Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 [884] 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 ... 2945
13246
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:59:27 PM »
Akhilanda Nayaki: (The Godess At Tiruvanaikka)


வட்ட மிட்டொளிர்பி ராண வாயுவெனு
      நிகள மோடுகம னஞ்செயும்
   மனமெ னும்பெரிய மத்த யானையைஎன்
      வசம டக்கிடின் மும் மண்டலத்
திட்ட முற்றவள ராச யோகமிவன்
      யோக மென்றறிஞர் புகழவே
   ஏழை யேனுலகில் நீடு வாழ்வன்இனி     
      இங்கி தற்கும்அனு மானமோ
பட்ட வர்த்தனர் பராவு சக்ரதர
      பாக்ய மானசுப யோகமும்
   பார காவிய கவித்வ நான்மறை
      பராய ணஞ்செய்மதி யூகமும்
அட்ட சித்தியுந லன்ப ருக்கருள
      விருது கட்டியபொன் அன்னமே
   அண்ட கோடிபுகழ் காவை வாழும்அகி
      லாண்ட நாயகியென் அம்மையே. 1.

If I but control my way the mind -
That massive elephant in mast
Which roams about in the chains of
The radiant Prana breath that incessant circles
Long will I, this poor man, live here below,
To the praise of the wise, to wit:
''This man's yoga is verily the Raja yoga,
That is dear to worlds three.''
Is any proof required for this?
Oh! Thou, Golden Swan
That is ready to bless Thy devotees
With the ecstatic fortune of worship
By titled heads in authority.
With the gift of epic poesy,
With the power of memory to chant the Four Vedas
And with the occult power to perform
The Eight miraculous Siddhis,
O, Thou who resides in Kavai *[1]
Praised by millions in universes vast
Thou, Akilanda Nayaki!
Oh, my Mother!

FootNotes:

[1] Refers to Tiruvanaikavu, near Tiruchirappalli.


Arunachala Siva.

13247
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:56:18 PM »
Verse 8:


பூதமொடு பழகிவள ரிந்திரிய மாம்பேய்கள்
      புந்திமுத லானபேய்கள்
   போராடு கோபாதி ராட்சசப் பேய்களென்
      போதத்தை யூடழித்து
வேதனை வளர்த்திடச் சதுர்வேத வஞ்சன்
      விதித்தானிவ் வல்லலெல்லாம்
   வீழும் படிக்குனது மவுனமந் த்ராதிக்ய
      வித்தையை வியந்தருள்வையோ
நாதவடி வாகிய மஹாமந்த்ர ரூபியே
      நாதாந்த வெட்டவெளியே
   நற்சமய மானபயிர் தழையவரு மேகமே
      ஞானஆ னந்தமயிலே
வாதமிடு பரசமயம் யாவுக்கும் உணர்வரிய
      மகிமைபெறு பெரியபொருளே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாம் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 8


The Indiriya devils that agreeably grow with the elements,
The thought and allied devils,
The war, hatred and other giant devils -
All these, the mailcious Brahma of Four Vedas, decreed
That my awareness be destroyed
And my distress enhanced.
Will Thou not bless me
With Thy powerful art of Mouna mantra
That these miseries shall meet their fall?
Thou, of the form of Maha Mantra
That is of Nada shape!
Thou, that is the Void of Nadanta!
Thou, the rain-laden cloud that pours
For the field of faith to flourish!
The Heavenly Peacock that is Jnana Bliss!
The Object Supreme
That is beyond the ken of all contending faiths!
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden!


Arunachala Siva.

13248
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:54:09 PM »
Verse 7:


தூளேறு தூசுபோல் வினையேறு மெய்யெனுந்
      தொக்கினுட் சிக்கிநாளுஞ்
   சுழலேறு காற்றினிடை அழலேறு பஞ்செனச்
      சூறையிட் டறிவைஎல்லாம்
நாளேற நாளேற வார்த்திக மெனுங்கூற்றின்
      நட்பேற உள்ளுடைந்து
   நயனங்கள் அற்றதோர் ஊரேறு போலவே
      நானிலந் தனில் அலையவோ
வேளேறு தந்தியைக் கனதந்தி யுடன்வென்று
      விரையேறு மாலைசூடி
   விண்ணேறு மேகங்கள் வெற்பேறி மறைவுற
      வெருட்டிய கருங்கூந்தலாய்
வாளேறு கண்ணியே விடையேறும் எம்பிரான்
      மனதுக் கிசைந்தமயிலே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 7.

Caught am I tight
In the fleshy coils of this body
That accumulate karmas
Like the cobweb that gathers dust.
Whirled am I like the flaming piece of cotton wool
In a tempestuous wind,
Robbed of all directional wisdom.
Broken in heart, as day by day,
I get close to age,
That is Death's ally -
Thus do I roam aimless in the land
Like the blind pig in the village.
Is this to be my lot?
Thou, Lady of black tresses,
Who, mounting on Thy mighty elephant,
Vanquished the elephant that is darkness
Of the dark God of love
And won the garland of victory,
Driving his cloud army beyond the mountain ranges,
Thou of sword-like piercing eyes!
Thou Peacock that is beloved of my Lord that mounts the bull!
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden!


Arunachala Siva.

13249
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:51:05 PM »
Verse 6:


பாகமோ பெறஉனைப் பாடஅறி யேன்மல
      பரிபாகம் வரவும்மனதில்
   பண்புமோ சற்றுமிலை நியமமோ செய்திடப்
      பாவியேன் பாபரூப
தேகமோ திடமில்லை ஞானமோ கனவிலுஞ்
      சிந்தியேன் பேரின்பமோ
   சேரஎன் றாற்கள்ள மனதுமோ மெத்தவுஞ்
      சிந்திக்கு தென்செய்குவேன்
மோகமோ மதமோ குரோதமோ லோபமோ
      முற்றுமாற் சரியமோதான்
   முறியிட் டெனைக்கொள்ளும் நிதியமோ தேடஎனின்
      மூசுவரி வண்டுபோல
மாகமோ டவும்வல்லன் எனையாள வல்லையோ
      வளமருவு தேவைஅரசே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 6.


I know not how to sing sweet songs in praise of Thee!
I possess not the mental condition for my ''impurities to ripen.''
My sinful body is not sturdy enough
For yoga to practice.
Even in my dreams I think not of Jnana.
As for hitching my thoughts to liberation goal,
The roguish mind hesitate not a little.
What shall I do?
Lust, arrogance, anger, niggardliness, hatred -
All conspire to consume me.
If I am to accumulate riches,
I am not able to fly about
Like an industrious bee.
Will Thou take me in Thy vassalage?
Thou, Lady of flourishing Devai!
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden!.

Arunachala Siva.

13250
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:45:59 PM »
Verse 5:


பூரணி புராதனி சுமங்கலை சுதந்தரி
      புராந்தகி த்ரியம்பகிஎழில்
   புங்கவி விளங்குசிவ சங்கரி சகஸ்ரதள
      புஷ்பமிசை வீற்றிருக்கும்
நாரணி மனாதீத நாயகி குணாதீத
      நாதாந்த சத்திஎன்றுன்
   நாமமே உச்சரித் திடுமடியர் நாமமே
      நானுச்ச ரிக்கவசமோ
ஆரணி சடைக்கடவுள் ஆரணி எனப்புகழ
      அகிலாண்ட கோடிஈன்ற
   அன்னையே பின்னையுங் கன்னியென மறைபேசும்
      ஆனந்த ரூபமயிலே
வாரணியும் இருகொங்கை மாதர்மகிழ் கங்கைபுகழ்
      வளமருவு தேவைஅரசே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 5.Perfection (Purani) art Thou; Ancient (Puradhani) art Thou; Auspicious (Sumangali) art Thou;
Autonomous (Swatantri) art Thou; Destroyer of Three Flying Cities (Purantaki) art Thou;
Triple Eyed art Thou;  Heavenly Goddess (Pungavi) art Thou; Radiant Sankari that is spouse of Siva art Thou;
Narani that is seated, on the thousand petalled lotus (in cranium) art Thou;
Beyond mind's conception art Thou; Beyond attributes art Thou;
Sakti beyond Sound Principle (Nadanta Sakti) art Thou -
They do ever chant Thy name - Thine devotees.
Is it possible for me to chant their names? Praised art Thou as Arani
By Him who wears the  (Athi or Konrai) blossom.
Thou gave birth to a million, million universes,
Yet the Vedas still call you a virgin,
Oh, Divine Peacock that hath Bliss Form!
Praised art Thou by Ganga
Whom the corset breasted damsels praise!
Thou, Lady of the flourishing Devai!
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden!

Arunachala Siva.

13251
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:39:05 PM »
Verse 4:


மீடியிட்ட வாழ்க்கையால் உப்பிட்ட கலமெனவும்
      மெய்யெலாம் உள்ளுடைந்து
   வீறிட்ட செல்வர்தந் தலைவாயில் வாசமாய்
      வேதனைக ளுறவேதனுந்
துடியிட்ட வெவ்வினையை ஏவினான் பாவிநான்
      தொடரிட்ட தொழில்க ளெல்லாந்
   துண்டிட்ட சாண்கும்பி யின்பொருட் டாயதுன
      தொண்டர்பணி செய்வதென்றோ
அடியிட்ட செந்தமிழின் அருமையிட் டாரூரில்
      அரிவையோர் பரவைவாயில்
   அம்மட்டும் அடியிட்டு நடைநடந் தருளடிகள்
      அடியீது முடியீதென
வடியிட்ட மறைபேசு பச்சிளங் கிள்ளையே
      வளமருவு தேவைஅரசே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 4.


Like the mudpot that holds salt,
Worn out in body internally
By a life of acute poverty
I stand in anguish
Indefinite waiting at the outer gates of the arrogant rich -
Thus indeed did Brahma decree my evil fate.
The wretch that I am,
All the undertakings I ventured on
Were only to fill the cubit long stomach.
When am I to perform services for Thine devotees?
For the love of goodly Tamil poetry -
The Lord walked to the portals of the damsel, Paravai,
Step by step at Arur *[1].
Thou, the green young parrot that is His.
Thou, whom the Vedas have measured from head to foot
In measures regular.
Thou, Lady of flourishing Deva!.
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden!


FootNotes:
[1] The reference is to Lord Siva going to Paravai, the beloved damsel of Sri Sundarar, on a peace making
mission to settle their quarrels and St. Sundarar singing Tamil hymns in praise of the Lord.


Arunachala Siva.

13252
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:36:38 PM »
Verse 3:


பூதமுத லாகவே நாதபரி யந்தமும்
      பொய்யென் றெனைக்காட்டிஎன்
   போதத்தின் நடுவாகி அடியீறும் இல்லாத
      போகபூ ரணவெளிக்குள்
ஏதுமற நில்லென் றுபாயமா வைத்துநினை
      எல்லாஞ்செய் வல்லசித்தாம்
   இன்பவுரு வைத்தந்த அன்னையே நின்னையே
      எளியேன் மறந்துய்வனோ
வேதமுத லானநல் லாகமத் தன்மையை
      விளக்கும்உள் கண்இலார்க்கும்
   மிக்கநின் மகிமையைக் கேளாத செவிடர்க்கும்
      வீறுவா தம்புகலுவாய்
வாதநோ யாளர்க்கும் எட்டாத முக்கணுடை
      மாமருந் துக்கமிர்தமே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 3.


From the gross elements to Nada
Thou showed me all as illusory.
As the center of my consciousness Thou stood;
In the emptiness vast of awareness
With nothing to hold
Thou skillfully placed me
And granted me the Bliss Form of Divine Knowledge
That transformes things at will.
Oh, Mother, shall I, this helpless man,
Ever forget Thee?
Will I be redeemed then?

Thou art beyond the reach
Of those who possess not the inner eye
To comprehend the nature of Vedas and Agamas;
And of those deaf
Who had not listened to Thy greatness
And of those diseased
Who are affected by the malady
Of indulging in empty contentions.
Oh! Thou, possessed of eyes triple!
Thou, the Ambrosia that is the elixir of life!
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden!

Arunachala Siva.

13253
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 02:29:43 PM »
MaLai VaLar Kadhali:

Verse 2:

தெட்டிலே வலியமட மாதர்வாய் வெட்டிலே
      சிற்றிடையி லேநடையிலே
   சேலொத்த விழியிலே பாலொத்த மொழியிலே
      சிறுபிறை நுதற்கீற்றிலே
பொட்டிலே அவர்கட்கு பட்டிலே புனைகந்த
      பொடியிலே அடியிலேமேல்
   பூரித்த முலையிலே நிற்கின்ற நிலையிலே
      புந்திதனை நுழைய விட்டு
நெட்டிலே அலையாமல் அறிவிலே பொறையிலே
      நின்னடியர் கூட்டத்திலே
   நிலைபெற்ற அன்பிலே மலைவற்ற மெய்ஞ்ஞான
      ஞேயத்தி லேயுன்இருதாள்
மட்டிலே மனதுசெல நினதருளும் அருள்வையோ
      வளமருவு தேவை அரசே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 2.


In the alluring talk of women,
Consumate in deceit
In their slender waist,
In their practised gait,
In their fish-eyed look,
In their milk-like words,
In the tilak on their crescent-like forehead,
In the silky garment they wear,
In the perfumed powder they besmear,
In their feet,
In their fulsome breast above,
In the standing pose they adopted
In all these let me not allow my senses enter
And wander at will.
In knowledge, in patience,
In the company of Thine devotees,
In constant devotion,
In love of unflagging Jnana true,
In the fragrance of Thy Twin Feet,
Will Thou grant Thy Grace
For my thoughts to enter?
Thou, Lady of flourishing Devi *[1]!
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden!


FootNotes:
[1] Rameshwaram - near Point Calimere, South India. erse.

Arunachala Siva.

13254
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 11:35:42 AM »
Malai VaLar Kathali:

(The Girl  Who was brought up by the Mountain):


Veres 1:

பதியுண்டு நிதியுண்டு புத்திரர்கள் மித்திரர்கள்
      பக்கமுண் டெக்காலமும்
   பவிசுண்டு தவிசுண்டு திட்டாந்த மாகயம
      படரெனுந் திமிர மணுகாக்
கதியுண்டு ஞானமாங் கதிருண்டு சதிருண்டு
      காயசித் திகளுமுண்டு
   கறையுண்ட கண்டர்பால் அம்மைநின் தாளில்
      கருத்தொன்றும் உண்டாகுமேல்
நதியுண்ட கடலெனச் சமயத்தை யுண்டபர
      ஞானஆ னந்தஒளியே
   நாதாந்த ரூபமே வேதாந்த மோனமே
      நானெனும் அகந்தைதீர்த்தென்
மதியுண்ட மதியான மதிவதன வல்லியே
      மதுசூ தனன்தங்கையே
   வரைரா சனுக்கிருகண் மணியாய் உதித்தமலை
      வளர்காத லிப்பெண்உமையே. 1.
Home, wealth, children, friends
All these, too, will there be for thee -
If thine thoughts center on the Feet
Of Mother that is conjoint with Him
Who is dark throated.
Oh! Thou, that is Pervasive Light of Jnana bliss
That consumed faiths
As doth the ocean consumes the rivers several!

Thou of Nadanta form!
Of Vedanta silentness!
Thou tender vine
Of visage, comely as the moon
That destroyed my egoism
And absorbed my little knowledge
In Thine Great Knowledge!

Thou, the sister of Madhusudhana *[1]!
Oh! Daughter that was born
As the eye's apple of the Mountain King!
Oh! Malai Valar Kadali Uma Maiden *[2]!


FootNotes:

[1] Vishnu, the Protector.

[2] This was addressed to the Devi at Rameswaram who bears the name Malai Valar Kadali,
literally meaning the "Loved damsel that flourishes in the mountain."

Arunachala Siva. 

13255
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 11:23:45 AM »
Verse 7:


தாயினும் இனிய நின்னைச் சரணென அடைந்த நாயேன்
பேயினுங் கடைய னாகிப் பிதற்றுதல் செய்தல் நன்றோ
தீயிடை மெழுகாய்நொந்தேன் தெளிவிலேன விணே காலம்
போயின தாற்ற கில்லேன பூரணா னந்த வாழ்வே. 7.


I sought refuge of Thee -
Thee who is kinder than the mother.
Is it proper then that this cur
How  like the very devil?

Like wax in the fire
I melted in distress.
Perplexed am I;
Empty the days that rolled on;
No more can I endure.
Oh! Life Eternal
That is Perfection-Bliss!

Arunachala Siva.

13256
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 11:20:04 AM »
Verse 6:


பத்திநீ பத்திக் கான பலனுநீ பலவாச் சொல்லுஞ்
சித்திநீ சித்தர் சித்தித் திறமுநீ திறமார் மோன
முத்திநீ முத்திக் கான முதலுநீ முதன்மை யான
புத்திநீ எனக்கொன் றுண்டோ பூரணா னந்த வாழ்வே. 6.


Devotion Thou Art!
The fruit of that devotion too Thou art!
Siddhi, so highly spoken of, Thou art!
The power of Siddhi too Thou art!
Mona-Mukti, of divine prowess, Thou art!
The Source of that Mukti, too, Thou art!
The Primal Wisdom, too, Thou art!
Is there anything that is mine?
Oh! Life Eternal
That is Perfection-Bliss!


Arunachala Siva.

13257
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 05, 2015, 11:15:41 AM »
Verse  5:எண்ணிய எண்ண மெல்லாம் இறப்புமேற் பிறப்புக் காசை
பண்ணிஎன் அறிவை எல்லாம் பாழக்கி எனைப்பா ழாக்குந்
திண்ணிய வினையைக் கொன்று சிறியனை உய்யக் கொண்டால்
புண்ணியம் நினக்கே யன்றோ பூரணா னந்த வாழ்வே. 5.


All the thoughts I think
Lead but to a hankering for birth after death.
Will Thou not destroy this false knowledge of mine?
Will Thou not destroy this karma that destroys me?
If thus Thou redeem this little one,
Will thou not be blessed truly?
Oh! Life Eternal
That is Perfection-Bliss! The Source of that Mukti, too, Thou art!
The Primal Wisdom, too, Thou art!
Is there anything that is mine?
Oh! Life Eternal
That is Perfection-Bliss!
.

Arunachala Siva.

13258
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 09:35:14 AM »
7.038:  Tiru Adigai Veerasthanam:


தம்மானை யறியாத சாதியா ருளரே
    சடைமேற்கொள் பிறையானை விடைமேற்கொள் விகிர்தன்
கைம்மாவி னுரியானைக் கரிகாட்டி லாட
    லுடையானை விடையானைக் கறைகொண்ட கண்டத்
தம்மான்தன் அடிக்கொண்டென் முடிமேல்வைத் திடுமென்னும்
    ஆசையால் வாழ்கின்ற அறிவிலா நாயேன்
எம்மானை எறிகெடில வடவீரட் டானத்
    துறைவானை இறைபோதும் இகழ்வன்போ லியானே. (1)Is there any one who by nature does not know His Chief?  There is none, I who am as low as a dog,
and who am without intelligence, desiring that the God who has a black neck will place His feet on
my head.  Siva,  who wears a crescent moon  on the matted locks, who rides on a Bull and who is
different from the world, who has a skin of an elephant of long trunk, who dances in the scorched
cremation ground and who has a flag of a Bull, who is my Lord. Perhaps I was negligent for a moment
about the Lord who dwells in Veerasthanam on the north bank of Kedilam, which throws waves, when He came to place His feet on my head, without knowing its greatness; Alas! What a pity my ignorance was so great! Perhaps it would not happen at any time here after.

Arunachala Siva.

13259
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 09:31:01 AM »
7.037: Tiruvarur:

Verse 1:


குருகுபா யக்கொழுங் கரும்புக ணெரிந்தசா
றருகுபா யும்வயல் அந்தண்ஆ ரூரரைப்
பருகுமா றும்பணிந் தேத்துமா றுந்நினைந்
துருகுமா றும்மிவை உணர்த்தவல் லீர்களே.. (1)


O cranes!  As you move by flying the juice of the fertile sugar-canes which are crushed by you, enjoying the beautiful of the God in cool and beautiful Tirivarur, where it flows by the side of fields, praising and paying obeisance.  And the melting of my heart thinking of Him. Are you capable of informing Him of these things,
on my behalf.


Arunachala Siva.


13260
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2015, 09:15:25 AM »
7.036: Tirup Painjneeli:

Verse 1:


காரு லாவிய நஞ்சை யுண்டிருள்
    கண்டர் வெண்டலை யோடுகொண்
டூரெ லாந்திரிந் தென்செய் வீர்பலி
    ஓரி டத்திலே கொள்ளும் நீர்
பாரெ லாம்பணிந் தும்மை யேபர
    விப்ப ணியும்பைஞ் ஞீலியீர்
ஆர மாவது நாக மோசொலும்
    ஆர ணீய விடங்கரே. (1)Siva, who has a black neck due to drinking the poison which was black in color!  What would you get wandering in all the villages holding a white skull as a begging bowl?  You receive alms in one place only.
Siva, who is Painjneeli, to whom only all the people of this world do obeisance and praise and do
service!  Siva who has the name of Aranya Vitangar.  Is your garland cobra? Please tell us.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 [884] 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 ... 2945