Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 [877] 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 ... 3115
13141
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2016, 08:47:32 AM »
Verse 232:அந்நிலைஆ ரூரனுணர்ந்
   தருமறையோ யுன்னடியென்
சென்னியில்வைத் தனையென்னத்
   திசையறியா வகைசெய்தது
என்னுடைய மூப்புக்காண்
   என்றருள அதற்கிசைந்து
தன்முடியப் பால்வைத்தே
   துயிலமர்ந்தான் தமிழ்நாதன்.Aroorar, woke up and said: "O holy Brahmin!
Your feet are resting on my head.?"To this He replied:
"It is my dotage that bewilders my sense of direction."
Satisfied with the reply, Aroorar, the lord of Tamizh,
Resting his head elsewhere, began to sleep.

Arunachala Siva.
13142
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 09, 2016, 08:45:14 AM »
Verse 231:அதுகண்டு வீரட்டத்
   தமர்ந்தருளும் அங்கணரும்
முதுவடிவின் மறையவராய்
   முன்னொருவ ரறியாமே
பொதுமடத்தி னுட்புகுந்து
   பூந்தாரான் திருமுடிமேற்
பதுமமலர்த் தாள்வைத்துப்
   பள்ளிகொள்வார் போல்பயின்றார்.As he invoked His feet, before he closed his eyes in slumber,
The Lord of Veerattanam took the form of an old Brahmin,
Entered the matam unseen, and placing His lotus feet
On the crown of Aroorar, lay as though He slept.

Arunachala Siva.

13143
Verse 4:


இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருபால்
    இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால்
துன்னிய பிணைமலர்க் கையினர் ஒருபால்
    தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால்
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
என்னையும் ஆண்டுகொண் டின்னருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.Player of sweet-voiced Veena on one side;
Strummers of Yaazh on one side;
reciters of Vedas And praying devotees on one side;
the holders of densely-woven flower-wreaths in their hands,
On one side; adorers,
weeping devotees and those That wilt, on one side;
those that joined their hands over their heads, in worship,
on one side;
it is thus The devotees had fore-gathered.
O Lord Siva abiding at sacred Perunturai !
O our God who redeemed even me and grants me Sweet grace,
be pleased to arise from off your couch and grace us.

Arunachala Siva.

13144
Disciple's Questions:

Verse 48:

The disciple speaks:

Master, please listen to the question I am about to ask. I shall feel blessed if I may hear an answer
from your lips.

Verse 49:

What, in reality, is this bondage?  How did it begin?  In what is it rooted?  How is a man set free from it?
What is the non-Atman?  What is the supreme Atman?  How can one discriminate between them? 
Please answer me.


Congratulating the Disciple:


The Master speaks:

You are blessed indeed?  You are drawing near to the goal.  Through you, your whole family has become
purified, because you long to get free from bondage of ignorance and reach Brahman.

contd.,

Arunachala Siva. 


13145
General topics / Re: Sri Achuthanantha Adigal:
« on: January 08, 2016, 11:38:11 AM »
After a few days, when alone, as a result of his association with saints and the good deeds done selflessly
in the past, he started inquiring thus, 'Who am I?'  Who is my Lord?  Why does one got entangled with the
chain of births and deaths?  How can one get released?  From the study of scriptures, he realized that the
karmic actions are the seeds of birth and that the karmic cycle can end only with Self Knowledge, and not
by any other means.  He also realized that this Self Knowledge can come only through the grace of a Sadguru,
and he then approached several teachers, but was turned down by them all.  He became sad and despondent.

He then heard of a saint on a hillock called Kailasagiri near the village of Kadaamoor, near Polur. The Kailasagiri Swami was very ascetic in appearance, full of compassion and firm in Self abidance. On hearing about the qualities of this saint, Dasar, immediately went to Kadaamoor and saw the saint surrounded by a number of disciples.  Filled with joy he prostrated at his feet. Then rising, he pleaded, 'My father!  Give refuge
to this poor one and uplift him.'  On seeing his dispassion and spiritual ripeness, the saint gave him a
gracious look and asked him to be seated.

contd.,

Arunachala Siva.   

13146
General Discussion / Re: Channels of Grace - A Tribute:
« on: January 08, 2016, 11:26:25 AM »
Another incident I remember him narrating is flying a dead body from Jodhpur.  It was the body
of a member of royal Jodhpur family.  It was night and terrible weather with thunder, lightning
and awful turbulence. Baba was piloting the Dakota plane, so he asked the navigator to go behind
to check if the body was secured.  But the navigator was so petrified that he barely took two steps out
of the cockpit and stuttered that it was OK.  Fear and faith do not go together. They landed safely in
Agra.  I don't even remember Baba being frightened or nervous.  I asked him how he had felt when he
was carrying out his bombing  raids during the war. Significantly, he said, 'I did not feel - it was a job
to be done!'

He had an impeccable reputation.  He was nicknamed Panditji meaning 'priest', not because he was
a Brahmin, but because he succeeded in remaining a vegetarian teetotaller in the midst of the hard
drinking, meat eating 'Brylcream Boys.'  He was a stickler for correctness, sometimes annoyingly so.
When he got posted to Udhampur (Jammu and Kashmir) from Srinagar, on promotion, the new staff
car came to transport him there;  with star-plate, flag and all.  Yet we all had to bundle up in our
old Vauxhall car and my sister and I were squeezed into a corner at the back, because of our oversized
spaniel sprawled out, as usual.  The empty new staff car followed us all the way, because Baba insisted
that his official vehicle ought only to be used by him after he had taken his new appointment.

contd.,

Arunachala Siva.                     

13147
General Discussion / Re: Shadow and Substance -
« on: January 08, 2016, 11:12:22 AM »
Bhagavan Ramana Maharshi explains this with His characteristic directness:

People would not understand the simple and bare truth - the truth of their everyday, ever present and
eternal experience.  That Truth is that of the Self. Is there anyone not aware of the Self?  They would
not even like to hear it (the Self), whereas they are eager to know what lies beyond -- heaven, hell,
reincarnation. Because they love mystery and not the bare truth, religions pamper them -- only to
bring them around to the Self.  Wandering hither and thither you must return to the Self only.  Then
why not abide in the Self even here and now?  (Talks 145)

Bottom line?  Empty your mind of all clutter.  Kick out your ego, which is a shadow, anyway, of the
Inner Being. Stick to the substance, the Reality, the Single Entity behind everything seen, unseen,
and yet to be seen.  Sankara warns those of us who are wasting our time in silly and childish pursuits
to wise up and live in that one Reality from the time we wake up until we go to bed, because death is
never far away.  (Vedantadindima 79.)

contd.,


Arunachala Siva.       

13148
General Discussion / Re: The Finger Pointing to the Moon:
« on: January 08, 2016, 11:00:39 AM »
The English philosopher John Locke opined that the mind at birth was a tabula rasa (clean slate) on
which the moving finger of experience writes. That has a modicum of truth in that most of our knowledge
seems to originate in sense experience, though we go on to refine it into the ever-widening conceptual
knowledge by the operations of our minds, or by thinking.  Even the truths of logic and mathematics,
which are seemingly derivable through pure thought without any experience per se, as the rationalists
are wont to claim, on closer examination would prove not to be the case even their basic axioms and
concepts have at least an initial basis in experience.

It is a different matter that our minds take the raw data of the senses and spin out far more complex
knowledge than seems to be residing in the sense experience. This the German philosopher Immanuel
Kant was quick to point out by saying that our minds supply the categories, under which we classify
the sense data that is streaming into our minds from the world, and go on to derive the various relations
between the sense data.

contd.,

Arunachala Siva.     

13149
General Discussion / Re: Narasinh Mehta: An Introduction:
« on: January 08, 2016, 10:51:20 AM »
Once, his critics misled some pilgrims so that he was obliged to write a promissory note to be redeemed
in Dwaraka, Krishna's capital.  Though he had no commercial ties, a merchant called Shamal Sheth,
one of Mehta's many names for Krishna, fulfilled the bond and repaid the pilgrims.  The last life event
described in his poems is a socio-religious political dilemma when the king, Ra Mandalik the Third,
incited by his courtiers, demanded public proof of Krishna favors to Mehta.  After Mehta spent a long night
singing bhajans under guard, the audience witnessed the temple garland appear on his neck.  He is
believed to have lived in the southern coastal town of Mangrol, home of a religious uncle for another two
decades.

Religion, literature, and society, are important.  A groundswell of Vedic beliefs in southern India around
the ninth century displacing Buddhism and Jainism reached Northern India at the end of the first millenium.
Brahmin supremacy revived Sanskrit literature at the cost of creating a distance between religion and
common people. Almost simultaneously, there was an indigenous counter current from which the sacred
texts became available in local languages. At its center was a resurgence of the idea of bhakti, or devotion
drawn from much earlier philosophies.   The purpose of bhakti, an intellectual concept discussed in ancient
texts, evolved in parallel with devotion as an approachable means of attaining religious salvation.

contd.,


Arunachala Siva.   
               

13150
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 08, 2016, 10:02:54 AM »
Verse 230:


வரிவளர்பூஞ் சோலைசூழ்
   மடத்தின்கண் வன்றொண்டர்
விரிதிரைநீர்க் கெடிலவட
   வீரட்டா னத்திறைதாள்
புரிவுடைய மனத்தினராய்ப்
   புடையெங்கு மிடைகின்ற
பரிசனமுந் துயில்கொள்ளப்
    பள்ளியமர்ந் தருளினார்.


At the matam girt with flowery gardens where hum
Speckled honey-bees, fixing his thought on the feet
Of the Lord enshrined in Veerattanam which is
Washed by the waves of the river Gedilam,
He with his loving devotees slid into sleep.

Arunachala Siva.

13151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 08, 2016, 10:00:52 AM »
Verse 229:உடையவர சுலகேத்து
    முழவாரப் படையாளி
விடையவர்க்குக் கைத்தொண்டு
   விரும்புபெரும் பதியைமிதித்
தடையுமதற் கஞ்சுவனென்
   றந்நகரிற் புகுதாதே
மடைவளர்தண் புறம்பணையிற்
   சித்தவட மடம்புகுந்தார்.?Our Lord, Tirunavukkarasar, the wielder
Of uzhavaram hailed by all the world,
Here abode rendering with all his heart manual service
To the Lord, the Rider of the Bull; I dare not
Set foot in the holy town.? Thus he thought
And did not enter the town but up at the matam
Called Siddhavatam, without the town and beyond the fields.   


Arunachala Siva.

13152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 08, 2016, 09:59:04 AM »
Verse 228:மலைவளர்சந் தகில்பீலி
   மலர்பரப்பி மணிகொழிக்கும்
அலைதருதண் புனற்பெண்ணை
   யாறுகடந் தேறியபின்
இலகுபசும் புரவிநெடுந்
   தேர்இரவி மேல்கடலிற்
செலவணையும் பொழுதணையத்
   திருவதிகைப் புறத்தணைந்தார்.


When he crossed and reached the southern bank
Of the cool Pennai that flows carrying on its waves
Sandal and agalloch trees swept from the mountain,
And also flowers, feathers of peacock and gems,
The day-star with his steed and mighty car dipped
Into the western main, and Aroorar had by then
Arrived at the outskirts of Tiruvatikai.


Arunachala Siva.

13153
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 08, 2016, 09:57:10 AM »
Verse 227:


திருத்துறையூர் தனைப்பணிந்து
   சிவபெருமான் அமர்ந்தருளும்
பொருத்தமா மிடம்பலவும்
    புக்கிறைஞ்சிப் பொற்புலியூர்
நிருத்தனார் திருக்கூத்துத்
   தொழுவதற்கு நினைவுற்று
வருத்தமிகு காதலினால்
   வழிக்கொள்வான் மனங்கொண்டார்.He bowed before the Lord of Tiru-th-Turaiyoor,
Took leave of Him and fared forth
To many a shrine where abides in grace Lord Siva,
And hailed Him in adoring love; his thought
Then hovered on the Divine Dance enacted by the Dancer
At golden Puliyoor which he desired to adore.
Impelled by saddening love he set his mind on his journey.

Arunachala Siva.

13154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 08, 2016, 09:55:19 AM »
Verse 226:


புலனொன்றும் படிதவத்திற்
   புரிந்தநெறி கொடுத்தருள
அலர்கொண்ட நறுஞ்சோலைத்
    திருத்துறையூர் அமர்ந்தருளும்
நிலவுந்தண் புனலுமொளிர்
   நீள்சடையோன் திருப்பாத
மலர்கொண்டு போற்றிசைத்து
   வந்தித்தார் வன்றொண்டர்.


The Lord granted him in grace the life of tapas
Which prevents the senses from misleading.
Thus blessed, Van-tondar folding his hands
In loving adoration of Siva?s beauteous feet
Hymned and performed Siva Pooja at Tiru-th-Turaiyoor
Girt with flowery gardens fragrant, where the Lord
That sports on His long matted hair
The Ganga and the crescent, is enshrined.

Arunachala Siva.

13155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 08, 2016, 09:53:24 AM »
Verse 225:


சிவனுறையுந் திருத்துறையூர்
   சென்றணைந்து தீவினையால்
அவநெறியிற் செல்லாமே
   தடுத்தாண்டாய் அடியேற்குத்
தவநெறிதந் தருளென்று
    தம்பிரான் முன்னின்று
பவநெறிக்கு விலக்காகுந்
   திருப்பதிகம் பாடினார்.

He then left for Tiru-th-Turaiyoor where Siva bides,
And arriving at His Presence, hymned thus:
?You did prevent me from treading the evil path;
Deign to grant Your slave the righteous path of tapas.?
Thus he sang the decade divine that annuls
The cycle of birth and death for mankind.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 [877] 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 ... 3115