Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 2976
1306
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 29, 2017, 08:36:48 AM »
Verse  5:

சுருதியான் றலையும் நாமகண் மூக்குஞ் சுடரவன் கரமுமுன் னியங்கு
பரிதியான் பல்லு மிறுத்தவர்க் கருளும் பரமனார் பயின்றினி திருக்கை
விருதினான் மறையு மங்கமோ ராறும் வேள்வியும் வேட்டவர் ஞானங்
கருதினா ருலகிற் கருத்துடை யார்சேர் கழுமல நகரென லாமே.

Having cut off the head of Brahma, who is the source of the Vedas, the nose of the goddess of learning whose seat is the tongue, and the arm of the god of fire, and having knocked out the teeth of the sun who is moving in the sky, before our eyes,
the place of the supreme being who bestowed his grace on them and who stays always happily with Brahmins who are well-versed in all the four Vedas and six Aṅkams and won victory.  Those who performed sacrifice and fixed their thoughts only on spiritual wisdom, we may say that Kazhumalam is the city where people who have a purpose of life in this world, gather together.

Arunachala Siva.

1307
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 01:36:20 PM »
Verse  4:

மண்ணினா ரேத்த வானுளார் பரச வந்தரத் தமரர்கள் போற்றப்
பண்ணினா ரெல்லாம் பலபல வேட முடையவர் பயில்விட மெங்கும்
எண்ணினான் மிக்கா ரியல்பினா னிறைந்தா ரேந்திழை யவரொடு மைந்தர்
கண்ணினா லின்பங் கண்டொளி பரக்குங் கழுமல நகரென லாமே.
 
God who created all things, to be praised by people of this world, by the inhabitants of heaven and by those who dwell between heaven and earth, the place where he who has innumerable forms, resides always. The youths are everywhere and are superior by their thoughts and are full of good nature to enjoy pleasure with their look in the company of ladies who wear superior ornaments we may say that it is the city of Kazhumalam which spreads brightness.

Arunachala Siva.


1308
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 01:31:58 PM »
Verse 3:

சீருறு தொண்டர் கொண்டடி போற்றச் செழுமலர் புனலொடு தூபந்
தாருறு கொன்றை தம்முடி வைத்த சைவனார் தங்கிட மெங்கும்
ஊருறு பதிக ளுலகுடன் பொங்கி யொலிபுனல் கொளவுடன் மிதந்த
காருறு செம்மை நன்மையான் மிக்க கழுமல நகரென லாமே.When the great devotees worship the feet of the god with pure water, fertile flowers, and articles of incense, the place where the Saivites, who placed on his head many garlands of Indian laburnam, when the water which is making a noise, foams and rages covering the many cities which are the center for many places, and the world Kazhumalam which at the same time floated above the water.  We can say that it is Kazhumalam which is favored with seasonal rains, it neither being excessive nor deficient.

Arunachala Siva.

1309
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 01:26:30 PM »
Verse  2:


மின்னிய வரவும் வெறிமலர் பலவும் விரும்பிய திங்களுந் தங்கு
சென்னிய துடையான் றேவர்தம் பெருமான் சேயிழை யொடுமுறை விடமாம்
பொன்னியன் மணியு முரிகரி மருப்புஞ் சந்தமு முந்துவன் றிரைகள்
கன்னிய ராடக் கடலொலி மலியுங் கழுமல நகரென லாமே.

The god on whose head, are staying the crescent moon everyone wishes, many fragrant flowers and glittering cobra and the master of the Devas, the place where he dwells with a lady wearing beautiful ornaments.  We may say that it is the city of Kazhumalam, where as the young girls are bathing. The strong waves which push up gold, flawless precious stones, curved tusks of elephants and sandal-wood, and produce a sound as big as the roar of the sea.

Arunachala Siva.

1310
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 11:14:14 AM »
Tiruk Kazhumalam: (another name for Sirkazhi)

Verse  1:

மடன்மலி கொன்றை துன்றுவா ளெருக்கும் வன்னியு மத்தமுஞ் சடைமேற்
படலொலி திரைகண் மோதிய கங்கைத் தலைவனார் தம்மிடம் பகரில்
விடலொளி பரந்த வெண்டிரை முத்த மிப்பிகள் கொணர்ந்துவெள் ளருவிக்
கடலொலி யோத மோதவந் தலைக்குங் கழுமல நகரென லாமே.

Having on the matted hairs, Indian Laburnam of profuse petals, bright and dense Yarkam flowers, leaves of Indian Mesquit and Dātura flowers, if we want to mention the place of the chief who has Ganga also, which has waves, dashes and makes a sound, the oysters in the white waves whose sound spreads as they are wafted by the wind, bringing pearls, we may mention it is Kazhumalam where the noisy waves of the sea dash and wander back and forth.

Arunachala Siva.

1311
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 11:08:50 AM »
Verse  11:

நேரகழாமித யாசழிதா யேனனியேனனி ளாயுழிகா
காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே.


நேர்மையை அகழ்ந்து எறிவதாகிய, நெஞ்சத்தில் நிலைத்து எவரையும் துன்புறுத்தும் காமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் முக்குற்றங்களையும் அழித்தருள வல்லவனே. உலகுக்கெல்லாம் தாயாம் தன்மையை ஏற்றருளத் தக்கவன், ஒப்பில்லாத நீ ஒருவனே. நன்மை புரிந்தருளுவதில் உயர்ந்தவனே! நாங்கள் தளர்ந்த இடத்து எங்களைக் காத்தருள்வாயாக! என்று நற்றமிழுக்கு உறைவிடமாகவுள்ள திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் சிவபெருமானைப் போற்றி அருளிய, பாடுவோர்களையும், கேட்போர்களையும் உள்ளம் குழையச் செய்யும் இத்திருப்பதிகத்தை ஓதவல்லவர்கட்கு எந்தக் குறைவும் உண்டாகாது.

(Padigam on Sirkazhi concluded.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.


1312
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 11:04:54 AM »
Verse  10:

வேரியுமேணவ காழியொயே யேனைநிணேமட ளோகரதே
தேரகளோடம ணேநினையே யேயொழிகாவண மேயுரிவே.


(No translation even in Tamizh, not available.)


Arunachala Siva.

1313
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 11:00:21 AM »
Verse  9:

காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ
பூமேலேமா லேகாழீ காணீகாலே மேலேகா.


காற்றாகி எங்கும் கலந்தருள்பவனே. மறைப் பாற்றலின் வழி எவ்வுயிர்க்கும் மயக்கம் செய்து பின் அருள் புரிபவனே. பூக்களில் சிறந்த தாமரைப்பூவில் வீற்றிருக்கும் பிரமனும், திருமாலும், முறையே திருமுடியையும், திருவடியையும் காணுதலை ஒழித்த வைரத் தன்மையுடையவனே! சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளுபவனே. எங்களைக் கடைக்கணித்தருள்வாயாக. உன் திருவடியைத் தந்தருளுவாயாக!.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

1314
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:57:21 AM »
Verse  8:


நேணவராவிழ யாசைழியே வேகதளேரிய ளாயுழிகா
காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே.

இறைவரின் திருவடிகளில் பேரன்பு செலுத்தும் அடியவராம் பசுக்கள் தன்வயமற்றுக் கிடக்க, கட்டிய ஆசை என்று சொல்லப்படும் பெருங்கயிற்றைத் தண்ணளியால் அவிழ்த்தருள்பவரே. மிக வேகமாக ஓடும் மானின் தோலை அணிந்துள்ள பேரழகு வாய்ந்தவரே. பொறுக்கலாகாத் தீவினைத் துன்பங்கள் தாக்க வரும்போது காத்தருள்வீராக! மன்னித்தற்கரிய குற்றங்கள் எங்களின் சிறுமைத் தன்மையால் செய்தனவாகலின் அவற்றைப் பெரியவாகக் கொள்ளாது சிறியவாகக் கொண்டு பொறுத்தருள்வீராக! ஏழிசைவல்ல இராவணன் செருக்கினால் செய்த பெரும்பிழையைத் தேவரீர் மன்னித்து அருளினீர் அல்லவா? (அடியேம் சிறுமையால் செய்த பிழையையும் மன்னித்தருளும் என்பது குறிப்பு).

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

1315
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:52:43 AM »
Verse  7:


நீயாமாநீ யேயாமா தாவேழீகா நீதானே
நேதாநீகா ழீவேதா மாயாயேநீ மாயாநீ.

உன்னைவிட்டு நீங்குதலில்லாத உமாதேவியை உடையவனே! ஒப்பற்ற தாயானவனே! ஏழிசை வடிவானவனே! நீயே வலிய எழுந்தருளி எங்களைக் காத்தருள்வாயாக! பேரன்பு வாய்ந்த நெஞ்சத்தை இடமாக உடையவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளும், வேதங்களை அருளிச்செய்து வேதங்களின் உட் பொருளாக விளங்குபவனே. எங்களைக் கொல்லவரும் துன்பங்களை நீ கொன்று அருள்செய்யாயோ?

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

1316
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:48:39 AM »
Verse  6:


மேலேபோகா மேதேழீ காலாலேகா லானாயே
யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே.


மார்க்கண்டேயரின் உயிரைக் கவர வந்த காலனைக் கடுங்குரலால் கண்டித்தவரே. உம் திருவடியால் அவனை உதைத்து அக்காலனுக்குக் காலன் ஆகியவரே. பொருந்திய சனகர் முதலிய நால்வர்க்கும் சிவகுருவாகிக் கல்லால மரத்தின் கீழ் உபதேசித்து மெய்யுணர்வு பெறச் செய்தவரே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளும் பரம்பொருளே. மேகத்தை வாகனமாகக் கொண்டருளியவரே. அடியேங்கள் உம் திருக்கூட்டத்தில் ஒருவர் போல் ஆவோம்.
 

(English translation not available)

Arunachala Siva.


1317
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:46:02 AM »
Verse  5:

யாகாலாமே யாகாழீ யாமேதாவீ தாயாவீ
வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா.


யாவற்றுக்கும் கால கர்த்தாவாக விளங்குபவனே. எப்பொருளிலும் எள்ளில் எண்ணெய் போன்று உள்ளும், புறம்பும் ஒத்து நிறைந்திருப்பவனே! சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருள்பவனே! அறிவில் மேம்பாடு உடையவனே! அனைத் துயிர்கட்கும் தாயாகவும், உயிராகவும் உள்ளவனே! என்றும் அழிவில்லாதவனே! இன்குரல் எழுப்பும் கின்னரம் முதலிய பறவைகள் தன்னருகின் வந்து விழும்படி வீணைவாசிப்பவனே. யாங்கள் மேற்கொண்டு ஆவனவற்றிற்கு ஆராயாதவாறு எங்களைக் காத்தருள் வாயாக!.

(English translation not available)

Arunachala Siva.


1318
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:43:12 AM »
Verse 4:


நீவாவாயா காயாழீ காவாவானோ வாராமே
மேராவானோ வாவாகா ழீயாகாயா வாவாநீ.

என்றும் மாறுதலில்லாத மெய்ப்பொருளானவனே. தாங்கிய வீணையை உடையவனே. கொடிய பிறவித் துன்பம் எங்களை அடையாவண்ணம் வந்து காத்தருள்வாயாக. விண்ணிலுள்ள தேவர்கள் துன்பம் அடையாதவாறு மேருமலையை வில்லாக ஏந்தி முப்புரங்களை அழித்தவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருள்பவனே, ஆகாய சொரூபியே! நீ விரைந்து வருவாயாக! அருள் புரிவாயாக.

(English translation not available)

Arunachala Siva.

1319
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 10:35:36 AM »
Verse  3:


தாவாமூவா தாசாகா ழீநாதாநீ யாமாமா
மாமாயாநீ தாநாழீ காசாதாவா மூவா.


அழியாத மூப்பிலாத தசகாரியத்தால் அடையும் பொருளாக உள்ளவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்து முதல்வனே. எல்லோரும் அஞ்சி நீங்குகின்ற சுடுகாட்டில் நள்ளிரவில் நடனமாடும் நாதனே. மாண்புமிக்கவனே. ஐராவணம் என்னும் யானையின் மேல் ஏறி வருபவனே. கொடையில் கடல் போன்றவனே. சாவினின்றும் எங்களைக் காத்தருள்வாயாக. ஒளியுடைய மாணிக்கம் போன்றவனே. வேண்டும் வரங்களைத் தந்தருள்வாயாக. எங்கள்முன் எழுந்தருள் வாயாக. முன்னைப் பழம்பொருளே. காற்று முதலான ஐம்பூதங்களின் வடிவானவனே!

(English translation not available)

Arunachala Siva.

1320
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 28, 2017, 09:27:23 AM »
Verse  2:


யாகாயாழீ காயாகா தாயாராரா தாயாயா
யாயாதாரா ராயாதா காயாகாழீ யாகாயா.


வேள்வி வடிவினனே. யாழ் வாசிப்பவனே. அடியார்கட்கு அருள வரும்பொழுது உருவத்திருமேனி கொள்பவனே. சங்கார கருத்தாவே. அனைத்துயிர்க்கும் தாயானவனே. ஆத்திப்பூ மாலை அணிந்துள்ளவனே. தாருகாவனத்து முனிபத்தினிகளாகிய மகளிர் கூட்டத்தை வேட்கையுறும்படி செய்தவனே. சீகாழி என்னும் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்தருளுபவனே. துன்பங்கள் எவற்றினின்றும் எம்மைக் காப்பாயாக.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 2976