Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 [877] 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 ... 2905
13141
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:58:35 PM »
Verse 60 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


சகத்தின் வாழ்வைச் சதமென எண்ணியே
மிகுத்த தீமை விளைய விளைக்கின்றேன்
அகத்து ளாரமு தாமைய நின்முத்திச்
சுகத்தில் நான் வந்து தோய்வதெக் காலமோ. 60.


Thinking that life on earth is permanent
I am doing harm incalculable.
My Lord, who is the ambrosia within!
When am I to merge in the Bliss of Thine Mukti?

Arunachala Siva.

13142
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:52:53 PM »
Verse 59 of Ponnai Madharai:  Tayumanavar:

கையி னால்தொழு தேத்திக் கசிந்துளம்
மெய்யி னாலுனைக் காண விரும்பினேன்
ஐய னேஅர சேஅரு ளேயருள்
தைய லோர்புறம் வாழ்சக நாதனே. 59.

With hands raised in adoration,
With heart melting in love,
I sought to see Thee in this body.
My Lord! My King! My Grace!
Thou, the Lord of universes vast
That carries the Lady of Grace as your half!

Arunachala Siva.

13143
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:51:18 PM »
Verse 58 of Ponnai Madahrai  - Tayumanavar:

ஆனந் தங்கதி என்னவென் னானந்த
மோனஞ் சொன்ன முறைபெற முக்கண்எங்
கோனிங் கீந்த குறிப்பத னால்வெறுந்
தீனன் செய்கை திருவருட் செய்கையே. 58.

Except the revelation of Thy Grace
There is no way out for me.
It is Thy burden
To remove the distress of my heart.
Thou, the Treasure of loved devotees.
Thou, that is Bliss Embodied
And of eyes triple!

Arunachala Siva.
 

13144
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:47:38 PM »
Verse 56 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


கண்ண கன்றஇக காசினியூடெங்கும்
பெண்ணொ டாண்முத லாமென் பிறவியை
எண்ண வோஅரி தேழை கதிபெறும்
வண்ண முக்கண் மணிவந்து காக்குமே. 56.


In this earth of dimensions large,
Countless are the births I had
As male and as female.
Will my Precious One of triple eyes
Ever come to redeem this helpless one?


Arunachala Siva.

13145
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:44:17 PM »
Verse 55 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:எந்த நாளைக்கும் ஈன்றருள் தாயென
வந்த சீரருள் வாழ்கஎன் றுன்னுவேன்
சிந்தை நோக்கந் தெரிந்து குறிப்பெலாந்
தந்து காக்குந் தயாமுக்கண் ஆதியே. 55.Ever will I think of Thee
As the compassionate Mother
That gave me birth.
Ever will I hail Thy Grace
That came so.
Thou, the Being First of eyes triple,
So compassionate,
That grants my wishes and protects me,
Knowing my mind and intentions!


Arunachala Siva.

13146
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:42:33 PM »
Verse 54 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:சோதி யாதெனைத் தொண்டருட் கூட்டியே
போதி யாதவெல் லாமௌப் போதிக்க
ஆதி காலத்தி லுன்னடிக் காந்தவம்
ஏது நான்முயன் றேன்முக்கண் எந்தையே. 54.

Without examining my fitness,
Thou took me into the fold
Of Thine devotees
And taught me slowly
All things as yet untaught.
To merit all this
What tapas did I perform at your Feet
In lives past?
Oh! My Father of triple eyes!

Arunachala Siva.

13147
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:37:01 PM »
Verse 53 of Ponnai Madharai: Tayumanavar:கலந்த முத்தி கருதினுங் கேட்பினும்
நிலங்க ளாதியும் நின்றெமைப் போலவே
அலந்து போயினம் என்னும் அருமறை
மலர்ந்த வாயமுக்கண் மாணிக்கச் சோதியே. 53.

Conceiving and hearing
Of that union that is Mukti,
The earth and other elements
Have remained baffled like us.
Thou, that spoke the Vedas precious!
Thou, the gem like Fame of triple eyes!

Arunachala Siva.

13148
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:34:36 PM »
Verse 52 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:உரையி றந்துளத் துள்ள விகாரமாந்
திரைக டந்தவர் தேடுமுக் கட்பிரான்
பரைநிறைந்த பரப்பெங்ஙன் அங்ஙனே
கரைக டந்தின்ப மாகக் கலப்பனே. 52.


He is the Lord of triple eyes,
Whom, transcending speech,
Those who have crossed
The wavy sea of agitating mind seek.
Vast is the expanse
That is filled with Grace of Parai.
Even so,
I will swim to the shore across
And be in nature united.

Arunachala Siva.

13149
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:32:20 PM »
Verse 51 of Ponnai Madharai  - Tayumanavar:


மற்று னக்கு மயக்கமென் வன்னெஞ்சே
கற்றை வார்சடைக் கண்ணுத லோன்அருள்
பெற்ற பேரவ ரேபெரி யோர்எலாம்
முற்று மோர்ந்தவர் மூதுரை யர்த்தமே. 51.

What then is your hesitation
Oh, hard heart?
Only those that have received
The Grace of the Lord of matted locks
Are truly great.
That is the essence of the ancient teachings
Of all those of perfect learning.

Arunachala Siva.

13150
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:29:38 PM »
Verse 50 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


நாத கீதன்என் நாதன்முக் கட்பிரான்
வேத வேதியன் வெள்விடை யூர்திமெய்ப்
போத மாய்நின்ற புண்ணியன் பூந்திருப்
பாத மேகதி மற்றிலை பாழ்நெஞ்சே. 50.

He is the Singer of Nada.
He is my Lord.
He is of triple eye.
He is the chanter of Vedas.
He is the rider of the white bull.
He is the Holy One.
He is Divine Consciousness.
His Holy Feet, flower bedecked,
Is our sole refuge!
Know Thou, oh, my ignorant heart!

Arunachala Siva.

13151
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:27:11 PM »
Verse 49 of Ponnai Madharai - Tayumanavar.


கன்ம மேது கடுநர கேதுமேல்
சென்ம மேதெனைத் தீண்டக் கடவதோ
என்ம னோரதம் எய்தும் படிக்கருள்
நன்மை கூர்முக்கண் நாதன் இருக்கவே. 49.


Will there be karma?
Will there be horrid hell?
Will there be future birth
That will pursue me -
When there is my Lord
That grant me all my wishes?

Arunachala Siva.

13152
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:24:18 PM »
Verse 48 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


திருவ ருள்தெய்வச் செல்வி மலைமகள்
உருவி ருக்கின்ற மேனி யொருபரங்
குருவை முக்கணெங் கோவைப் பணிநெஞ்சே
கருவி ருக்கின்ற கன்மம்இங் கில்லையே. 48.


Him that is the Guru Supreme,
That carries in His Form
The divine daughter of Mountain King, (Uma)
That is Grace embodied,
Our king of eyes triple,
Do thou adore, my heart!
No more the karma
That to birth gives rise.

Arunachala Siva.

13153
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:21:51 PM »
Verse 47 of Ponnai Matharai - Tayumanavar:


கல்லை யுற்ற கருத்தினர் கார்நிறத்த
தல்லை யொத்த குழலினர் ஆசையால்
எல்லை யற்ற மயல்கொள வோஎழில்
தில்லை யில்திக ழுந்திருப் பாதெனே. 47.


Of stony heart art they,
Of dark, dark tresses art they,
Is it in boundless infatuation for them
That Thou art in Tillai?*
Thou, of the Holy Feet!

(* -Chidambaram)

Arunachala Siva.

13154
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:19:31 PM »
Verse 46 of Ponnai Madharai  - Tayumanavar:


வெளியில் நின்ற வெளியாய் விளங்கிய
ஒளியில் நின்ற ஒளியாம்உன் தன்னைநான்
தெளிவு தந்தகல் லாலடித் தேஎன்று
களிபொ ருந்தவன் றேகற்ற கல்வியே. 46.


Thou art Space within Space.
Thou art Light within Light.
At Thee,
I sought to throw the stone
That simplicity gave
And so to win and rejoice!
Such indeed was the learning I had!

Arunachala Siva.

13155
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:17:33 PM »
Verse 45 of Ponnai Madharai:Tayumanavar:


ஐய னேஉனை யன்றி யொருதெய்வங்
கையி னால்தொழ வுங்கரு தேன்கண்டாய்
பொய்ய னாகிலும் பொய்யுரை யேன்சுத்த
மெய்ய னாம்உனக் கேவெளி யாகுமே. 45.

My Lord!
Will I ever raise my hand in worship
To any God but Thee?
Liar am I, but to Thee I will not lie.
Thou art the Pure Truth,
Thou will know it true.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 [877] 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 ... 2905