Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 3196
1291
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 07:55:02 AM »
Verse  4:

மஞ்சுண்டமா லைமதி சூடுசென்னி
    மலையான்மடந் தைமண வாளநம்பி
பஞ்சுண்டவல் குற்பணை மென்முலையா
    ளொடுநீருமொன் றாயிருத் தல்லொழியீர்
நஞ்சுண்டுதே வர்க்கமு தங்கொடுத்த
    நலமொன்றறி யோம்உங்கை நாகமதற்
கஞ்சுண்டுப டம்மது போகவிடீர்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

Cloudy Vespers, hourly moon on your crest you wear;
Mountain daughter's spouse you are!
Never your gourd part with Her veiled in thin vests,
She of heaving breasts, and tender fore-laps!
Little we read why you ate venom, why for Devas
spared ambrosia, why cobra in arm is five-hooded,
why you don't let us go nor in,why in spell as if caught
Are we and why still fear to near and serve you Lord!

Arunachala Siva.

1292
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 07:51:02 AM »
Verse  3:


மூடாய முயலகன் மூக்கப்பாம்பு
    முடைநாறிய வெண்டலை மொய்த்தபல்பேய்
பாடாவரு பூதங்கள் பாய்புலித்தோல்
    பரிசொன்றறி யாதன பாரிடங்கள்
தோடார்மலர்க் கொன்றையும் துன்னெருக்குந்
    துணைமாமணி நாகம் அரைக்கசைத்தொன்
றாடாதன வேசெய்தீர் எம்பெருமான்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

What all you possess are but nincompoop nasty Muyalaka,
cruel cobra, obnoxious cranium, a band of ghosts,
giggling ghouls, vagrant adance, hide of a charged tiger,
contoured members not to tell good from evil!
Many calyx cassia and madar bloom made wreath;
Round your waist a viper with a jewel as your string!
All you have and do, do not endear us! Hence, alas,
we fear to near you and serve, O, Lord!


Arunachala Siva.


1293
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 07:47:05 AM »
Verse  2:

முண்டந்தரித் தீர்முது காடுறைவீர்
    முழுநீறுமெய் பூசுதிர் மூக்கப்பாம்பைக்
கண்டத்திலுந் தோளிலுங் கட்டிவைத்தீர்
    கடலைக்கடைந் திட்டதோர் நஞ்சையுண்டீர்
பிண்டஞ்சுமந் தும்மொடுங் கூடமாட்டோம்
    பெரியாரொடு நட்பினி தென்றிருத்தும்
அண்டங்கடந் தப்புறத்தும் மிருந்தீர்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


Trunks of craniums you wear; in charnel house you dwell;
ash therein you smear on mien;
hold in spell the cobras fell round your head and shoulders;
eat up with ease once you did the vile venom
spared by Devas who churned the sea's gloomy grotto;
past the orbs and beyond you stretch!
Body flesh-bound how ally with you? How stand and wait
within reach, we fear of course to serve you Lord!

Arunachala Siva.

1294
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 09:16:50 AM »
Tirup Paramkunram:

Verse  1:


கோத்திட்டையுங் கோவலுங் கோயில்கொண்டீர்
    உமைக்கொண்டுழல் கின்றதோர் கொல்லைச்சில்லைச்
சேத்திட்டுக்குத் தித்தெரு வேதிரியுஞ்
    சிலபூதமும் நீரும் திசைதிசையன
சோத்திட்டுவிண் ணோர்பல ருந்தொழநும்
    மரைக்கோவணத் தோடொரு தோல்புடைசூழ்ந்
தார்த்திட்டதும் பாம்புகைக் கொண்டதும்பாம்
    படிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


Montane coppice in arid wild is your tricky temple, O, Lord!
A silly bull in hilly bends does carry you,
through a a road it roams! Goblins ghoulish cries boom
as surround sound! Your Highness,
humble Devas beg ever before in pretty piety forsooth!
With codpiece on waist, hide irregular put on,
a cobra to belt below, your arm charms another hood!
We fear to near you and do serve!

Arunachala Siva.

1295
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 09:10:53 AM »
Verse  10:

காரூர்புன லெய்திக்கரை
    கல்லித்திரைக் கையால்
பாரூர்புக ழெய்தித்திகழ்
    பன்மாமணி யுந்திச்
சீரூர்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
ஆரூரன்எம் பெருமாற்காள்
    அல்லேன்என லாமே.


Receiving the water that falls from the clouds,
eroding the banks with the waves which are like hands,
getting the fame that spreads throughout the world,
pushing several big and glittering precious stones.
Is it proper on my part having been a slave to my Lord who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai whose reputation spreads everywhere,
now to counter-argue that I am not your slave?

Padigam on Tiru Vennainallur completed.

Arunachala Siva.

1296
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 09:07:06 AM »
Verse  9:

மழுவாள்வலன் ஏந்தீமறை
    யோதீமங்கை பங்கா
தொழுவாரவர் துயராயின
    தீர்த்தல்லுன தொழிலே
செழுவார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அழகாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.


Siva who holds the weapon of a battle-axe on the right side,
who chanted the Vēdas!
He who has a lady as a half!
The beautiful god who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the fertile river Peṇṇai!
Your function is to remove the sufferings of those who worship you with joined hands.
Therefore you came voluntarily to admit me as your protege;
without knowing that, and denying the fact that I was your slave before, is it proper now on my part to counter-argue that I am not your slave?

Arunachala Siva.

1297
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 09:02:48 AM »
Verse  8:

ஏற்றார்புரம் மூன்றும்மெரி
    யுண்ணச்சிலை தொட்டாய்
தேற்றாதன சொல்லித்திரி
    வேனோசெக்கர் வான்நீர்
ஏற்றாய்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
ஆற்றாய்உனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.


Siva who is the right path and who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai!
You destroyed by discharging an arrow from the bow for the fire to consume all the three cities of those who opposed you in battle.
You received the water of the celestial Ganga on your matted locks, which is like the red sky.
Speaking such words as revealing my ignorance of your greatness shall I wander without any benefit to me?
According to that wandering nature, having been your slave before, is it proper for me now to counter-argue that I am not your slave?

Arunachala Siva.1298
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 07:47:46 AM »
Verse  7:


ஊனாய்உயி ரானாய்உட
    லானாய்உல கானாய்
வானாய்நில னானாய்கட
    லானாய்மலை யானாய்
தேனார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
ஆனாய்உனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.


Siva who always remains in the temple Aruḷtuṟai, without leaving it, in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai, which is full of honey!
You are the life in the bodies, which knows all things and are those bodies in which life exists.
You are the world.
You are the sky, the earth, the ocean and the mountain.
Having been your slave before is it proper on my part to counter-argue now that I am not your slave?

Arunachala Siva.

1299
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 07:43:35 AM »
Verse  6:


தண்ணார்மதி சூடீதழல்
    போலுந்திரு மேனீ
எண்ணார்புர மூன்றும்எரி
    யுண்ணநகை செய்தாய்
மண்ணார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அண்ணாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.

Siva who wears the cool crescent moon,
who has a holy form which is red like fire.
You laughed to make the fire consume all the three cities of the enemies who did not esteem you.
The elderly god in the temple in Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which cleans the sins of those who bathe.
Having been your slave before.
can I counter-argue now that I am not your slave?
Is it proper on my part?

Arunachala Siva.1300
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 07:39:36 AM »
Verse  5:

பாதம்பணி வார்கள்பெறு
    பண்டம்மது பணியா
யாதன்பொரு ளானேன்அறி
    வில்லேன்அரு ளாளா
தாதார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
ஆதீஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.


The first cause of all things who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which is full of minerals!
God who is full of grace!
Having been a slave to you before.
Is it proper on my part to counter-argue now, that I am not your slave?
I have no intelligence.
Therefore I am an ignorant person.
I am the meaning of the word "Ataṉ!"
though I am such an unfit person, please grant me the boons that people who worship your feet, receive without despising me.

Arunachala Siva.

1301
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 17, 2018, 11:27:51 AM »
Verse  4:

முடியேன்இனிப் பிறவேன்பெறின்
    மூவேன்பெற்றம் ஊர்தீ
கொடியேன்பல பொய்யேஉரைப்
    பேனைக்குறிக் கொள்நீ
செடியார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அடிகேள்உனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.


God in Aruḷtuṟai in Veṇṇai Nallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which is full of splendor!
Who rides on a bull!
Having been your slave before.
Is it proper for me to counter-argue now that I am not your slave?
As you clarified my mind removing the inconsistency I shall not die.
I shall not be born hereafter.
If I am destined to be born and live in this world I am unable to bear the sufferings of old age.
You guard me with special care, me I have gone astray from the right path and talk only lies.

Arunachala Siva.
1302
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 17, 2018, 11:23:34 AM »
Verse  3:


மன்னேமற வாதேநினைக்
    கின்றேன்மனத் துன்னைப்
பொன்னேமணி தானேவயி
    ரம்மேபொரு துந்தி
மின்னார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அன்னேஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.

Siva who is as kind as the mother and who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which pushes gold, diamonds and other precious stones, its waves dashing against both the banks, and which flows with brightness!
Lord!
I am always thinking of you in mind without forgetting,
having become your slave long before,
is it proper for me to argue now I am not your slave?

Arunachala Siva.

1303
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 17, 2018, 11:18:34 AM »
Verse  2:


நாயேன்பல நாளும்நினைப்
    பின்றிமனத் துன்னைப்
பேயாய்த்திரிந் தெய்த்தேன்பெற
    லாகாவருள் பெற்றேன்
வேயார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
ஆயாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேன்என லாமே.


The Lord who has the god of living beings in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai which flows filled with bamboos!
I, who am as low as the dog,
without thinking of you in my mind for many days during my early age,
I have received your grace which is very difficult to get,
having become a slave to you who came to bestow on me your grace,
is it proper on my part to argue now that I am not your slave?

Arunachala Siva.

1304
General topics / Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 17, 2018, 11:10:26 AM »
Tiru Vennai Nallur:


Verse  1:

பித்தாபிறை சூடீபெரு
    மானேயரு ளாளா
எத்தான்மற வாதேநினைக்
    கின்றேன்மனத் துன்னை
வைத்தாய்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அத்தாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேனென லாமே.


Siva who has the name of Pittaṉ! (Mad Person)
who wears a crescent moon on the head!
God as Siva!
One who is full of grace!
The father who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai!
how do I think of you without forgetting?
You placed you in my mind that is the reason.
therefore by all means I think of you without forgetting,
having become your slave even before.
Is it proper on my part to argue now that I am not your slave?

Arunachala Siva.

1305
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: September 17, 2018, 11:01:37 AM »
Verse  10:


ஒருவனையும் அல்லா துணரா துள்ளம்
    உணர்ச்சித் தடுமாற்றத் துள்ளே நின்ற
இருவரையும் மூவரையும் என்மேல் ஏவி
    இல்லாத தரவறுத்தாய்க் கில்லேன் ஏலக்
கருவரைசூழ் கானல் இலங்கை வேந்தன்
    கடுந்தேர்மீ தோடாமைக் காலாற் செற்ற
பொருவரையாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.

O holy One presiding over Poompukaloor!
My consciousness cannot pray but for You;
You incited the two and the three poised in my emotional commotion and did away with my pseudo sense of "I" and "Mine";
I am but a destitute;
You abide at the martial mountain;
With Your foot Your crushed the King of Lanka which is girt with sea-shores and rich in mountains abounding in cardamom,
and prevented the flight of his swift car;
It is to Your feet I fare forth!

Padigam on Tiru Poompukaloor completed._

Saiva Canon 6 completed.

Saiva Canons 4, 5 and 6 of Saint Tiru Navukkarasar completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 3196