Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 [876] 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 ... 2904
13126
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 04:21:20 PM »
Verse 65 of Ponnai Matharai:  Tayumanavar:


கண்ட கண்ணுக்குக் காட்டுங் கதிரெனப்
பண்டும் இன்றுமென் பால்நின் றுணர்த்திடும்
அண்ட னேயுனக் கோர்பதி னாயிரந்
தெண்டன் என்பொய்ம்மை தீர்த்திடல் வேண்டுமே. 64.


Thou decreed my fate.
And Thou decreed my will
That made that fate
And made that will
Sink in Maya.
Oh! Pasu-Pati,
Who made all this
How shall I rejoice
In the working of Thy Grace?

Arunachala Siva,.

13127
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 04:18:50 PM »
Verse 63 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


விதியை யும்விதித் தென்னை விதித்திட்ட
மதியை யும்விதித் தம்மதி மாயையில்
பதிய வைத்த பசுபதி நின்னருள்
கதியை எப்படிக் கண்டு களிப்பதே. 63.


Like the light within
For the eye to see,
With me have you been
In the past,
And now as awareness.
Oh! Almighty Lord!
A thousand, thousand salutations to Thee!
Pray, dispel the darkness of my soul!

Arunachala Siva.

13128
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 04:14:09 PM »
Verse 62 of Ponnai Madharai- Tayumanavar:


கொடிய வெவ்வினைக் கூற்தைத் துரந்திடும்
அடிக ளாம்பொரு ளேருனக் கன்பின்றிப்
படியி லேழைமை பற்றுகின் றேன்வெறும்
மிடியி னேன்கதி மேவும் விதியின்றே. 62.


Thou, the Being blessed
That chases away
The ferocious God of Death!
Devoid of love of Thee,
I am stricken by destitution here below.
So poor in spirit,
I see no way of redemption.

Arunachala Siva.

13129
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 04:08:18 PM »
Verse 61 of Ponnai Matharai:  Tayumanavar:


கால மூன்றுங் கடந்தொளி ராநின்ற
சீல மேநின் திருவரு ளாலிந்த்ர
சால மாமிச் சகமென எண்ணிநின்
கோல நாடுத லென்று கொடியனே. 61.


Thinking that life on earth is permanent
I am doing harm incalculable.
My Lord, who is the ambrosia within!
When am I to merge in the Bliss of Thine Mukti?


Arunachala Siva.

13130
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:58:35 PM »
Verse 60 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


சகத்தின் வாழ்வைச் சதமென எண்ணியே
மிகுத்த தீமை விளைய விளைக்கின்றேன்
அகத்து ளாரமு தாமைய நின்முத்திச்
சுகத்தில் நான் வந்து தோய்வதெக் காலமோ. 60.


Thinking that life on earth is permanent
I am doing harm incalculable.
My Lord, who is the ambrosia within!
When am I to merge in the Bliss of Thine Mukti?

Arunachala Siva.

13131
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:52:53 PM »
Verse 59 of Ponnai Madharai:  Tayumanavar:

கையி னால்தொழு தேத்திக் கசிந்துளம்
மெய்யி னாலுனைக் காண விரும்பினேன்
ஐய னேஅர சேஅரு ளேயருள்
தைய லோர்புறம் வாழ்சக நாதனே. 59.

With hands raised in adoration,
With heart melting in love,
I sought to see Thee in this body.
My Lord! My King! My Grace!
Thou, the Lord of universes vast
That carries the Lady of Grace as your half!

Arunachala Siva.

13132
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:51:18 PM »
Verse 58 of Ponnai Madahrai  - Tayumanavar:

ஆனந் தங்கதி என்னவென் னானந்த
மோனஞ் சொன்ன முறைபெற முக்கண்எங்
கோனிங் கீந்த குறிப்பத னால்வெறுந்
தீனன் செய்கை திருவருட் செய்கையே. 58.

Except the revelation of Thy Grace
There is no way out for me.
It is Thy burden
To remove the distress of my heart.
Thou, the Treasure of loved devotees.
Thou, that is Bliss Embodied
And of eyes triple!

Arunachala Siva.
 

13133
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:47:38 PM »
Verse 56 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


கண்ண கன்றஇக காசினியூடெங்கும்
பெண்ணொ டாண்முத லாமென் பிறவியை
எண்ண வோஅரி தேழை கதிபெறும்
வண்ண முக்கண் மணிவந்து காக்குமே. 56.


In this earth of dimensions large,
Countless are the births I had
As male and as female.
Will my Precious One of triple eyes
Ever come to redeem this helpless one?


Arunachala Siva.

13134
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:44:17 PM »
Verse 55 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:எந்த நாளைக்கும் ஈன்றருள் தாயென
வந்த சீரருள் வாழ்கஎன் றுன்னுவேன்
சிந்தை நோக்கந் தெரிந்து குறிப்பெலாந்
தந்து காக்குந் தயாமுக்கண் ஆதியே. 55.Ever will I think of Thee
As the compassionate Mother
That gave me birth.
Ever will I hail Thy Grace
That came so.
Thou, the Being First of eyes triple,
So compassionate,
That grants my wishes and protects me,
Knowing my mind and intentions!


Arunachala Siva.

13135
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:42:33 PM »
Verse 54 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:சோதி யாதெனைத் தொண்டருட் கூட்டியே
போதி யாதவெல் லாமௌப் போதிக்க
ஆதி காலத்தி லுன்னடிக் காந்தவம்
ஏது நான்முயன் றேன்முக்கண் எந்தையே. 54.

Without examining my fitness,
Thou took me into the fold
Of Thine devotees
And taught me slowly
All things as yet untaught.
To merit all this
What tapas did I perform at your Feet
In lives past?
Oh! My Father of triple eyes!

Arunachala Siva.

13136
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:37:01 PM »
Verse 53 of Ponnai Madharai: Tayumanavar:கலந்த முத்தி கருதினுங் கேட்பினும்
நிலங்க ளாதியும் நின்றெமைப் போலவே
அலந்து போயினம் என்னும் அருமறை
மலர்ந்த வாயமுக்கண் மாணிக்கச் சோதியே. 53.

Conceiving and hearing
Of that union that is Mukti,
The earth and other elements
Have remained baffled like us.
Thou, that spoke the Vedas precious!
Thou, the gem like Fame of triple eyes!

Arunachala Siva.

13137
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:34:36 PM »
Verse 52 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:உரையி றந்துளத் துள்ள விகாரமாந்
திரைக டந்தவர் தேடுமுக் கட்பிரான்
பரைநிறைந்த பரப்பெங்ஙன் அங்ஙனே
கரைக டந்தின்ப மாகக் கலப்பனே. 52.


He is the Lord of triple eyes,
Whom, transcending speech,
Those who have crossed
The wavy sea of agitating mind seek.
Vast is the expanse
That is filled with Grace of Parai.
Even so,
I will swim to the shore across
And be in nature united.

Arunachala Siva.

13138
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:32:20 PM »
Verse 51 of Ponnai Madharai  - Tayumanavar:


மற்று னக்கு மயக்கமென் வன்னெஞ்சே
கற்றை வார்சடைக் கண்ணுத லோன்அருள்
பெற்ற பேரவ ரேபெரி யோர்எலாம்
முற்று மோர்ந்தவர் மூதுரை யர்த்தமே. 51.

What then is your hesitation
Oh, hard heart?
Only those that have received
The Grace of the Lord of matted locks
Are truly great.
That is the essence of the ancient teachings
Of all those of perfect learning.

Arunachala Siva.

13139
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:29:38 PM »
Verse 50 of Ponnai Madharai - Tayumanavar:


நாத கீதன்என் நாதன்முக் கட்பிரான்
வேத வேதியன் வெள்விடை யூர்திமெய்ப்
போத மாய்நின்ற புண்ணியன் பூந்திருப்
பாத மேகதி மற்றிலை பாழ்நெஞ்சே. 50.

He is the Singer of Nada.
He is my Lord.
He is of triple eye.
He is the chanter of Vedas.
He is the rider of the white bull.
He is the Holy One.
He is Divine Consciousness.
His Holy Feet, flower bedecked,
Is our sole refuge!
Know Thou, oh, my ignorant heart!

Arunachala Siva.

13140
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 23, 2015, 02:27:11 PM »
Verse 49 of Ponnai Madharai - Tayumanavar.


கன்ம மேது கடுநர கேதுமேல்
சென்ம மேதெனைத் தீண்டக் கடவதோ
என்ம னோரதம் எய்தும் படிக்கருள்
நன்மை கூர்முக்கண் நாதன் இருக்கவே. 49.


Will there be karma?
Will there be horrid hell?
Will there be future birth
That will pursue me -
When there is my Lord
That grant me all my wishes?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 [876] 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 ... 2904