Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 [869] 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 ... 2972
13021
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2015, 09:13:22 AM »
27. PuNarchip Pathu:  A decade about with union with Siva:


சுடர்பொற் குன்றைத் தோளா முத்தை
    வாளா தொழும்புகந்து
கடைபட் டேனை ஆண்டு கொண்ட
    கருணா லயனைக் கருமால் பிரமன்
தடைபட் டின்னுஞ் சார மாட்டாத்
    தன்னைத் தந்த என்னா ரமுதைப்
புடைபட் டிருப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே (1)

He is the radiant Hill of Gold !  He is like the un-pierced Pearl !
He is the Abode of Mercy !  The dark-hued Vishnu and Brahma met with obstruction and are
yet to reach Him.  Accepting, in joy, my mere service,
He redeemed and ruled me ? the one that stood debased.
Indeed He gave a gift of Himself to me.

Arunachala Siva.
He is to me the ever-abounding Nectar.
Oh for the day,
when I will reach Him ? my unpierced Ruby ?,
and be yoked to Him in connubial felicity.

13022
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2015, 09:08:56 AM »
26.  Adisaya Pathu.  A decade on wonder, that woud sometimes happening in this world:வைப்பு மாடென்று மாணிக்கத் தொளியென்று
    மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர்முலை மடவர லியர்தங்கள்
    திறத்திடை நைவேனை
ஒப்பி லாதன உவமனி லிறந்தன
    ஒண்மலர்த் திருப்பாதத்
தப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே . (1)


``He is the wealth at the hour of need; His is the blaze of ruby! `` I thought not so;
neither did I melt. I but languished, falling into the company of damsels of cup-shaped breasts.
Yet, My Sire whose radiant and flowery and sacred Feet that defy comparison and are peerless,
redeemed Me and linked me with His servitors. Ha, this marvel, we did witness.


Arunachala Siva.

13023
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 19, 2015, 08:23:23 AM »

Guru Gita:

There are some verses extolling the guru-bhakti and surrender. I am giving only English translations.

Verse 178:-  Having drunk to the full Brahmarasa and satisfied in the Paramatman, the Sages of
realization consider Indra as a mere straw and then what to speak of ordinary kings of the
world?

Verse 179:-  The seekers after libration should at all times develop Guru bhakti, because by following
the path shown by the Guru, one attains the Supreme auspiciousness and the state of Kaivalya.

Verse 180:-  'I am one and one alone without a second'  -- whoever thus practices constant meditation
as a result of the advice of the Guru with a firm determination, need not take recourse to the forest for
hard penances.

Verse 189:-  O Devi!  this is the advice in the path of Guru-marga which is capable of bestowing Mukti.  Therefore, Guru bhakti should be practiced by all with great devotion and faith.

Verse 192:-  One may be engaged in Siva Puja or deeply immersed in Vishnu Puja, but if he is
without a knowledge of the Guru tattva, all his learning is a mere waste.

Verse 193:-  If worship of Siva is done without knowing the real nature of Guru, that worship is for
the mere name's sake.  My dear Parvati, it is like a lamp drawn on a paper [which will not
light the house].

Verse 194:-  By the glory and efficacy of Guru-diksha, all your actions bear fruit.  By the attainment of
a Guru, one attains everything.  One without a Guru is a mere fool.

Verse 195:-  Since on does not understand the nature of Siva and one's own Self by himself, one without a Guru can be said to be a mere animal, worm or a firefly.

Verse 196:-  Therefore discarding all kinds of contacts with people, by all possible means, giving up all comforts of the scriptures, one should depend on the Guru only.

The Guru Gita thus shows what it means to surrender to a Higher Power. It puts in perspective Bhagavan Ramana's words: "Surrender appears easy because people imagine that, once they say with their lips 'I surrender'....., they can be free and do what they like.  But the fact is that you can have no likes and dislikes after you surrender and that your will should become completely non-existent."

[Devaraja Mudaliar, Day by Day, entry dated 2nd Jan 1946).

Arunachala Siva.

13024I mean the mind/ego, are called the small cloth.  It is small because it is almost nothing, as
Bhagavan Ramana said on another occasion. The mind in insubstantial.

Yes.  The mind is the policman and the thief.  The policeman and the thief example was told
by Bhagavan Ramana to highlight the fact, that the mind cannot comprehend the Self.  Because
the Self is beyond thinking, because ratiocination, beyond books, and it is comprehended by
Anubhava, or experience.  The Self is Experience.  All that are mental products, books, logic, thoughts
are outside.  After a deep sleep, one gets up in the morning and says:  "I had a good sleep."
No one says during the sleep that he slept well!  All descriptions of the Self in the books are all
thoughts.  All the books are all the spitted saliva of the experiencer!

Now how the mind can inquire the mind?  There is no other go. Bhagavan Ramana says in Sri Arunachala Ashatakam Verse 5:

With the mind that is stone, the Ruby has to be discovered,  by rubbing against the mind, another stone!   The mind becomes the Self!  The stone becomes the Ruby!

The question of polisher and the polished comes with this mind grinding the mind.  There is really only
one.  The mind, the polisher becomes the polished, the Ruby. 

Now we know the flame in the chimney.  We know the cloth. Then what/where is the soot or smoke? 
The Self is blemishless, taintless.  But the Self is covered by the vasanas [the latent tendencies of good and bad] coming through several births, which are mind products.  Only this soot or the smoke has to be
polished.  For that one has to use the mind.  Again mind rubbing the mind to find it as Ruby.

Mani Kadainthu ena manam manam ennum kallil maru ara
kadaiya nin arul oli mevum..... Arunachala  Ashtaakam., Verse 5.

Arunachala Siva.   

13025
Verse  109 of Ozhivil Odukkam:

When you think of it, is it feasible to measure  and know the extent of earth and the heavens,
the weight of the mountains and the volume of the surging ocean? Similarly, when you say that
you are the Real, these are only words, (since it cannot be measured or known), without encompassing
the destruction of your own ego self. If you try to know it otherwise,. it will remain quite alien from you.
(109).

There are a number pf ways of interpreting the latter part of the verse, but the overall sense is as follows:
the discriminating consciousness cam affirm, 'I am the Real', but it cannot know that the reality
objectively, since the Real is only revealed upon the destruction of the discriminating consciousness,
that is attempting to know it.  Should on make that attempt, the Real will seem alien and unobtainable.

contd.,

Arunachala Siva.       

13026
Verse 108 of Ozhuil Odukkam - continues....

Who taught water to be cool,  fire to burn and the air to stir and be agitated? Whoever you are, the mind
and other faculties will not simply go away.  To attempt to remove them is like trying to bury a shadow.
You should see as the heaven see.   Only then they will be eliminated.  (108)

If one heaps earth upon a shadow, the shadow will of course not be buried but will reappear on the top
of the pile.   In a similar way, if we try to use the mind to eliminate the mind, that mental process will
continue to propagate itself ad infinitum.  The heavens, as pure space, possess an infinite capacity for
penetrating all things, yet are not in contact with, or affected by, any of them. In the same way,
we cease to be affected by it, just as the cinema screen is not affected by the images that appear upon it.
Therefore, in the final part of the verse KaNNudaiya VaLLalar enjoins us to 'see as the heavens see.'

continued...     

Arunachala Siva.         

13027
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:37:53 PM »
Verse 380 of Paraparak KaNNi:

வாக்குமனம் ஒன்றுபட்ட வார்த்தையல்லால் வெவ்வேறாய்ப்
போக்குடைய வார்த்தை பொருந்தேன் பராபரமே.380.


Only where word and thought
Consistent art, will I speak;
Where they in different directions go,
I will not;
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

13028
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:34:47 PM »
Verse 379 of Paraparak KaNNi:

பூதமுதல் நாதவரை பொய்யென்ற மெய்யரெல்லாங்
காதலித்த இன்பக் கடலே பராபரமே.379.


The men of truth
Realizing the tattvas
From earth to Nada as illusory
Adored Thee;
Thou art the Ocean of Bliss;
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

13029
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:32:40 PM »
Verse 378 of Paraparak KaNNi:

சஞ்சலமற் றெல்லாம்நீ தானென் றுணர்ந்தேன்என்
அஞ்சலியுங் கொள்ளாய் அரசே பராபரமே.378.

All agitation ceasing,
I realized Thee;
Do Thou receive my worship;
My Lord,
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.


13030
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:30:50 PM »
Verse 377 of Paraparak KaNNi:


நீயேநான் என்று நினைப்பும் மறப்புமறத்
தாயே அனையஅருள் தந்தாய் பராபரமே.377


Thy grace Thou gave
Compassionate unto mother,
Such that I neither remembered nor forgot
That ''Thou art I'';
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

13031
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:29:03 PM »
Verse 376 of Paraparak KaNNi:


பெற்றார் அநுபூதி பேசாத மோனநிலை
கற்றார் உனைப்பிரியார் கண்டாய் பராபரமே.376.

Those who have received grace,
Those who have practiced the state of silentness
Will leave Thee not,
See Thou;
Oh, Para Param!


Arunachala Siva.

13032
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:26:52 PM »
Verse 375 of Paraparak KaNNi:


ஈறாக வல்வினைநான் என்னாமல் இன்பசுகப்
பேறாம் படிக்கடிமை பெற்றேன் பராபரமே.375.Pointing not to karma and egoism
(As obstacles to be overcome)
Thou granted this slave
This gift of Supreme Bliss
Oh, Para Param!


Arunachala Siva.

13033
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:25:10 PM »
Verse 374 of Paraparak KaNNi:


கண்ட அறிவகண்டா காரமென மெய்யறிவில்
கொண்டவர்க்கே முத்தி கொடுப்பாய் பராபரமே.374.


The knowledge Thou attained
Is knowledge Cosmic;
Only those who hath realized this as true
Doth Thou liberation grant;
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

13034
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:22:59 PM »
Verse 373 of Paraparak KaNNi:


தீதெனவும் நன்றெனவுந் தேர்ந்ததுநான் தேர்ந்தபடி
ஏதும் நடக்கவொட்டா தென்னே பராபரமே.373I choose some as bad
And some as good;
But Thou allows nothing to happen
The way I choose;
Why is this?
Oh, Para Param!


Arunachala Siva.

13035
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 02:20:23 PM »
Verse 372 of Paraparak KaNNi:அறியாமை ஈதென் றறிவித்த அன்றேதான்
பிறியா அருள்நிலையும் பெற்றேன் பராபரமே.372.


The day Thou taught me
What ignorance is,
I attained the state of grace
That no separateness knows;
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 [869] 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 ... 2972