Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 [874] 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 ... 3061
13096
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 10:04:58 AM »
6.


கற்றநன் மெய்த்தவன் போலொரு
    பொய்த்தவன் காய்சினத்தால்
செற்றவன் தன்னை யவனைச்
    செறப்புக லுந்திருவாய்
மற்றவன் தத்தாநமரே
    யெனச் சொல்லி வானுலகம்
பெற்றவன் சேதிபன் மெயப்பொரு
    ளாமென்று பேசுவரே. (6)   


Meypporul Naayanaar

King of Sethi Realm, a Saivaite sure, took
The guised vile Vedic Muthanathan for
A true servitor; he in envious rage and robes
Pseudo, in sneaky way, planned to slay him.
King?s guard Tattan noticing it, crossed him
With a word; but king pinked by sword, bade him stay and show him safely to city?s gates.


Arunachala Siva.

13097
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 10:02:36 AM »
5.


இயலா விடைச் சென்ற மாதவற்
    கின்னமு தாவிதைத்த
வயலார் முளைவித்து வாரி
    மனையலக் கால்வறுத்துச்
செயலார் பயிர்விழுத் தீங்கறி
    யாக்குமவன் செழுநீர்க்
கயலார் இளையான் குடியுடை
    மாறனெங் கற்பகமே. (5)   


Ilayankudi MaRan

MaRan of Ilayankudi plough-clan, in lean days,
On a rainy night gathered the sown seeds,
Washed, them, made five with the rafter sticks
On roof, with his spouses? help and cooked
A meal delicious, served it to the servitor sage
Whereupon lord con corporate with Uma took him.


Arunachala Siva.

13098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 10:00:12 AM »
4.செய்தவர் வேண்டிய தியாதுங்
    கொடுப்பச் சிவன் தவனாய்க்
கைதவம் பேசிநின் காதலி
    யைத்தரு கென்றலுமே
மைதிகழ் கண்ணியை யீந்தவன்
    வாய்ந்த பெரும்புகழ்வந்
தெய்திய காவிரிப் பூம்பட்டி
    னத்துள் இயற்பகையே. (4)


Iyarpakai Naayanaar

Iyarpakai of Kavirippoompattinam gained great fame,
Gave even his fair spouse with collyrium touched eyes,
To Lord Siva who came in guise and in deceitful
Diction demanded: Give unto me your loving wife;
As he was given to giving when askers asked
And was known for his munificence more generous than nature.

Arunachala Siva.

13099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 09:57:04 AM »
3.


சொல்லச் சிவன்திரு வாணைதன்
    தூமொழி தோள்நசையை
ஒல்லைத் துறந்துரு மூத்தர்
    பின்னுமை கோனருளால்
வில்லை புரைநுத லாளோ
    டிளமைபெற் றின்பமிக்கான்
தில்லைத் திருநீல கண்டக்
    குயவனாம் செய்தவனே. (3)


Tiruneelakanta Nayanaar

The spouse of the potter Tiruneelakantar whose speech
Is pure on Siva's will holy, sensing her husband
Has turned simple in approach in conjugal life,
With deviance; Touch me not, I swear by the Holy
Blue Necked Lord, said she. Then on, the renounced
The Desire for woman, and turned senescent. Yet by Lord's grace regained the youth, He & She.

Arunachala Siva.

13100
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 08:35:19 AM »
2.செப்பத் தகுபுகழ்த் தில்லைப்
    பதியிற் செழுமறையோர்
ஒப்பப் புவனங்கள் மூன்றினும்
    உம்பரின் ஊர்எரித்த
அப்பர்க் கமுதத் திருநடர்க்
    கந்திப் பிறையணிந்த
துப்பர் குரிமைத் தொழில்புரி
    வோர்தமைச் சொல்லுதுமே. (2)Tillaivaazh Andhanar*


In the especial Thillai urb mentioned, live Andhanars*
Competent to chant the potent Vedas hid. Likewise
Are the chosen three Thousand Tillaiyers, serving in rightful
Fealty to the Lord Siva of coral red hue and crescent
Adorned, adance, and known as the burner of the triple
Citadels swanning about. That Three Thousand we bow into.

(*the 3000 brahmins who lived and did pujas for Chidambaram Nataraja)

Arunachala Siva.

13101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 08:30:42 AM »
Nambi Andaar Nambi - Tiruth Thondar Tiru Andati:*


பொன்னி வடகரை சேர்நாரை
    யூரிற் புழைக்கைமுக
மன்னன் அறுபத்து மூவர்
    பதிதேம் மரபுசெயல்
பன்னஅத் தொண்டத் தொகைவகை
    பல்குமந் தாதிதனைச்
சொன்ன மறைக்குல நம்பிபொற்
    பாதத் துணைதுணையே. (1)Invocation

Pollaappillayaar with His holed proboscis
Gracing entempled in Tiru Naaraiyoor on the North,
Of Kaveri cite the three and sixty Naayanmaars?
Land and country, clan and craft; and the classified
Holy servitor ship is indited by the Vedic Nampi
In anaphoretic strain. His auric feet escort us.

(* This is the source poems for Sekkizhar's Periya Puranam)


I propose to give all the verses and the English rendering.
 
Arunachala Siva.

13102
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 08:27:18 AM »
Nambi Andar Nambi -  Koil Tirup PaNNiyar Virutham:


நெஞ்சந் திருவடிக் கீழ்வைத்து
    நீள்மலர்க் கண்பனிப்ப
வஞ்சம் கடிந்துன்னை வந்திக்கி
    லேன்அன்று வானருய்ய
நஞ்சங் கருந்து பெருந்தகை
    யேநல்ல தில்லைநின்ற
அஞ்செம் பவளவண் ணா வருட்
    கியானினி யாரென்பனே (1)My heart I haven't submitted to your holy feet lotuses,
Nor I with tearful eyes could shun deceptions
And worship you. Once, for celestial beings to survive, you
Ate the haalahaalam venom. O coral red-hued one
Dancing at Holy Thillai Spatium. Your soul grace I seek; naught else.

Arunachala Siva.

13103
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 08:24:07 AM »
Nambi Andar Nambi -  Tiru Naraiyur Vinayakar Irattai Mani Malai:


என்னை நினைந்தடிமை கொண்டென் இடர்கெடுத்துத்
தன்னை நினையத் தருகின்றான் - புன்னை
விரசுமகிழ் சோலை வியன்நாரை யூர்முக்கண்
அரசுமகிழ் அத்திமுகத் தான். (1)Me He minds and takes forthwith; removes hurdles
And grants Grace as thought upon  He is;
The first of the Triple-eyed, abiding in Naaraiyur
Beneath the ficus in a grove of Punnai and Magizham.


Arunachala Siva.

13104
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 08:19:50 AM »
Pattinathu Adigal -  Tiruvotriyur Oru Pa Oru Pahthu:இருநில மடந்தை இயல்பினின் உடுத்த
பொருகடல் மேகலை முகமெனப் பொலிந்த
ஒற்றி மாநகர் உடையோய் உருவின்
பெற்றியொன் றாகப் பெற்றோர் யாரே
மின்னின் பிறக்கம் துன்னும்நின் சடையே

மன்னிய அண்டம்நின் சென்னியின் வடிவே
பாவகன் பரிதி பனிமதி தன்னொடும்
மூவகைச் சுடரும்நின் நுதல்நேர் நாட்டம்
தண்ணொளி ஆரம் தாரா கணமே
விண்ணவர் முதலா வேறோர் இடமாக்

கொண்டுறை விசும்பே கோலநின் ஆகம்
எண்திசை திண்தோள் இருங்கடல் உடையே
அணியுடை அல்குல் அவனிமண் டலமே
மணிமுடிப் பாந்தள்நின் தாளிணை வழக்கே
ஒழியா தோடிய மாருதம் உயிர்ப்பே

வழுவா ஓசை முழுதும்நின் வாய்மொழி
வானவர் முதலா மன்னுயிர் பரந்த
ஊனமில் ஞானத் தொகுதிநின் உணர்வே
நெருங்கிய உலகினில் நீர்மையும் நிற்றலும்
சுருங்கலும் விரிதலும் தோற்றல்நின் தொழிலே

அமைத்தலும் அழித்தலும் ஆங்கதன் முயற்சியும்
இமைத்தலும் விழித்தலும் ஆகும்நின் இயல்பே
என்றிவை முதலாம் இயல்புடை வடிவினோ
டொன்றிய துப்புரு இருவகை ஆகி
முத்திறக் குணத்து நால்வகைப் பிறவி

அத்திறத் தைம்பொறி அறுவகைச் சமயமோ
டேழுல காகி எண்வகை மூர்த்தியோ
டூழிதோ றூழி எண்ணிறந் தோங்கி
எவ்வகை அளவினில் கூடிநின்று
அவ்வகைப் பொருளும்நீ ஆகிய இடத்தே.Tidal sea, veiling Dame Earth vast,
Is her natural cingulum. Prefacing
The Otri you are luminous fair, who has
Seen thy form in full. Like the effulgent
Flash look your long locks ruddy
This statant universe is your head state.
Fire, Sun and Moon are your eyes trine.
Your cool pearly string is but stars throng.
Your embodiment is celestial beings spatial habitat.
The eight airts are your sturdy shoulders
The well - decked fore-laps are a mandala
Of multiverse. Lapse-less resonance is your
Tongue. Your feel is Gnostic unfailing
Sequence to secure the stationed beings
Devas et al. your acts are staying
And sensing the thick phenomenal world.
Your physics are construction, destruction,
Thereupon their egression, closure of eye ? lids
As if and waking afterwards. With there
Initials, propertied corally two fold,
Feigning qualities three as Satvam, Rajas and Tamas
Breaking out as womb, egg, patina and sweat
In fourfold born morph, talented five-fold
Through sensorial five on septs six.
Becoming sevens and pairs of worlds,
In octo morphed variance, with no measure
To restrain the ends of the world, yet
Showing limits as limits are shown
In becoming things and things, you are all.
As omneity in every substantial.

Arunachala Siva.

13105
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2015, 08:15:44 AM »
Pattinathu Adigal - Tiru Ekambam Udaiyar Tiru Andati:மெய்த்தொண்டர் செல்லும் நெறியறி
    யேன்மிக நற்பணிசெய்
கைத்தொண்டர் தம்மிலும் நற்றொண்
    டுவந்திலன் உண்பதற்கே
பொய்த்தொண்டு பேசிப் புறம்புற
    மேயுன்னைப் போற்றுகின்ற
இத்தொண்ட னேன்பணி கொள்ளுதி
    யோகச்சி ஏகம்பனே. (1)


O, Lord beknown as Kacchi EKAMPAN! I haven?t sensed
The proper Gnostic discipline observed by true servitors;
Nor have I taken to service through deeds and acts
Good to delight. Ever hungering for food to foster flesh,
Simply praising you, I loiter amid lies as a low
Serf. Would you accept my little attendance on you?

Arunachala Siva.

13106
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 01, 2015, 06:59:15 AM »Adi Annamalai, the foothills literally, is a place that one see while circumambulating the Hill.
Here there is a temple for Annamalai also.  This is almost the straight square area, that is why
it is called, Foot Annamalai.

Venkateswara Sastrigal and his wife Salammal were staying there sometime in 1946.  When
someone said about this to Bhagavan Ramana, He said: "Once on a giri pradikshina we were
caught in the rain and we stayed the whole night in the temple at Adi Annamalai.  It was then
I HEARD THE SAMA VEDA CHANT.

The Hill has got treasures inside, indeed!

(Source: Day by Day, 9th Jan 1946. Devaraja Mudaliar)

Arunachala Siva. 

13107
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 01, 2015, 06:55:33 AM »


Once Bhagavan Ramana made a small four line Tamizh poem describing the Jnani's state. 
"Since a Jnani does not have the body consciousness, his moving about and doing work, is like
the state of a drunkard, who when stone-drunk does not know whether his clothes are there
on his body or not."

Bhagavan Himself changed some words and meter and finally completed this poem.  A copy was
made out by Devaraja Mudaliar in his notebook.  Bhagavan Ramana further added that there is no corresponding verse in Bhagavatam about  this concept, but in Sita Rama Anjaneya Samvadam, a
Telugu work, this state is given in great details while speaking about Jnani's state.  Balarama Reddiar
who was in the Hall at that time said:  Sita Rama Anjaneya Samvadam is to the Telugus
what Kaivalyam is to the Tamlzhians.  The book is full of advaita concepts.

(Source: Day by Day by Devaraja Mudaliar. 20.1.1946.
The actual Tamil verse is also available in the Volume 5
of Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace.)

Arunachala Siva.

13108
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 30, 2015, 02:06:36 PM »
Pattinathu Adigal - Tiruvotriyur Oru Pa Oru Pahthu:


இருநில மடந்தை இயல்பினின் உடுத்த
பொருகடல் மேகலை முகமெனப் பொலிந்த
ஒற்றி மாநகர் உடையோய் உருவின்
பெற்றியொன் றாகப் பெற்றோர் யாரே
மின்னின் பிறக்கம் துன்னும்நின் சடையே

மன்னிய அண்டம்நின் சென்னியின் வடிவே
பாவகன் பரிதி பனிமதி தன்னொடும்
மூவகைச் சுடரும்நின் நுதல்நேர் நாட்டம்
தண்ணொளி ஆரம் தாரா கணமே
விண்ணவர் முதலா வேறோர் இடமாக்

கொண்டுறை விசும்பே கோலநின் ஆகம்
எண்திசை திண்தோள் இருங்கடல் உடையே
அணியுடை அல்குல் அவனிமண் டலமே
மணிமுடிப் பாந்தள்நின் தாளிணை வழக்கே
ஒழியா தோடிய மாருதம் உயிர்ப்பே

வழுவா ஓசை முழுதும்நின் வாய்மொழி
வானவர் முதலா மன்னுயிர் பரந்த
ஊனமில் ஞானத் தொகுதிநின் உணர்வே
நெருங்கிய உலகினில் நீர்மையும் நிற்றலும்
சுருங்கலும் விரிதலும் தோற்றல்நின் தொழிலே

அமைத்தலும் அழித்தலும் ஆங்கதன் முயற்சியும்
இமைத்தலும் விழித்தலும் ஆகும்நின் இயல்பே
என்றிவை முதலாம் இயல்புடை வடிவினோ
டொன்றிய துப்புரு இருவகை ஆகி
முத்திறக் குணத்து நால்வகைப் பிறவி

அத்திறத் தைம்பொறி அறுவகைச் சமயமோ
டேழுல காகி எண்வகை மூர்த்தியோ
டூழிதோ றூழி எண்ணிறந் தோங்கி
எவ்வகை அளவினில் கூடிநின்று
அவ்வகைப் பொருளும்நீ ஆகிய இடத்தே.Tidal sea, veiling Dame Earth vast,
Is her natural cingulum. Prefacing
The Orri* you are luminous fair, who has
Seen thy form in full? Like the effulgent
Flash look your long locks ruddy
This statant universe is your head state.
Fire, Sun and Moon are your eyes trine.
Your cool pearly string is but stars? throng.
Your embodiment is celestials beings spatial habitat.
The eight airts are your sturdy shoulders
The well ? decked forelaps are a mandala
Of multiverse. Lapse-less resonance is your
Tongue. Your feel is Gnostic unfailing
Sequence to secure the stationed beings
Devas et al. your acts are staying
And sensing the thick phenomenal world.
Your physics are construction, destruction,
Thereupon their egression, closure of eye- lids
As if and waking afterwards. With there
Initials, propertied corally two fold,
Feigning qualities three as Satvam, Rajas and Tames
Breaking out as womb, egg, patina and sweat
In fourfold born morph, talented fivefold
Through sensorial five on septs six.
Becoming sevens and pairs of worlds,
In octo morphed variance, with no measure
To restrain the ends of the world, yet
Showing limits as limits are shown
In becoming things and things, you are all.
As omneity in every substantial thing.

Arunachala Siva.

13109
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 30, 2015, 02:02:44 PM »
Pattinathu Adigal - Tiru Ekambam Udaiyar Tiru Andati:


மெய்த்தொண்டர் செல்லும் நெறியறி
    யேன்மிக நற்பணிசெய்
கைத்தொண்டர் தம்மிலும் நற்றொண்
    டுவந்திலன் உண்பதற்கே
பொய்த்தொண்டு பேசிப் புறம்புற
    மேயுன்னைப் போற்றுகின்ற
இத்தொண்ட னேன்பணி கொள்ளுதி
    யோகச்சி ஏகம்பனே.  (1)

O Lord beknown as Kachi Ekamban, I haven?t sensed
The proper Gnostic discipline observed by true servitors;
Nor have I taken to service through deeds and acts
Good to delight. Ever hungering for food to foster flesh,
Simply praising you, I loiter amid lies as a low
Serf. Would you accept my little attendance on you?

Arunachala Siva.

13110
Constancy or Changelessness of Spiritual Reality:


Science attempts to explain the various phenomena in the world in terms of its laws and theories.
These principles depict the unchanging element in otherwise ever changing world,and are taken to
the 'reality' according to science. Ohm's law of electricity cited in Part I provides an example. It
represents the constant principle that relates to three parameters, voltage, current, and resistance,
which are variable in an electrical system.

Spirituality, as know, concerns the investigation of the meaning of our existence, and the practical
means of realizing it. The unchanging principles that go to interpret this meaning and its realization
are taken to constitute spiritual reality.  The law of karma is a familiar  example.  Let us suppose that
two twins are travelling by bus, and that the bus meets with an accident.  One of the twins sustains
grievous injury and is maimed for life, while the other escapes with minor bruises.  There could be
apparently nothing in the lives of two till then that explains the profound difference in the quality
of their lives thereafter. The law of karma attributes this to the evil committed by the maimed twin
in a previous birth. It explains the varied other situations.

Constancy is thus seen to characterize both spiritual and scientific reality.  This is but expected since
we intuitively associate the idea of changelessness with 'reality'.

contd.,

Arunachala Siva.             

Pages: 1 ... 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 [874] 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 ... 3061