said, 'It will improve.'

My practice started improving and I understood the beauty of being Thankful to God for everything.

After that whenever I faced anything good or bad in my life... I learned to say Thank You God.  Thank You.

I realized life is not about being desirous of better times or hoping for greater materialistic or even spiritual
status. 

It was about being Thankful to God at all times.

concluded.

Arunachala Siva.
   

       

13252
General Discussion / Re: Narasinh Mehta: An Introduction:
« on: January 12, 2016, 10:53:52 AM »
The largest portion of Mehta's poetry, varied lyrical poems, takes Krishna's lives and weaves an
experiential universe through a feminine perspective, passionate, erotic and playful, and maternal.
The poet speaks as the devoted milkmaid, the companion, and the loving mother. Several of these
can be grouped by topics or themes:  childhood mischief, passion, the spring season, the songs of
messages or swinging together. Others tell of scolding, yearning, fascination with his flute or his face,
or anklets.  The theme unifying all these is a sense of fulfilled return of passionate devotion. Mehta's
poetry celebrated Krishna worship as a successful supplicant.  In so doing, his work aligns more with
those who celebrated love centered devotion positively, than with those whose verse portrays yearning
for union with the divine. 

The largest but most well known set of Mehta's lyrics are the bhakti-gnyan-vairagya na pad.  Literally,
these are songs of devotion, knowledge and detachment.  Conceptually, the central themes are spiritual,
transcendental and philosophical comprehension of love and divinity.  In these poems Narsinh distilled
his life experiences into essentials.  Metaphysics shines through the mundane and the poet tells his
listeners in many different ways to learn and see and to appreciate the way creation and life, divinity
and humanity work in this world.

contd.,

Arunachala Siva.                       

13253
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:48:48 AM »
Verse 270:


வானுற நீள்திரு வாயில் நோக்கி
   மண்ணுற ஐந்துறுப் பால் வணங்கித்
தேனுறை கற்பக வாச மாலைத்
   தேவா சிரியன் தொழுதி றைஞ்சி
ஊனு முயிரும் உருக்கு மன்பால்
   உச்சி குவித்த செங்கைக ளோடும்
தூநறுங் கொன்றை யான்மூலட் டானம்
   சூழ்திரு மாளிகை வாயில் புக்கார்.


In front of the sky-high tower he prostrated,
And the five limbs of his person touched the earth;
He then devoutly adored the Devasiriyan whence wafts
Fragrance as from honeyed Karpaka blooms;
This done, in love that melted his life and limb,
He moved to the beauteous mantapam
That girds the adytum of the Lord of Moolattanam,
The wearer of the pure KonRai blossoms

Arunachala Siva.

13254
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:45:48 AM »
Verse 269:


வந்தெதிர் கொண்டு வணங்கு வார்முன்
   வன்றொண்டர் அஞ்சலி கூப்பி வந்து
சிந்தை களிப்புற வீதி யூடு
   செல்வார் திருத்தொண்டர் தம்மை நோக்கி
எந்தை யிருப்பதும் ஆரூ ரவர்
    எம்மையு மாள்வரோ கேளீர் என்னும்
சந்த விசைப்பதி கங்கள்  பாடித்
   தம்பெரு மான்திரு வாயில் சார்ந்தார்.


It was Van-tondar who first paid obeisance
To the devotees that came there to welcome and hail him;
As they passed in delight great through the streets,
He addressed them thus: "Will our Father who is
At Aroor deem even me a devoted servitor"
"I beseech you to prevail with Him."
Thus in musical chhanda, singing divinely
He reached the entrance-tower of the Lord's temple.

Arunachala Siva.

13255
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:43:47 AM »
Verse 268:


மங்கல கீதம்பாட
   மழைநிகர்தூ ரியமுழங்கச்
செங்கயற்கண் முற்றிழையார்
    தெற்றிதொறும் நடம்பயில
நங்கள்பிரான் திருவாரூர்
   நகர்வாழ்வார் நம்பியைமுன்
பொங்கெயில்நீள் திருவாயில்
   புறமுறவந் தெதிர்கொண்டார்.

Auspicious psalms were hymned; loud roared
The drums like rumbling clouds;
Carp-eyed danseuses danced in each dancing-hall;
Thus came the devotees of the Lord of Tiruvaroor
To the forted entrance of Tiruvaroor.

Arunachala Siva.


13256
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:41:55 AM »
Verse 267:


சோதிமணி வேதிகைகள்
   தூநறுஞ்சாந் தணிநீவிக்
கோதில்பொரி பொற்சுண்ணங்
   குளிர்தரள மணிபரப்பித்
தாதவிழ்பூந் தொடைமாலைத்
   தண்பந்தர் களுஞ்சமைத்து
வீதிகள்நுண் துகள்அடங்க
   விரைப்பனிநீர் மிகத்தெளித்தார்.The bright and beauteous pials were
With sandal-paste of pure fragrance, coated;
Flawless puffed-rice, fragrant gold-dust,
Pure-rayed pearls and gems galore, were
Spread and set in pulchritudinous patterns.
Pandals cool wrought of budding blooms,
Rich in pollen, were raised; scented rose-water
Was sprinkled over the streets to forfend
The floating of dust particles.

Arunachala Siva.

13257
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:39:49 AM »
Verse 266:மாளிகைகள் மண்டபங்கள்
   மருங்குபெருங் கொடிநெருங்கத்
தாளின்நெடும் தோரணமுந்
    தழைக்கமுகுங் குழைத்தொடையும்
நீளிலைய கதலிகளும்
   நிறைந்தபசும் பொற்றசும்பும்
ஒளிநெடு மணிவிளக்கு
   முயர்வாயில் தொறும்நிரைத்தார்.


On tops of mantapams and mansions
They fixed many a long and lofty flag-pole;
Festoons were hung; severed areca trees leafy
Were planted; garlands of leaves were dangled;
Severed plaintain trees were fastened to pillars;
Golden pots filled with water were kept on pials
In serried order; lamps glowed beauteously;
Thus shone in splendor each threshold.   

Arunachala Siva.

13258
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:37:25 AM »
Verse 265:தம்பிரா னருள்செய்யத்
   திருத்தொண்ட ரதுசாற்றி
எம்பிரா னார்அருள்தான்
   இருந்தபரி சிதுவானால்
நம்பிரா னாராவார்
   அவரன்றே யெனுநலத்தால்
உம்பர்நா டிழிந்ததென
   எதிர்கொள்ள வுடனெழுந்தார்.


When thus graciously commanded, the divine devotees
Met one another and shared the message.
"If the Lord Himself should grace us thus
Surely Aroorar is Tiruvaroorar" they concluded.
Up they rose to receive him, and it looked as though
The heavenly world itself thither thronged.

Arunachala Siva.

13259
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:34:51 AM »
Verse 264:தேராரும் நெடுவீதித்
   திருவாரூர் வாழ்வார்க்கு
ஆராத காதலின்நம்
   ஆரூரன் நாமழைக்க
வாராநின் றானவனை
   மகிழ்ந்தெதிர்கொள் வீரென்று
நீராருஞ் சடைமுடிமேல்
    நிலவணிந்தார் அருள்செய்தார்.


To the devotees of Tiruvaroor who dwell
In its beauteous streets through which cars ply,
The Lord graciously proclaimed thus:
"On our bidding, Our loving devotee Nambi Arooran
Hither comes; gather ye all, to receive him in joy."
Thus spake He who sports on His matted hair
The flood and the crescent.

Arunachala Siva.

13260
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 12, 2016, 08:32:54 AM »
Verse 263:


மின்னார்செஞ் சடையண்ணல்
   விரும்புதிருப் புகலூரை
முன்னாகப் பணிந்தேத்தி
   முதல்வன்தன் அருள்நினைந்து
பொன்னாரும் உத்தரியம் பு
   ரிமுந்நூ லணிமார்பர்
தென்னாவ லூராளி
   திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.


He proceeded to Tiru-p-Pukaloor where the Lord
Of ruddy and bright matted hair, abides in love,
And hailed Him; with his thought set on His grace
The Lord of southern TiruNavaloor, the one decked with
Golden vestments and sacred thread, reached Tiruvaroor.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 [884] 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 ... 3127