Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 [870] 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 ... 3147
13036
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:11:01 AM »
Verse  47:


தொழுது போற்றிஅத் துலைமிசை நின்றுநேர் துதிக்கும்
வழுவில் அன்பரும் மைந்தரும் மனைவியார் தாமும்
முழுதும் இன்னருள் பெற்றுத்தம் முன்தொழு திருக்கும்
அழிவில் வான்பதங் கொடுத்தெழுந் தருளினார் ஐயர்.Unto the devotee who stood in the pan
Hymning and hailing Him, his son and wife,
He granted grace, abiding and ever-sweet;
He blessed them with ethereal beatitude eternal,
To adore Him for ever; this done
The great One His presence withdrew.   

Arunachala Siva.

13037
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:08:45 AM »
Verse  46:


அண்டர் பூமழை பொழியமற் றதனிடை ஒளித்த
முண்ட வேதிய ரொருவழி யான்முதல் நல்லூர்ப்
பண்டு தாம்பயில் கோலமே விசும்பினிற் பாகம்
கொண்ட பேதையுந் தாமுமாய்க் காட்சிமுன் கொடுத்தார்.As the celestial beings rained flowers, the Brhamin
That blazed with the triple stripes of the Holy Ash
Vanished somehow into the heavens.
Resuming His usual form which has beginning none,
The Deity of Tirunalloor -- first among cities --,
Manifested Himself as Ammai-Appar.   

Arunachala Siva.

13038
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:06:48 AM »
Verse  45:


மதிவி ளங்கிய தொண்டர்தம் பெருமையை மண்ணோர்
துதிசெய் தெங்கணும் அதிசய முறவெதிர் தொழுதார்
கதிர்வி சும்பிடைக் கரந்திட நிரந்தகற் பகத்தின்
புதிய பூமழை இமையவர் மகிழ்வுடன் பொழிந்தார்.


Men on earth hailed the devotee of clarified intellect;
Struck with wonderment which swept everywhere
They adored him; the celestial beings rained in joy
Karpaka flowers which mantled the bright sky.

Arunachala Siva.

13039
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:04:44 AM »
Verse  44:


மண்டு காதலின் மற்றவர் மகிழ்ந்துடன் ஏற
அண்டர் தம்பிரான் திருஅரைக் கோவண மதுவும்
கொண்ட அன்பினிற் குறைபடா அடியவர் அடிமைத்
தொண்டும் ஒத்தலால் ஒத்துநேர் நின்றதத் துலைதான்.In spiraling love, when they ascended the pan,
As the kovanam worn on the waist of the God of gods
And the servitude of them -- the Lord?s devotees
Whose love for Him knows no diminution, were equal,
The pans weighed equal, and level stood the beam.   

Arunachala Siva.

13040
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:01:59 AM »
Verse  43:


இழைத்த அன்பினில் இறைதிரு நீற்றுமெய் யடிமை
பிழைத்தி லோமெனிற் பெருந்துலை நேர்நிற்க வென்று
மழைத்த டம்பொழில் திருநல்லூர் இறைவரை வணங்கித்
தழைத்த அஞ்செழுத் தோதினார் ஏறினார் தட்டில்.


"May the pans of the scale stand even, if it be true
That we haven't swerved from the truthful servitude
-- Ever-poised in love and devotion --,
To the Holy Ash of the Lord!"
He adored the Lord of Tirunalloor, digit with
Rain-filled tanks and gardens galore.
He chanted the Panchakshara and the pan ascended.   

Arunachala Siva.
 

13041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:00:09 AM »
Verse  42:


மனம கிழ்ந்தவர் மலர்க்கழல் சென்னியால் வணங்கிப்
புனைம லர்க்குழல் மனைவியார் தம்மொடு புதல்வன்
தனைஇ டக்கொடு தனித்துலை வலங்கொண்டு தகவால்
இனைய செய்கையி லேறுவார் கூறுவா ரெடுத்து.


He rejoiced in his mind; he adored His flower-feet
With his crown; he held his child and his wife
Whose locks were plaited with fragrant flowers;
He circumambulated the scale unique
To ascend the pan; thus resolved he spake:   

Arunachala Siva.

13042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 07:58:25 AM »
Verse  41:பொச்ச மில்லடி மைத்திறம் புரிந்தவ ரெதிர்நின்
றச்ச முன்புற உரைத்தலும் அங்கண ரருளால்
நிச்ச யித்தவர் நிலையினைத் துலையெனுஞ் சலத்தால்
இச்ச ழக்கினின் றேற்றுவார் ஏறுதற் கிசைந்தார்.When thus, in fear, the devotee of flawless servitude
Spake before Him, the Lord of gracious eyes sized up
The situation even thus; the scale was but an excuse
To free them from their bondage; He gave them
Leave to ascend the pan and gain ascension.

Arunachala Siva.

13043
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 08, 2016, 06:11:26 AM »

After the visit with Ganapati Sastri, I went again to see the Master in the Cave.  The Master
smiled at me and asked one most private question about my life.  I immediately understood
that with His very look, He would read anyone like an open book!

He then gave me some fruits, cooked rice and ghee.  He also gave me a spoon-like implement
made out of coconut shell!  He then gave me some milk out of desiccated coconut.  As I was eating,
He described me very important details of my past life.  He has seen hundreds of people in His life.
But I understood that with His Wisdom-insight, He reads every one like an encyclopedia.

I sat with Him for over three hours and He talked to me many many things. 

I realized that He is a complete Master of Wisdom.

(Source: Glimpses of Life and Teachings of Sri Ramana Maharshi,
Frank H. Humphreys.  Translated by me from Tamil Version, Guru
Ramana Tiruvadi Vazhvu.)

Arunachala Siva. 

13044
(The  above article appeared in Mountain Path, April - June 2015:)

Surrender - Conscious Powerlessness:

Every day it seems we come across more and more people addicted to various activities or things.
It could be that someone wants to control various activities by weight loss, weight gain or by other
cosmetic means. Perhaps because of modern technology, the most recent addictions are more openly
displayed. It could be someone's apparent need to always be on the phone, to constantly use a computer
or to play computer games, to have more virtual friends or to gamble. Some addictions are so commonplace
that they are acceptable to the point that in many cases it is now politically incorrect to even mention them.
Modern society has expanded the range of addictions so much they could include a whole gamut of human
behavior.  Let's alphabetize only the most common ones: anorexia, alcohol, bulimia, body building, cocaine,
chocolate, crime, drugs not prescribed but available on the street such as glue, inhalants, solvents and
legal highs, exercise, food, fetishes, gambling, heroin, internet, jogging, kleptomania, love, marijuana,
nicotine,  overeating, pornography, prescription drugs, quintessential behavior (perfectionism), religion,
social media, shopping, sex, self harm, telephones, television, tattooing, underachieving, video games,
wealth.

contd.,

Arunachala Siva.                     

13045
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 07, 2016, 04:23:25 PM »
Dear Ramanaduli,

In Tirupperunthurai, Siva came as a Brahmin and gave diksha to Saint Manikkavachagar.
Hence, the saint says as....

Arunachala Siva.

13046
General Discussion / Re: The Heart of Vedanta - John Grimes:
« on: February 07, 2016, 11:19:08 AM »
The essence of Adviata is simple to state, 'You are That, here and now.' To the person who objects:
'But is not my search proof of my having become lost?'  The reply is, 'No, it only shows that you
believe you are lost. For, what are you in search of?  How can you find that which you already are.?'
Or, to put it another way, 'And seeking is a denial of the presence of that which is sought.'  To paraphrase
Sankara, 'Why are you looking for the Self or God in city after city, temple after temple?  God dwells
in the heart within.  Why look in the east and west?  Don't look for the Guru.  God dwells within you,
in truth, you are God.  You don't need to find God, you need to find a  Guru who will guide you to yourself.'

Throughout the history, individuals have found themselves tossed between the banks of pleasure and pain,
gain and loss.  They are seemingly alienated from themselves, alienated from others, and alienated from
the Absolute. From such a perspective it makes sense to ask how it is possible for a finite, relative,
mortal human being to be identical with an immortal Absolute?

contd.,

Arunachala Siva.           

13047
Owing partly to this personal reference and partly to his metaphysical ignorance and consequent
unpreparedness, he enters into the state of contemplative self absorption like a man walking backward
through an open door into a room, keeping his eyes stubbornly fixed on the familiar place he has started
from and refusing to look where he is going.  Just as this man will only half know where he is even when
he inside the room, so will the mystic be only half aware of the nature of Pure Mind even when he is
immersed in self absorption.   

Moreover, this personal reference causes his preconceived views and dogmatic beliefs merely to be left
temporarily at the threshold of Mind, as it were, and not to be held in its purifying flame.  Hence they
are picked up again when he emerges once more from the experience. If however meditation is practiced
jointly with the philosophic training, that is, if it no longer remains a merely mystical exercise only but
is informed by rational reflective knowledge, then the erroneous view of reality can never revive again
because the pure being will be experienced AS IT IS.

Contd.,

Arunachala Siva.   

13048
General topics / Re: And Another Thing...
« on: February 07, 2016, 10:47:56 AM »
The afternoons when most people were resting was when the still air rang to the music of the stone masons
chip, chip, chipping at the enormous stones that were to become the Mother's Temple.  The front of the
Asramam which is now a sort of motorcycle park was, at that time full of all the huge stones.  All day the
work went on but it was quiet of the afternoons that one could really hear it the most and at that time,
the sound carried far in the hot silence. We three children offered to help with the effort, but for some
reason, the maestris (masons) were not keen, in fact they took to hiding their tools to discourage us from
helpful hammering efforts.  They attacked a pillar with blunt nosed chisels wit increasingly smaller
heads, and the stones became smoother and smoother. Actually the four black pillars at the corners of
Bhagavan's  Samadhi were done the same way until they were smooth as silk, and then they were oiled
and made to look like marble. But the stones for the temple were worked to a less fine finish.  Their
chipping was a lovely soporific sound but did not have quite that effect on the three lively children who
could escape parental watchfulness for a while.  We climbed up the scaffolding over the Mother's
Temple and in under the coconut matting protection where they were not actually working we helped
to build the dome. WE 'improved' a number of statues, as I remember. Yes, our finger points are
definitely there for all time.

concluded.

Arunachala Siva. 

13049
Verse  205:

When you have done away with the unreal -- then manifests the real;  and one comes face to face
with the real.  Therefore, it is meet to day away with the unreal, by identifying one's self with the
real Self.

Verse  206:

Thus ego, which is the result of the fourth sheath, cannot be the Atman because it is transformed,
insentient, limited, and it can be seen.  It undergoes change, therefore it is impermanent.

The Blissful  Sheath:

Verse 207:

The fifth sheath is the Anandamaya Kosa, the 'blissful sheath,' the reflection in the tamas quality of
Maya, and one feels it only under favorable circumstances.  It comes from good actions and appears
without any effort on one's own part.

Verse 208:

This is the fifth sheath.  It can be seen only in Sushupti.  In dream and in the wakeful state you can get
a glimpse of it when you meet with favorable conditions or the fulfillment of desires.

Verse  209:

This is not the Atman, because it has something to depend on; and the Atman shines in its own glory.
Then also it is the transformation of nature.  It requires good actions to be blissful, so it has a cause.
Therefore, it is not the Atman. It remains with the body, which is the result of the gunas.  Therefore,
it is not the Atman.


contd.,

Arunachala Siva.             

13050
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2016, 09:27:29 AM »
Verse  40:


நிலைமை மற்றது நோக்கிய நிகரிலார் நேர்நின்
றுலைவில் பல்தனம் ஒன்றொழி யாமைஉய்த் தொழிந்தேன்
தலைவ யானுமென் மனைவியும் சிறுவனும் தகுமேல்
துலையி லேறிடப் பெறுவதுன் னருளெனத் தொழுதார்.

Having witnessed the happening, the peerless one
Standing before Him spake thus: "I have loaded
The pan with all my blemish-less wealth; nothing now remains;
O Lord, may I be graced with leave to ascend
The pan with my wife and little child, if considered fit."   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 [870] 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 ... 3147