Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 [879] 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 ... 3115
13171
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 07, 2016, 08:18:47 AM »
Verse 215:
எண்ணிய வோசை யைந்தும்
   விசும்பிடை நிறைய வெங்கும்
விண்ணவர் பொழிபூ மாரி
   மேதினி நிறைந்து விம்ம
மண்ணவர் மகிழ்ச்சி பொங்க
   மறைகளும் முழங்கி ஆர்ப்ப
அண்ணலை ஓலை காட்டி
   யாண்டவ ரருளிச் செய்வார்.


At the manifestation of grace divine
All the five celestial Tuntupis resounded;
Gods on high caused showers of flowers to fill the earth;
Rejoiced were dwellers on earth; the Vedas hymned aloud;
Then the Lord that redeemed by a bond, spake thus in grace:   


Arunachala Siva.13172
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 07, 2016, 08:15:50 AM »
Verse 214:


என்றெழு மோசை கேளா
   ஈன்றஆன் கனைப்புக் கேட்ட
கன்றுபோல் கதறி நம்பி
   கரசர ணாதி யங்கந்
துன்றிய புளக மாகத்
   தொழுதகை தலைமே லாக
மன்றுளீர் செயலோ வந்து
   வலியஆட் கொண்ட தென்றார்.


When Aroorar heard these redemptive words
He cried like a calf that heard its mother's lowing;
In every pore of the limbs in his body, he felt thrilled.
He folded his hands above his head in adoration
And burst out thus: "O the grace! The grace
Of the divine Dancer of compulsive redemption!"

Arunachala Siva.

13173
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 07, 2016, 08:13:26 AM »
Verse 213:


முன்புநீ நமக்குத் தொண்டன்
   முன்னிய வேட்கை கூரப்
பின்புநம் ஏவ லாலே
   பிறந்தனை மண்ணின் மீது
துன்புறு வாழ்க்கை நின்னைத்
   தொடர்வறத் தொடர்ந்து வந்து
நன்புல மறையோர் முன்னர்
   நாம்தடுத் தாண்டோம் என்றார்.

"You were Our servitor formerly; as on women you set
Your mind, you came to be born on earth
By Our fiat;
That life full of misery may not become your lot
We followed you, interceded and claimed you
In the presence of pious Brahmins."   

Arunachala Siva.

13174
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 07, 2016, 08:11:02 AM »
Verse 212:


எம்பிரான் கோயில் நண்ண
   இலங்குநூன் மார்பர் எங்கள்
நம்பர்தங் கோயில் புக்க
   தென்காலோ வென்று நம்பி
தம்பெரு விருப்பி னோடு
   தனித்தொடர்ந் தழைப்ப மாதோ
டும்பரின் விடைமேல் தோன்றி
   அவர்தமக் குணர்த்த லுற்றார்.


When the Lord entered the Temple, by love impelled
Aroorar followed Him, and wondered:
"Why should this Brahmin enter the Temple of our Lord?"
When alone he pursued Him, and called Him aloud,
The Lord appeared on high, mounted on His Bull
And apprised him of the truth thus:

Arunachala Siva.

13175
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 07, 2016, 08:08:33 AM »
Verse 211:பொருவரும் வழக்கால் வென்ற
   புண்ணிய முனிவ ரென்னை
ஒருவரும் அறியீ ராகில்
   போதுமென் றுரைத்துச் சூழ்ந்த
பெருமறை யவர்கு ழாமும்
    நம்பியும் பின்பு செல்லத்
திருவருட் டுறையே புக்கார்
   கண்டிலர் திகைத்து நின்றார்.


The holy Muni, the winner of the peerless case, said:
"If none of you know me, then follow me."
Followed by the thronging Brahmins and Aroorar
He walked ahead and entered Tiru-Arul-Turai
And there disappeared abrupt; others stood perplexed.   

Arunachala Siva.

13176
Verse 2 of Tirup PaLLi Ezhchi:
அருணன்இந் திரன்திசை அணுகினன் இருள்போய்
    அகன்றது உதயநின் மலர்த்திரு முகத்தின்
கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயனக்
    கடிமலர் மலரமற் றண்ணல்அங் கண்ணாம்
திரள்நிரை அறுபதம் முரல்வன இவையோர்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே
    அலைகட லேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே .


O God Siva abiding at sacred Perunturai !
O Mount Of Bliss that comes to us to confer on us the Wealth Of Grace !
O One like the billowy sea !
Arunan - The charioteer of Surya ,
has reached the East - The quarter of Indira.
Murk has fled away.
The rays of dawn are pervading.
Like mercy Manifesting in Your flowery and merciful face,
as the sun rises up and up,
Fragrant lotuses like unto Your eyes,
burgeon.
The six-footed bees,
in swarms and in rows,
thither bombinate.
Take cognizance of these and be Pleased to arise from off Your couch and grace us

Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

13177

Thoughts are product of sin.  Here, the sin means ego, which is the first principle, that
divides man and godhead. This thought can be good or bad.  Bad thoughts, we all agree create
bad actions.  Even these bad actions are called bad according to circumstances.  A soldier can
kill any number of soldiers of enemy camp, and get appreciation.  But if he kills a civilian on the
road, he is punished.  A king can marry any number of girls and bring them to his harem.
A citizen cannot marry many girls.  So all good thoughts also produce evil.  Take atom bomb. 
It came out of a detailed experiment in science, whose basic laws of relativity and thermo dyanamics
are quite good for peaceful purposes.  But the same principles created an atom bomb and killed
lakhs of people. 

Now to bad thoughts, bad thoughts apparently produce bad actions which are sin.  But there could
be some bad thoughts [very rare indeed], which can produce good results.  Like the rishi who decided
to bluff to the hunter who had come chasing a deer, saying that there was no deer on that side.
The deer was saved.  All said, it is a lie.

That is why, Bhagavan Ramana said:  Summa Iru, Be Still, Be thoughtless.  But it is quite difficult
for most of us.

Arunachala Siva.

13178
Verse 39:


The vessel of your lips has been dipped in and filled with the sweetness of the bliss of Brahman.
Pour words from it like drops of nectar upon me.  They are purifying, soothing and delightful
to the ear.  Master, I am consumed by the scorching of heat of this worldly life, as by flames of a
forest fire. Blessed are they on whom your eyes rest even for a moment -- it is thus that you accept
them and make them your own. 

Verse 40:

How should I cross the ocean of this world?  What should be my goal?  What way should I take?
I know of none.  Be gracious, Master.  Save me. Tell me how to end the miseries of this earthly life.
Withhold nothing. 

Method of Instruction:

Verse 41:

Scorched by the fierce flames of the world-forest, the disciple speaks of these words.  The great soul
looks at the disciple who thus seeks refuge in him, and his eyes are wet with tears of mercy.  Immediately,
he frees his disciple from his fear. 

Verse 42:

This disciple, who has sought his protection, is one who thirsts for liberation, who has properly fulfilled
his duties, whose heart has become tranquil and who has attained calmness of the mind.  The wise
and holy man, out of compassion, begins to instruct him in the truth.

contd.,

Arunachala Siva.                   

13179
General topics / Re: Sri Achuthanantha Adigal:
« on: January 06, 2016, 11:48:05 AM »
One day, having heard of Vengamaiyar, a reputed saint in the nearby village of Poththarai, in  Polur
district, Achutha Dasar went to see her.  The distinguished Ammaiyar welcomed Dasar with a motherly
affection and delighted in their discussions about spiritual matters.  Dasar stayed with Ammaiyar for
little over a year, and was thoroughly instructed in great yoga practices before he returned to the house
of his in-laws.  He stayed in a separate room and continued his yoga practices. It was said that after
continuing these yogic practices without interruption he gained several siddhis (powers) notably the
power of levitation. 

During this period of intense practice Achutha Dasar's young wife reached puberty.  Her parents performed
all the obligatory social and religious ceremonies every day, and on the ninth day, the Manjal Neerattu,
a special purificatory bathing ceremony was performed and that evening further ceremonies were
performed preparatory to the nuptial night.  Meanwhile Dasar went into his room bolting it from the
inside and did his usual yogic practices. When all the ceremonies were completed, in order to leave his
young bride with Achuyta Dasar, they went to his room to leave his young bride with Achyutha Dasar,
they went his room and asked him to open the door.       

contd.,

Arunachala Siva.

13180
General Discussion / Re: The Law of Karma:
« on: January 06, 2016, 11:28:55 AM »
There are two ways:  the gradual and the sudden.  To use a metaphor, a 'piece of karma' is like
a concrete block.  We are stuck with it.  It weighs us down and affects our outlook and behavior.
It is an impediment that skews our judgement and which causes further ill-advised action.  By
sanctioned ritual, prayer such mantra, pranayama, healthy living, positive thoughts, meditation
we can gradually whittle away the block.  It is a slow gradual process that erases the burden of
ignorance or tamas with purifying action. 

The second method is to find the origin of the inert density, to seek the thread that caused it in the
first place. By seeing how it arises one cuts off the fuel that causes it to exist. To do that Bhagavan
offers us self inquiry: 'To whom does this thought arise?'  By this sharp and powerful probe we disengage
from that which we previously assumed was ours and let it go by no longer feeding it with our time
and energy.

contd.,

Arunachala Siva.       

13181
General Discussion / Re: Channels of Grace - A Tribute:
« on: January 06, 2016, 11:19:54 AM »
On this first visit Baba also climbed to the peak of Arunachala.  At the peak he was not sure of the
exact summit spot, and was looking around.  He felt a tap on his shoulder and saw a hand pointing
to the spot.  He turned around to thank the person, but there was no one there.....  The last time he
climbed to the peak was at the age of 82, and the last pradakshina he did was at 83.  He has also
flown around the peak while still in service.

Baba in Service:

In 1947, after independence, the R.I.A.F became the I.A.F.  Baba had been one of the first Indians
to be directly commissioned as an officer and pilot in the R.I.A.F. After independence the I.A.F.
started the process of acquiring planes directly from U.K. so senior I.A.F. pilots used to go there to
fly them over. Baba was one of them.  In the Second World War, Baba had been a dive bomber in  the
jungles of Burma.  The R.I.A.F pilots were both British and Indian.  They were nicknamed 'the Brylcream
Boys' because of their glamorous, hard drinking life style.  It is quite incredible that Baba, in their midst,
remained a vegetarian, a strict teetotaller, and a believer with his faith intact - despite the fact that their
were rations were mainly comprised of tinned meat and units of liquor!  His photograph those days,
striding along by his aircraft with his parachute bag on his back, is hanging in the Air Force Museum
in Delhi.

contd.,

Arunachala Siva.         

13182
General Discussion / Re: The Written Word:
« on: January 06, 2016, 11:08:24 AM »
Since Paul Brunton's time note taking in the Old Hall in front of Bhagavan was absolutely forbidden
by Chinnaswami.  Various devotees who reported Bhagavan's words did do so  to the best of their
memory either when they got home that evening or perhaps, once a week or longer.  Bearing this
in mind it becomes clear that the gospel of Sri Ramana's teachings must be filtered through the veil
of human memory.  Sayings could be attributed to him without the benefit of complete accuracy.
This continues to this day, with writers and any number of devotees blithely quoting Bhagavan in order
to bolster an idea that they they feel he would have approved of it only He had thought of it.  Hence,
the importance of the veracity of Bhagavan's own writings.

As to those who use Bhagavan's name to bolster their own so called authority, their motives speak of
themselves.  The name Ramana has a brand name not unlike Apple, Rolls Royce, Samsung, Gucci,
Siemens and a host of other brands that instantly elicit a positive response.  The words 'Ramana Maharshi'
connote authenticity, purity, irreproachable authority, in other words, a name one can trust.  The
consequence of this usage is that Bhagavan apparently subscribes to all sorts of opinions that in His
physical lifetime He would reject as less than sufficient explanation of Advaita's subtleties or of the
challenges and travails a seeker experiences on the path.  And as to new age gurus who purloin the
name 'Ramana' and His statements taken out of context the less said the better.

contd.,

Arunachala Siva.           
 

13183
General Discussion / Re: Shadow and Substance -
« on: January 06, 2016, 10:55:51 AM »
I guess I am just sharing my thoughts on the subject with you, how I try to understand it, and how
it all makes sense of me, at this stage of my life.  It is a sort of culmination of my personal journey.

This 'theory' is backed by millennia of thinking and experimentation.  If T.S. Eliot's  J. Alfred Prufrock
can sing a 'love song'  on an evening stretched like a patient etherized on the table while growing
old with the bottoms of his trousers rolled, I can make up an esoteric theorem while being fully in 
possession of my faculties.  Besides, literary critics probably have missed the point that Prufrock's
problem is not just isolation and not being wanted by the person he wants.  He really does not know
what his problem is, and he does not dare ask:

Or, do not ask, 'what is it?'

He has already asked the formidable question. 'Do I dare disturb the universe?'  Experience has taught
him, "measuring out my life with coffee spoons",  after having known 'the evenings, mornings, and afternoons.' to let things be.  If there is an echo here of Sankara's dina yaminyau sayam pratah /
sisira vasanatau punarayatah, the relentless passage of time, then it should follow that Prufrock and
we are wasting our time in meaningless pursuits, instead of using it to decipher the meaning of life.
The simple answer to this age-old question is: the meaning of life consists in discovering the meaning
of life beyond the shadow cast by superficial existence.  The purpose of life is to 'find out the purpose of
life'.  Eliot who was enormously influenced by Eastern thought, might be laughing at his Prufrock who,well
past his prime, is moping around feeling dejected, instead of making something out of his life.

contd.,

Arunachala Siva.                   
 

13184
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:51:33 AM »
Verse 210:


திருமிகு மறையோர் நின்ற
   செழுமறை முனியை நோக்கி
அருமுனி நீமுன் காட்டும்
   ஆவணம் அதனில் எங்கள்
பெருமைசேர் பதியே யாகப்
   பேசிய துமக்கிவ் வூரில்
வருமுறை மனையு நீடு
   வாழ்க்கையுங் காட்டு கென்றார்.


Then the learned Assembly of Brahmins
Addressing the saintly Brahmin said: "O rare Brahmin,
The deed that you showed us describes you as one
Native to our glorious town; if it be so,
Show us your house of hoary lineage."   

Arunachala Siva.


13185
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 06, 2016, 09:48:28 AM »
Verse 209:


நான்மறை முனிவ னார்க்கு
   நம்பியா ரூரர் தோற்றீர்
பான்மையி னேவல் செய்தல்
   கடனென்று பண்பின் மிக்க
மேன்மையோர் விளம்ப நம்பி
   விதிமுறை யிதுவே யாகில்
யானிதற் கிசையே னென்ன
   இசையுமோ வென்று நின்றார்.


The judges addressing Nambi Aroorar said:
"You've lost your case against the Brahmin-Muni;
"It is your duty to serve him dutifully."
"If this be the verdict" said Aroorar,
"Decreed by law, can I demur?"   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 [879] 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 ... 3115