Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 [867] 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 ... 3062
12991
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2015, 08:45:59 AM »
65.மாதவத் தோர்தங்கள் வைப்பினுக்
    காரூர் மணிக்குவைத்த
போதினைத் தான்மோந்த தேவிதன்
    மூக்கை யரியப்பொற்கை
காதிவைத் தன்றோ வரிவதென்
    றாங்கவள் கைதடிந்தான்
நாதமொய்த் தார்வண்டு கிண்டுபைங்
    கோதைக் கழற்சிங்கனே. (65)Kazharcingar Naayanaar

When Ceruttunai chopped off the nose
Of the queen that smelt the dropped flower
As flowers were taken to lord of Aaroor
Who ever gave all sought after, Kazhar singer,
Thought it not enough. He with his
Sword cut the arm of his wife, the Pallava Queen.

Arunachala Siva.

12992
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2015, 08:43:18 AM »
64.

கொடுத்தான் முதலைகொள் பிள்ளைக்
    குயிரன்று புக்கொளியூர்த்
தொடுத்தான் மதுர கவியவி
    நாசியை வேடர்சுற்றம்
படுத்தான் திருமுரு கன்பூண்
    டியினில் பராபரத்தேன்
மடுத்தா னவனென்பர் வன்றொண்ட
    னாகின்ற மாதவனே. (64)


Sundaramoorthy Naayanaar

For the young boy eaten up by a crocodile,
He give life and recovered him at Avinaasi;
The wealth got from Seramaan was
Stolen by Bhootaganas; He appealed to lord
Of Poondi Tirumurugan and got back
The hijacked wealth. Thus by Lord?s grace did the violent devotee.

Arunachala Siva.
12993
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2015, 08:41:23 AM »
63.


என்று விளம்புவர் நீடூ
    ரதிபன் முனையடுவோன்
என்று மமரு ளழிந்தவர்க்
    காக்கூலி யேற்றெறிந்து
வென்று பெருஞ்செல்வ மெல்லாங்
    கனகநன் மேருவென்னுங்
குன்று வளைத்த சிலையான்
    தமர்க்குக் கொடுத்தனனே. (63)Munaiyaatuvaar

Munaiyaatuvam of Neetur helped
Those that suffered defeat in war ? fronts
And made them win again. The wealth
He got there of He gave away to servitor
Of the Lord who arched the Meru
Into a bow and thus lived abidingly.

Arunachala Siva.

12994
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2015, 08:39:10 AM »
62.


மாறா வருளரன் தன்னை
    மனவா லயத்திருத்தி
ஆறா வறிவா மொளி விளக்
    கேற்றி யகமலர்வாம்
வீறா மலரளித் தன்பெனும்
    மெய்யமிர் தங்கொடுத்தான்
வீறார் மயிலையுள் வாயிலா
    னென்று விளம்புவரே.  (62)


Vaayilaar Naayanar

Vaayilaar of Mayilai, with changeless grace,
In the temple of his Manam, shrined
The lord in; lit the lamp of love sate less
In delight dipped, he performed Abhisheka
His love for servitors is the food he offered
To lord as ?Nivedhanam? offering.

Arunachala Siva.

12995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 06, 2015, 08:36:20 AM »
61.

கார்த்தண் முகிற்கைக் கடற்காழி
    யர்பெரு மாற்கெதிராய்
ஆர்த்த வமண ரழிந்தது
    கண்டுமற் றாங்கவரைக்
கூர்த்த கழுவின் நுதிவைத்த
    பஞ்சவ னென்றுரைக்கும்
வார்த்தை யதுபண்டு நெல்வேலி
    யில்வென்ற மாறனுக்கே. (61)


Nedumaara Naayanaar

Maaran at Nelveli fought out the northern
Kings that or sailed for Samana?s farce,
Who were sent to gallows by
Sambandhar of cool, dark cloud sea ? girt ? kaazhi*,
And flew them all with the grace
Of lord abounding by.

(*Sirkazhi)

Arunachala Siva.


12996
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 06, 2015, 07:09:54 AM »One needs outside help, till we understand and arrive at that state of non-dualism.
It starts from the womb.  Suppose mother denies that the food she eats should not go to the
child in the womb and the child should take care of its problem, can the child survive?
Can you cure your stomach pain or cataract in the eye by meditating within?  Don't you need a
doctor outside?  This outside help from God or Guru is called Grace. With people
in the world it is called love or compassion.

There is a story about Ribhu Gita, Tamizh translation, by Ulaganatha Swamigal, [Bhikshu Sastrigal].
He completed Ribhu Gita, with no invocation song on God, no mention about God throughout the book!  Nataraja wanted to teach him a lesson.  As soon as he completed the book, he became blind.
He suffered for a while.  Then slowly he started praying to Nataraja of Chidambaram. Nataraja
appeared in his dream, and told him:  Have you become that great to write a book
without seeking Vinayaka's help and my grace?  Include an invocation song and also as a
punishment, you add a song on me, at the end of each chapter of Ribhu Gita.  Ulaganatha Swamigal
dictated these songs and asked his disciple to write them out at the end of each chapter and
then submitted the entire work to Siva Nataraja of Chidambaram and prayed.  He got back his eye sight!
This is mentioned graphically in Sri Ramansramam's book and also in the wonderful English verse
translation by Dr. H. Ramamoorthy and Nome by Society for Abidance in Truth, SAT, California. 

Arunachala Siva. 

12997
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 06, 2015, 07:05:38 AM »


Nikeshepam or Treasure in the treasure of a Jnani, his
Brama Jnana.  This has to be transmitted to the disciple,
who has got faith and conviction in him.  Without this
transmission of Guru, one cannot have atmajnana by one's
own efforts unless he passes through several births, vide
the starting verses of Viveka Choodamani.

Arunachala Siva.


12998
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 06, 2015, 07:04:36 AM »

During Bhagavan Ramana's time, when they renovating Arunachaleswara Temple, they found a
stone slab near the Siva Linga, and on removing it, they found a dark tunnel.  They immediately
rushed to Bhagavan and asked Him what to do. Bhagavan Ramana said: "Do not try to investigate
the tunnel. Please close the stone slab, as it was before."  Arunachala Puranam says that yogis,
siddhas and jnanis who are living in the Hill as forms of bright lights, come through the tunnel,
in their subtle bodies and pray to Arunachaleswara at night. Arachelogists have in fact found that
the Hill is as old as the earth itself, geologically, say about 3 billion years old and is older than Himalayas.
But if they try to dig it and find something, they would find nothing, since the treasures may not be
visible to their biological eyes.  Recently, some company took lease of the far-western portion
of the Hill, and wanted to dig and take ferro-aluminum alloy ore.  People in the villages nearby protested
and the project was abandoned under a High Court Order. It is like Mackenna's Gold.  Gold is there
in the Appachian Mountains, but if any one tries to take it, they will not return alive.

Arunachala Siva.   

12999
Analogies drawn from the Origin and Nature of the Universe:

Science tells us that the universe was at first confined to a very small space, and that it
underwent a cataclysmic explosion, called the Big Bang.  Its mass then  started flying out
in all directions at unimaginable speeds. In those initial stages, the universe did not have
the vast diversity that we see in it today, and was largely homogeneous.  Spirituality similarly
holds that Brahman (or the Self), from which is evolved this multifarious universe, is by itself
homogeneous.  (Eka rasam).

Science is based on causality.  It should therefore follow that the entire course of events after
the big bang were shaped by the initial momentum created by the big bang, there being no
scope for any other cause to operate. Evolution is expected to continue indefinitely.   The lower
rungs of spirituality assert analogously that the entire phenomena in the world, including the
subjective feelings, are predetermined.

contd.,

Arunachala Siva.     

13000
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 05, 2015, 01:08:44 PM »
Then, who is it that knows such an Atman?

No one can see the Atman. All that can be seen belong to the category of Drsya, the seen
and the seeable. The Atman is the Drk, the seer.  It is understandable to itself by self intuition,
it being the guarantee of the existence of all that is seen.   An object like a pot cannot see the
subject who sees it.  That seer does not require another seer to reveal himself. The seer knows
himself by intuition i.e. without the aid of any other.   It is Svayam-prakasa, self revealing.
Ten friends crossed the river.  On the other bank they counted themselves.  The man who counted,
only counted the other nine.  He left out himself.  The others who counted, only counted also did
likewise. So they all came to the conclusion that the tenth man was drowned. They set up a wail.
Then a passerby pointed out that the man who counted was the tenth man, who was feared to
have drowned.  It was he man who counted who gained this realization. Likewise, the Atman has
to be realized through one's own experience.  It cannot be known through another's experience.

contd.,

Arunachala Siva.           

13001
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 05, 2015, 12:57:23 PM »
How can we know the unchangeableness of the Atman?

One cannot see the beauty of one's own face by oneself.  But one can see it with the help of a
mirror where one's face is reflected. In the same way, the unchangeableness of the Atman can
be understood through the reflection of the Atman in the reflector called Antahkarana.   The
reflecting mirror and the reflected image of the face in the mirror cannot see the original of which
it is the reflection. In the same way, though the original, the Atman, is always presented unchanging,
the reflecting medium, the Antahkarana and the reflected image, the Jiva, do not know the existence
of the original, the Atman.

contd.,

Arunachala Siva.   

13002
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 05, 2015, 12:50:23 PM »
What is that Atman which is witness and distinct from the Jiva?  What is the proof of such an
Atman's existence?  What are its signs?  What is the way to know it?

A Witness is the one who is unchanging and movement-less.  The Atman alone satisfies these
conditions.  This Atman is all pervading like the sky.  It is Sat Chit Ananda.  It is this all pervading
Atman alone that is called Jiva when it pervades the mind as a reflection in it.  It is this reflected
consciousness called the Jiva that is involved in repeated births and deaths.  The proof of the existence
of such unchanging and uninvolved pure Consciousness known as Atman is the statements
of the texts of the Vedanta.

It is this reflected consciousness that is subject to the three states of waking, dream and deep sleep.
It is this reflected consciousness called the Jiva who is sometimes in a happy state, sometimes in
sorrowful states and sometimes in a state of indifference. The pure Consciousness is the witness
uninvolved in any change, or the changes of the Jiva in waking, dream and sleep.

contd.,

Arunachala Siva.           

13003
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 05, 2015, 12:41:00 PM »
Why is it that the Jiva is changing i.e.growth and decay?

The Jiva, getting identified with the mind, feels 'sometimes I am in a sorrowful state and sometimes
in the joyful state'.  Thus the Jiva becomes one with or is submerged in the changing condition of
the mind.  So the Jiva is called changeful.

contd.,

Arunachala Siva.

13004
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 05, 2015, 12:38:36 PM »
In deep sleep, the mind gets dissolved and disappears.  How can there then a reflection as Jiva
as stated by you?  If there is no reflector, there can be no reflection.  The Jiva is therefore non
existent.  How can a non existent Jiva be a witness of the state of sleep?

According to the rule or proposition that the witness should be the same for all three states,
it is the same Atman, the original witness of all the three states.  It is easy for you to understand
that one and the same Atman is the witness of waking and dream states.  As the Jiva has growth
and subsistence, the state of witness-hood cannot be attributed to the Jiva, as the Witness should
be unchanging.  The Atman is unchanging, without growth or decay. So only the Atman can be the
witness of all the states.

contd.,

Arunachala Siva.       

13005
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 05, 2015, 12:08:28 PM »
60.


புல்லன வாகா வகையுல
    கத்துப் புணர்ந்தனவும்
சொல்லின வுந்நய மாக்கிச்
    சுடர்பொற் குவடுதனி
வில்லனை வாழ்த்தி விளங்கும்
    கயிலைப்புக் கானென்பரால்
கல்லன மாமதில் சூழ்கட
    வூரினில் காரியையே.(60)


Kaari Naayanaar

Kaariyaar of Katarur, devotee of Siva,
Was famed for serving the servitors
That never were given to low things,
That ever were poised in Siva that
Arched Meru for the good of the world,
He went to Kayilai, sat beneath Siva  shade.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 [867] 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 ... 3062