Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 3195
1306
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 10:08:43 AM »
Verse  4:

தெருளாதார் மூவெயிலுந் தீயில் வேவச்
    சிலைவளைத்துச் செங்கணையாற் செற்ற தேவே
மருளாதார் தம்மனத்தில் வாட்டந் தீர்ப்பாய்
    மருந்தாய்ப் பிணிதீர்ப்பாய் வானோர்க் கென்றும்
அருளாகி ஆதியாய் வேத மாகி
    அலர்மேலான் நீர்மேலான் ஆய்ந்துங் காணாப்
பொருளாவாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.


O holy One that presides over Poompukaloor!
O Lord who bent a bow,
sped a ruddy dart and smote with fire the three citadels of the un-clarified!
You annul the lauguishment in the minds of those that are not befuddled,
as medicament You cure illness;
You are the Origin;
You are the Vedas;
You are the Ens abiding beyond the investigation of the one on the Lotus and one on the water.
O Lord,
it is to Your feet I fare forth,

Arunachala Siva.

1307
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 10:04:39 AM »
Verse  3:

பையரவக் கச்சையாய் பால்வெண் ணீற்றாய்
    பளிக்குக் குழையினாய் பண்ணா ரின்சொல்
மைவிரவு கண்ணாளைப் பாகங் கொண்டாய்
    மான்மறிகை ஏந்தினாய் வஞ்சக் கள்வர்
ஐவரையும் என்மேல் தரவ றுத்தாய்
    அவர்வேண்டும் காரியமிங் காவ தில்லை
பொய்யுரையா துன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.

O holy One that presides over Poompukaloor!
O Lord cinctured with a hooded serpent!
O One of milk-white ash!
O One who wears a Kuzhai of crystal (-line shell)!
O One concorporte with Her whose eyes are touched with koel and who utters sweet melodic words!
You hold a fawn in Your hand;
You cured me of the deeds which the five deceitful filchers enacted in me;
it is no falsehood when I say,
I am bound to your feet,

Arunachala Siva.

1308
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 10:00:24 AM »
Verse  2:

அங்கமே பூண்டாய் அனலா டினாய்
    ஆதிரையாய் ஆல்நிழலாய் ஆனே றூர்ந்தாய்
பங்கமொன் றில்லாத படர்சடை யினாய்
    பாம்பொடு திங்கள் பகைதீர்த் தாண்டாய்
சங்கையொன் றின்றியே தேவர் வேண்டச்
    சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா மூவாச்
சிங்கமே உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    திருப்புகலூர் மேவிய தேவ தேவே.


O Lord of lords presiding over Poompukaloor!
You wear bones;
You dance in the fire;
You are One of the Betelgeuse!
O One seated under the Banyan tree!
O Lord whose mount is the Bull!
O Lord of flawless,
spreading,
matted hair!
You rule both the moon and the snake,
quelling their mutual hostility!
When Devas implored You,
giving no room for doubt,
You ate the oceanic venom,
O deathless,
non-ageing Lion!
It is to Your feet I am bound.

Arunachala Siva.

1309
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 09:55:59 AM »
Tirup Pukaloor:

Verse  1:


எண்ணுகேன் என்சொல்லி எண்ணு கேனோ
    எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி னல்லால்
கண்ணிலேன் மற்றோர் களைகண் இல்லேன்
    கழலடியே கைதொழுது காணின் அல்லால்
ஒண்ணுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய்
    ஒக்க அடைக்கும்போ துணர மாட்டேன்
புண்ணியா உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.


O holy One presiding over Poompukaloor!
What can I-- The one endowed with thinking --,
think of,
save the sacred feet of our Lord?
Save the vision of Your ankleted Feet which I adore with folded hands,
I am without vision,
Without refuge;
in this,
my body,
You have fixed nine gates;
I will grow inconscient when they shut simultaneously;
(So be pleased to accept me even now!) unto Your,
feet,
I am bound,
O holy One!

Arunachala Siva.

1310
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 09:49:29 AM »
Verse 10:


நாவார நம்பனையே பாடப் பெற்றோம்
    நாணற்றார் நள்ளாமே விள்ளப் பெற்றோம்
ஆவாஎன் றெமையாள்வான் அமரர் நாதன்
    அயனொடுமாற் கறிவரிய அனலாய் நீண்ட
தேவாதி தேவன் சிவனென் சிந்தை
    சேர்ந்திருந்தான் தென்திசைக்கோன் தானே வந்து
கோவாடிக் குற்றேவல் செய்கென் றாலும்
    குணமாகக் கொள்ளோம்எண் குணத்து ளோமே.

We are blessed to sing of the supremely desirable One in full-throated ease;
We are blessed to part away from the shameless;
The Lord of the immortals rules us in mercy;
He is the God of Devas;
The extending column of fire unknowable to Brahma and Vishnu,
He who Siva abides in my chinta;
(So) even if Yama,
the Lord of the South,
should come to us.
Assert his sovereignty and bid us serve him, we will not heed him.
Lo and behold!
We are poised in the Lord's Eight of attributes.

General Padigam, (6) completed.

Arunachala Siva.

1311
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 09:44:24 AM »
Verse  9:

சடையுடையான் சங்கக் குழையோர் காதன்
    சாம்பலும் பாம்பும் அணிந்த மேனி
விடையுடையான் வேங்கை அதள் மேலாடை
    வெள்ளிபோற் புள்ளியுழை மான்தோல் சார்ந்த
உடையுடையான் நம்மை யுடையான் கண்டீர்
    உம்மோடு மற்று முளராய் நின்ற
படையுடையான் பணிகேட்கும் பணியோ மல்லோம்
    பாசமற வீசும் படியோம் நாமே.


His hair is all matted;
His one ear wears a Kuzhai wrought of shell;
His body is adorned with ash and snakes;
His mount is a Bull;
His upper garment is a tiger-skin;
He is clad in a deer-skin of silvery spots;
He owns us;
We are not obliged to obey his orders who owns you and the army that stands beside you.
We hold it our duty to quell all Pasam;

Arunachala Siva.

1312
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 09:39:29 AM »
Verse  8:


ஈசனையெவ் வுலகினுக்கும் இறைவன் தன்னை
    இமையவர்தம் பெருமானை எரியாய் மிக்க
தேசனைச் செம்மேனி வெண்ணீற் றானைச்
    சிலம்பரையன் பொற்பாவை நலஞ்செய் கின்ற
நேசனை நித்தலும் நினையப் பெற்றோம்
    நின்றுண்பார் எம்மை நினையச் சொன்ன
வாசக மெல்லாம் மறந்தோ மன்றே
    வந்தீரார் மன்னவனா வான்றா னாரே.


We daily contemplate Him who is the Ruler,
the God of every world,
the Lord of the celestial beings,
the One who dazzles exceedingly like fire,
the One whose ruddy body is bedaubed with white ash,
the Lover of the Daughter of the king of mountains and the one beloved of Her;
we have clean forgotten that very day (when we quit them).
Their dicta inculcated for our remembrance by them that eat standing;
Who are you that have come here?
Who indeed is the king (that you speak of)?

Arunachala Siva.

1313
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 09:35:03 AM »
Verse  7:


நிற்பனவும் நடப்பனவும் நிலனும் நீரும்
    நெருப்பினொடு காற்றாகி நெடுவா னாகி
அற்பமொடு பெருமையுமாய் அருமை யாகி
    அன்புடையார்க் கெளிமையதாய் அளக்க லாகாத்
தற்பரமாய்ச் சதாசிவமாய்த் தானும் யானும்
    ஆகின்ற தன்மையனை நன்மை யோடும்
பொற்புடைய பேசக் கடவோம் பேயர்
    பேசுவன பேசுதுமே பிழையற் றோமே.


He is the stationary and the moving,
the earth,
The water,
the fire,
the wind,
the vast heaven,
that which is small,
That which is great and that which is rare;
He is easy of access to those that love Him;
He is the infinite Tat-Param and Sadasivam;
He who is Himself becomes Me too;
such is His nature;
of His we will speak with goodly propriety;
Let ghouls speak as they like;
we are blemish-less.

Arunachala Siva.

1314
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 09:31:03 AM »
Verse  6:


மூவுருவின் முதலுருவாய் இருநான் கான
    மூர்த்தியே யென்றுமுப் பத்து மூவர்
தேவர்களும் மிக்கோருஞ் சிறந்து வாழ்த்தும்
    செம்பவளத் திருமேனிச் சிவனே யென்னும்
நாவுடையார் நமையாள வுடையா ரன்றே
    நாவலந்தீ வகத்தினுக்கு நாத ரான
காவலரே யேவி விடுத்தா ரேனுங்
    கடவமல்லோம் கடுமையொடு களவற் றோமே.


They that hail Him fervently with their lips thus: "O Siva whose sacred person is like the ruddy coral!
You are hailed by the thirty-three Devas and the exceedingly great ones as the Primal Ens of the Trinity and as the Ashta-Moorti". Surely own us as their servitors,
Even if kings,
the lords of Jambu-Dwipa,
Command us,
we are not bound by their behest at all;
(For) we commit neither violence not larceny.

Arunachala Siva.

1315
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 07:45:16 AM »
Verse  5:


என்றும்நாம் யாவர்க்கும் இடைவோ மல்லோம்
    இருநிலத்தில் எமக்கெதிரா வாரு மில்லை
சென்றுநாம் சிறுதெய்வம் சேர்வோ மல்லோம்
    சிவபெருமான் திருவடியே சேரப் பெற்றோம்
ஒன்றினாற் குறையுடையோ மல்லோ மன்றே
    உறுபிணியார் செறலொழிந்திட் டோடிப் போனார்
பொன்றினார் தலைமாலை யணிந்த சென்னிப்
    புண்ணியனை நண்ணியபுண் ணியத்து ளோமே.We will never be overwhelmed by any;
none on this wide earth is our equal;
We will not seek refuge in small gods as we have attained the sacred feet of Siva-- The Lord-God;
Since that day (we gave up the faith) of Jains),
We lack nothing;
the malady that pains us hath fled away from us;
we are poised in the merit that links us with the Holy one who wears on His crest a chaplet of the skulls of the dead ones.

Arunachala Siva.

1316
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 07:40:10 AM »
Verse  4:


உறவாவார் உருத்திரபல் கணத்தி னோர்கள்
    உடுப்பனகோ வணத்தொடுகீ ளுளவா மன்றே
செறுவாருஞ் செறமாட்டார் தீமை தானும்
    நன்மையாய்ச் சிறப்பதே பிறப்பிற் செல்லோம்
நறவார்பொன் னிதழிநறுந் தாரோன் சீரார்
    நமச்சிவா யச்சொல்ல வல்லோம் நாவால்
சுறவாருங் கொடியானைப் பொடியாக் கண்ட
    சுடர்நயனச் சோதியையே தொடர்வுற் றோமே.


Our kin are the many servitors of Rudra;
we but wear cod piece and keell;
Even the ever-angry will never be angry with us;
Unto us evil will turn good;
We will not get re-born at all;
With our lips we are competent to chant the glorious Namasivaya of Him that wears The odoriferous garland of meliferos and Auric Konrai;
We are linked to Him who with the flame of His bright-rayed eye,
reduced to ash the one whose flag sports the shark.


Arunachala Siva.

1317
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 16, 2018, 07:34:33 AM »
Verse  3:


வாராண்ட கொங்கையர்சேர் மனையிற் சேரோம்
    மாதேவா மாதேவா என்று வாழ்த்தி
நீராண்ட புரோதாயம் ஆடப் பெற்றோம்
    நீறணியுங் கோலமே நிகழப் பெற்றோம்
காராண்ட மழைபோலக் கண்ணீர் சோரக்
    கன்மனமே நன்மனமாய்க் கரையப் பெற்றோம்
பாராண்டு பகடேறி வருவார் சொல்லும்
    பணிகேட்கக் கடவோமோ பற்றற் றோமே.

We are free of the domestic life linked to women whose breasts are covered;
we hail thus;
"Mahadeva,
O Mahadeva!"
We are blessed with the daily,
Pre-dawn ablutions;
We are graced with the guise that is bedaubed with the ash;
the stony mind is now become a holy mind by me melting;
We pour our tears like the dissolving nimbus,
Will we,
even we,
Obey the fiats of those that rule the world and ride the tusker?
Lo and behold!
We are unattached.

Arunachala Siva.

1318
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 15, 2018, 12:35:17 PM »
Verse  2:


அகலிடமே இடமாக ஊர்கள் தோறும்
    அட்டுண்பார் இட்டுண்பார் விலக்கார் ஐயம்
புகலிடமாம் அம்பலங்கள் பூமி தேவி
    யுடன்கிடந்தாற் புரட்டாள்பொய் யன்று மெய்யே
இகலுடைய விடையுடையான் ஏன்று கொண்டான்
    இனியேதுங் குறைவிலோம் இடர்கள் தீர்ந்தோம்
துகிலுடுத்துப் பொன்பூண்டு திரிவார் சொல்லும்
    சொற்கேட்கக் கடவோமோ துரிசற் றோமே.


The vast earth is our place;
in every town householders cook their food,
give alms and eat;
(so) they will never deny alms (to us);
we will abide in common places;
if we lie on earth (to sleep),
Mother earth will not roll us away;
What we say is not untrue,
but true;
the Lord of the martial Bull has accepted us;
henceforth we lack nothing;
we are for ever rid of troubles;
will we hearken to the word of those who go about (royally) robed and bejeweled with gold?
Lo and behold!
We are freed of flaws.

Arunachala Siva.


1319
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 15, 2018, 12:31:00 PM »
General Padigam (6)


Verse  1:

நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்
    நரகத்தி லிடர்ப்படோம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோ மல்லோம்
    இன்பமே யெந்நாளுந் துன்ப மில்லை
தாமார்க்குங் குடியல்லாத் தன்மை யான
    சங்கரன்நற் சங்கவெண் குழையோர் காதிற்
கோமாற்கே நாமென்றும் மீளா ஆளாய்க்
    கொய்ம்மலர்ச்சே வடிஇணையே குறுகி னோமே.


We are subject to none;
we fear not Death;
we will not suffer in hell;
we are without falsity;
we will ever be glad;
We know no illness;
we do not bow;
with us joy abides for ever;
never will we suffer sorrow;
know that we are the bondsman-- never to be manumitted--,
of Sankara who wears in one ear the Kuzhai of pure,
white shell,
The Sovereign who is subject to none;
ha,
we have attained His roseate flower-flower fresh feet twain.


Arunachala Siva.

1320
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 15, 2018, 12:24:56 PM »
Verse 11:

பொன்னொத்த மேனிமேற் பொடியுங் கண்டேன்
    புலித்தோ லுடைகண்டேன் புணரத் தன்மேல்
மின்னொத்த நுண்ணிடையாள் பாகங் கண்டேன்
    மிளிர்வதொரு பாம்பும் அரைமேற் கண்டேன்
அன்னத்தே ரூர்ந்த அரக்கன் தன்னை
    அலற அடர்த்திட்ட அடியுங் கண்டேன்
சின்ன மலர்க்கொன்றைக் கண்ணி கண்டேன்
    சிவனைநான் சிந்தையுட் கண்ட வாறே.


I beheld on His golden frame the ash;
I beheld the vestment of tiger-skin;
I beheld Him concorporate concordantly with Her of fulgurant waist;
I beheld on His waist a dazzling serpent too;
I also beheld the foot that crushed the Raakshasa that flew the car--white as swan-- And caused Him to lament aloud;
I also beheld the chaplet of Konrai flowers-- His symbol wreath--;
It is thus,
even thus,
I beheld Siva in my mind.
(Was it even so that you beheld Him)


General Padigam (5) completed.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 3195