Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 [862] 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 ... 2951
12916
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:22:57 AM »
7.  Tiruvembaavai:


ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாட்டடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதா ரமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனு மாகாள் கிடந்தாள்என் னேயென்னே
    ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய். (1)


ஒளி பொருந்திய நீண்ட கண்களை உடைய பெண்ணே! முதலும் முடிவும் இல்லாத அரும் பெருஞ்சோதியை யுடைய இறைவனை நாங்கள் பாடுவதைக் கேட்டும், உறங்குகின்ற னையோ? உன் காது ஓசை புகாத வலிய காதோ? மகாதேவனுடைய நெடிய சிலம்பணிந்த திருவடிகளை நாங்கள் புகழ்ந்து பாடிய வாழ்த்துப் பாடல்களின் ஒலி சென்று, தெருவின் கண் கேட்ட அளவிலேயே, எங்கள் தோழி ஒருத்தி பொருமி அழுது, உடம்பை மறந்து மலர் நிறைந்த படுக்கையின் மீதிருந்து புரண்டு விழுந்து இந் நிலத்தே, ஒன்றுக்கும் ஆகாதவள் போல மூர்ச்சித்துக் கிடந்தாள். இஃது அவள் தன்மை என்ன வியப்பு!

Arunachala Siva.

12917
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:06:28 AM »
Neethal ViNNappam:

2.


கொள்ளேர் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர்
    கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண் டாய்நின்
    விழுத்தொழும்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவுங் கண்டுகொண் டாண்டதெக்
    காரணமே.  (2)True, I forsake not damsels whose lips are ruddy like the kovvai-fruit and whose breasts are bewitchingly close-set;  yet will You abandon me?  I am within the circle of Your lofty servitorship;
I stand not without.  O Monarch of Uttharakosamangkai,
though I ?The deceitful one ? have given You the slip,
Yet what may the reason be, for Your tracing me and making me Your subject?

Arunachala Siva.

12918
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:02:59 AM »
6.  Neethal ViNNappam: Requesting Siva to remove his desire for the world.
This contains 50 verses. I shall give two verses:

1. 

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந்
    தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல்
    வேங்கையின்தோல்
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம்பி ரான்என்னைத்
    தாங்கிக்கொள்ளே. (1)


O Rider of the Bull,  in mercy You had union with me ? The lowest ?, and ruled me.
Will You let go Your hold on me? O Lord-Owner whose clothing is The skin of a valiant tiger !
O Monarch of Uttharakosamangkai !
O One of matted hair !
I stand enervated.
O my Lord-God, raise and support me.

Arunachala Siva.

12919
On 25th January 1946, an Andhra youth arrived and told Bhagavan about the vagaries of his senses to
which Bhagavan said: "All that is due to the mind.  Set it right."  "That is alright, Swami.  But however
much I try to reduce this anger, it comes on again and again.  What shall I do?" further asked the poor
boy.

"Oh! Is that so, then get angry with that anger, it will be all right," said Bhagavan.  Everyone in the Hall
burst out laughing. A person, who gets angry with everything in the world, if only he introspects and
inquires why he does not get angry with his anger itself, will be not really overcome all anger?"

That devotee, unable to understand anything, said: "That is very good!  Should I abuse myself?"

"Yes indeed!  What they are abusing is your body, isn't it? What greater enemy is there than this body,
which is the abode of anger and similar feelings?  It is necessary that we ourselves should hate it.
Instead of that, when we are un-guarded, if anybody abuses, we should know that they are
abusing the body, and crying it down.  What is the use of counter-abuse?  Those who abuse us that way should be looked upon as our friends.  It is good for us to be among such people.  If you are among
people who praise you, you get deceived," said Bhagavan Ramana.

(Source: Letters from Sri Ramanasramam, Suri Nagamma,
dated 25th Jan 1946.)

Arunachala Siva.

12920


On the morning of 27th January 1946, Bhagavan Ramana was reading Dinamani and coming across
an article there on the temple at Perur [near Coimbatore], read it out to us and said: "It is news to me.
We do not hear of this in the life of Sundaramoorthy or in the Periya Puranam.  But it may be in the
Sthala Puranam." 

This is the story:  On a particular day in the year, the God and the Goddess are taken out in to an
adjoining field and the festival of the God and Goddess transplanting seedlings on behalf of a devotee,
is celebrated, in memory of the fact, that one day Sundaramoorthy Swamigal entered the Perur
temple and found to his dismay that neither God nor Goddess was there and that on searching for
them he found them in a field working at transplanting for this devotee, a Harijan.


(Source: Day by Day with Bhagavan. Devaraja Mudaliar.
27th January 1946.)

Arunachala Siva.

12921
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:50:05 PM »
Verse 210 of Paraparak KaNNi:


நீயன்றி நானார் நினைவார்என் நெஞ்சகமார்
தாயன்றிச் சூலுமுண்டோ சாற்றாய் பராபரமே.210.


Without Thee,
Who am I?
What is my mind?
What is my heart?
Without mother,
Is there pregnancy any?
Speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12922
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:46:34 PM »
Verse 209 of Paraparak KaNNi:முத்தியிலுந் தேகமிசை மூவிதமாஞ் சித்திபெற்றார்
எத்தனைபேர் என்றுரைப்ப தெந்தாய் பராபரமே.209.


Even in Mukti
In ways diverse *[1]
The body attains Siddhi;
How many they are
Will Thou say, Mother Dear?
Oh Para Param!

FootNotes:

[1] Jivan Mukti, Para Mukti, Siva Mukti. In Jivan Mukti is Mukti with body form. Para Mukti is form
formless, Siva Mukti is formless Mukti.

Arunachala Siva.

12923
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:44:47 PM »
Verse 208 of Paraparak KaNNi:


ஏதுக்கும் உன்னைவிட இல்லையென்றால் என்கருத்தைச்
சோதிக்க வேண்டாநான் சொன்னேன் பராபரமே.208.If, on any count, I hold
There is none greater than Thou,
Then test not my thoughts,
I tell Thee,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12924
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:42:30 PM »
Verse 207 of Paraparak KaNNi:


ஆனந்த மானநின்னை அன்றியொன்றை உன்னாத
மோனந் தமியேற்கு முத்தி பராபரமே.207.

The silentness that thinks
Of nothing but Thee,
Who art Bliss,
Is Mukti for me,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12925
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:40:07 PM »
Verse 206 of Paraparak KaNNi:


வேதாந்தஞ் சித்தாந்தம் வேறென்னார் கண்களிக்கும்
நாதாந்த மோன நலமே பராபரமே.206.


Thou art the fruit of
Nadanta silentness
That ripenes in those who hold
Vedanta and Siddhanta separate art not,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12926
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:37:44 PM »
Verse 205 of Paraparak KaNNi:


ஆடிஓய் பம்பரம்போல் ஆசையுடன் எங்கும்உனைத்
தேடிஓய் கின்றேன்என் செய்வேன் பராபரமே.205


As the top that whirls and stops
In eagerness I searched for Thee everywhere
And now I stop.
What shall I do?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12927
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:35:46 PM »
Verse 204 of Paraparak KaNNi:


நீர்க்குமிழி போலென் நினைவுவெளி யாக்கரையப்
பார்க்குமிடம் எல்லாம்என் பார்வை பராபரமே.204.


Wherever I look
I but see
My thoughts into void dissolving,
As the bubbles in water do,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12928
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:33:32 PM »
Verse 203 of Paraparak KaNNi:


நீர்ப்புற் புதமாய் நினைவருட்கே நின்றழியப்
பார்ப்பதல்லால் வேறுமொன்றைப் பாரேன் பராபரமே.203.


I see my bubbling thoughts
Rise and die for Thy Grace
Nothing else I see,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12929
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:31:36 PM »
Verse 202 of Paraparak KaNNi:காலர்பயந் தீரஇன்பக் காற்கபய மென்றெழுந்த
மாலை வளர்த்தனையே வாழி பராபரமே.202.


''Refuge be Thy Blissful Feet
That scorches away fear of death.''
That desire Thou in me fostered,
Blessed be Thou,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.


12930
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:29:16 PM »
Verse 201 of Paraparak KaNNi:


மடிமையெனும் ஒன்றை மறுத்தன்றோ என்னை
அடிமைகொளல் வேண்டும் அரசே பராபரமே.201


Is it not by removing my inertia first
That Thou should take me in Thine vassalage?
My Lord!
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 [862] 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 ... 2951