Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 [861] 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 ... 2976
12901
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:33:32 AM »
Verse 9.1:


ஆவா விருவ ரறியா
    அடிதில்லை யம்பலத்து
மூவா யிரவர் வணங்கநின்
    றோனையுன் னாரின்முன்னித்
தீவா யுழுவை கிழித்ததந்
    தோசிறி தேபிழைப்பித்
தாவா மணிவேல் பணிகொண்ட
    வாறின்றொ ராண்டகையே. (1)


The confidante speaks:
His feet unknown to the Two, alas,
Are by the Three-Thousand adored at Thillai Ambalam.
A tiger, cruel like them that hail Him not,
Oped its fierce mouth, to devour a noble,
alas! In the nick of time,
He wielded his spear decked with a tintinnabulum and the beast but escaped by the skin of its teeth.


Arunachala Siva.

12902
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:29:37 AM »
Verse 8.1:மைவார் கருங்கண்ணி செங்கரங்
    கூப்பு மறந்துமற்றப்
பொய்வா னவரிற் புகாதுதன்
    பொற்கழற் கேயடியேன்
உய்வான் புகவொளிர் தில்லைநின்
    றோன்சடை மேலதொத்துச்
செவ்வா னடைந்த பசுங்கதிர்
    வெள்ளைச் சிறுபிறைக்கே.(1)


The confidante speaks:
My lady of long dark eyes bright with collyrium I seek not the false celestial beings even forgetfully;
For ever I seek His golden-ankleted feet that I may gain the bliss of release.
To the small crescent moon white, of beauteous rays, on the heavens incarnadine,
very like the one on the matted hair of bright Thillai`s Lord,
Pay obeisance; fold thy roseate hands.

Arunachala Siva.

12903
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:26:18 AM »
Verse 7.1:


மடுக்கோ கடலின் விடுதிமி
    லன்றி மறிதிரைமீன்
படுக்கோ பணிலம் பலகுளிக்
    கோபரன் தில்லைமுன்றிற்
கொடுக்கோ வளைமற்று நும்மையர்க்
    காயகுற் றேவல்செய்கோ
தொடுக்கோ பணியீ ரணியீர்
    மலர்நும் சுரிகுழற்கே. (1)

The hero speaks:
Shall I for you row a boat on the sea?
Shall I for you catch the leaping wealth of tide?
Shall I fetch you a heap of pearls in a single plunge?
Shall I in Thillai`s forum of the Supreme Vend bangles wrought of conch and shell?
Shall I run errands for your elder brothers?
Shall I weave garlands cool, moist with honey, for your curly locks?
O ye ornate, command me.

Arunachala Siva.

12904
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:22:46 AM »
Verse 6.1:


நிருத்தம் பயின்றவன் சிற்றம்
    பலத்துநெற் றித்தனிக்கண்
ஒருத்தன் பயிலுங் கயிலை
    மலையி னுயர்குடுமித்
திருத்தம் பயிலுஞ் சுனைகுடைந்
    தாடிச் சிலம்பெதிர்கூய்
வருத்தம் பயின்றுகொல் லோவல்லி
    மெல்லியல் வாடியதே.(1)


The confidante speaks:
He dances for ever in Chitrambalam;
He with a unique eye in His forehead;
She dives and sports in the pool fed by water flowing from the crest of Kailas where He abides,
And times her shrill calls echoed by the hills. Is it because of such exacting sports,
my soft one a tender liana --, looks wilted?


Arunachala Siva.

12905
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:19:41 AM »
Verse 5.1:


பல்லில னாகப் பகலைவென்
    றோன்தில்லை பாடலர்போல்
எல்லிலன் நாகத்தொ டேனம்
    வினாவிவன் யாவன்கொலாம்
வில்லிலன் நாகத் தழைகையில்
    வேட்டைகொண் டாட்டமெய்யோர்
சொல்லில னாகற்ற வாகட
    வானிச் சுனைப்புனமே. (1)

The confidante speaks:
He lacks lustre like those who do not sing Him who smote the teeth of the Sun-god;
He questions about tusker and deer; He holds no bow but only Naka leaves;
Yet is he on a hunting spree; not a word of truth has he uttered;
O what a liar! He is reluctant to quit this mountain-field;
Who may he be?

Arunachala Siva.


12906
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:14:03 AM »
Verse 4.1:


எளிதன் றினிக்கனி வாய்வல்லி
    புல்ல லெழின்மதிக்கீற்
றொளிசென்ற செஞ்சடைக் கூத்தப்
    பிரானையுன் னாரினென்கண்
தெளிசென்ற வேற்கண் வருவித்த
    செல்லலெல் லாந்தெளிவித்
தளிசென்ற பூங்குழற் றோழிக்கு
    வாழி யறிவிப்பனே.(1)


The hero speaks:
It isn`t easy henceforth to have union with her, the liana-like,  whose lips are like Kovvai;
I languish like them that think not of the Dancer whose red hair is bathed by the light of the
beauteous crescent.  My sorrow by her bright spear-like eyes begot I`ll communicate to her
of perfumed locks sought by bees.

Arunachala Siva.

12907
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 24, 2015, 07:51:20 AM »Ganapati's stone image can be seen in any towns or villages in Tamizh Nadu.  There is no need for an elaborate temple.  On the banks of rivers and tanks, under a banyan or peepul tree, one can see Ganapati.  But there are some specific temples and shrines for Ganapati in Tamizh Nadu.

Starting from Chennai, in the city, the temple in Tiruvallikeni near the beach of Bay of Bengal, is very
popular.  He is a quite powerful and popular deity that students throng him for good results after examinations.

In Thanjavur town, there is a Ganapati deity, on the outer portal of a Devi temple.  This deity is called High Court Ganapati!  I believe there was some tussle between two groups of devotees as to where to place this deity and High Court gave a verdict to place it at the entrance of Devi Temple!  Near Thanjavur, on the banks of Kaveri river, there is a village called Ganapati Agraharam, where there is a small but good temple for Ganapati.  There were brahmins in the past who were doing fire sacrifices and were following exclusive
Ganapati worship, called Gaanapatyam by Sankara.

Down south, in Tiruchirapalli, on the vertical heaps of shelves of rocks, there is an exclusive Ganapati
Temple, which is quite famous throughout Tamizh Nadu.  This Ganapati is called Pillaiyar at the summit, or Uchipillaiyar. Uchi is summit.  Pillaiyar means venerable son, son of Siva.   On this Vinayaka Chaturthi day, lakhs visit this temple and have darshan and it is open almost 4 am to 11 pm at night.  There are concerts, bhagavata pravachan etc., for 10 days.

From the town of Tiruchirapalli, if one crosses Kaveri river, about 2 km from the famous Sri Rangam
Temple of Narayana, there is a Devi temple called Tiruvanaika.  Here the goddess Akhilandeswari is
there.  Siva is called Jambukeswara.  This the temple for Water principle, among the 5 elements.  Here, in front of Devi, there is an Omkara Ganapati shrine.  This is quite popular.  Devi was pacified when she was ferocious after the conquest of Mahishasura, by installing her son, Ganapati in front of her!

Further south, there is the famous Tiru Navalur Ganapati.  This is the deity which was prayed to by Nambi Andar Nambi, when he was young.  Nambi Andar Nambi is the forerunner for Saint Poet Sekkizhar, who
wrote Periya Puranam.  Nambi wrote a poem of about 100 songs, covering all the 63 Siva Saints in
a crisp manner.  He must have lived around 9th century AD.

Deep south, near Karaikudi, there is again a famous Pillaiyar Patti Temple.  This Ganapati is the family
deity of Chettiars in and around Karaikudi and Sivaganga.

In Mumbai, people speak the powerful deity of Prabha Devi Ganapati.   

Avvaiyar the famous Tamizh saint and poetess was a great devotee of Ganapati.  She had written many
verses on Ganapati.  Ganapati lifted her up with his trunk, from his temple, and placed her in Kailash,
when her mission in the world was over!       

Arunachala Siva.       

12908


During Bhagavan Ramana's post- Nirvana years, Muruganar continued to stay in Tiruvannamalai.
He conducted discourses on Sri Arunachala Stuti Panchakam and Sad Darsanam and Upadesa Saram.
One of the fortunate students was T.R. Kanakamma.  She grasped the message of Bhagavan Ramana,
through the words of Muruganar.  Later, when the Asramam requested T.R. Kanakamma to write a simple commentary in Tamizh for Bhagavan's complete works, she reluctantly agreed but completed her task, mainly on the basis of Muruganar's discourses.  This two volume book in Tamizh is a splendid work giving the simple meaning and message of Bhagavan Ramana's works, including the difficult Sad Darsanam.

Muruganar kept himself in silent meditation, during his last two or three years.  Many later year
devotees came to him and requested him to speak about his years with Bhagavan Ramana.  He invariably
did not answer.  What is there to say?  How to explain the non-dual experience to someone else?  He
kept his experience, without diluting it in spoken words.

Once someone asked him: "What is your Sadhana for this?"

Muruganar kept quiet for some time.  Then he explained:  "Sadhana? What Sadhana?  Where was the time
for all that?  The moment I saw Him, my ego was annihilated.  Then where is separateness for doing this Sadhana and that Sadhana?" He resumed his silence.

Arunachala Siva.

12909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2015, 05:17:53 PM »
Verse 3.1:


என்னறி வால்வந்த தன்றிது
    முன்னும்இன் னும்முயன்றால்
மன்னெறி தந்த திருந்தன்று
    தெய்வம் வருந்தல்நெஞ்சே
மின்னெறி செஞ்சடைக் கூத்தப்
    பிரான்வியன் தில்லைமுந்நீர்
பொன்னெறி வார்துறை வாய்ச்சென்று
    மின்றோய் பொழிலிடத்தே (1)

The hero speaks:  This union was not brought forth by my conscious effort;
`twas the gift of Fate;  The self-same Fate that fosters the ever-during way of love,
is there to bless me with union if I still essay.
O heart, grieve not;  I`ll wend my way thither where the ocean-waves that lave Tillai vast --
Whose God is a Dancer and whose matted locks put to shame, lightning --,
Wash ashore gold into the garden capped by nimbi with lightning-flashes.

Arunachala Siva.

12910
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2015, 05:14:30 PM »
Verse 2.1:

பூங்கனை யார்புனற் றென்புலி
    யூர்புரிந் தம்பலத்துள்
ஆங்கெனை யாண்டு கொண் டாடும்
    பிரானடித் தாமரைக்கே
பாங்கனை யானன்ன பண்பனைக்
    கண்டிப் பரிசுரைத்தால்
ஈங்கெனை யார்தடுப் பார்மடப்
    பாவையை யெய்துதற்கே.  (1)


The hero speaks: In Puliyur*, in the south rich in flowers and babbling steams,
My Lord doth dance willingly; Unto His lotus-feet is he dedicated the one that is my second self.
If I to him the matter disclose, Who can then prevent my union with her,
Who is a perfect picture of bashfulness?

(*Chidambaram)

Arunachala Siva.

12911
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2015, 05:07:26 PM »
Tiruch Chitrambala Kovaiyar is the second and last work of Saint Manikkavachagar.  It is based
on Nayaki- Nayaka Bhavam, telling the glories of Siva in between:

I shall give one verse from each Padigam:

Verse 1.1. 


திருவளர் தாமரை சீர்வளர்
    காவிக ளீசர்தில்லைக்
குருவளர் பூங்குமிழ் கோங்குபைங்
    காந்தள்கொண் டோங்குதெய்வ
மருவளர் மாலையொர் வல்லியி
    னொல்கி யனநடைவாய்ந்
துருவளர் காமன்றன் வென்றிக்
    கொடிபோன் றொளிர்கின்றதே.(1)

The hero speaks: Lotus of ever-increasing beauty,  Nelumboes of ever-increasing glory,
Colorful Kumizh bright that blooms in the grove of Lord`s Tillai, (Chidambaram.)
Konku and goodly Kantal:
With these is wrought, her frame, as a garland of ever-increasing fragrance divine;
She is a lithe liana endowed with the swan`s own gait.
Behold her, beauteously blazing Like Kama`s victorious pennant.

Arunachala Siva.

12912
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2015, 04:59:51 PM »
Verse 51 - Acho Padigam.  The word 'Acho' is a word to tell the astonishment of the poet.
He knows now the way to Siva Lokam;

முத்திநெறி அறியாத
    மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப்
பத்திநெறி அறிவித்துப்
    பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ்
சித்தமலம் அறுவித்துச்
    சிவமாக்கி எனை ஆண்ட
அத்தன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.(1)


I was mixing closely with the intractable and stubborn ones who knew not the way of Moksha.
He revealed to me:   The path of bhakti which I should pursue.
He so snapped The malas inherent in my soul, that my old karma stood uprooted,
And made me Siva-conscious and rules me. Ah, who will come by the gracious way that I was
blessed with, by Siva?


(With this, the  51 Padigams of Tiruvachakam are concluded.)

Arunachala Siva.

12913
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2015, 04:54:20 PM »
Verse 50 - Ananda Maalai - This song speaks of the saint poet's willingness for ever for Sivanandam:மின்னே ரனைய பூங்கழல்க
    ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
    போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
    கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக்
    கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே . (1)


They have beyond the wide world and have gained the flowery and ankleted Feet ? flashing brillaintly.
All the devas adore them with flowers like unto gold.
I am an abandoned and base one with a stony mind and I had fallen into the ocean of misery.
Lo, in baseness, I am mine own equal.
So, deign to show me the way to get united with You.


Arunachala Siva.

12914
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 23, 2015, 02:06:25 PM »
45.6.11:

உருவிருப்ப வுள்ளேதான் ஊறும் மலக்கேணி
அருவருப்பு வாழ்க்கையைக்கண் டஞ்சுநாள் எந்நாளோ. 11.


When is the day to be
That I dread this despicable body,
Which is like a well of dirt
Into which desires unseemly continuous seep.

Arunachala Siva.

12915
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 23, 2015, 01:56:51 PM »
45.6.10:


நாற்றமிகக் காட்டு நவவாயில் பெற்றபசுஞ்
சோற்றுத் துருத்தி சுமைஎன்ப தெந்நாளோ. 10.When is the day to be
That I consider this fleshly bag
A burden emitting foul odor
Through its orifices nine.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 [861] 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 ... 2976