Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 3112
1306
Verse  10:


இலங்கை வேந்த னிருபது தோளிற
விலங்கல் சேர்விர லான்விச யமங்கை
வலஞ்செய் வார்களும் வாழ்த்திசைப் பார்களும்
நலஞ்செய் வாரவர் நன்னெறி நாடியே.


Those who sing the praise of Vijayamaṅgai and go round it in the clock-wise manner belonging to Siva who pressed down with his toe under the mountain Kailash to crush all the twenty shoulders of the King of Lanka, do good to themselves by seeking the right path.

Padigam on Tiru Vijayamangai completed.

Arunachala Siva.

1307
Verse  9:


வந்து கேண்மின் மயல்தீர் மனிதர்காள்
வெந்த நீற்றன் விசயமங் கைப்பிரான்
சிந்தை யால்நினை வார்களைச் சிக்கெனப்
பந்து வாக்கி உய்யக்கொளுங் காண்மினே.

People who are free from delusion! Please come and hear what I say: Siva besmears himself with well burnt holy ash, the master in Vijayamaṅgai will receive those who meditate on him to be saved by converting them firmly as his kinsmen.  You will realize this.

Arunachala Siva.


1308
Verse  8:

பாண்டு வின்மகன் பார்த்தன் பணிசெய்து
வேண்டும் நல்வரங் கொள்விச யமங்கை
ஆண்ட வன்னடி யேநினைந் தாசையால்
காண்ட லேகருத் தாகி யிருப்பனே.


Arjunan, the son of Pāṇtu, having performed devoted service to God thinking only of the feet of god who accepted me as his protege, in Vijayamaṅgai where he received the good boons he desired.  I long with the idea of seeing him before my eyes.
(The name of Vijayamaṅgai is derived from the first line;  Vijayan alias Arjunṉaṉ worshiped Siva here and received the boons from Siva, which he wished.  This shows that Purāṇic stories about shrines were current even before the time of the Tēvāram hymnists.)

Arunachala Siva.

1309
Verse  7:

கண்பல் உக்க கபாலம்அங் கைக்கொண்டு
உண்ப லிக்குழ லுத்தம னுள்ளொளி
வெண்பி றைக்கண்ணி யான்விச யமங்கை
நண்ப னைத்தொழப் பெற்றது நன்மையே.


Holding a skull in his palm from which the eyes and teeth have gone, the superior god who wanders to get alms for food, it is definitely a good thing that I had the fortune to worship the friend in Vijayamaṅgai, who is the light and who wears as a chaplet a white crescent moon.

Arunachala Siva.

1310
Verse 6:

கொல்லை யேற்றுக் கொடியொடு பொன்மலை
வில்லை யேற்றுடை யான்விச யமங்கைச்
செல்வ போற்றியென் பாருக்குத் தென்திசை
எல்லை யேற்றலு மின்சொலு மாகுமே.


For those who say, "O God in Vijayamaṅgai, who has a bow made of golden mountain in which the bow-string is fixed and a banner of a bull which lives in the forest tract, protect me!"  will be received by the god of death when they are at entrance of his world, by speaking kind words. The devotees of Siva would be treated with great respect and worshiped by the god of death.

Arunachala Siva.

1311
Verse  5:

பொள்ள லாக்கை யகத்திலைம் பூதங்கள்
கள்ள மாக்கிக் கலக்கிய காரிருள்
விள்ள லாக்கி விசயமங் கைப்பிரான்
உள்ளல் நோக்கியென் னுள்ளுள் உறையுமே.

Removing the great ignorance which perturbed the mind and which was the work of the five elements inside the body which has nine holes, the Lord in Vijayamaṅgai will dwell within me perceiving me by making me to meditate on him.

Arunachala Siva.


1312
Verse 4:


திசையு மெங்குங் குலுங்கத் திரிபுரம்
அசைய அங்கெய்திட் டாரழ லூட்டினான்
விசைய மங்கை விருத்தன் புறத்தடி
விசையின் மங்கி விழுந்தனன் காலனே.

All the corners and all the worlds to quake, set fire that could not be put out, to the three cities to become exhausted, going to the place where they were.  The most elderly god in Vijayamaṅgai, Yama fell down losing his luster, by the speed with which he kicked him with the upper surface of his foots.

Arunachala Siva.


1313
Verse 3:


கொள்ளி டக்கரைக் கோவந்த புத்தூரில்
வெள்வி டைக்கருள் செய்விச யமங்கை
உள்ளி டத்துறை கின்ற வுருத்திரன்
கிள்ளி டத்தலை யற்ற தயனுக்கே.

The Rudran,  who resides inside Vijayamaṅgai, and who granted his grace to the bull Nandi which worshiped him in Kōvantaputtūr, on the bank of Koḷḷidam, Brahma when Siva pinched with the nails, lost one of his heads.  (Kōvantāputtur is the name of the place and Vijayamangai is the name of the temple.).  The river Koḷḷidam had been in existence long before Appar 7th century A.D.

Arunachala Siva.

1314
Verse 2:


ஆதி நாத னடல்விடை மேலமர்
பூத நாதன் புலியத ளாடையன்
வேத நாதன் விசயமங் கையுளான்
பாத மோதவல் லார்க்கில்லை பாவமே.

The primordial chief, the chief of Bhutas, who is seated on a strong bull, has a dress made of tiger's skin, the god who is extolled by the Vēdas there will be no sins to those who are able to praise the feet of the god in Vijayamaṅgai.

Arunachala Siva.


1315
Tiru Vijayamangai:

Verse 1:

குசையும் அங்கையிற் கோசமுங் கொண்டவவ்
வசையின் மங்கல வாசகர் வாழ்த்தவே
இசைய மங்கையுந் தானுமொன் றாயினான்
விசைய மங்கையுள் வேதியன் காண்மினே.

Siva who revealed the Vēdas, in Vijayamaṅgai to be praised by those people who speak auspicious words, which are without any blemish, and who have in their palms kaus, the sacred grass and books, has become united with a lady who is appropriate to him, in a single body.

Arunachala Siva.

1316
Verse  10:

நிலையி னார்வரை நின்றெடுத் தான்றனை
மலையி னாலடர்த் துவிறல் வாட்டினான்
குலையி னார்பொழில் கொண்டீச் சுரவனைத்
தலையி னால்வணங் கத்தவ மாகுமே.

Paying obeisance by lowering the head to the Lord in Koṇṭeeswaram, which has gardens having clusters of fruits, and who destroyed the erst - while victory of the demon, who lifted the mountain, firmly fixed, with that mountain itself, is equal to penance.

Padigam on Tiruk Konteeswaram completed.

Arunachala Siva.


1317
Verse  9:

அயிலார் அம்பெரி மேருவில் லாகவே
எயிலா ரும்பொடி யாய்விழ எய்தவன்
குயிலா ரும்பொழிற் கொண்டீச் சுரவனைப்
பயில்வா ரும்பெரு மைபெறும் பாலரே.

Using the fire as the sharp-pointed arrow and the mountain, Mēru as the bow,
Siva shot an arrow to reduce to ashes all those who lived in the three forts.
Those who worship Siva in Koṇṭiswaram, which has gardens  in which has cuckoos in abundance, are by nature great people.

Arunachala Siva.

1318
Verse 8:


நாறு சாந்தணி நன்முலை மென்மொழி
மாறி லாமலை மங்கையொர் பாகமாக்
கூற னாருறை கொண்டீச் சுரநினைந்
தூறு வார்தமக் கூனமொன் றில்லையே.


Thinking of Koṇṭiswaram where Siva who has as a half the daughter of the mountain to whom none can be compared, who has beautiful breasts on which is smeared fragrant sandal-paste.  For those who increase in their piety there will not be the slightest defect.

Arunachala Siva.

1319
Verse  7:

அல்ல லோடரு நோயி லழுந்திநீர்
செல்லு மாநினை யாதே கனைகுரல்
கொல்லை யேறுடைக் கொண்டீச் சுரவனை
வல்ல வாறு தொழவினை மாயுமே.

Without thinking about the right path, having sunken in sufferings and incurable diseases, people of this world!  All your karmas will vanish if you worship Koṇṭeezwaram, the Lord there, who has a bellowing bull, which lives in the forest tract, according to your ability.

Arunachala Siva.1320
Verse  6:

வெம்பு நோயும் இடரும் வெறுமையும்
துன்ப முந்துய ரும்மெனுஞ் சூழ்வினை
கொம்ப னார்பயில் கொண்டீச் சுரவனை
எம்பி ரானென வல்லவர்க் கில்லையே.


The fruits of the karmas that encircle us, ie;  the diseases which make the body hot, mental sufferings, poverty, physical sufferings and the sufferings that one has to undergo by being born. It will not be with those who are able to say our Lord in Koṇtīswaram, where ladies who are like the tender supple twigs of a plant are in large numbers.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 3112