Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 [882] 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 ... 3146
13216
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 09:03:29 AM »
Verse  2:


ஏரின் மல்குவ ளத்தி னால்வரும்
    எல்லை இல்லதொர் செல்வமும்
நீரின் மல்கிய வேணி யார்அடி
   யார்தி றத்துநி றைந்ததோர்
சீரின் மல்கிய அன்பின் மேன்மை
   திருந்த மன்னிய சிந்தையும்
பாரின் மல்கவி ரும்பி மற்றவை
    பெற்ற நீடுப யன்கொள்வார்.
He desired the flourishing on earth
Of the limitless wealth
Derived from husbandry
And the mind made
Abidingly rich
By the glorious service rendered
To the servants of the Lord
That sports on His crest the Ganga,
And from these, secure for him enduring gain.

Arunachala Siva.

13217
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 09:01:19 AM »
Ilaiyankudi Mara Nayanar:


Verse  1:அம்பொன் நீடிய அம்ப
   லத்தினில் ஆடு வார்அடி சூடுவார்
தம்பி ரானடி மைத்தி றத்துயர்
   சால்பின் மேன்மைத ரித்துளார்
நம்பு வாய்மையில் நீடு சூத்திர
   நற்கு லஞ்செய்த வத்தினால்
இம்பர் ஞாலம் விளக்கி னார்இளை
    யான்கு டிப்பதி மாறனார்.


He for ever wears on his crown the feet of the Dancer
Who dances in the Ambalam roofed of gold;
He is established in the lofty excellence
Of servitude to the Lord-God;
As a result of the askesis of the ancient clan of Sudras
He came to be born to illumine this world;
He is Maranar of Ilayankudi.

Arunachala Siva.   

13218
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:58:59 AM »
Verse  36:

இன்புறு தாரந் தன்னை
   ஈசனுக் கன்ப ரென்றே
துன்புறா துதவுந் தொண்டர்
   பெருமையைத் தொழுது வாழ்த்தி
அன்புறு மனத்தால் நாதன்
   அடியவர்க் கன்பு நீடும்
மன்புகழ் இளைசை மாறன்
   வளத்தினை வழுத்த லுற்றேன்.Having humbly hailed the glory of the servitor
Who gifted his sweet spouse willingly
To one who was a devotee of the Lord
I now proceed to hail the glory of Ilasai Maran
A loving servitor of the Lord?s devotees.   

Arunachala Siva.

13219
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:55:50 AM »
Verse  35:


வானவர் பூவின் மாரி
   பொழியமா மறைகள் ஆர்ப்ப
ஞானமா முனிவர் போற்ற
   நலமிகு சிவலோ கத்தில்
ஊனமில் தொண்டர் கும்பிட்
   டுடனுறை பெருமை பெற்றார்
ஏனைய சுற்றத் தாரும்
   வானிடை யின்பம் பெற்றார்.The celestial beings showered flowers, the Vedas great resounded;
Munis of great wisdom sang their praise;
Thus were the flawless devotees with beatitude blessed
To dwell and adore the Lord in the ever-blessed Siva-Loka;
The kin that perished in the skirmish gained Valhalla.


Arunachala Siva.

13220
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:53:24 AM »
Verse  34:


திருவளர் சிறப்பின் மிக்க
   திருத்தொண்டர் தமக்குந் தேற்றம்
மருவிய தெய்வக் கற்பின்
   மனைவியார் தமக்குந் தக்க
பெருகிய அருளின் நீடு
   பேறளித் திமையோ ரேத்தப்
பொருவிடைப் பாகர் மன்னும்
   பொற்பொது அதனுட் புக்கார்.


Unto the divine devotee established in grace
And his divinely chaste wife poised in clarity,
The Lord granted fittingly bliss eternal,
And caused the celestial beings hail them;
Then the Lord -- the Rider of the Bull --,
Took to His form invisible in the Ether of Gnosis.   


Arunachala Siva.

13221
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:50:57 AM »
Verse 33:விண்ணிடை நின்ற வெள்ளை
   விடையவர் அடியார் தம்மை
எண்ணிய உலகு தன்னில்
    இப்படி நம்பா லன்பு
பண்ணிய பரிவு கண்டு
   மகிழ்ந்தனம் பழுதி லாதாய்
நண்ணிய மனைவி யோடு
   நம்முடன் போது கென்று.


When thus he hailed Him that was enthroned
On the white Bull poised in the sky high expanse,
Spake the Lord thus: "We feel happy, having witnessed
On earth your act of devoted love for Us; O flawless one!
Come and abide with Us with your fair wife."   


Arunachala Siva.

13222
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:48:28 AM »
Verse 32:


சொல்லுவ தறியேன் வாழி
   தோற்றிய தோற்றம் போற்றி
வல்லைவந் தருளி யென்னை
   வழித்தொண்டு கொண்டாய் போற்றி
எல்லையில் இன்ப வெள்ளம்
   எனக்கருள் செய்தாய் போற்றி
தில்லையம் பலத்து ளாடுஞ்
   சேவடி போற்றி யென்ன."I know not how to articulate, praise be!
O the form that for me manifested, praise be!
You hastened to grace me and made me
Your sempiternal servitor, praise be!
O grantor of endless bliss to me, praise be!
O the feet that dance in Thillai Ambalam, praise be!"   

Arunachala Siva.

13223
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:46:18 AM »
Verse 31:


சென்றவர் முனியைக் காணார்
   சேயிழை தன்னைக் கண்டார்
பொன்றிகழ் குன்று வெள்ளிப்
    பொருப்பின்மேல் பொலிந்த தென்னத்
தன்றுணை யுடனே வானில்
   தலைவனை விடைமேற் கண்டார்
நின்றிலர் தொழுது வீழ்ந்தார்
   நிலத்தினின் றெழுந்தார் நேர்ந்தார்.Yeyar Pakai saw not the muni, he but saw the woman;
He beheld his Lord and His Consort mounted on the Bull
And it looked as though an auric hill stood beauteous
On an argentine hill; he no longer stood on the ground;
He fell on earth and prostrated; he rose up to hail Him.

Arunachala Siva.

13224
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:44:03 AM »
Verse 30:


அழைத்தேபே ரோசை கேளா
   அடியனேன் வந்தேன் வந்தேன்
பிழைத்தவ ருளரே லின்னும்
   பெருவலித் தடக்கை வாளின்
இழைத்தவ ராகின் றாரென்
   றியற்பகை யார்வந் தெய்தக்
குழைப்பொலி காதி னானும்
   மறைந்தனன் கோலங் கொள்வான்.


As he heard the summoning voice, he answered aloud:
"I have come, I have come, your servitor;
If there be any still to oppose you, my strong hand
Will wield the mighty sword whose prey they are."
Thus he cried and came running thither;
The Lord, the wearer of ear-ring, by then vanished
To reappear before him in His form of Grace.   

Arunachala Siva.

13225
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:41:00 AM »
Verse  29:


இயற்பகை முனிவா ஓலம்
    ஈண்டுநீ வருவாய் ஓலம்
அயர்ப்பிலா தானே ஓலம்
   அன்பனே ஓலம் ஓலம்
செயற்கருஞ் செய்கை செய்த
   தீரனே ஓலம் என்றான்
மயக்கறு மறைஓ லிட்டு
   மாலயன் தேட நின்றான்."O Yeyar Pakai Muni, save me! Come back to save me!
O the forgetting less one, save me! Dear one, save me!
O hero that performed the rarest deed, save me."
Thus cried He whom the Vedas that cure befuddlement,
And Vishnu and Brahma searched in vain.

Arunachala Siva.

13226
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2016, 08:38:20 AM »
Verse  28:


செய்வதற் கரிய செய்கை
   செய்தநற் றொண்டர் போக
மைதிகழ் கண்டன் எண்டோள்
   மறையவன் மகிழ்ந்து நோக்கிப்
பொய்தரும் உள்ளம் இல்லான்
    பார்க்கிலன் போனா னென்று
மெய்தரு சிந்தை யாரை
    மீளவும் அழைக்க லுற்றார்.When the goodly servitor -- the performer
Of the deed well-nigh impossible to perform --,
Departed, the Lord, blue-throated and eight-shouldered,
-- The Brahmin true --, eyed him in delight;
Thus He thought: "Lo, his heart knows no falsity;
He goes away without even casting a look behind."
He started recalling him whose heart was truth's abode.


Arunachala Siva.

13227


Tat tvam asi:


However the special aspect of (visesha amsa) of the Self is unknown to us.  That is to say, we are
ignorant of the Self's real nature.  Therefore, the Self is known in a general way.  This is evident
from our day to day statements, such as, "I know myself", "I exist", etc., which we all make at one
time or another. Beyond that, the real nature of the Self as truth, consciousness, and bliss remain
unknown.  At most, some of us may have the intellectual knowledge of the Self from studying the
scriptures or listening to spiritual discourses.

The knowledge of the Self, even at the general level, is unlike the knowledge of an object, for example,
a stone or a chair.  A stone for instance, is always an object because it has to be known.  Being
a material entity, it can never be the knowing object.  As an object, the stone requires a subject
to know it.  The Self, however, is not in such a logical predicament.  The Self is not an object of
knowledge. These objects are known through 'pramanas', such as, perception.
It is however, impossible to prove the existence of the Self by any 'pramana'.

In the case of the Self, there is no need for any proof by any 'pramana'.  In the case of a building,
the existence of the superstructure is sufficient proof for the existence of the foundation underneath. 
The question of proof does not arise at all, because he building cannot exist without the foundation. 
The latter is presupposed by the former.  The same explanation holds good in the case of the Self.
Every case of knowing is made possible by the Self and every time we make any knowledge claim,
we presuppose the existence of the Self. So the Self does not remain unknown. 

An object requires something else to know it.  However, being the ground of all experiences,
there is really nothing apart from from the Self to know it.  " Where there is duality, there one
perceives another, one smells another, one tastes another, one contacts another, one knows
another, but where all this is Atman, who is there to think, smell, touch and know whom?
Who can know him by whom all this is known?....Who can know the Knower?" declares
Brahadaranyaka Upanishad. [4.5.15].

Indeed, the normal mind is an instrument of knowledge for ordinary objects.  Being a finite entity,
the mind can never know the infinite, as the pen will never know or understand the writer who is
using it. More specifically, he Self being Self-luminous,  Svaprakasa, is shining all the time, revealing
its presence.  The term Svaprakasa, conveys the idea that while the Self reveals everything else,
it itself is not revealed by anything.  [Kathopanishad 2.2.15: Br. Up. 4.3.9].


Arunachala Siva.   

13228
The title should read as :  The Yoga of the Uncontradictable:  Meditative Absorption Vs.  Ultra-mystic
Realization:   

(An article from Mountain Path, Jan.-Mar. 2016 issue)


Paul Brunton (1898-1981) presents the spiritual teachings of the East in a form that speaks clearly
to the mind and the heart of the 21st century spiritual quester.  During his youth in London, Paul
Brunton experienced profound mystical and occult development. An ardent seeker of Truth, he was
led to travel first to India and Egypt, and then around the world, to meet teachers and engage in spiritual
research.  In his books, Paul Brunton infuses traditional teachings wit wisdom and a broad perspective
gained through his inner inquiry and unfoldment. He offers guidebooks that lead the aspirant step by step
to the greatest of all treasures, the Higher Self or Overself.  The following discussions is adapted from
The Wisdom of the Overself, the chapter entitled 'The Mystical Phenomena of Meditation', where he explains
the difference between the exalted yogic stage of meditative absorption (nirvikalpa samadhi) and ultra
mystic realization (sahaja samadhi).

contd.,

Arunachala Siva.     

13229
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 28, 2016, 01:58:21 PM »
Chandikeswara Nayanar - Liberation Day:

Today is the liberation day of Chandikeswara Nayanar. Thai month Uttiram Nakshatram.

I have already covered Chandikeswara Nayanar in my previous round of 63 Saints.


Arunachala Siva.

13230
General topics / Re: The Bliss of No Want - Vasko Kohlmayer:
« on: January 28, 2016, 11:23:36 AM »
"The Kingdom of God is within you", said the Good Shepherd from Nazareth a long time ago.  In a flash
of revelatory clarity these words became a reality for Radovan even though he himself was not a believer.
But one does not need to be a believer to experience the inherent bliss of one's being.  All that one needs
to do is to give up the assumption that one needs external things in order to be happy.

That afternoon my brother experienced the greatest bliss of all: the bliss of 'no want.'   As Sri Ramana
said so many times, happiness is our vary nature.  It is only the belief that we are something else,
that we need something in order to be happy, that prevents us from experiencing the bliss that we
truly are.

concluded.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 [882] 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 ... 3146