Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 3073
1291
Verse  9:


பொருப்ப னைப்புன லாளொடு புன்சடை
அருப்ப னையிளந் திங்களங் கண்ணியான்
பருப்ப தம்பர வித்தொழுந் தொண்டர்கள்
விருப்ப னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who has as his abode, the mountain Kailash. He who wears as a chaplet a crescent moon, which is like a bud along with Ganga, who is in the form of water, on his ruddy matted locks, he who loves the devotees who praise and worship him with joined hands in Paruppatam Kailash or Srisailam, I obtained vision of him yesterday in Veṇṇi.

Arunachala Siva.


1292
Verse  8:

சடைய னைச்சரி கோவண ஆடைகொண்
டுடைய னையுணர் வார்வினை தீர்த்திடும்
படைய னைமழு வாளொடு பாய்தரும்
விடைய னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.


Siva who has matted locks, who has a dress of men's loin-cloth which slides down,
who has a battle-axe ,in addition to other weapons and who removes the acts of those who realize him in themselves. He who has a galloping bull.   I had obtained vision of him yesterday in Vaṇṇi.

Arunachala Siva.

1293
Verse 7:

ஒருத்தி யையொரு பாகத் தடக்கியும்
பொருத்தி யபுனி தன்புரி புன்சடைக்
கருத்த னைக்கறைக் கண்டனைக் கண்ணுதல்
நிருத்த னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Having constrained one lady in one half, the pure Siva, who fixed another lady Ganga on his twisted ruddy matted locks, he dwells in my mind.  He who has a black neck,
who is the dancer and who has a frontal eye, I obtained vision of him yesterday in Veṇṇi.

Arunachala Siva.

1294
Verse  6:

பூத நாதனைப் பூம்புக லூரனைத்
தாதெ னத்தவ ழும்மதி சூடியை
நாதனை நல்ல நான்மறை யோதியை
வேத னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva the master of the Bhutas, who is in beautiful Pukalūr.  He who wears on his head a crescent moon which moves slowly and is like the pollen in color.  He who is the master, who chants the four Vedas containing good things.  I obtained vision of Siva, who is the meaning of the Vedas, yesterday in Veṇṇi.

Arunachala Siva.

1295
Verse  5:

சுடரைப் போலொளிர் சுண்ணவெண் ணீற்றனை
அடருஞ் சென்னியில் வைத்த அமுதினைப்
படருஞ் செஞ்சடைப் பான்மதி சூடியை
இடரை நீக்கியை யான்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who has smeared himself with the fine powder of sacred ash which shines like the sun. He who is like the nectar and who placed on his head petals of flowers and other things, who wears on his spreading red matted locks, a crescent moon as white as milk.  I obtained vision of Siva who removes sufferings, in Venni.

Arunachala Siva.
1296
Verse  4:

நல்ல னைத்திகழ் நான்மறை யோதியைச்
சொல்ல னைச்சுட ரைச்சுடர் போலொளிர்
கல்ல னைக்கடி மாமதில் மூன்றெய்த
வில்ல னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who is the embodiment of all that is good, who chants the eminent four Vedas,
who is the form of words, who is the light, who has the mountain, Kailash, which is shining like the sun.  Veṇṇi is the place, where I obtained vision of Siva, who destroyed with his bow,  the three great and well-guarded forts, yesterday.

Arunachala Siva.

1297
Verse 3:

காற்றி னைக்கன லைக்கதிர் மாமணி
நீற்றி னைநினைப் பார்வினை நீக்கிடும்
கூற்றி னையுதைத் திட்ட குணமுடை
வீற்றி னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who is the air, the fire, who smeared his body with sacred ash, and is like the big diamond which emits rays.  The diverse thing, that kicked the god of death and who removes the acts of those who think of him. Veṇṇi which is the place where I obtained vision of Siva yesterday.

Arunachala Siva.


1298
Verse 2:

வெண்ணித் தொல்நகர் மேயவெண் திங்களார்
கண்ணித் தொத்த சடையர் கபாலியார்
எண்ணித் தம்மை நினைந்திருந் தேனுக்கு
அண்ணித் திட்டமு தூறுமென் நாவுக்கே.


Siva who wears crescent moon and who dwells in the ancient city of Veṇṇi, who has  matted locks on which there is a bundle of chaplets of Koṉṟai, who holds a skull in the hand. He will flow as sweet as nectar in my tongue tasting sweet, as I was always thinking of him and meditating on him.

Arunachala Siva.
1299
Tiru Venni:

Verse  1:

முத்தி னைப்பவ ளத்தை முளைத்தவெம்
தொத்தி னைச்சுட ரைச்சுடர் போலொளிப்
பித்த னைக்கொலும் நஞ்சினை வானவர்
நித்த னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.


Siva who is the pearl, the coral and our bunch of flowers that sprout out, the bright light.  He who has abundant love towards his devotees and whose brilliance is like the sun.  He who is the poison that kills,  the god without death among the Devas.
Veṇṇi is in the place where I obtained a vision of him yesterday.

Arunachala Siva.

1300
Verse  11:

மதத்த வாளரக் கன்மணிப் புட்பகம்
சிதைக்க வேதிரு மாமலைக் கீழ்ப்புக்குப்
பதைத்தங் கார்த்தெடுத் தான்பத்து நீண்முடி
பிதக்க வூன்றிய பேரெயி லாளரே.


பேரெயில் தலத்து இறைவர் செருக்குடைய வாள் அரக்கன் இவர்ந்து வந்த புட்பக விமானத்தைத் திருமலை தடுக்க உடனே பதைத்து அத்திருமலையின் கீழ்ப்புகுந்து அங்கு ஆர்த்து எடுத்தபோது, அவன் முடிபத்தும் சிதையும் படியாக ஊன்றியவர்.

(Eng.trans. not available)

Padigam on Tirup Pereyil completed.

Arunachala Siva.

1301
Verse  10:


பாணி யார்படு தம்பெயர்ந் தாடுவர்
தூணி யார்விச யற்கருள் செய்தவர்
மாணி யாய்மண் ணளந்தவன் நான்முகன்
பேணி யாரவர் பேரெயி லாளரே.

Siva in Pēreyil will perform a dance, called Patutham, in varying styles appropriate to the measure of time. He granted Arjuna a weapon Pāsupatam, assuming the form of a hunter carrying a quiver on his back.  He was highly esteemed by Vishnu who measured the earth assuming the form of a bachelor, and Brahm0 of four faces.

Arunachala Siva.

1302
Verse  9:


நீரு லாநிமிர் புன்சடை யாவெனா
ஏரு லாவநங் கன்திறல் வாட்டிய
வாரு லாவன மென்முலை யாளொடும்
பேரு ளாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil, who destroyed the valor of Manmatha, who is very beautiful and who did not praise him as god, who has  erect, ruddy matted locks, in which water is moving,  has a name by being united with a lady who has beautiful, and soft, breasts in which a bodice in worn, which means, Artha Nareeswarar,  half female half male.

Arunachala Siva.


1303
Verse 8:

உழைத்துந் துள்ளியு முள்ளத்து ளேயுரு
இழைத்து மெந்தை பிரானென் றிராப்பகல்
அழைக்கு மன்பின ராய அடியவர்
பிழைப்பு நீக்குவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil!  Working hard by doing manual labor and service to him, dancing out of ecstasy, and drawing his form as a picture in the mind, thinking of him as our father and master, He will remove the faults of the devotees who bestow their love on him and utter a loud cry night and day. 

Arunachala Siva.

1304
Verse  7:

முன்னை யார்மயி லூர்தி முருகவேள்
தன்னை யாரெனின் தானோர் தலைமகன்
என்னை யாளுமி றையவ னெம்பிரான்
பின்னை யாரவர் பேரெயி லாளரே.


If we speak about Siva in Pēreyil, he is older than the oldest things.  He is the father of Muruga  Vel, who has the vehicle of a peacock.  He is a chief without equal, is the Lord who has me as his protege. He is my master. He is newer than all new thing

Arunachala Siva.

1305
Verse  6:


திருக்கு வார்குழற் செல்வன சேவடி
இருக்கு வாய்மொழி யால்தனை யேத்துவார்
சுருக்கு வார்துயர் தோற்றங்க ளாற்றறப்
பெருக்கு வாரவர் பேரெயி லாளரே.

Siva in Pēreyil reducing the sufferings of those who praise the lotus red feet of Siva, who has Uma who has a twisted and braided long tresses of hair, as one half, with the help of the truthful words of the Vedas, having destroyed the strength of the appearance of those sufferings he will increase the virtuous acts and admit them into his grace.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 3073