Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 [861] 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 ... 2905
12901
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:31:54 PM »
Verse 9 of 'Mandalathin'  -  Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):

உறவுடலை எடுத்தவரில் பிரமாதி
      யேனும்உனை யொழிந்து தள்ளற்
கறவுமரி தரிதன்றோ இகபரமும்
      உன்னையன்றி ஆவ துண்டோ
வறிதிலுன்னை அசத்தென்னல் வழக்கன்று
      சத்தெனவும் வாழ்த்து வேனென்
சிறுமைகெடப் பெருமையினின் சென்மதே
      யத்தினில்நீ செல்லல் வேண்டும். 9.


Of all those the body incarnated
None can discard Thee a bit,
Not even Brahma and the rest of the gods.
Neither heaven nor earth can do without Thee.
It is in ignorance that they describe Thee as asat (unreal).
Thou art sat (real), too - so I adulate Thee.
Thou should now enter the land of Thy birth
So my littleness vanishes
And greatness I attain. (oh, mind).


Arunachala Siva.

12902
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:28:35 PM »
Verse 8 of 'Mandalathin' - Tayumanavar:


(The Magic Act on the Ground):


தன்னிலே தானாக நினைந்துகனிந்
      தவிழ்ந்துசுக சமாதி யாகப்
பொன்னிலே பணிபோலும் மாயைதரு
      மனமேஉன் புரைகள் தீர்ந்தாய்
என்னினோ யான்பிழைப்பேன் எனக்கினியார்
      உன்போல்வார் இல்லை இல்லை
உன்னிலோ திருவருளுக் கொப்பாவாய்
      என்னுயிர்க்கோர் உறவு மாவாய். 8.

Oh, mind, that Maya creates in diverse forms as jewels out of same gold!  Thine woes have ended
When meditating on the Self within the Self, Thou have ripened and blossomed into Samadhi bliss.

Sure will I be redeemed by my own self.
Who is there so good to me now as thee?
None, none.
Unto God's Grace thou art, verily.
Dear unto my life thou art, (oh, mind).

Arunachala Siva.

12903
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:22:29 PM »
Verse 7 of 'Mandalthin' -  Tayumanavar:


(The Magic Act on the Ground):அத்துவித அநுபவத்தை அனந்தமறை இன்னம்
      இன்னம் அறியேம் என்னும்
நித்தியத்தை நிராமயத்தை நிர்க்குணத்தைத்
      தன்னருளால் நினைவுக் குள்ளே
வைத்துவைத்துப் பார்ப்பவரைத் தானாக
      எந்நாளும் வளர்த்துக் காக்குஞ்
சித்தினைமாத் தூவெளியைத் தன்மயமாம்
      ஆனந்தத் தெய்வந் தன்னை. 7.

The Fruit of Advaita experience, the Eternity that is yet the despair of countless scriptures,
the Being free of ailments any,  the One that hath attributes none,
The Supreme Intelligence that of itself, protects and fosters ever.
Those who by His Grace vision them constant in their thoughts, the Space that is Pure Great,
The God of Bliss that is Self-Manifested.

Arunachala Siva.

12904
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:18:25 PM »
Verse 6 of 'Mandalathin'  -  Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground.)   
பரவரிய பரசிவமாய் அதுவெனலாய்
      நானெனலாய்ப் பாச சாலம்
விரவிநின்ற விசித்திரத்தை ஐக்யபதத்
      தினிதிருத்த விவேகந் தன்னை
இரவுபகல் நினைப்புமறப் பெனுந்தொந்தம்
      அறியார்கள் இதயம் வேதச்
சிரமெனவாழ் பராபரத்தை ஆனந்தம்
      நீங்காத சிதாகா சத்தை. 6.

The Pervasive Siva beyond reach of adoration,
The Wonder wrought by Pasa's trick, (worldly attachments)
That makes He and I two, the Wisdom that is seated in the unitive state,
The Para Param that is seated as on peak of Vedas, In the heart of those who know not
the relativity of day and night,
And of remembering and forgetting, the Space of Finite Intelligence (Chit Akasha)
That Bliss leaves not.

Arunachala Siva.

12905
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:13:58 PM »
Verse 5 of 'Mandalathin'  - Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):தன்னையறிந் தவர்தம்மைத் தானாகச்
      செய்தருளுஞ் சமத்தை லோகம்
மின்னைநிகர்த் திடஅழியாச் சொரூபானந்
      தச்சுடரை வேத மாதி
என்னையறி வரிதென்னச் சமயகோ
      டிகளிடைய இடையறாத
பொன்னைவிரித் திடுமுலகத் தும்பரும்இம்
      பரும்பரவும் புனித மெய்யை. 5.

The Inscrutable Expertness by itself blessed those who have self-realized;
The Imperishable Manifestness Bliss (Svarupa Ananda), before whose effulgence
The worlds fade as flashes of lightning;  The despair of the Vedas and the countless faiths
That seek to comprehend; the Holy Being adored, By the celestial beings of the golden world
and the human beings alike.

Arunachala Siva.

12906
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:08:14 PM »
Verse 4 of  "Mandalthin" - Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):

வாழ்வனைத்துந் தந்தஇன்ப மாகடலை
      நல்லமிர்தை மணியைப் பொன்னைத்
தாழ்வற என் உளத்திருந்த தத்துவத்தை
      அத்துவித சாரந் தன்னைச்
சூழ்பெரும்பே ரொளியையொளி பரந்தபர
      வெளியை இன்பச் சுகத்தை மாறா
தேழுலகுங் கலந்தின்றாய் நாளையா
      யென்றுமாம் இயற்கை தன்னை. 4.The Ocean of Bliss that all life bestowed, the goodly ambrosia,  the gem rare,
the gold pure, the tattva that was seated firm in my heart, the essence of Advaita,
The effulgent light around,  the infinite space filled with light, the Bliss of ineffable sweetness,
the seven worlds pervaded, the Being that is past, present and future.

Arunachala Siva.

12907
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:04:10 PM »
Verse 3 of 'Mandalthin' - Tayumanavar:

(The Magic Art on the Ground)பதமூன்றுங் கடந்தவர்க்கு மேலான
      ஞானபதப் பரிசு காட்டிச்
சதமாகி நிராலம்ப சாட்சியதாய்
      ஆரம்பத் தன்மை யாகி
விதம்யாவுங் கடந்தவித்தை யெனுமிருளைக்
      கீண்டெழுந்து விமல மாகி
மதமாறுங் காணாத ஆனந்த
      சாகரத்தை மௌன வாழ்வை. 3.

Revealing the reward of Grace That is feet of Jnana
To those who have transcended the states three *[1],
Everlasting, unsupported, witnessing all,
As the Beginning of beginnings,
Transcending varietal differences all,
Piercing the darkness of ignorance,
As Purity Immaculate,
The Ocean of Bliss,
The faiths six have in vain sought to reach,
The Life that is Silentness Supreme.

FootNotes:

[1] 1) Thompadam (jiva turiyam), 2) Tatpadam (para turiyam), 3) Asipadam (Siva turiyam)


Arunachala Siva.

12908
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 30, 2015, 11:26:43 AM »
Rudra Pasupathi Nayanar - One of the 63 Saints of Siva Canon:
Purattasi Ashwini star day.

This day is celebrated on all Saiva Maths and Saiva homes, praying to Rudra Pasupthi Nayanar.   


In the Chozha Kingdom was the village Thiruth ThalaiyUr. In that town Pasupathi was born in the tradition of chanting the holy Vedas. Pasupathi had great love for the Pati (Siva, the husband of all lives), who like the
Sun appears to shed down the Pasam (the attachments),  that mounts on the Pasus, lives.
That Pati is the supreme thing taught by the Vedas. In the Vedas, the holy hymn that takes the central
stage is Shri Rudram.  This holy hymn has in its bosom the Holy Most Mantra, for any Saivites
that is Namasivaya, the Siva Panychksharam. This is one Vedic hymn chanted at any major worship
of Lord Siva.


Nayanar principle was to keep chanting this holy hymn at which the essence of Vedic knowledge gets
pleased. In the dawn when the birds start chirping, the bees tune their rhythm, the sky wakes up with
a reddish eye and the Sun ball brisking up, he would go to the pond on which cool water the flame
colored lotuses blossom their face to receive the day and stand in the pool with the water drowning till
his neck. Like the lotus buds he would keep the hands above His head in the posture of saluting with the blooming lotus of his face budding droplets in devotion in the rhythm that is prescribed by the ancestors Nayanar would chant the Holy Rudram with the petal like feet of the Almighty delighting on His bosom
lotus.

The constant flow of his love incensed by the superior Mantra anointed the Lord in the dawn and the day.
His austerity, love and the holiness of the hymn got the blessing of the Lord who is difficult even for the celestial powers to know. With that grace of God the devotee of continuous chanting reached the abode
of the Lord painlessly. He, having got the coveted place by the chanting of the holy Rudram is called  Rudra Pasupathi Nayanar . Let the greatness of chanting His holy hymn as proven by the life of Rudra Pasupati
stay in mind.


Arunachala Siva.

12909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2015, 11:13:10 AM »
Verse 1  of 6.099:  Tiru Navukkarasar:

The verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on
Siva and Uma of Tirup Poom Pukalur.

எண்ணுகேன் என் சொல்லி எண்ணு கேனோ
    எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி னல்லால்
கண்ணிலேன் மற்றோர் களைகண் இல்லேன்
    கழலடியே கைதொழுது காணின் அல்லால்
ஒண்ணுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய்
    ஒக்க அடைக்கும்போ துணர மாட்டேன்
புண்ணியா உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.  (1)

O holy One presiding over Poom Pukalur! What can I-- The one endowed with thinking --think of,
save The sacred feet of our Lord? Save the vision of Your ankleted Feet which I adore with folded hands,
I am without vision,  without refuge;  In this,  my body,  You have fixed nine gates;
I will grow inconscient when they shut simultaneously; (So be pleased to accept me even now!).
Unto Your feet,  I am bound, O holy One!


With this Verse and the Padigam, we are concluding the Saiva Canon.6. of Tiru Navukkarasar.

Saiva Canons, 5.6. and 6 of Tiru Navukkarasar concluded.

Arunachala Siva.

12910
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2015, 10:12:05 AM »
Verse 10:6.098: Tiru Navukkarasar:


நாவார நம்பனையே பாடப் பெற்றோம்
    நாணற்றார் நள்ளாமே விள்ளப் பெற்றோம்
ஆவாஎன் றெமையாள்வான் அமரர் நாதன்
    அயனொடுமாற் கறிவரிய அனலாய் நீண்ட
தேவாதி தேவன் சிவனென் சிந்தை
    சேர்ந்திருந்தான் தென்திசைக்கோன் தானே வந்து
கோவாடிக் குற்றேவல் செய்கென் றாலும்
    குணமாகக் கொள்ளோம்எண் குணத்து ளோமே.  (10)


We are blessed to sing of the supremely Desirable One in full-throated ease;
We are blessed to part away from the shameless;
the Lord Of the immortals rules us in mercy;
He is the God Of devas,
the extending Column of fire unknowable To Brahma and Vishnu.
He who Siva abides in my chinta;
(So) even if Yama,
the Lord of the South,
should come to us.
Assert his sovereignty and bid us serve him We will not heed him.
Lo and behold!
We are poised In the Lord`s of eight attributes.

Arunachala Siva.

12911
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2015, 10:07:51 AM »
Verse 9: 6.098:  Tiru Navukkarasar:


சடையுடையான் சங்கக் குழையோர் காதன்
    சாம்பலும் பாம்பும் அணிந்த மேனி
விடையுடையான் வேங்கை அதள் மேலாடை
    வெள்ளிபோற் புள்ளியுழை மான்தோல் சார்ந்த
உடையுடையான் நம்மை யுடையான் கண்டீர்
    உம்மோடு மற்று முளராய் நின்ற
படையுடையான் பணிகேட்கும் பணியோ மல்லோம்
    பாசமற வீசும் படியோம் நாமே. (9)


His hair is all matted;  His one ear wears a kuzhai wrought of shell;
His body is adorned with ash and snakes;   His mount is a Bull;
His upper garment is a tiger-skin;  He is clad in a deer-skin of silvery spots;
He owns us;  We are not obliged to obey his orders who owns you and the army that stands
beside you. We hold it our duty to quell all pasam, (attachments)


Arunachala Siva.

12912
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2015, 10:02:40 AM »
Verse 8 of 6.098: Tiru Navukkarasar:


ஈசனையெவ் வுலகினுக்கும் இறைவன் தன்னை
    இமையவர்தம் பெருமானை எரியாய் மிக்க
தேசனைச் செம்மேனி வெண்ணீற் றானைச்
    சிலம்பரையன் பொற்பாவை நலஞ்செய் கின்ற
நேசனை நித்தலும் நினையப் பெற்றோம்
    நின்றுண்பார் எம்மை நினையச் சொன்ன
வாசக மெல்லாம் மறந்தோ மன்றே
    வந்தீரார் மன்னவனா வான்றா னாரே.  (8)


We daily contemplate Him who is the Ruler,  the God of every world,
the Lord of the celestial beings; the One Who dazzles exceedingly like fire,
the One whose ruddy body is bedaubed with white ash,
the Lover of the daughter of the king of mountains and the one beloved of Her;
We have clean forgotten that very day (when we quit them).   Their dicta inculcated for our
remembrance by them that eat standing;   who are you that have come here?
Who indeed is the king (that you speak of)?

Arunachala Siva.

12913
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2015, 09:57:50 AM »
Verse 7: 6.098: Tiru Navukkarasar:

நிற்பனவும் நடப்பனவும் நிலனும் நீரும்
    நெருப்பினொடு காற்றாகி நெடுவா னாகி
அற்பமொடு பெருமையுமாய் அருமை யாகி
    அன்புடையார்க் கெளிமையதாய் அளக்க லாகாத்
தற்பரமாய்ச் சதாசிவமாய்த் தானும் யானும்
    ஆகின்ற தன்மையனை நன்மை யோடும்
பொற்புடைய பேசக் கடவோம் பேயர்
    பேசுவன பேசுதுமே பிழையற் றோமே.  (7)He is the stationary and the moving, the earth, the water, the fire, the wind, the vast heaven,
that which is small,  that which is great and that which is rare;  He is easy of access to those that love Him;
He is the infinite Tat-Param and Sada Sivam; He who is Himself becomes Me too; such is His nature;
Of His, we will speak with goodly propriety; Let ghouls speak as they like;
We are blemishless.


Arunachala Siva.

12914
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2015, 09:53:50 AM »
Verse 6: 6.098:மூவுருவின் முதலுருவாய் இருநான் கான
    மூர்த்தியே யென்றுமுப் பத்து மூவர்
தேவர்களும் மிக்கோருஞ் சிறந்து வாழ்த்தும்
    செம்பவளத் திருமேனிச் சிவனே யென்னும்
நாவுடையார் நமையாள வுடையா ரன்றே
    நாவலந்தீ வகத்தினுக்கு நாத ரான
காவலரே யேவி விடுத்தா ரேனுங்
    கடவமல்லோம் கடுமையொடு களவற் றோமே. (6)

They that hail Him fervently with their lips thus: ``O Siva whose sacred person is like the ruddy coral!
You are hailed by the thirty-three devas and the exceedingly great ones as the Primal of the Trinity
and as the Ashta-Moorti`` surely own us as their servitors,  even if kings, the lords of Jambu-Dwipa,
Command us, we are not bound by their behest at all;
(For) we commit neither violence not larceny.

Arunachala Siva.

12915
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 30, 2015, 09:35:13 AM »
Verse 5: 6.098:  Tiru Navukkarasar:


என்றும்நாம் யாவர்க்கும் இடைவோ மல்லோம்
    இருநிலத்தில் எமக்கெதிரா வாரு மில்லை
சென்றுநாம் சிறுதெய்வம் சேர்வோ மல்லோம்
    சிவபெருமான் திருவடியே சேரப் பெற்றோம்
ஒன்றினாற் குறையுடையோ மல்லோ மன்றே
    உறுபிணியார் செறலொழிந்திட் டோடிப் போனார்
பொன்றினார் தலைமாலை யணிந்த சென்னிப்
    புண்ணியனை நண்ணியபுண் ணியத்து ளோமே. (5)

We will never be overwhelmed by any;  none on this wide earth is our equal;
we will not seek refuge in godls as we have attained the sacred feet of Siva-- The Lord-God;
since that day (we gave up the faith) of Samanas).  We lack nothing;
the malady that pains us hath fled away from us; we are poised in the merits that links us with the
Holy One who wears on His crest a chaplet of the skulls of the dead ones.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 [861] 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 ... 2905