Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 [882] 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 ... 3061
13216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:55:54 AM »
62.

Verse 62:ஏதொக்கும் ஏதொவ்வா தேதாகும் ஏதாகா
தேதொக்கும் என்பதனை யாரறிவார் - பூதப்பால்
வில்வேட னாகி விசயனோ டேற்றநாள்
வல்வேட னான வடிவு .(62)


Of yore, with a bow, lord encountered Vijayan* hunter guised
And fought with him. His valorous form is no match
For my frail thing. Would it agree or not. Has it
A simile or not? Can it be told ever or unspeakable?

(*Arjuna)


Arunachala Siva.
 

13217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:31:54 AM »
61:

Verse 61:

அன்றுந் திருவுருவங் காணாதே ஆட்பட்டேன்
இன்றுந் திருவுருவங் காண்கிலேன் - என்றுந்தான்
எவ்வுருவோ நும்பிரான் என்பார்கட்கு என்னுரைக்கேன்
எவ்வுருவோ நின்னுருவம் ஏது. (61)   


O, lord! Having not seen your natural form, yet I
Turned your servitor. Though I have experienced your grace
By grace, your mien is unseen. Were I asked what form
Is thy lord?s, what way would I classify and describe yours?

Arunachala Siva.

13218
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:29:34 AM »
60.

Verse 60:

மேலாய மேகங்கள் கூடியோர் பொன்விலங்கல்
போலாம் ஒளிபுதைத்தால் ஒவ்வாதே - மாலாய
கைம்மா மதக்களிற்றுக் காருரிவை போர்த்தபோ
தம்மான் திருமேனி அன்று.(60)


Even if lofty clouds gather and hide the effulgence of Meru
That will not parallel the act of the Lord, who, of yore, mantled
His divine person with the dark hide of the bewildered
And ichorous pachyderm of enormous trunk.

Arunachala Siva.

13219
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:27:17 AM »
59.

Verse 59:
பண்புணர மாட்டேன்நான் நீயே பணித்துக்காண்
கண்புணரும் நெற்றிக் கறைக்கண்டா - பெண்புணரும்
அவ்வுருவோ மாலுருவோ ஆனேற்றாய் நீறணிவ
தெவ்வுருவோ நின்னுருவம் மேல். (59)


Forehead is Eye-laden; neck is dark to ken. O lord!
Taurus mounter! Talented not am I to know you in toto.
Dispel my doubt. Seen your myriad forms. Is it the choice
Uma on left, holy androgyny or fair Tirumal there upon. Which part wears the holy ash?


Arunachala Siva.

13220
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:24:39 AM »
58.

Verse 58:


மிக்க முழங்கெரியும் வீங்கிய பொங்கிருளும்
ஒக்க உடனிருந்தால் ஒவ்வாதே - செக்கர்போல்
ஆகத்தான் செஞ்சடையும் ஆங்கவன்தன் பொன்னுருவில்
பாகத்தாள் பூங்குழலும் பண்பு. (58)


wilight-ruddy sky-mien of lord with sanguine locks,
And His holy feet aglow, by the dark locks of flower-laden
Left of Him, His consort?s, and the flamboyance and pitch-dark
All commingle in a state of contrast.

Arunachala Siva.

13221
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:22:12 AM »
57.

Verse 57:நீயுலக மெல்லாம் இரப்பினும் நின்னுடைய
தீய அரவொழியச் செல்கண்டாய் - தூய
மடவரலார் வந்து பலியிடார் அஞ்சி
விடவரவம் மேல்ஆட மிக்கு . (57)

O, king! Were you to take alms, it is not taken amiss.
But go as you will sans the serpent- ornament.
For the maidens in fear of the hooded snake may shy
To near you and lay alms into your bowl.


Arunachala Siva.


13222
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:19:49 AM »
56.

Verse 56:


வடுவன் றெனக்கருதி நீமதித்தி யாயின்
சுடுவெண் பொடிநிறத்தாய் சொல்லாய் - படுவெண்
புலால்தலையின் உள்ளூண் புறம்பேசக் கேட்டோம்
நிலாத்தலையிற் சூடுவாய் நீ.(56)


O Lord whose hue is white like the burnt ash ! O One
That wears on the crown the white crescent ! We have heard
The dispraise that You eat Your alms from out of the white
Stinking skull. Answer us : ?Do You deem this blameless??

Arunachala Siva.
13223
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:17:30 AM »
55.

Verse 55:பண்டமரர் அஞ்சப் படுகடலின் நஞ்சுண்டு
கண்டங் கறுத்ததுவும் அன்றியே - உண்டு
பணியுறுவார் செஞ்சடைமேற் பால்மதியின் உள்ளே
மணிமறுவாய்த் தோன்றும் வடு. (55)


Of yore as the immortals churned the main venom welled up
For all to fear, which He took in and neck went dark.
Besides , the serpents on His locks ruddy conch a milky
Moon-slice within which a sapphire scar work like is seen.

Arunachala Siva.

13224
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:13:52 AM »
54.

Verse 54:காருருவக் கண்டத்தெங் கண்ணுதலே எங்கொளித்தாய்
ஓருருவாய் நின்னோடு உழிதருவான் - நீருருவ
மேகத்தாற் செய்தனைய மேனியான் நின்னுடைய
பாகத்தான் காணாமே பண்டு. (54)


Cloud-hued neck and metopic eye our lord has.
When of yore the fair Tirumal who tried to trace in angst,
You, where were you hid? But now He nestles in shape,
Around you , joins in your left and bides in unease.


Arunachala  Siva.

13225
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:10:50 AM »
53.

Verse 53:

சீரார்ந்த கொன்றை மலர்தழைப்பச் சேணுலவி
நீரார்ந்த பேர்யாறு நீத்தமாய்ப் - போரார்ந்த
நாண்பாம்பு கொண்டசைத்த நம்மீசன் பொன்முடிதான்
காண்பார்க்குச் செவ்வேயோர் கார்.(53)The choice cassia bloom in spray, the inundating
Ganga celestial on Him, He wears the serpent
As his war-buckle. His holy crest hued in gold
Is like the rainy sky for the flockers to find.

Arunachala Siva.

13226
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:08:23 AM »
52.

Verse 52:


அங்கண் முழுமதியஞ் செக்கர் அகல்வானத்
தெங்கும் இனிதெழுந்தால் ஒவ்வாதே - செங்கண்
திருமாலைப் பங்குடையான் செஞ்சடைமேல் வைத்த
சிரமாலை தோன்றுவதோர் சீர். (52)

Should a myriad moons rise beautifully throughout
The ruddy sky, that will not at all match the glory
Of the chaplet of skulls worn on the hirsutorufous crest
Of Him who has the red-eyed Vishnu as part of his body.

Arunachala Siva.

13227
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2015, 08:05:32 AM »
51.

Verse 51:


குழலார் சிறுபுறத்துக் கோல்வளையைப் பாகத்து
எழிலாக வைத்தேக வேண்டா - கழலார்ப்பப்
பேரிரவில் ஈமப் பெருங்காட்டிற் பேயோடும்
ஆரழல்வாய் நீயாடும் அங்கு. (51)


On His holy feet valorous kandai rings; in pitch dark
At charnel ghat-wood, with ghosts, in awful heat,
You, lord, hie to dance. May you not drag with you your
Left, long locks flowing, be bangled rich, and lithe and tender.

Arunachala Siva.

13228
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 26, 2015, 08:03:00 AM »God always likes a person who is devoted to His devotees.  Many saints in Periya Puranam,
[e.g. Appoothi Adigal] prayed only to Siva's devotees, like Tiru Navukkarasar.
Yazhapanar, a low caste violinist prayed only to Tiru Jnana Sambandhar and played his
violin only for his songs.  Bhagavan Ramana says in Verse 104 of Arunachala Akshara Mana Malai:

Let me be a devotee of the devotees of the devotees,
who listen to Your name with love!
Please bless so, O Arunachala!

Arunachala Siva.   

13229
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: November 26, 2015, 06:31:56 AM »


When Bhagavan Ramana was on the Hill, serpents
and peacocks used to remain quiet, friendly to each other
in His Presence.  Panthers which came to tanks and ponds
to drink water, finished their work and went away without
harming anyone.

Arunachala Siva.

13230
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: November 26, 2015, 06:28:01 AM »
When Bhagavan Ramana was in His last days [ He had pain,
which should have been unbearable for anyone else], the
attendants asked Him:  "Bhagavan!  Is it paining too much?"
Bhagavan Ramana said:  "Yes, the body is paining!"  He was
not the body or the mind.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 [882] 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 ... 3061