Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 [870] 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 ... 2907
13036
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 28, 2015, 11:24:44 AM »
Verse 3 of Thannai Oruvar*:  Tayumanavar:

(*The unique I)


வரும்போம் என்னும் இருநிலைமை
      மன்னா தொருதன் மைத்தாகிக்
கரும்போ தேனோ முக்கனியோ
      என்ன என்னுள் கலந்துநலந்
தரும்பே ரின்பப் பொருளேநின்
      தன்னை நினைந்து நெக்குருகேன்
இரும்போ கல்லோ மரமோஎன்
      இதயம் யாதென் றறியேனே. 3.


Neither coming nor going *[1],
Ever in the same state unchanged,
Thou art the Supreme Bliss
That hath in me mixed
As cane, honey and the triple fruit, as it were!
I think not of Thee
And melt not in love of Thee.
Is my heart steel, stone or wood -
I know not which.

FootNotes:
[1] Birth and death.

Arunachala Siva.

13037
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 28, 2015, 11:20:00 AM »
Verse 2 of Thannai Oruvar*:  Tayumanavar:


(The unique I)*நினையு நினைவுக் கெட்டாத
      நெறிபெற் றுணர்ந்த நெறியாளர்
வினையைக் கரைக்கும் பரமஇன்ப
      வெள்ளப் பெருக்கே நினதருளால்
மனைவி புதல்வர் அன்னைபிதா
      மாடு வீடென் றிடுமயக்கந்
தனையும் மறந்திங் குனைமறவாத்
      தன்மை வருமோ தமியேற்கே. 2.

Thou, the Flood of Supreme Bliss
That dissolves the karma
Of those who stand realized
In the path beyond the reach of thought.

Will I ever through Thine Grace
Forget the illusion that goes by the name
Of wife, sons, mother, father, wealth and home
And attain the state of not forgetting Thee -
I, who is forlorn so?

Arunachala Siva.

13038
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 28, 2015, 11:17:38 AM »
Verse 1 of Thannai Oruvar*. - Tayumanavar:

(The unique I)*தன்னை யொருவர்க் கறிவரிதாய்த்
      தானே தானாய் எங்குநிறைந்
துன்னற்கரிய பரவெளியாய்
      உலவா அமுதாய் ஒளிவிளக்காய்
என்னுட் கலந்தாய் யானறியா
      திருந்தாய் இறைவா இனியேனும்
நின்னைப் பெருமா றெனக்கருளாம்
      நிலையைக் கொடுக்க நினையாயோ. 1.


Himself inscrutable to anyone,
Himself by Himself filling everywhere,
Himself as the Spaces Vast
That imagination defies,
As the Ambrosia that cloys not,
As the Radiant Lamp Effulgent -
Thus were Thou within,
Unknown to me.
My Lord! Will Thou not in future at least
Think of granting me
The state of Grace to attain Thee?


Arunachala Siva.

13039
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 11:10:16 AM »
Verse 10: 6.095:சங்கநிதி பதுமநிதி* யிரண்டுந் தந்து
    தரணியொடு வானாளத் தருவ ரேனும்
மங்குவார் அவர்செல்வம் மதிப்போ மல்லோம்
    மாதேவர்க் கேகாந்த ரல்லா ராகில்
அங்கமெலாங் குறைந்தழுகு தொழுநோ யராய்
    ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புலைய ரேனும்
கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்ப ராகில்
    அவர்கண்டீர் நாம்வணங்கும் கடவு ளாரே.  (10).

Even if both Sanka Nidi and Padma Nidi* are, along with the rulership of earth and heaven,
vouchsafed to them by (competent) men, we would not deem as worthy,
the opulence of those who are not exclusively devoted to Maha Deva, and who will eventually fade away;
Be they outcasts whose bodies are wasted by festering leprosy and who flay the cow,
Eat its flesh and wallow (thus in sin)! If only they are The devotees of Him who conceals the Ganga
in His matted hair, Lo and behold!  It is they whom we adore as our God.

(* Two great treasures of Heaven)

Arunachala Siva.

13040
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 11:06:32 AM »
Verse  9: 6.095:


குலம்பொல்லேன் குணம்பொல்லேன் குறியும் பொல்லேன்
    குற்றமே பெரிதுடையேன் கோல மாய
நலம்பொல்லேன் நான்பொல்லேன் ஞானி யல்லேன்
    நல்லாரோ டிசைந்திலேன் நடுவே நின்ற
விலங்கல்லேன் விலங்கல்லா தொழிந்தேன் அல்லேன்
    வெறுப்பனவும் மிகப்பெரிதும் பேச வல்லேன்
இலம்பொல்லேன் இரப்பதே ஈய மாட்டேன்
    என்செய்வான் தோன்றினேன் ஏழையேனே. (9)Base was my company, bad my quality and bad my ideal;  I am full of flaws;
base was my (externally) beautiful guise;  I am bad; I am not a wise man;
I did not accompany with the goodly; neither am I a middling animal;
nor am I not a beast;  of odious things I speak over much; I have marred my clan;
I but bag and never give; why O why was I, the poor one, born at all?

Arunachala Siva.

13041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 11:02:34 AM »
Verse 8.  6.095:

அத்தாவுன் அடியேனை அன்பா லார்த்தாய்
    அருள்நோக்கில் தீர்த்தநீ ராட்டிக் கொண்டாய்
எத்தனையும் அரியைநீ எளியை யானாய்
    எனையாண்டு கொண்டிரங்கி யேன்று கொண்டாய்
பித்தனேன் பேதையேன் பேயேன் நாயேன்
    பிழைத்தனகள் அத்தனையும் பொறுத்தா யன்றே
இத்தனையும் எம்பரமோ ஐய ஐயோ
    எம்பெருமான் திருக்கருணை யிருந்த வாறே. (8).


O Father, by sheer love you drew me, Your slave, to You and bathed me in the flood of Your benign look;
You, the infinitely rare, became easy of access to me;  Pitying me,
You claimed and blessed and accepted me; Did You not forgive all my trespasses-- those of a mad man,
a fool, a ghoul and a dog?  Is all this for my sake?   Alas, alas! behold the blessed grace of Him--my Lord!


Arunachala Siva.

13042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 10:58:36 AM »
7.  9.095:


நின்னாவார் பிறரின்றி நீயே யானாய்
    நினைப்பார்கள் மனத்துக்கோர் வித்து மானாய்
மன்னனாய் மன்னவர்க்கோ ரமுத மானாய்
    மறைநான்கு மானாய்ஆ றங்க மானாய்
பொன்னானாய் மணியானாய் போக மானாய்
    பூமிமேல் புகழ்தக்க பொருளே உன்னை
என்னானாய் என்னானாய் என்னி னல்லால்
    ஏழையேன் என்சொல்லி யேத்து கேனே. (7)


There is none like You; You alone are like unto You;
You are the seed (sprouting) in the Mind of those That contemplate You;
You are the King; You are the nectar unto kings;  You are the four Vedas and the six Angas;
You are gold, gem and blissful experience;
You alone are To be praised on earth;
How else shall I, the poor one, hail You?   Save articulate thus: ``How have you became these,
all these?

Arunachala Siva.

13043
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 09:59:40 AM »
Verse 6 of 6.095:


திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் செப்பா ராகில்
    தீவண்ணர் திறமொருகால் பேசா ராகில்
ஒருகாலுந் திருக்கோயில் சூழா ராகில்
    உண்பதன்முன் மலர்பறித்திட் டுண்ணா ராகில்
அருநோய்கள் கெடவெண்ணீ றணியா ராகில்
    அளியற்றார் பிறந்தவா றேதோ வென்னில்
பெருநோய்கள் மிகநலியப் பெயர்த்துஞ் செத்தும்
    பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின் றாரே.  (6)

If they chant not the sacred name, the Panchaakshara,
If they never praise the greatness of the fire-hued Lord,
If they never circumambulate the sacred shrine, if they eat without plucking flowers and offering
them in worship, If they wear not the white ash that quells cruel maladies,
They are surely un-endowed with grace.
If you ask; Wherefore are they born?
`` I say: ``It is only to die, cruelly tormented by chronic diseases,
and to get born only to die thus, this indeed is their lot.


Arunachala Siva.

13044
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 09:55:13 AM »
Verse 5 of  6.095:


திருக்கோயி லில்லாத திருவி லூரும்
    திருவெண்ணீ றணியாத திருவி லூரும்
பருக்கோடிப் பத்திமையாற் பாடா வூரும்
    பாங்கினோடு பலதளிக ளில்லா வூரும்
விருப்போடு வெண்சங்கம் ஊதா வூரும்
    விதானமும் வெண்கொடியு மில்லா வூரும்
அருப்போடு மலர்பறித்திட்டுண்ணா வூரும்
    அவை யெல்லாம் ஊரல்ல அடவி காடே.  (5)


The temple-less town without a sacred shrine,
The temple-less town residents wear not the while sacred ash,
the town whose people bow not and sing in devotion,  the town devoid of many lovely Shrines,
the town where men do not, in love, blow the white conch,
the town without festive canopies and white streamers,
the town whose occupants do not pluck Budding flowers to offer them in worship and then eat;
These are not towns at all, but only forests and jungles.

Arunachala Siva.

13045
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 09:52:06 AM »
Verse 4 of 6.095:


நற்பதத்தார் நற்பதமே ஞான மூர்த்தீ
    நலஞ்சுடரே நால்வேதத் தப்பால் நின்ற
சொற்பதத்தார் சொற்பதமுங் கடந்து நின்ற
    சொலற்கரிய சூழலாய் இதுவுன் தன்மை
நிற்பதொத்து நிலையிலா நெஞ்சந் தன்னுள்
    நிலாவாத புலாலுடம்பே புகுந்து நின்ற
கற்பகமே யானுன்னை விடுவே னல்லேன்
    கனகமா மணிநிறத்தெங் கடவு ளானே. (4)

You are the superb beatitude of those great ones Rendered competent (by You),
O Murti of gnosis!  You are the weal- conferring light!
You are beyond The pale of words chanted by the masters of words;
You are truly ineffable;  this indeed is Your state.
(Yet) You, the Karpaga deigned to enter and abide In the seemingly-still heart which is ever in commotion,
And pervade the transient body of flesh; I will not lose My hold on You,
God whose hue is golden and ruby-like!

Arunachala Siva.

13046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 09:48:59 AM »
Verse 3 of Padigam 6.095:


ஆட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஆடா தாரே
    அடக்குவித்தால் ஆரொருவர் அடங்கா தாரே
ஓட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஓடா தாரே
    உருகு வித்தால் ஆரொருவர் உருகா தாரே
பாட்டுவித்தால் ஆரொருவர் பாடா தாரே
    பணிவித்தால் ஆரொருவர் பணியா தாரே
காட்டுவித்தால் ஆரொருவர் காணா தாரே
    காண்பாரார் கண்ணுதலாய் காட்டாக் காலே. (3)


Who will not paly (his role ) if You cause him paly it?  Who will not remain still if You cause his stillness?
Who will not be driven if You cause the driving? Who will not melt if You cause him melt?
Who will not Sing if You cause him sing?  Who will not bow If You cause him?
Who will not behold If You cause him behold? (Yet) who can ever witness,
If You, O the forehead-eyed, do not reveal?


Arunachala Siva.

13047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 09:45:16 AM »
Verse 2 of 6.095:வெம்பவரு கிற்பதன்று கூற்றம் நம்மேல்
    வெய்ய வினைப்பகையும் பைய நையும்
எம்பரிவுந் தீர்ந்தோம் இடுக்கண் இல்லோம்
    எங்கெழிலென் ஞாயி றெளியோ மல்லோம்
அம்பவளச் செஞ்சடைமேல் ஆறு சூடி
    அனலாடி ஆன்அஞ்சும் ஆட்டு கந்த
செம்பவள வண்ணர்செங் குன்ற வண்ணர்
    செவ்வான வண்ணரென் சிந்தை யாரே.(2)

Death canst not assail us causing us to wilt; the cruel foe-- Karma--, will gradually fall away;
Gone is misery; we are freed of troubles; let the sun Rise anywhere!
We are not weaklings; He whose hue is like the ruddy hill and the ruddy sky,  He who sports the river
on His beautiful, coral- like, ruddy, matted hair, He who dance in the fire,
He who bathes In the Pancha- kavya, even He, abides in my mind.

Arunachala Siva.

13048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 28, 2015, 09:40:45 AM »
The following are the ten verses of composed and sung by Tiru Navukkarasar, as General Padigam.

Padigam: 1.095:


அப்பன்நீ அம்மைநீ ஐய னும்நீ
    அன்புடைய மாமனும் மாமி யும்நீ
ஒப்புடைய மாதரும் ஒண்பொரு ளும்நீ
    ஒருகுலமும் சுற்றமும் ஓரூ ரும்நீ
துய்ப்பனவும் உய்ப்பனவுந் தோற்று வாய்நீ
    துணையாயென் நெஞ்சந் துறப்பிப் பாய்நீ
இப்பொன்நீ இம்மணிநீ இம்முத் து(ம்)நீ
    இறைவன்நீ ஏறூர்ந்த செல்வன் நீயே .  (1)

The None-pareil tirutthaandakam*,  You are loving father, mother and elder brother;
You are uncle as well as aunt; You are well-endowed wife and righteous riches,
You are clan, kin and peerless town;  You are objects of relish and carriers too;
As help, You authored renunciation in my heart; You are this gold, this ruby and this pearl;
You are God; You alone are the opulent One that rides the Bull.

(*) Incomparable holy dance.)

Arunachala Siva.

13049
General Discussion / Re: Divine poetry and thoughts
« on: September 28, 2015, 08:03:15 AM »


Manikkavachagar had a vision of effulgence, in Uttarakosa Mangai.  Subsequently, he saw him
as a Guru, below the Kurundai Tree.  The Guru held his feet on Manikkavachagar's head and
conferred him Pada Diksha.  Muruganar saw Bhagavan Ramana, at Mother's Samadhi.  Here, he saw
him both as effulgence and a Guru. 

Tiruvachakam and Tiru Chitrambalakovai, the two works of Manikkavachagar was scribed by Siva himself.
In case of Muruganar, Bhagavan Ramana Himself wrote a good portion of Ramana Puranam, the first poem
of Sri Ramana Sannidhi Murai.  He also wrote about 20 verses in Guru Vachaka Kovai. Further Bhagavan Ramana corrected many verses of both the works.

The dual relationship between Siva and Manikkavachagar ended as he came to Chidambaram.  In
the last two poems of Tiruvachakam, titled Tiru Padai Atchi and Acho Padigam, the saint poet gives
his non-dual experience with Siva.  These are called poems of Siva-anubhuti.  He says in Tiru Padai Atchi -

I am not able to apply Vibhuti on my body,
I am not able to prostrate to Siva, whose feet are not known even
  to Vishnu.
I do not know what is good and bad, I am beyond both.
Because He has come to dwell in my Heart.

In Acho Padigam which is the pinnacle of anubhuti he says:

I did was moving with rascals who did not the path of good;
He snapped my three impurities and he is the first.
He also considered me as worthy and placed me, this lowly dog,
             on the throne;
O Who can get that grace that my Mother had conferred on me!

Muruganar describes the same Ramananubhuti, in his two last works, Sri Ramana Anubhuti and
Sri Ramana Anubhuti Venba.

In Pada-anusanthanam, in the first book, Muruganar says:

Verse 648:  They are the feet where He granted me inward
realization, saying: 'There is nothing to be grasped and nothing
to be given away'.

Verse 655:  They are the feet of Lord Siva that shine within my
Heart as the life of true realization, stilling the whirlpool of desires
caused by ignorance.

Verse 656: His feet are the Self, flourishing as the Consciousness
that knows only Itself, so that the non-dual existence of Sivam
thrives in my Heart.

Verse 669:  His feet are the Space of Pure Consciousness, Chidambram, that shines clearly within the Heart by the grace
of my loving Master.

                         (Tr. Robert Butler)

Arunachala Siva.   

13050
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: September 28, 2015, 07:58:47 AM »

During Bhagavan Ramana's post- Nirvana years, Muruganar continued to stay in Tiruvannamalai.  He conducted discourses on Sri Arunachala Stuti Panchakam and Sad Darsanam and Upadesa Saram.
One of the fortunate students was T.R. Kanakamma.  She grasped the message of Bhagavan Ramana,
through the words of Muruganar.  Later, when the Asramam requested T.R. Kanakamma to write a
simple commentary in Tamizh for Bhagavan's complete works, she reluctantly agreed  completed her
task, mainly on the basis of Muruganar's discourses.  This two volume book in Tamizh is a splendid work
giving the simple meaning and message of Bhagavan Ramana's works, including the difficult Sad Darsanam.

Muruganar kept himself in silent meditation, during his last two or three years.  Many later year
devotees came to him and requested him to speak about his years with Bhagavan Ramana.  He invariably
did not answer.  What is there to say? How to explain the non-dual experience to someone else?
He kept his experience, without diluting it in spoken words.

Once someone asked him: "What is your Sadhana for this?" Muruganar kept quiet for some time.
Then he explained:

"Sadhana? What Sadhana?  Where was the time for all that? The moment I saw Him, my ego was
annihilated.  Then where is separateness for doing this Sadhana and that Sadhana?"
He resumed his silence.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 [870] 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 ... 2907