Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 [872] 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 ... 2908
13066
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 27, 2015, 12:08:00 PM »
Verse 2 of Sivan Seyal: Siva's Will:பாவியேன் இனியென் செய்கேன் பரமனே பணிந்துன் பாதஞ்
சேவியேன் விழிநீர் மல்கச் சிவசிவ என்று தேம்பி
ஆவியே நிறைய வந்த அமுதமே என்னேன் அந்தோ
சாவிபோஞ் சமயத் தாழ்ந்து சகத்திடைத் தவிக்கின் றேனே. 2.

What shall I do, so sinful I am?
Thou, the Absolute One!
I adore not Thine Feet!
With tears gushing,
I do not sob saying, ''Siva, Siva,
Thou Ambrosia that hath come to fill my life!''
Alas! Caught in doctrinaire faiths full of chaff,
I groan in distress.

Arunachala Siva.13067
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 27, 2015, 12:02:18 PM »
Verse 1 of Sivan Seyal: (Siva's Will):


சிவன்செய லாலே யாதும் வருமெனத் தெறேன் நாளும்
அவந்தரு நினைவை யெல்லாம் அகற்றிலேன் ஆசை வெள்ளங்
கவர்ந்துகொண் டிழுப்ப அந்தக் கட்டிலே அகப்பட் டையோ
பவந்தனை ஈட்டி ஈட்டிப் பதைக்கின்றேன் பாவி யேனே. 1.


"All is by Siva's Will" -
This I realize not.
All the sinful thoughts
That day by day assail me,
I drive not away.
Swept into the flood of desires,
I am caught in that swirl
And there in vain I struggle
Gathering the tangles of repeated birth,
The sinner that I am!

Arunachala Siva.

13068
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 27, 2015, 11:52:26 AM »
Narasingha Munaiyar Liberation Day:-
Purattasi - Sadhyam Star day. (26.09.2015):

Narasingha Munaiyar was the king of the state of Tirumalpudi,  where the great devotee Sundaramurthi
Nayanar,  who takes very much pride in reiterating that he is the slave of the slaves of the three eyed Lord. The king was not fond of filling the exchequer crushing the citizens, but fond of filling the heart with
the wealth of the love on the rich matted haired Lord and His devotees that does not search for flaws.
The valorous and victorious king, the slave of the Lord with the tri-headed spear, went all the ways
possible and useful in serving the moon crowned Lord's holy nice abodes. The hurdles that come in the
way got the hurdles but never was his services to the Single Lord stopped. He would not even bother for
his life in the work of the Lord who wears charmingly the horn of the boar.


The Ganga flows from whose universally spread matted hair, that Lord's holy day Ardra, he celebrated every time in a grand manner, with his great love flowing like that Ganga. He used to arrange for special wonderful
worships in the temples and used to give more than hundred golden coins along with the nice feast for the devotees who come smeared in the Holy Ash. On one such Ardra festival when he was donating to the disciplined devotees of the Lord dancing on the daemon, one person came smeared in Holy Ash with his
body exhibiting the awkward symbols of lust showing in-disciplined unchaste behaviors. All the people assembled over there moved away at his allergic sight, but the ruler of the state, our Nayanar, went with folded hands and received him. Though he was unchaste he was smeared in the sacred Ash that we
devotees consider the holiest of the holy. The king, who could rule even the in-disciplined one into the splendid discipline of Lord Siva, by his great behavior, gave him double the amount of golden coins he gave
to others. The king in saluting gesture told nice words to him and wished good-bye. In this way with the perfection of mind he did his service endlessly in his life and finally reached the Feet that are flawless, perfect and absolute. Let the grandness of vision with which Narasinga Munaiyar Nayanar served the devotees
and worshipped the God who stays in our minds.


Arunachala Siva.

13069
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 10:50:13 AM »
10.094:மாலாகி நான்முகனாய் மாபூ தமாய்
    மருக்கமாய் அருக்கமாய் மகிழ்வு மாகிப்
பாலாகி யெண்டிசைக்கும் எல்லை யாகிப்
    பரப்பாகிப் பரலோகந் தானே யாகிப்
பூலோக புவலோக சுவலோ கமாய்ப்
    பூதங்க ளாய்ப்புராணன் தானே யாகி
ஏலா தனவெல்லாம் ஏல்விப் பானாய்
    எழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே. (10)


As Maal,
the Four- faced and the great Bhoothas,
As increase,
decrease and delight,
As divisions of eight directions and their bournes,
As expance and as supernal world,
As Bhooloka,
Bhuvalaka and Suvaloka,
As Bhoothas and as the hoary One perfect As the Implementer of the impossible,
Our God-- The rising flame--,
abides for ever.


Arunachala Siva.

13070
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 10:48:24 AM »
9.094:நீராகி நீளகலந் தானே யாகி
    நிழலாகி நீள்விசும்பி னுச்சி யாகிப்
பேராகிப் பேருக்கோர் பெருமை யாகிப்
    பெருமதில்கள் மூன்றினையு மெய்தா னாகி
ஆரேனுந் தன்னடைந்தோர் தம்மை யெல்லாம்
    ஆட்கொள்ள வல்லவெம் மீச னார்தாம்
பாராகிப் பண்ணாகிப் பாட லாகிப்
    பரஞ்சுடராய்ச் சென்றடிகள் நின்ற வாறே. (9)


As water,
as length and breadth,
As light and the vault of lofty sky,
As name and the glory of name,
As the Smiter of the three great citadels,
As earth,
Pann and songs,
He our Lord,
That will rule them-- whoever they be--,
If they seek refuge in Him;
He,
the pervasive Lord,
As supernal flame,
abides for ever.

Arunachala Siva.

13071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 10:46:30 AM »
8.094:


ஆவாகி ஆவினில் ஐந்து மாகி
    அறிவாகி அழலாகி அவியு மாகி
நாவாகி நாவுக்கோர் உரையு மாகி
    நாதனாய் வேதத்தி னுள்ளோ னாகிப்
பூவாகிப் பூவுக்கோர் நாற்ற மாகிப்
    புக்குளால் வாசமாய் நின்றா னாகித்
தேவாதி தேவர் முதலு மாகிச்
    செழுஞ்சுடராய்ச் சென்றடிகள் நின்ற வாறே.  (8)

As cow and cow`s Pancha- kavya,
As knowledge,
fire (of sacrifice) and havis,
As tongue and tongue`s utterance,
As Lord of Naada and Indweller of Veda,
As flower and perfume of flower,
As the fragrant One inly abiding in all,
As gods and the God of gods,
our omnipresent Lord-- The ruddy flamrs--,
abides for ever!


Arunachala Siva.

13072
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 10:44:38 AM »
7.094:


மாதா பிதாவாகி மக்க ளாகி
    மறிகடலும் மால்விசும்புந் தானே யாகிக்
கோதா விரியாய்க் குமரி யாகிக்
    கொல்புலித்தோ லாடைக் குழக னாகிப்
போதாய மலர்கொண்டு போற்றி நின்று
    புனைவார் பிறப்பறுக்கும் புனித னாகி
யாதானு மெனநினைந்தார்க் கெளிதே யாகி
    அழல் வண்ண வண்ணர்தாம் நின்ற வாறே. (7)


As mother,
father and children,
As billowy sea and vast expanse of sky,
As the Godavari and the Kanyakumari,
as the comely One Clad in the tiger- skin,
as the holy One that does away With embodiment of those that hail and adore Him With full- blown blossoms,
as One easy of access To those that think thus: ``Let it be as He wills!
`` He,
whose hue is flame- like,
abides for ever.

Arunachala Siva.

13073
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 10:42:34 AM »
6.094:அங்கமா யாதியாய் வேத மாகி
    அருமறையோ டைம்பூதந் தானே யாகிப்
பங்கமாய்ப் பலசொல்லுந் தானே யாகிப்
    பால்மதியோ டாதியாய்ப் பான்மை யாகிக்
கங்கையாய்க் காவிரியாய்க் கன்னி யாகிக்
    கடலாகி மலையாகிக் கழியு மாகி
எங்குமாய் ஏறூர்ந்த செல்வ னாகி
    எழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே. (6)

As Angas and original Vedas,
As rare mantras and five elements,
As division and as many worlds,
As milk- white moon,
Primal Ens and Quality,
As the Ganga,
the Cauvery and the Kanyakumari,
As seas,
mountains and creeks,
As omneity and as the opulent One that rides the Bull,
Our God,
the rising flame,
abides for ever.

Arunachala Siva.

13074
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 10:29:29 AM »
5.094:


தீயாகி நீராகித் திண்மை யாகித்
    திசையாகி அத்திசைக் கோர்தெய்வ மாகித்
தாயாகித் தந்தையாய்ச் சார்வு மாகித்
    தாரகையும் ஞாயிறுந்தண் மதியு மாகிக்
காயாகிப் பழமாகிப் பழத்தில் நின்ற
    இரதங்கள் நுகர்வானுந் தானே யாகி
நீயாகி நானாகி நேர்மை யாகி
    நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே. (5)

As fire,
water and hardness (of earth),
As directions and gods of directions,
As mother,
father and (supporting) Prop,
As stars,
sun and cool moon,
As fruit green and ripe,
and as One That relishes the essences abiding in fruits,
As you and me and the subtle principle,
The lofty Lord--the spiraling flame--,
abides for ever.

Arunachala Siva.


13075
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 10:28:22 AM »
4.094:


காற்றாகிக் கார்முகிலாய்க் காலம் மூன்றாய்க்
    கனவாகி நனவாகிக் கங்கு லாகிக்
கூற்றாகிக் கூற்றுதைத்த கொல்களிறு மாகிக்
    குரைகடலாய்க் குரைகடற்கோர் கோமா னுமாய்
நீற்றானாய் நீறேற்ற மேனி யாகி
    நீள்விசும்பாய் நீள்விசும்பி னுச்சி யாகி
ஏற்றானா யேறூர்ந்த செல்வ னாகி
    யெழுஞ்சுடராய் எம்மடிகள் நின்ற வாறே. (4).

As wind,
rain- cloud and triple time,
As dream,
wakefulness and night,
As Death and the murderous Tusker that kicked Death,
As roaring sea and the sovereign of roaring sea,
As the ash- bedaubed and the body that wears ash,
As lofty heaven and the vault of lofty heaven,
As the Burden- bearer and as the opulent One whose mount is the Bull,
Our Lord- God,
the rising flame,
abides for ever.


Arunachala Siva.

13076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 09:22:40 AM »
3.094:


கல்லாகிக் களறாகிக் கானு மாகிக்
    காவிரியாய்க் கால்ஆறாய்க் கழியு மாகிப்
புல்லாகிப் புதலாகிப் பூடு மாகிப்
    புரமாகிப் புரமூன்றுங் கெடுத்தா னாகிச்
சொல்லாகிச் சொல்லுக்கோர் பொருளு மாகிச்
    சுலாவாகிச் சுலாவுக்கோர் சூழ லாகி
நெல்லாகி நிலனாகி நீரு மாகி
    நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே. (3)


As stone, glebe and forest, as the Kaveri river, channel and creek,
as grass, shrub and herb, as town and the destroyer of triple towns,
as Word and its import, as traffic and places of traffic as paddy,
soil and water, the great Lord-- the lofty flame-- abides for ever.


Arunachala Siva.

13077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 09:18:38 AM »
2.094:


மண்ணாகி விண்ணாகி மலையு மாகி
    வயிரமுமாய் மாணிக்கந் தானே யாகிக்
கண்ணாகிக் கண்ணுக்கோர் மணியு மாகிக்
    கலையாகிக் கலைஞானந் தானே யாகிப்
பெண்ணாகிப் பெண்ணுக்கோ ராணு மாகிப்
    பிரளயத்துக் கப்பாலோ ரண்ட மாகி
எண்ணாகி யெண்ணுக்கோ ரெழுத்து மாகி
    யெழுஞ்சுடரா யெம்மடிகள் நின்ற வாறே. (2)

As earth, heaven and mountain, as diamond and ruby itself, as eye and pupil of eye,
As Sastras and the Sastraic Wisdom itself, as woman, and man for the woman,
as the universe beyond Dissolution, as Thought and as letters therefore, as rising radiance,
our God abides for ever.

Arunachala Siva.

13078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2015, 09:11:01 AM »
The following verses and the Padigam has also composed and sung been by Tiru Navukkarasar,
as a General Padigam.

1.094:


இருநிலனாய்த் தீயாகி நீரு மாகி
    இயமான னாயெறியுங் காற்று மாகி
அருநிலைய திங்களாய் ஞாயி றாகி
    ஆகாச மாயட்ட மூர்த்தி யாகிப்
பெருநலமுங் குற்றமும் பெண்ணும் ஆணும்
    பிறருருவுந் தம்முருவுந் தாமே யாகி
நெருநலையாய் இன்றாகி நாளை யாகி
    நிமிர்புன் சடையடிகள் நின்ற வாறே.(1)


The Thaandakam of Siva`s standing Abidance As vast earth and as fire and water,
as life and blowing wind, as deathless moon and sun, as ether,
and Ashtamoorti, as great weal and blemish, as man and woman,
as Himself in other forms and in His own form, as yesterday,
to-day and tomorrow.  The great God of ruddy matted crown abides for ever.

Arunachala Siva.

13079
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 26, 2015, 07:32:52 PM »


In Mundaka Upanishad, Sounaka asked Angirasa:

Teach me That which is the root of eveything!

Angirsa said: That which is the root of everything is That.

To know this and to merge in this is Para-vidya.  All else is
apara-vidya.  In fact, Sankara says that apara vidya is avidya.
They are knowledge but they are all not Knowledge.

Bhagavan Ramana says in Verse 27:  The true Knowledge is that which is not knowledge and ignorance. There is nothing to know excepting That.

This Para-vidya or knowledge and realization of Brahman is not only the root but also the one which
swallows everything. Bhagavan Ramana uses the Tamizh word, 'Vizhungum', that which
swallows in Verse 1 of Sri Arunachala Pancharatnam.

This is about the same thing that Brugu asked Varuna in Taittriya Upanishad.

Brugu asks:  What is That which swallows everything?

Varuna answers:  It is That.  It is Brahman which swallows everything.

Bhagavan Ramana sings in Verse 28 of Sri Arunachala Akshara-manamalai:

To feed on you I came.  Oh! Arunachala, but I have become Your food and am  at Peace.

The devotee is consumed as food by God.  To abide in God is to be consumed by Him.
                                                 
(Tr. K.Swaminathan)

This feature of Godhead or Arunachala consuming the seeker, is the fruit of total surrender, self inquiry.

Arunachala Siva.

13080
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 26, 2015, 07:29:37 PM »


We daily experience that the five thieves called our five senses, rent our mind and take away our peace.
But over practice, one can keep the five thieves at bay.  Once we understand that Arunachala is
within mind, the five thieves cannot rob our peace. This we should practise at least at the time of puja, meditation, etc.,

Bhagavan Ramana gives this idea in the verses 11 and 12 of Sri Arunachala Akshara Manamalai:

Verse 11:  When these five robbers, the five senses, enter my mind, are You not present there at
home to keep them out, Oh! Arunachala!

Verse 12:  You are the one without a second, the sole, real being, Oh! Arunachala!  Who can hide you
or hide from you and come in here? If strangers come in, it is with your knowledge.
All this is but your connivance.
                                              - Tr. K. Swaminathan.

Once Ekanatha was doing Sri Dattatreya Puja at home.  He was constantly engaged without his
five senses jumping out in the Puja.  He heard only the mantra that he is reciting and the form
that he is doing Puja with.  It took about 2 hours.  In these two hours, one neighbor was shouting at
the gate of his house. Noise, lot of noise.  All angry words and abuses.  Ekanatha did not hear them.
 He heard them only as sound of sound of his mantra japa.  He came out and gave a cup of milk to the neighbor.  The neighbor was astonished.  Ekanatha told him:

All this time you raised the sound of Brahman, sabdha-brahman. This cup of milk is only to show
my thanks to you!

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 [872] 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 ... 2908