Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 [865] 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 ... 2972
12961
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 10:55:06 AM »
44.34:


நீர்க்குமிழி போன்றவுடல் நிற்கையிலே சாசுவதஞ்
சேர்க்கஅறி யாமல் திகைப்பேனோ பைங்கிளியே. 34.


When this body that is a bubble is still there,
I stand bewildered,
Knowing not how to attain the Eternal,
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

12962
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 10:53:14 AM »
44.33:


நானே கருதின்வர நாடார்சும் மாஇருந்தால்
தானே அணைவரவர் தன்மைஎன்னோ பைங்கிளியே. 33If in eagerness I seek Him
He comes not to me;
If in quiescence I sit
He of himself comes;
What is this way of His?
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

12963
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 10:51:39 AM »
44.32:


நன்னெஞ்சத் தன்பரெல்லாம் நாதரைச்சேர்ந் தின்பணைந்தார்
வன்னெஞ்சத் தாலேநான் வாழ்விழந்தேன் பைங்கிளியே. 32.


All the goodly souls of devout heart
Joined the Lord and attained bliss;
But possessed of a hard heart
I missed the life eternal;
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

12964
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 10:48:33 AM »
44.31:


தொல்லைக் கவலை தொலைத்துத் தொலையாத
எல்லைஇலா இன்பமயம் எய்துவனோ பைங்கிளியே. 31.Will I see the end of my troubles and sorrows
And attain limitless Bliss?
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

12965
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2015, 09:57:41 AM »
39.  Tirup Pulambal -  Holy blabbering due to Siva-anandam:


பூங்கமலத் தயனொடுமால்
    அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள்
    கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர்
    உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா
    தெவையாதும் புகழேனே.  (1)


O One whose way is unknown to him seated on the comely Lotus And Vishnu !
O One concorporate with Her whose buxom and tapering breasts are decked with Kongku flowers !
O one bedaubed with the white Holy Ash ! O Lord of Tiruvarur, girt with lofty walls !
I, Your servitor, will never extol aught but them ? Your flowery and ankleted feet.

Arunachala Siva.

12966
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2015, 09:52:49 AM »
38.  Tiru vesaRavu - Making the saint poet leave his 'pointing to others'.இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே. (1)


You drew again and again to Yourself my Mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your ankleted feet twain ? sweet as sugarcane.
O One in whose matted hair, there is  crest moon, that  courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo, Your great grace is verily like unto this.


Arunachala Siva.

12967
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2015, 09:48:01 AM »
37. Piditha Pathu: Holding the Feet of Siva.


உம்பர்கட் கரசே ஒழிவற நிறைந்த
    யோகமே ஊற்றையேன் றனக்கு
வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு
    வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருட் டுணிவே சீருடைக் கழலே
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. (1) 

O Sovereign of the supernals !  O all-pervasive ubiquity !
O Nectar who blessed me ? the foul and filthy one -, materializing as a fresh and novel fruit,
and redeemed and ruled my entire clan ! O Elixir that did away with my mundane life and conferred on me everlasting life !
O certitude of the salvific scriptures !
O One Bedecked with glorious and ankleted feet !
O Opulence !  O Lord Siva !
For our salvation, I caught You and hold You fast.
Can You move away at all?


Arunachala Siva.

12968
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2015, 09:44:20 AM »
36.  Tirup Pandip Pathigam:  Song on Pandya country:


பருவரை மங்கைதன் பங்கரைப் பாண்டியற்
    காரமுதாம்
ஒருவரை ஒன்று மிலாதவ ரைக்கழற்
    போதிறைஞ்சித்
தெரிவர நின்றுருக் கிப்பரி மேற்கொண்ட
    சேவகனார்
ஒருவரை யன்றி உருவறி யாதென்றன்
    உள்ளமதே. (1) 

He is concorporate with the daughter of the mighty Mountain;
He is the rare Nectar unto the Pandya;  He is the peerless One that has attributes none;
He is the Hero who came riding a charger.
He makes manifest His flower-feet girt with anklets and causes me to melt.
Lo, my heart knows no form other than His own.


Arunachala Siva.

12969
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2015, 09:39:59 AM »
35. Achap Pathu -  Decade on items which saint poet fears:


புற்றில்வா ளரவும் அஞ்சேன்
    பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன்
கற்றைவார் சடைஎம் அண்ணல்
    கண்ணுதல் பாதம் நண்ணி
மற்றும்ஓர் தெய்வந் தன்னை
    உண்டென நினைந்தெம் பெம்மாற்
கற்றிலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.(1) 


I dread not the glistening snake of the deserted ant-hill;  I fear not the feigned truth of the false ones.
But, when I behold them who having reached the feet of our sublime God ? the One with braids of matted
hair and three eyes -, still shed not their worldly attachments to hail our Lord-God only,
ha, we quake in fear !

Arunachala Siva.

12970
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2015, 09:38:01 AM »
34.  UyiruNNip Pathu - Decade on Siva who swallows the mind:


O Lord-Owner, if my hoary and cruel malady of karma assails me, You do not save me;
so if I, the one of evil karma, toil hard, can I gain salvation at all?
O Consort of Uma ! Be pleased to redeem and rule me.
If I err, should You not forgive me?
When I call You aloud thus: ``Is this proper, O One in whose matted locks crest the crescent rests!
`` O God, should You leave Your servitor, not blessed?

Arunachala Siva.

12971
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 20, 2015, 09:30:56 AM »
33.  Kuzhaitha Pathu -  Decade on Melting.குழைத்தாற் பண்டைக் கொடுவினைநோய்
    காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன்
உழைத்தால் உறுதி யுண்டோதான்
    உமையாள் கணவா எனைஆள்வாய்
பிழைத்தாற் பொறுக்க வேண்டாவோ
    பிறைசேர் சடையாய் முறையோஎன்
றழைத்தால் அருளா தொழிவதே
    அம்மா னேஉன் னடியேற்கே. (1)


O Lord-Owner, if my hoary and cruel malady of karma assails me, You do not save me;
so if I, the one of evil karma, toil hard,  can I gain salvation at all?
O Consort of Uma !  Be pleased to redeem and rule me.  If I err, should You not forgive me?
When I call You aloud thus: ``Is this proper,  O One in whose matted locks crest the crescent rests!
`` O God,  should You leave Your servitor, non-blessed?


Arunachala Siva.

12972


Even animals and plants can have liberation.  What is necessary is only a vasana-free mind. 
It is with vasanas that we get into all problems in life.  There is an interesting anecdote
about Cow Lakshmi's case.  When Bhagavan Ramana was with Mother Azhagamma, keeping one
hand on her chest and another on her head, and caused subsidence of all vasanas.  He lifed His
hands only after mind and prana merged in Heart.  In Cow Lakshmi's case, Bhagavan Ramana did
not stay with her, till her last breath. When someone asked why that difference, Bhagavan Ramana
replied:  Why should I?  She had no vasanas left, even before her last breath.  Hence there was no
need to stay till end.

There is one story in Arunachala Puranam.  There was one cactus-bush on the Hill.  It was waiting for deliverance.  When Uma came to the Hill, for doing penance to get half the form of Annamalai, she
accidentally trampled on the cactus bush.  The bush caught fire and got destroyed, with one huge
flame rising about in the sky and reaching the Hill, to convey its deliverance to Uma!

Arunachala Siva.   

12973

Bhagavan Sri Ramana says:

In the waking state, all my five senses are operating.  I see, smell, taste, hear and touch with my
sense organs.  The mind, body and senses are all active.

Suppose I go to sleep.  I am not getting deep sleep.  There is a dream.  In the dream, I see
Arunachala Hill, I smell fragrant flowers of the hillside, I taste nice Asramam food, I hear someone
explaining Sad Darsanam, I touch the books in the bookshop. In the dream, I am doing all these,
without my body and senses being there.  This is done by my mind.  This mind, which sees etc.,
without body and sense organs, is called Mind or Jiva or Suksuhuma
Sarira and SUBTLE BODY.

In the deep sleep, the mind is also not there.  But there is the Witness.  This only makes me tell my
wife that I had a good sleep the previous night.  This is Karana Sarira or Causal Body.

Arunachala Siva.

12974
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 20, 2015, 07:33:25 AM »


In the world's philosophy, the greatest blunder was committed by Dascretes who said:
I think, therefore I am!

Nothing can be farther from truth than this.  One does not become Real, just because he is thinking.
One is Real and therefore he thinks.  Even this thinking is not necessary to realize the Real, the Self.
There are plants and animals , which do not think as we do, but they are Real.  They know their reality
within.  They can not tell it outside, that is all.

Arunachala Siva.

12975
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2015, 04:49:13 PM »
32. Prarthanaip Pathu - A decade of prayer:

கலந்து நின்னடியா ரோடன்று
    வாளா களித்தி ருந்தேன்
புலர்ந்து போன காலங்கள்
    புகுந்து நின்ற திடர்பின்னாள்
உலர்ந்து போனேன் உடையானே
    உலவா இன்பச் சுடர்காண்பான்
அலந்து போனேன் அருள்செய்யாய்
    ஆர்வங் கூர அடியேற்கே .(1)

That day when I was redeemed by You I merely mingled with Your servitors,
experiencing empty joy. Then time rolled on.  In the succeeding days,
troubles barged in and took hold of me.
O my Owner, I wilted;
I languished for the vision of Your sweet and unfading Light.
So bless me that my love for You abounds evermore.

Arunachala Siva,Pages: 1 ... 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 [865] 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 ... 2972