Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 [862] 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 ... 2903
12916
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:16:33 PM »
Verse  11 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is So Known.)


 காதில் ஓலையை வரைந்துமேற்
      குமிழையுங் கறுவிவேள் கருநீலப்
போது போன்றிடுங் கண்ணியர்
      மயக்கிலெப் போதுமே தளராமல்
மாது காதலி பங்கனை
      யபங்கனை மாடமா ளிகைசூழுஞ்
சேது மேவிய ராமநா
      யகன்தனைச் சிந்தைசெய் மடநெஞ்சே. 11.

To the allurements of women
Who adorn the earring
And tackle a pommel above,
With eyes resembling lily blue,
Do not a prey fall, oh, foolish heart!
Think of Him who shares Himself
With the Loving Lady of Grace.
He who so bounteous is,
He the Lord of Rama that is seated in Sethu,
Surrounded by stately mansions and towers high,
Think of Him.

Arunachala Siva.


12917
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:13:31 PM »
Verse 10 of Asai Enum:  Tayuamanavar:

(The Desire That Is So Known.)


தந்தை தாயுநீ என்னுயிர்த் துணையுநீ சஞ்சல மதுதீர்க்க
வந்த தேசிக வடிவுநீ உனையலால் மற்றொரு துணைகாணேன்
அந்தம் ஆதியும் அளப்பருஞ் சோதியே ஆதியே அடியார்தஞ்
சிந்தை மேவிய தாயுமா னவனெனுஞ் சிரகிரிப் பெருமானே. 10.

Thou art father and mother!
Thou art the support of my life.
Thou art the Guru Form
That came to relieve my distress.
None other support do I see but Thee.
Thou art the immeasurable Light
Without beginning and end.
Thou, the Primal Being!
Thou, Thayumanava! Lord of Sivagiri
That is seated in the thoughts of devotees true!


Arunachala Siva.

12918
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:10:16 PM »
Verse 9 of Asai Enum:  (Tayumanavar)

(Desire That is So Known):


அத்துவிதம் பெறும்பேறென் றறியாமல்
      யானெனும்பேய் அகந்தை யோடு
மத்தமதி யினர்போல மனங்கிடப்ப
      இன்னம் இன்னம் வருந்து வேனோ
சுத்தபரி பூரணமாய் நின்மலமாய்
      அகண்டிதமாய்ச் சொரூபா னந்தச்
சத்திகள்நீங் காதவணந் தன்மயமாய்
      அருள்பழுத்துத் தழைத்த ஒன்றே. 9.

Knowing not that Advaita
Is the goal worthy of attainment,
Will I, like the obdurate men of mind
Filled with demoniac I-ness
Be tortured again and again?
Oh! Thou, that is Purity! Perfect Fullness!
Blemishlessness! Pervasiveness! Auto-genous!
Whom the Saktis of Bliss Manifestness leave not!
Thou, that profuse yield the ripe fruit of Divine Grace!

Arunachala Siva.

12919
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:07:20 PM »
Verse 8 of Asai Enum:  Tayumanavar:

(Desire That is So Known)


முன்னிலைச்சுட் டொழிதியெனப் பலகாலும்
      நெஞ்சேநான் மொழிந்தே னேநின்
தன்னிலையைக் காட்டாதே என்னையொன்றாச்
      சூட்டாதே சரண்நான் போந்த
அந்நிலையே நிலையந்த நிலையிலே
      சித்திமுத்தி யனைத்துந் தோன்றும்
நன்னிலையீ தன்றியிலை சுகமென்றே
      சுகர்முதலோர் நாடி னாரே. 8.

O, Heart! I told thee time and again;
"Give up this I-ness"
Do not show your inherent nature;
Do not entangle me in your ways
I have sought refuge of His Feet;
That position is unchanged;
In that position all Siddhi and Mukti will be;
Beyond it none other state holy is;
It is Bliss.  Thus did Sukhar and others seek Him.

Arunachala Siva.

12920
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 01:03:31 PM »
Verse 7 of Asai Enum.   - Tayumanavar:

(Desire That Is So Known.)


உலக மாயையி லேஎளி யேன்றனை
      உழல விட்டனை யேஉடை யாய்அருள்
இலகு பேரின்ப வீட்டினில் என்னையும்
      இருத்தி வைப்பதெக் காலஞ்சொ லாய்எழில்
திலக வாள்நுதற் பைந்தொடி கண்ணிணை
      தேக்க நாடகஞ் செய்தடி யார்க்கெலாம்
அலகி லாவினை தீர்க்கத் துசங்கட்டும்
      அப்பனே அருள் ஆனந்த சோதியே. 7.


Thou, my Lord!
Thou made me wallow in worldly Maya!
Thou that dance to the exulted!
Thine dainty damsel
Of crescent shaped forehead, bearing tilak! (kumkum)
Pray, say when is it that Thou will seat me, too
In the Home of Bliss Supreme?
And so, end quick the endless sorrows
Of Thine loving devotee?
Thou, Heavenly Father! Light of Grace Bliss!


Arunachala Siva.

12921
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 12:59:13 PM »
Verse 6 of Asai Enum: Tayumanavar:

(Desire That is So Known.


கொடுக்கின் றோர்கள்பால் குறைவையா தியானெனுங் குதர்க்கம்
விடுக்கின் றோர்கள்பால் பிரிகிலா துள்ளன்பு விடாதே
அடுக்கின் றோர்களுக் கிரங்கிடுந் தண்டமிழ் அலங்கல்
தொடுக்கின் றோர்களைச் சோதியா ததுபரஞ் சோதி. 6.


He does not diminish the resources
Of those who give.
He doth not abandon those who have renounced
The obdurate I-ness.
He melts in love for those
Who in love approach Him.
He doth not try and test with difficulties
Those who weave garlands of songs for Him.
Such is the Effulgence Absolute.


Arunachala Siva.

12922
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 12:53:59 PM »
Verse 5 of Asai Enum. -   Tayuamanavar:

(Desire That is So Known)வாழி சோபனம் வாழிநல் லன்பர்கள்
சூழ வந்தருள் தோற்றமுஞ் சோபனம்
ஆழி போல்அருள் ஐயன் மவுனத்தால்
ஏழை யேன்பெற்ற இன்பமுஞ் சோபனம். 5.


Long live things auspicious!
Long live devotees goodly!
Auspicious be the Grace enveloping.
Auspicious be the Bliss that poor me received
By the silentness of the Lord
Of Compassion Vast, unto the seas.

Arunachala Siva.
12923
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:43:40 AM »
Verse 11:  6.097:


பொன்னொத்த மேனிமேற் பொடியுங் கண்டேன்
    புலித்தோ லுடைகண்டேன் புணரத் தன்மேல்
மின்னொத்த நுண்ணிடையாள் பாகங் கண்டேன்
    மிளிர்வதொரு பாம்பும் அரைமேற் கண்டேன்
அன்னத்தே ரூர்ந்த அரக்கன் தன்னை
    அலற அடர்த்திட்ட அடியுங் கண்டேன்
சின்ன மலர்க்கொன்றைக் கண்ணி கண்டேன்
    சிவனைநான் சிந்தையுட் கண்ட வாறே.  (11)

I beheld on His golden frame the ash; I beheld The vestment of tiger-skin;
I beheld Him concorporate concordantly with Her of slim waist;
I beheld on His waist a dazzling serpent too;  I also beheld the foot that crushed the demon
that flew the car--white as swan-- and caused Him to lament aloud;
I also beheld the chaplet of KonRai flowers-- His symbol wreath--;
It is thus, even thus,  I beheld Siva in my Mind.
(Was it even so that you beheld Him)

Arunachala Siva.

12924
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:39:58 AM »
Verse 10: 6.097:


மைப்படிந்த கண்ணாளுந் தானுங் கச்சி
    மயானத்தான் வார்சடையான் என்னி னல்லான்
ஒப்புடைய னல்லன் ஒருவ னல்லன்
    ஓரூர னல்லன் ஓருவம னில்லி
அப்படியும் அந்நிறமும் அவ்வண்ணமும்
    அவனருளே கண்ணாகக் காணின் அல்லால்
இப்படியன் இந்நிறத்தன் இவ்வண் ணத்தன்
    இவனிறைவன் என்றெழுதிக் காட்டொ ணாதே.  (10)The Lord who is concorporate with His Consort Whose eyes are tinct with collyrium,
Abides in the crematorium at Kanchipuram;
All matted is His hair;  He is flawless; He has no equal;
He is not of the human species; He belongs to no single town;
Thus is He, even thus is His form and hue.
If He be not beheld with the eye of his Grace, who can paint him this wise or anywise?
His Godhead is ineffable.

Arunachala Siva.

12925
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:35:56 AM »
Verse 9:  6.097:


விரையுண்ட வெண்ணீறு தானு முண்டு
    வெண்டலைகை யுண்டொருகை வீணை யுண்டு
சுரையுண்டு சூடும் பிறையொன் றுண்டு
    சூலமுந் தண்டுஞ் சுமந்த துண்டு
அரையுண்ட கோவண ஆடை யுண்டு
    வலிக்கோலுந் தோலு மழகா வுண்டு
இரையுண் டறியாத பாம்பு முண்டு
    இமையோர் பெருமா னிலாத தென்னே. (9)


There is the fragrant white ash;  one hand holds a white skull, another a Veena;
in His surai*-like crest;  He wears a crescent moon;  He wields a trident and a spear;
There is the vestment of coupina in His loins;  there is a wand; there is a beautiful hide;
there are snakes that have not preyed on anything;
How can the Lord of Gods be ever without these?

Arunachala Siva.

12926
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:31:59 AM »
Verse 8:  6.097:


நீறேறு திருமேனி நிகழக் கண்டேன்
    நீள்சடைமேல் நிறைகங்கை யேறக் கண்டேன்
கூறேறு கொடுமழுவாள் கொள்ளக் கண்டேன்
    கொடுகொட்டி கையலகு கையிற் கண்டேன்
ஆறேறு சென்னியணி மதியுங் கண்டேன்
    அடியார்கட் காரமுத மாகக் கண்டேன்
ஏறேறி யிந்நெறியே போதக் கண்டேன்
    இவ்வகையெம் பெருமானைக் கண்ட வாறே. (8)


I saw His sacred person bedaubed with holy ash, move about;
I saw the full flood of the Ganga on His lofty crest of matted hair;
I saw Him hold a sharp and cruel pick axe;
I beheld in Him hand Kodukotti and Kailash;
I beheld crescent moon in His crest where flows a river;
I beheld Him as the nectar of His servitors;
I saw Him go this way mounted on His Bull it is thus,
even thus, I beheld our Lord!
(Was it even so that you beheld Him?)

Arunachala Siva.

12927
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:27:39 AM »
Verse 7: 6.097:


அலைத்தோடு புனற்கங்கை சடையிற் கண்டேன்
    அலர்கொன்றைத் தாரணிந்த வாறு கண்டேன்
பலிக்கோடித் திரிவார்கைப் பாம்பு கண்டேன்
    பழனம் புகுவாரைப் பகலே கண்டேன்
கலிக்கச்சி மேற்றளியே யிருக்கக் கண்டேன்
    கறைமிடறுங் கண்டேன் கனலுங் கண்டேன்
வலித்துடுத்த மான்தோல் அரையிற் கண்டேன்
    மறைவல்ல மாதவனைக் கண்ட வாறே. (7)


I beheld the rushing, billowy Ganga in His matted hair;
I beheld Him decked with a garland of blown Konrai;
I beheld a snake in His hand as He rushed forth seeking alms;
I beheld Him during the day as He entered Tirup Pazhanam;
I beheld Him enshrined at noisy Kacchi Metrali; (Kanchipuram - Western side temple)
I beheld His dark throat and also the fire;
I beheld on His waist The tightly-worn deer-skin;
it is thus, even thus, that I beheld The great tapasvi of the Vedas.
(Was it even so that you beheld Him?)


Arunachala Siva.

12928
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:22:51 AM »
Verse 6:  6.097:


நீறுடைய திருமேனி பாக முண்டோ
    நெற்றிமே லொற்றைக்கண் முற்று முண்டோ
கூறுடைய கொடுமழுவாள் கையி லுண்டோ
    கொல்புலித்தோ லுடையுண்டோகொண்டவேடம்
ஆறுடைய சடையுண்டோ அரவ முண்டோ
    அதனருகே பிறையுண்டோ அளவி லாத
ஏறுடைய கொடியுண்டோ இலய முண்டோ
    எவ்வகையெம் பிரானாரைக் கண்ட வாறே. (6)


I beheld a forehead - band; I beheld ear stud on one side;
Him I saw about seeking alms, and the world glowed at it;
I beheld Him enact many a dance to the beat of drum;
I beheld a ear stud in His ear and a crescent in His crest;
On His shoulders I beheld the fluttering flag of Katangam;
I beheld in His right hand the mighty and bright pick axe:
I beheld the lofty One in Tiru Alavai, (Madurai)
this is how I beheld Him in my dream.
(Was it even so that you beheld Him?)

Arunachala Siva.

12929
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:18:52 AM »

Verse 5: 6.097:


பண்ணார்ந்த வீணை பயின்ற துண்டோ
    பாரிடங்கள் பலசூழப் போந்த துண்டோ
உண்ணா வருநஞ்ச முண்ட துண்டோ
    ஊழித்தீ யன்ன ஒளிதா னுண்டோ
கண்ணார் கழல்காலற் செற்ற துண்டோ
    காமனையுங் கண்ணழலாற் காய்ந்த துண்டோ
எண்ணார் திரிபுரங்க ளெய்த துண்டோ
    எவ்வகையெம் பிரானாரைக் கண்ட வாறே. (5)

Does He play on the melodic Veena?
Does He go forth Surrounded by the bootha-hosts?
Did He eat The uneatable and rare venom?
Does He blaze like The fire at the end of the Yuga?
Did His ankleted Feet-- sweet to behold--, smite Yama?
Did He burn Kama with the fire of His eye?
Did He smite The three citadels of those who reckoned Him not?
How is He, our Lord, whom you have beheld?

Arunachala Siva.

12930
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 29, 2015, 10:15:02 AM »
Verse 4:  6.097:


நற்பதத்தார் நற்பதமே ஞான மூர்த்தீ
    நலஞ்சுடரே நால்வேதத் தப்பால் நின்ற
சொற்பதத்தார் சொற்பதமுங் கடந்து நின்ற
    சொலற்கரிய சூழலாய் இதுவுன் தன்மை
நிற்பதொத்து நிலையிலா நெஞ்சந் தன்னுள்
    நிலாவாத புலாலுடம்பே புகுந்து நின்ற
கற்பகமே யானுன்னை விடுவே னல்லேன்
    கனகமா மணிநிறத்தெங் கடவு ளானே. (4)


You are the superb beatitude of those great ones Rendered competent (by You),
O Murti of gnosis!
You are the weal- conferring light!
You are beyond The pale of words chanted by the masters of words;
You are truly ineffable; this indeed is Your state.
(Yet) You, the Karpaga deigned to enter and abide In the seemingly-still heart which is ever in commotion,
And pervade the transient body of flesh; I will not lose My hold on You,
God whose hue is golden and ruby-like!


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 [862] 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 ... 2903