Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 [864] 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 ... 2905
12946
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:27:11 PM »
Verse 15 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is So Known):


கேவல சகல மின்றிக் கீழொடு மேலாய் எங்கும்
மேவிய அருளின் கண்ணாய் மேவிட மேலாய் இன்பந்
தாவிட இன்பா தீதத் தனியிடை யிருத்தி வைத்த
தேவெனும் மௌனி செம்பொற் சேவடி சிந்தை செய்வாம். 15.

Beyond the states of kevala *[1] and sakala *[2],
With eyes of compassionate Grace
Sweeping through heaven and earth.
And in the state of Bliss transcending Bliss
He forever seated me.
He the Godly Mouni.
Let us on His Golden Feet contemplate.

FootNotes:

[1] Pre-biographical state

[2] State of existence as jiva from Brahma to worm.


Arunachala Siva.

12947
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:24:17 PM »
Verse 14 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is So Known.)உரையுணர் விறந்து தம்மை உணர்பவர் உணர்வி னூடே
கரையிலா இன்ப வெள்ளங் காட்டிடும் முகிலே மாறாப்
பரையெனுங் கிரணஞ் சூழ்ந்த பானுவே நின்னைப் பற்றித்
திரையிலா நீர்போல் சித்தந் தெளிவனோ சிறிய னேனே. 14.

Thou, the Heavenly Cloud
That rains limitless Flood of Bliss
Through the awareness
Of those who hath realized Thee
Beyond the state of awareness!
Thou, the Sun that is surrounded
Constant by rays of Parai (Sakti)!
Will I cling to Thee
And attain serenity and clarity of mind
Unto the wave-less waters of the sea?

Arunachala Siva.

12948
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:22:00 PM »
Verse 13 of Asai Enum: Tayumanavar:


(The Desire That is So  Known):


பொறியிற் செறிஐம் புலக்கனியைப்
      புந்திக் கவராற் புகுந்திழுத்து
மறுகிச் சுழலும் மனக்குரங்கு
      மாள வாளா இருப்பேனோ
அறிவுக் கறிவாய்ப் பூரணமாய்
      அகண்டா னந்த மயமாகிப்
பிறிவுற் றிருக்கும் பெருங்கருணைப்
      பெம்மா னேஎம் பெருமானே. 13.

The fruit that is the senses five -
Full of cunning ways -
Will I not with my reason's string draw toward me
So the hovering mind-monkey perish?
Will I do nothing about it?
Thou, that is Knowledge behind knowledge,
That is Perfect, Pervasive Bliss,
Unbroken Compassion Vast!
Thou, the Great One! Thou, my Lord!

Arunachala Siva.

12949
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:18:45 PM »
Verse 12 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is So Known):


அண்டமுமாய்ப் பிண்டமுமாய் அளவிலாத
      ஆருயிர்க் கோருயிராய் அமர்ந்தாயானால்
கண்டவரார் கேட்டவரார் உன்னாலுன்னைக்
      காண்பதல்லால் என்னறிவாற் காணப்போமோ
வண்டுளப மணிமார்பன் புதல்வனோடும்
      மனைவியொடுங் குடியிருந்து வணங்கிப்போற்றும்
புண்டரிக புரத்தினில்நா தாந்தமௌன
      போதாந்த நடம்புரியும் புனிதவாழ்வே. 12.


If Thou art the Cosmos;
If Thou art the Atom;
If Thou art the One Life
Behind the countless lives;
Who is it that saw Thee?
Who is it that heard of Thee?
Only Thyself can see Thyself.
How can Thou be seen with my knowledge?
Thou, who dance the Nadanta
And Bodhanta dance of silentness
In the city of World's Heart *[1]
Adored by Vishnu of fragrant tulsi garland,
And His son Brahma
And consort Lakshmi.
Oh! Thou, the Purity Existence!

FootNotes:

[1] Pundarikapuram - Chidambaram.


Arunachala Siva.

12950
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:16:33 PM »
Verse  11 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is So Known.)


 காதில் ஓலையை வரைந்துமேற்
      குமிழையுங் கறுவிவேள் கருநீலப்
போது போன்றிடுங் கண்ணியர்
      மயக்கிலெப் போதுமே தளராமல்
மாது காதலி பங்கனை
      யபங்கனை மாடமா ளிகைசூழுஞ்
சேது மேவிய ராமநா
      யகன்தனைச் சிந்தைசெய் மடநெஞ்சே. 11.

To the allurements of women
Who adorn the earring
And tackle a pommel above,
With eyes resembling lily blue,
Do not a prey fall, oh, foolish heart!
Think of Him who shares Himself
With the Loving Lady of Grace.
He who so bounteous is,
He the Lord of Rama that is seated in Sethu,
Surrounded by stately mansions and towers high,
Think of Him.

Arunachala Siva.


12951
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:13:31 PM »
Verse 10 of Asai Enum:  Tayuamanavar:

(The Desire That Is So Known.)


தந்தை தாயுநீ என்னுயிர்த் துணையுநீ சஞ்சல மதுதீர்க்க
வந்த தேசிக வடிவுநீ உனையலால் மற்றொரு துணைகாணேன்
அந்தம் ஆதியும் அளப்பருஞ் சோதியே ஆதியே அடியார்தஞ்
சிந்தை மேவிய தாயுமா னவனெனுஞ் சிரகிரிப் பெருமானே. 10.

Thou art father and mother!
Thou art the support of my life.
Thou art the Guru Form
That came to relieve my distress.
None other support do I see but Thee.
Thou art the immeasurable Light
Without beginning and end.
Thou, the Primal Being!
Thou, Thayumanava! Lord of Sivagiri
That is seated in the thoughts of devotees true!


Arunachala Siva.

12952
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:10:16 PM »
Verse 9 of Asai Enum:  (Tayumanavar)

(Desire That is So Known):


அத்துவிதம் பெறும்பேறென் றறியாமல்
      யானெனும்பேய் அகந்தை யோடு
மத்தமதி யினர்போல மனங்கிடப்ப
      இன்னம் இன்னம் வருந்து வேனோ
சுத்தபரி பூரணமாய் நின்மலமாய்
      அகண்டிதமாய்ச் சொரூபா னந்தச்
சத்திகள்நீங் காதவணந் தன்மயமாய்
      அருள்பழுத்துத் தழைத்த ஒன்றே. 9.

Knowing not that Advaita
Is the goal worthy of attainment,
Will I, like the obdurate men of mind
Filled with demoniac I-ness
Be tortured again and again?
Oh! Thou, that is Purity! Perfect Fullness!
Blemishlessness! Pervasiveness! Auto-genous!
Whom the Saktis of Bliss Manifestness leave not!
Thou, that profuse yield the ripe fruit of Divine Grace!

Arunachala Siva.

12953
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:07:20 PM »
Verse 8 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(Desire That is So Known)


முன்னிலைச்சுட் டொழிதியெனப் பலகாலும்
      நெஞ்சேநான் மொழிந்தே னேநின்
தன்னிலையைக் காட்டாதே என்னையொன்றாச்
      சூட்டாதே சரண்நான் போந்த
அந்நிலையே நிலையந்த நிலையிலே
      சித்திமுத்தி யனைத்துந் தோன்றும்
நன்னிலையீ தன்றியிலை சுகமென்றே
      சுகர்முதலோர் நாடி னாரே. 8.

O, Heart! I told thee time and again;
"Give up this I-ness"
Do not show your inherent nature;
Do not entangle me in your ways
I have sought refuge of His Feet;
That position is unchanged;
In that position all Siddhi and Mukti will be;
Beyond it none other state holy is;
It is Bliss.  Thus did Sukhar and others seek Him.

Arunachala Siva.

12954
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:03:31 PM »
Verse 7 of Asai Enum.   - Tayumanavar:

(Desire That Is So Known.)


உலக மாயையி லேஎளி யேன்றனை
      உழல விட்டனை யேஉடை யாய்அருள்
இலகு பேரின்ப வீட்டினில் என்னையும்
      இருத்தி வைப்பதெக் காலஞ்சொ லாய்எழில்
திலக வாள்நுதற் பைந்தொடி கண்ணிணை
      தேக்க நாடகஞ் செய்தடி யார்க்கெலாம்
அலகி லாவினை தீர்க்கத் துசங்கட்டும்
      அப்பனே அருள் ஆனந்த சோதியே. 7.


Thou, my Lord!
Thou made me wallow in worldly Maya!
Thou that dance to the exulted!
Thine dainty damsel
Of crescent shaped forehead, bearing tilak! (kumkum)
Pray, say when is it that Thou will seat me, too
In the Home of Bliss Supreme?
And so, end quick the endless sorrows
Of Thine loving devotee?
Thou, Heavenly Father! Light of Grace Bliss!


Arunachala Siva.

12955
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 12:59:13 PM »
Verse 6 of Asai Enum: Tayumanavar:

(Desire That is So Known.


கொடுக்கின் றோர்கள்பால் குறைவையா தியானெனுங் குதர்க்கம்
விடுக்கின் றோர்கள்பால் பிரிகிலா துள்ளன்பு விடாதே
அடுக்கின் றோர்களுக் கிரங்கிடுந் தண்டமிழ் அலங்கல்
தொடுக்கின் றோர்களைச் சோதியா ததுபரஞ் சோதி. 6.


He does not diminish the resources
Of those who give.
He doth not abandon those who have renounced
The obdurate I-ness.
He melts in love for those
Who in love approach Him.
He doth not try and test with difficulties
Those who weave garlands of songs for Him.
Such is the Effulgence Absolute.


Arunachala Siva.

12956
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 12:53:59 PM »
Verse 5 of Asai Enum. -   Tayuamanavar:

(Desire That is So Known)வாழி சோபனம் வாழிநல் லன்பர்கள்
சூழ வந்தருள் தோற்றமுஞ் சோபனம்
ஆழி போல்அருள் ஐயன் மவுனத்தால்
ஏழை யேன்பெற்ற இன்பமுஞ் சோபனம். 5.


Long live things auspicious!
Long live devotees goodly!
Auspicious be the Grace enveloping.
Auspicious be the Bliss that poor me received
By the silentness of the Lord
Of Compassion Vast, unto the seas.

Arunachala Siva.
12957
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:43:40 AM »
Verse 11:  6.097:


பொன்னொத்த மேனிமேற் பொடியுங் கண்டேன்
    புலித்தோ லுடைகண்டேன் புணரத் தன்மேல்
மின்னொத்த நுண்ணிடையாள் பாகங் கண்டேன்
    மிளிர்வதொரு பாம்பும் அரைமேற் கண்டேன்
அன்னத்தே ரூர்ந்த அரக்கன் தன்னை
    அலற அடர்த்திட்ட அடியுங் கண்டேன்
சின்ன மலர்க்கொன்றைக் கண்ணி கண்டேன்
    சிவனைநான் சிந்தையுட் கண்ட வாறே.  (11)

I beheld on His golden frame the ash; I beheld The vestment of tiger-skin;
I beheld Him concorporate concordantly with Her of slim waist;
I beheld on His waist a dazzling serpent too;  I also beheld the foot that crushed the demon
that flew the car--white as swan-- and caused Him to lament aloud;
I also beheld the chaplet of KonRai flowers-- His symbol wreath--;
It is thus, even thus,  I beheld Siva in my Mind.
(Was it even so that you beheld Him)

Arunachala Siva.

12958
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:39:58 AM »
Verse 10: 6.097:


மைப்படிந்த கண்ணாளுந் தானுங் கச்சி
    மயானத்தான் வார்சடையான் என்னி னல்லான்
ஒப்புடைய னல்லன் ஒருவ னல்லன்
    ஓரூர னல்லன் ஓருவம னில்லி
அப்படியும் அந்நிறமும் அவ்வண்ணமும்
    அவனருளே கண்ணாகக் காணின் அல்லால்
இப்படியன் இந்நிறத்தன் இவ்வண் ணத்தன்
    இவனிறைவன் என்றெழுதிக் காட்டொ ணாதே.  (10)The Lord who is concorporate with His Consort Whose eyes are tinct with collyrium,
Abides in the crematorium at Kanchipuram;
All matted is His hair;  He is flawless; He has no equal;
He is not of the human species; He belongs to no single town;
Thus is He, even thus is His form and hue.
If He be not beheld with the eye of his Grace, who can paint him this wise or anywise?
His Godhead is ineffable.

Arunachala Siva.

12959
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:35:56 AM »
Verse 9:  6.097:


விரையுண்ட வெண்ணீறு தானு முண்டு
    வெண்டலைகை யுண்டொருகை வீணை யுண்டு
சுரையுண்டு சூடும் பிறையொன் றுண்டு
    சூலமுந் தண்டுஞ் சுமந்த துண்டு
அரையுண்ட கோவண ஆடை யுண்டு
    வலிக்கோலுந் தோலு மழகா வுண்டு
இரையுண் டறியாத பாம்பு முண்டு
    இமையோர் பெருமா னிலாத தென்னே. (9)


There is the fragrant white ash;  one hand holds a white skull, another a Veena;
in His surai*-like crest;  He wears a crescent moon;  He wields a trident and a spear;
There is the vestment of coupina in His loins;  there is a wand; there is a beautiful hide;
there are snakes that have not preyed on anything;
How can the Lord of Gods be ever without these?

Arunachala Siva.

12960
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:31:59 AM »
Verse 8:  6.097:


நீறேறு திருமேனி நிகழக் கண்டேன்
    நீள்சடைமேல் நிறைகங்கை யேறக் கண்டேன்
கூறேறு கொடுமழுவாள் கொள்ளக் கண்டேன்
    கொடுகொட்டி கையலகு கையிற் கண்டேன்
ஆறேறு சென்னியணி மதியுங் கண்டேன்
    அடியார்கட் காரமுத மாகக் கண்டேன்
ஏறேறி யிந்நெறியே போதக் கண்டேன்
    இவ்வகையெம் பெருமானைக் கண்ட வாறே. (8)


I saw His sacred person bedaubed with holy ash, move about;
I saw the full flood of the Ganga on His lofty crest of matted hair;
I saw Him hold a sharp and cruel pick axe;
I beheld in Him hand Kodukotti and Kailash;
I beheld crescent moon in His crest where flows a river;
I beheld Him as the nectar of His servitors;
I saw Him go this way mounted on His Bull it is thus,
even thus, I beheld our Lord!
(Was it even so that you beheld Him?)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 [864] 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 ... 2905