Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 [868] 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 ... 3147
13006
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 09:42:05 AM »
Verse  11:


மற்றவ ரணைய இப்பால்
   வளநக ரதனில் மன்னும்
கொற்றவர் வளவர் தங்கள்
   குலப்புகழ்ச் சோழ னார்தம்
பற்றலர் முனைகள் சாய்க்கும்
   பட்டவர்த் தனமாம் பண்பு
பெற்றவெங் களிறு கோலம்
   பெருகுமா நவமி முன்னாள்.

As he was thus proceeding on that great Navami -Day
The royal elephant -- the puissant smasher of hostile hordes --,
Of Pukazh-ch-Chozha who ruled
From the fecund city and who was
The illustrious ancestor of King Anapayan
(Was getting prepared for the festival)   

Arunachala Siva.

13007
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 09:40:20 AM »
Verse 10:


கோலப்பூங் கூடை தன்னை
   நிறைத்தனர் கொண்டு நெஞ்சில்
வாலிய நேசங் கொண்டு
   மலர்க்கையில் தண்டுங் கொண்டங்
காலய மதனை நோக்கி
   அங்கணர்க் கமைத்துச் சாத்தும்
காலைவந் துதவ வேண்டிக்
   கடிதினில் வாரா நின்றார்.With these he filled his flower-basket
And with love his mind; he held a staff;
Thus he hastened to the temple   
To weave garlands for the Lord and be of help
During the morning service.   

Arunachala Siva.

13008
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 09:38:14 AM »
Verse  9:


வைகறை யுணர்ந்து போந்து
    புனல்மூழ்கி வாயுங் கட்டி
மொய்ம்மலர் நெருங்கு வாச
   நந்தன வனத்து முன்னிக்
கையினில் தெரிந்து நல்ல
   கமழ்முகை அலரும் வேலைத்
தெய்வநா யகர்க்குச் சாத்தும்
   திருப்பள்ளித் தாமங் கொய்து.

One day, when day broke, he woke up as usual
And bathed in cool water; he tied his mouth
With a piece of cloth, went into the fragrant garden
Rich with bunches of flowers and gathered
With his experienced hand such good flowers
As were about to bloom, for the adoration of the Lord.   

Arunachala Siva.

13009
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 09:36:10 AM »
Verse 8:


அண்ணலார் நிகழும் நாளில்
   ஆனிலை யடிக ளார்க்குத்
திண்ணிய அன்பு கூர்ந்த
   சிவகாமி யாண்டா ரென்னும்
புண்ணிய முனிவ னார்தாம்
   பூப்பறித் தலங்கல் சாத்தி
உண்ணிறை காத லோடும்
   ஒழுகுவார் ஒருநாள் முன்போல்.


While he thus flourished, a holy saint named
Sivakami Andar served the Lord of Anilai
With intense love; he would gather flowers,
Weave them into garlands, and adore the Lord
With a mind brimming with devotion.   

Arunachala Siva.

13010
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 09:34:01 AM »
Verse 7:


மழைவளர் உலகில் எங்கும்
   மன்னிய சைவ மோங்க
அழலவிர் சடையான் அன்பர்க்
   கடாதன அடுத்த போது
முழையரி யென்னத் தோன்றி
   முரண்கெட எறிந்து தீர்க்கும்
பழமறை பரசுந் தூய
   பரசுமுன் னெடுக்கப் பெற்றார்.


For the thriving of the abiding Saivism in this world
Which thrives on rainwater, when devotees
Of the Lord whose hair blazes like fire,
Were beset with troubles, he would dart like a lion
From its den, and quell the hostile force;
For this he wielded a battle-axe hailed by the Vedas.Arunachala Siva.

13011
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 09:03:11 AM »
Verse 6:


பொருட்டிரு மறைகள் தந்த
   புனிதரை இனிதக் கோயில்
மருட்டுறை மாற்று மாற்றால்
   வழிபடுந் தொழில ராகி
இருட்கடு வொடுங்கு கண்டத்
   திறையவர்க் குரிமை பூண்டார்க்
கருட்பெருந் தொண்டு செய்வார்
    அவர்எறி பத்த ராவார்.The Holy One who is even beyond the Vedas
-- Full of rich meaning though --,
Was by him at this temple adored that he might
End the deluding cycle of birth and death.
Great was his servitude, poised in God's own grace,
To the servitors of the Lord whose throat
Holds the dark venom; he was called Eri-Patthar.


Arunachala Siva.


13012
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 09:00:39 AM »
Verse  5:


மன்னிய சிறப்பின் மிக்க
   வளநக ரதனின் மல்கும்
பொன்னியல் புரிசை சூழ்ந்து
   சுரர்களும் போற்றும் பொற்பால்
துன்னிய அன்பின் மிக்க
   தொண்டர்தஞ் சிந்தை நீங்கா
அந்நிலை யரனார் வாழ்வ
   தானிலை யென்னுங் கோயில்.

In that great city of abiding wealth
The fortressed walls are wrought of gold
At which the celestial beings do marvel;
The Lord is enshrined firm in the minds
Of devotees true, poised in loving and ever-crescent service;
Even so, here too in 'Anilai' the Lord's temple,
Siva abides for ever.   

Arunachala Siva.

13013
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 08:58:33 AM »
Verse 4:


கடகரி துறையி லாடும்
   களிமயில் புறவி லாடும்
சுடர்மணி யரங்கி லாடும்
   அரிவையர் குழல்வண் டாடும்
படரொளி மறுகி லாடும்
   பயில்கொடி கதிர்மீ தாடும்
தடநெடும் புவிகொண் டாடும்
   தனிநகர் வளமை ஈதால்.

In the fords gambol ichorous tuskers; in gardens
That lie beyond the city, dance in joy the peacocks;
In theaters with gems inlaid, danseuses dance,
And bees and beetles sport in their locks;
In the streets of spreading light,
Creepers play with the rays of luster.
Thus is Karur unique, endowed with foison
Hailed on earth vast and great.   


Arunachala Siva.

13014
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 08:56:19 AM »
Verse  3:


மாமதில் மஞ்சு சூழும்
   மாளிகை நிரைவிண் சூழும்
தூமணி வாயில் சூழும்
   சோலையில் வாசஞ் சூழும்
தேமலர் அளகஞ் சூழும்
   சிலமதி தெருவிற் சூழும்
தாமகிழ்ந் தமரர் சூழும்
   சதமகன் நகரம் தாழ.With its fortressed walls cloud-capped,
Rows of mansions piercing the sky,
Pure-rayed gems paved on thresholds,
Gardens galore where fragrance wafts
And streets bright with moon-bright damsels
Sought by bees for their flowered coiffures
Karur is rich and doth excel the city of Indra.   


Arunachala Siva.

13015
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 09, 2016, 06:57:17 AM »

So long as our wants are genuine and just adequate for our living (with minimum wants), 
Bhagavan Ramana surely helps if one surrenders to Him.  Death is a certainty and Bhagavan
Ramana does not interfere with it every time, and perhaps very rarely.  Sickness and ailments -
yes, He will cure to the extent that our prarabdha permits. 

Once there was a Prohit of Sri Mathrubhuteswara Temple.  He had some problem with his legs
and he could not move about much.  He could not attend to the Puja functions. But he took it
with perserverence, praying only for Deliverence.  Sri Ganesan, the eldest of the three brothers
went and saw him in the latter's house.  Ganesan said:  "Sastri! You have done so much guru
seva for Bhagavan.  But still, Bhagavan does not help you, look at your "kaal" - in Tamizh leg. 
Sastri smiled and said:  "Ganesa!  Why do you blame Bhagavan for this "kaal" - leg?  My
"mukkaal" is alright, you know, with Bhagavan's grace.  And I am satisfied."

Even in that miserable state, Sastri punned on the words "kaal" and "mukkaal".  Kaal in Tamizh
also means one-quarter.  Mukkaal means three-quarters.  His three quarters, i.e. rest of his body
is okay, with Bhagavan's Grace.  Then why should he much bother about only the leg, one quarter?

This is the way, one should take Bhagavan's grace, if he is a sincere devotee.

Arunachala Siva.

13016
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 03:59:39 PM »
Dear Ravi,

Many thanks for your post. All great Saints have said the same thing!

Arunachala Siva.

13017
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 03:57:45 PM »
In this verse, Bhattar says that those who pray to Her, will  not be afraid of Yama, the god of death!86: மால் அயன் தேட, மறை தேட, வானவர் தேட நின்ற
காலையும், சூடகக் கையையும், கொண்டு--கதித்த கப்பு
வேலை வெங் காலன் என்மேல் விடும்போது, வெளி நில் கண்டாய்
பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும் பணிமொழியே.

ஏ, அபிராமி! பாலையும், தேனையும், பாகையும் ஒத்த இனிய மொழியுடையவளே! இயமன் கோபித்துப் பல கிளைகளைக் கொண்ட சூலத்தை என்மீது செலுத்தும்போது, திருமாலும், பிரம்மனும், வேதங்களும், வானவர்களும் தேடியும் காணாத திருப்பாதங்களையும் சங்கையணிந்த திருக்கரங்களையும் கொண்டு நீ என் முன்னே காட்சி தந்தருள வேண்டும்.

Arunachala Siva.

13018
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 03:52:25 PM »
Abhirami Bhattar says about various things that the devotee who pray to Her, will get.


52: வையம், துரகம், மதகரி, மா மகுடம், சிவிகை
பெய்யும் கனகம், பெருவிலை ஆரம்,--பிறை முடித்த
ஐயன் திருமனையாள் அடித் தாமரைக்கு அன்பு முன்பு
செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களே.

ஏ, அபிராமி! உன்னிடம் அன்பு கொண்டு தவம் செய்யும் ஞானிகள் உன் திருவடித் தாமரைகளையே வணங்குகிறார்கள். அத்திருவடிகளைக் கண்டுகொள்ள அடையாளம் எதுவென்றால், பிறையணிந்த சிவபெருமானின் துணைவியே! கேள்: வையம், தேர், குதிரை, யானை, உயர்ந்த மணிமுடிகள், பல்லக்குகள், கொட்டும் பொன், உயர்ந்த முத்து மாலைகள் - இவையே நின் திருவடிச் சின்னம்!

Arunachala Siva.

13019
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 01:55:58 PM »
I am giving first three verses of the Abhirami Andati of Abhirami Bhattar here:

தார் அமர் கொன்றையும் சண்பக மாலையும் சாத்தும் தில்லை
ஊரர்தம் பாகத்து உமை மைந்தனே.-உலகு ஏழும் பெற்ற
சீர் அபிராமி அந்தாதி எப்போதும் எந்தன் சிந்தையுள்ளே-
கார் அமர் மேனிக் கணபதியே.-நிற்கக் கட்டுரையே. --- காப்பு

கொன்றை மாலையும், சண்பக மாலையும் அணிந்து நிற்கும் தில்லையம்பதி நாயகனுக்கும், அவன் ஒரு பாதியாய் நிற்கும் உமைக்கும் மைந்தனே! மேகம் போன்ற கருநிற மேனியை உடைய பேரழகு விநாயகரே! ஏழுலகையும் பெற்ற சீர் பொருந்திய அபிராமித் தாயின் அருளையும், அழகையும் எடுத்துக்கூறும் இவ்வந்தாதி எப்பொழுதும் என் சிந்தையுள்ளே உறைந்து இருக்க அருள் புரிவாயாக.

1: உதிக்கின்ற செங்கதிர், உச்சித் திலகம், உணர்வுடையோர்
மதிக்கின்ற மாணிக்கம், மாதுளம்போது, மலர்க்கமலை
துதிக்கின்ற மின் கொடி, மென் கடிக் குங்கும தோயம்-என்ன
விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி, எந்தன் விழுத் துணையே:

உதய சூரியனின் செம்மையான கதிரைப் போலவும், உச்சித்திலகம் என்கிற செம்மலரைப் போலவும், போற்றப்படுகின்ற மாணிக்கத்தைப் போலவும், மாதுள மொட்டைப் போலவும், ஒத்து விளங்கும் மென்மையான மலரில் வீற்றிருக்கின்ற திருமகளும் துதிக்கக்கூடிய வடிவையுடையவள் என் அபிராமியாகும். அவள் கொடி மின்னலைப் போன்றும், மணம் மிகு குங்குமக் குழம்பு போன்றும் சிவந்த மேனியுடையவள். இனி அவளே எனக்குச் சிறந்த துணையாவாள்.

2: துணையும், தொழும் தெய்வமும் பெற்ற தாயும், சுருதிகளின்
பணையும் கொழுந்தும் பதிகொண்ட வேரும்-பனி மலர்ப்பூங்
கணையும், கருப்புச் சிலையும், மென் பாசாங்குசமும், கையில்
அணையும் திரிபுர சுந்தரி-ஆவது அறிந்தனமே.

அபிராமி அன்னையை நான் அறிந்து கொண்டேன். அவளே எனக்குத் துணையாகவும், தொழுகின்ற தெய்வமாகவும், பெற்ற தாயாகவும் விளங்குகின்றாள். வேதங்களில் தொழிலாகவும், அவற்றின் கிளைகளாகவும், வேராகவும் நிலைபெற்று இருக்கின்றாள். அவள் கையிலே குளிர்ந்த மலர் அம்பும், கரும்பு வில்லும், மெல்லிய பாசமும், அங்குசமும் கொண்டு விளங்குகின்றாள். அந்தத் திரிபுர சுந்தரியே எனக்குத் துணை.
 

Arunachala Siva.

13020
Bliss is present in both cases, but in the one its satisfying character becomes a hindrance whereas
in the other it does not.  Both have touched reality but one has touched its quivering surface whereas
the other has penetrated to its immutable depth.

Thus there is a large difference between  the states arrived at by the two methods, whose surfaces
are so deceptively the same but whose results are so strikingly apart.   The yogi empties out the
contents of the vacuum. The illumination by pure Thought overwhelms him with its dissimilarity
from all previous experience and dazzles him with its lustrous mystery.  He has opened the mystical
eye within himself but has not fully understood what it is that is fitfully presented to it at times and
during formal meditations. It has yielded total forgetfulness of space time limitations but his body
is still  within them and his consciousness must still return to his body. When he has to return and
pick up his thoughts of the world again, the descent fills him by its contrast with a sense of abysmal
difference.  Hence he regards the world as being the very negation of reality and the chasm which
separates them as being uncrossable. So he lets the great prize slip from his hands, through a
despairing sense of being utterly unable to hold both within consciousness at the same time. 
Henceforth he is a dualist, an upholder of the belief that reality can be attained only in  trance
and that the world is a Matter standing at the opposite pole to Spirit and so a snare or an illusion
to be despised.

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 [868] 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 ... 3147