Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 3130
1321
Verse  19:

இடப மேறியு மில்பலி யேற்பவர்
அடவி காதலித் தாடுவ ரைந்தலைப்
படவம் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக்
கடவி ராய்ச்சென்று கைதொழு துய்ம்மினே.

Siva receives alms, riding on a bull, from houses.  He will dance in the cremation ground being much attached to it.  People of this world!  Save yourselves by worshiping with joined hands the supreme god, Siva who has tied a beautiful cobra with five heads hoods, esteeming the worship as your duty.

Arunachala Siva.

1322
Verse  18:

ஞமனென் பான்நர கர்க்கு நமக்கெலாம்
சிவனென் பான்செழு மான்மறிக் கையினான்
கவனஞ் செய்யுங் கனவிடை யூர்தியான்
தமரென் றாலுங் கெடுந்தடு மாற்றமே.


Siva is said to be the god of death to great sinners deserving hell.  For us who are his devotees he is the dispenser of all good and auspicious things.  He holds in his hand a graceful young deer.  He has a vehicle of a big bull that gallops placing the from legs simultaneously.  All doubts will be destroyed if one says the devotees of Siva.

Arunachala Siva.

1323
Verse  17:

சரண மாம்படி யார்பிற ரியாவரோ
கரணந் தீர்த்துயிர் கையி லிகழ்ந்தபின்
மரண மெய்திய பின்னவை நீக்குவான்
அரண மூஎயில் எய்தவ னல்லனே.

Who are those others who have the nature of affording refuge?  When the life within us escapes after all action of the organs have departed, is Siva who shot an arrow in the three forts which had fortifications and destroyed them, not the god who removes all our faults after we are dead.

Arunachala Siva.


1324
Verse  16:


ஙகர வெல்கொடி யானொடு நன்னெஞ்சே
நுகர நீயுனைக் கொண்டுயப் போக்குறில்
மகர வெல்கொடி மைந்தனைக் காய்ந்தவன்
புகரில் சேவடி யேபுக லாகுமே.


My good mind. If you want to direct your activities to enjoy all pleasures with Siva, who has a victorious flag of a bull which is like the letter ங in its lying posture,
the red feet themselves of Siva who burnt the strong Manmatha, who has a flag of a shark, are our refuge.

Arunachala Siva.


1325
Verse  15:

கங்கை தங்கிய செஞ்சடை மேலிளந்
திங்கள் சூடிய தீநிற வண்ணனார்
இங்க ணாரெழில் வானம் வணங்கவே
அங்க ணாற்கது வாலவன் தன்மையே.

Siva has the color of the fire and wears a crescent moon, on his red matted locks, where the Ganga stays.  He is in this world for the celestial beings to descend from the beautiful heaven to worship him to him who has gracious eye, it is the nature.

Arunachala Siva.1326
Verse  14:

அக்கு மாமையும் பூண்டன லேந்தியில்
புக்குப் பல்பலி தேரும் புராணனை
நக்கு நீர்கள் நரகம் புகேன்மினோ
தொக்க வானவ ராற்றொழு வானையே.

Adorning himself with Chank beads and the shell of a tortoise, holding fire in the hand,
primordial god who collects several kinds of alms entering into houses, and who is worshiped with joined hands by the celestial beings, joining together.  Despising him.
do not fall into hell by entering into it.

Arunachala Siva.


1327
Verse  13:

ஔவ தன்மை யவரவ ராக்கையான்
வெவ்வ தன்மைய னென்ப தொழிமினோ
மௌவல் நீண்மலர் மேலுறை வானொடு
பவ்வ வண்ணனு மாய்ப்பணி வார்களே.

Give up the idea that Siva, is of such a cruel nature that he cannot be approached by people with their bodies.  Brahma who dwells on a lotus flower and Vishnu who has the color of the ocean pay obeisance to him.

Arunachala Siva.

1328
Verse 12:

ஓத வண்ணனும் ஒண்மலர்ச் செல்வனும்
நாத னேயரு ளாயென்று நாடொறும்
காதல் செய்து கருதப் படுமவர்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.


Vishnu who has the color of the ocean and the god who is seated on a bright lotus flowers, to praise daily the feet of Siva, who is meditated upon by those two saying master!  Grant us your grace our sins will vanish slowly.

Arunachala Siva.

1329
Verse 11:


ஒருவ னாகிநின் றானிவ் வுலகெலாம்
இருவ ராகிநின் றார்கட் கறிகிலான்
அருவ ராஅரை ஆர்த்தவ னார்கழல்
பரவு வாரவர் பாவம் பறையுமே.

Siva is the only chief for all the worlds.  He was not able to be realized by the two gods, Brahma and Vishnu.  He tied a rare cobra in his waist.  The sins of those who praise the feet which wear sounding anklets, will vanish slowly.

Arunachala Siva.


1330
Verse  10:

ஐயன் அந்தணன் ஆணொடு பெண்ணுமாம்
மெய்யன் மேதகு வெண்பொடி பூசிய
மைகொள் கண்டத்தன் மான்மறிக் கையினான்
பைகொள் பாம்பரை யார்த்த பரமனே.


Siva who is father, the Brahmin among gods and has a body in which there are male and female parts, he who has a black neck and smears himself with a sacred white ash which is eminent, he who holds in his hand a young deer, is the supreme being who tied a cobra with hood, in his waist.

Arunachala Siva.


1331
Verse  9:


ஏன வெண்மருப் போடென்பு பூண்டெழில்
ஆனை யீருரி போர்த்தன லாடிலும்
தான வண்ணத்த னாகிலுந் தன்னையே
வான நாடர் வணங்குவர் வைகலே.

Adorning himself with a hog's white tusk and bones, though Siva covers his body with the skin of a beautiful elephant wet with blood, and dances in fire, and though he is of the same color of the fire. Daily, the residents of heaven will prostrate before him only.

Arunachala Siva.


1332
Verse 8:

எந்தை யேயெம் பிரானே யெனவுள்கிச்
சிந்திப் பாரவர் தீவினை தீருமால்
வெந்த நீறுமெய் பூசிய வேதியன்
அந்த மாவளப் பாரடைந் தார்களே.

The sins of those who meditate, thinking of Siva as, our father, our master will disappear.  Those who approached this Brahmin Siva, who smeared on his body well-burnt sacred ash will investigate the meaning of works beautifully.

Arunachala Siva.


1333
Verse  7:


ஊரி லாயென்றொன் றாக உரைப்பதோர்
பேரி லாய்பிறை சூடிய பிஞ்ஞகா
காரு லாங்கண்ட னேயுன் கழலடி
சேர்வி லார்கட்குத் தீயவை தீயவே.

You have no particular place which you can claim as your own, telling definitely this is his name, you have no single name as belonging to you. The destroyer who wears a crescent moon, who has a neck in which the black color is moving!  The sins which bear evils will be only evils for those who do not approach your feet wearing anklets.

Arunachala Siva.

1334
Verse  6:

உச்சி வெண்மதி சூடிலும் ஊன்அறாப்
பச்சை வெண்தலை யேந்திப் பலவில்லம்
பிச்சை யேபுகு மாகிலும் வானவர்
அச்சந் தீர்த்தரு ளாயென் றடைவரே.

Though Siva wears on his head a white crescent moon, holding a white skull from which the raw flesh has not been removed, and though goes begging alms in many houses, the celestial beings will approach him saying 'grant your grace removing our fear.'

Arunachala Siva.1335
Verse  5:

ஈறில் கூறைய னாகி யெரிந்தவெண்
நீறு பூசி நிலாமதி சூடிலும்
வீறி லாதன செய்யினும் விண்ணவர்
ஊற லாயரு ளாயென் றுரைப்பரே.

Siva having as his dress the directions which have no ends, though Siva wears a crescent moon that gives light, smearing himself with well burnt white sacred ash.
and though he performs acts which do not add to his distinctive excellence, the celestial beings will say Lord who dwells in the shrine Uṟal!  Please grant your grace.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 3130