Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 [860] 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 ... 2903
12886
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 07:12:05 PM »
Verse 1 of "Mandalathin" - Tayumanavar:

(The Magic Act on the Ground)


மண்டலத்தின் மிசையொருவன் செய்வித்தை
      அகோவெனவும் வார ணாதி
அண்டமவை அடுக்கடுக்காய் அந்தரத்தில்
      நிறுத்துமவ தானம் போல
எண்தரும்நல் அகிலாண்ட கோடியைத்தன்
      அருள்வெளியில் இலக வைத்துக்
கொண்டுநின்ற அற்புதத்தை எவராலும்
      நிச்சயிக்கக் கூடா ஒன்றை. 1.

Like the breathtaking magic feat,
Performed on the ground,
Of piling in empty space,
Universes upon universes
With their cardinal elephants and all,
Is the wonder that He hath done
To make the countless orbs hang
In the infinite space of His Mercy.
Inestimable it is by anyone indeed.

Arunachala Siva.

 
 

12887
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 04:11:21 PM »
Verse 40 of Asai Enum:  Tayumanavar:


(The Desire That is Known.)


என்னுடை உயிரே என்னுளத் தறிவே
      என்னுடை அன்பெனும் நெறியாம்
கன்னல்முக கனிதேன் கண்டமிர் தென்னக்
      கலந்தெனை மேவிடக் கருணை
மன்னிய உறவே உன்னைநான் பிரியா
      வண்ணமென் மனமெனுங் கருவி
தன்னது வழியற் றென்னுழைக் கிடப்பத்
      தண்ணருள் வரமது வேண்டும். 40.


My Life! My Heart! My Intellect!
My Path of Love!
Thou, Compassionate Amity
That sought to unite in me
As cane, triple fruit, honey, candy and ambrosia!
So I may not from Thee separate,
Grant me the gracious boon
That the instrument that is my mind
Doth not of its own will take,
But be at my instructed command ever.

(The group of verses - Asai Enum - concluded.)

Arunachala Siva.

12888
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 04:08:40 PM »
Verse  39 of Asai Enum:   Tayumanavar:

(The Desire That is Known):


நாட்டமூன் றுடைய செந்நிற மணியே
      நடுவுறு நாயக விளக்கே
கோட்டமில் குணத்தோர்க் கெளியநிர்க் குணமே
      கோதிலா அமிர்தமே நின்னை
வாட்டமில் நெஞ்சங் கிண்ணமாச் சேர்த்து
      வாய்மடுத் தருந்தினன் ஆங்கே
பாட்டாளி நறவம் உண்டயர்ந் ததுபோற்
      பற்றயர்ந் திருப்பதெந் நாளோ. 39.

Thou, the Red hued Gem
With eyes triple!
The Master Lamp that shines central!
Thou, the Attribute-less
For those of goodly attributes!
The Ambrosia that is blemish-less!
I drank of Thee to the dregs,
With my heart for a cup.
When is the day to be
That I feel like having drunk
Of inebriate wind,
All senses total lost?

Arunachala Siva.

12889
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 04:06:20 PM »
Verse 38 of Asai Enum,:  Tayumanavar:


(The Desire That is Known.) 

வான்பொரு ளாகி எங்குநீ யிருப்ப
      வந்தெனைக் கொடுத்துநீ யாகா
தேன்பொருள் போலக் கிடக்கின்றேன் முன்னை
      இருவினை வாதனை யன்றோ
தீன்பொருளான அமிர்தமே நின்னைச்
      சிந்தையிற பாவனை செய்யும்
நான்பொரு ளானேன் நல்லநல் அரசே
      நானிறந் திருப்பது நாட்டம். 38.

While Thou art the Heavenly Being,
Why did Thou not take me and make me Thee?
How can I lie like inert matter?
Is this not the harassment
Of the twin karma of yore?
Thou, the Ambrosia that is exceeding sweet!
I, who figure Thee in my thought
Became redeemed indeed!

Oh! Thou, goodly King!
I seek to live in Thee,
Dying in me.


Arunachala Siva.

12890
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 04:03:25 PM »
Verse 37 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known)


எத்தனைப் பிறப்போ எத்தனை இறப்போ
      எளியேனேற் கிதுவரை யமைத்து
அத்தனை யெல்லாம் அறிந்தநீ யறிவை
      அறிவிலி அறிகிலேன் அந்தோ
சித்தமும் வாக்குந் தேகமும் நினவே
      சென்மமும் இனியெனால் ஆற்றா
வைத்திடுங் கென்னை நின்னடிக் குடியா
      மறைமூடி யிருந்தவான் பொருளே. 37.

How many the births,
How many the deaths,
That, I so helpless, have experienced.
Thou know them all that knows all.
Alas! I, that am ignorant know not.
Will mind, word and body ever remember?
No more births can I bear.
Keep me here as serf at Thy Feet.
Thou, the Heavenly Being seated
At the pinnacle of scriptures!

Arunachala Siva.

12891
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 04:00:28 PM »
Verse 36 of Asai Emum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known):


அருள்வடி வேழு மூர்த்தம்
      அவைகளசோ பான மென்றே
சுருதிசொல் லியவாற் றாலே
      தொழுந்தெய்வம் எல்லாம் ஒன்றே
மருளெனக் கில்லை முன்பின்
      வருநெறிக் கிவ்வ ழக்குத்
தெருளினமுன் னிலையாம் உன்னைச்
      சேர்ந்தியான் தெளிகின் றேனே. 36.


Seven *[1] the Divine Presence that blesseth.
Of graded status are they
As thus have they said in deep thought.
All gods adored are one.
No vacillation have I,
This but the concern of those
Who of precedence think.
If doubts I have,
Thou art in my very presence
And I shall seek Thee
And know the Truth clear.

FootNotes:
[1] 1) Suddha Vidya 2) Iswaran 3) Sadasivam 4) Bindu 5) Nada 6) Sakti 7) Sivam - in ascending order.

Arunachala Siva.

12892
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:57:35 PM »
Verse 35 of Aasai Enum:  Tayumanavar:

(The Desire That is  Known):மயக்கு சிந்தனை தெளிவென இருநெறி வகுப்பான்
நயக்கு மொன்றன்பால் ஒன்றிலை யெனல்நல வழக்கே
இயக்க முற்றிடும் மயக்கத்தில் தெளிவுறல் இனிதாம்
பயக்க வல்லதோர் தெளிவுடை யவர்க்கெய்தல் பண்போ. 35.

If in ways twain,
Thought gets confused,
It is a practice goodly
To weigh the good things of one
Against those of other
And thus get clarified.

Goodly indeed for the agitated mind
To attain clarity.
But is that meet for those
Who have already attained fruitful clarity?


Arunachala Siva.

12893
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:54:08 PM »
Verse 34 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known):


சிற்ற ரும்பன சிற்றறி வாளனே தெளிந்தால்
மற்ற ரும்பென மலரெனப் பேரறி வாகிக்
கற்ற ரும்பிய கேள்வியால் மதித்திடக் கதிச்சீர்
முற்ற ரும்பிய மௌனியாய்ப் பரத்திடை முளைப்பான். 34.


Even if one of knowledge limited,
Of the size of a tiny bud
Attains realization,
He will, like a tiny bud
That blossoms into a full-blown flower,
Be born in the world
As a Mouni of knowledge supreme, 
Filled with learning and listening
And the ways of Divine Grace.


Arunachala Siva.

12894
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:50:35 PM »
Verse 33 of Asai Enum:Tayumanavar:

(The Desire That is Known.)


தன்மயஞ் சுபாவம் சுத்தந் தன்னருள் வடிவஞ் சாந்தம்
மின்மய மான அண்ட வெளியுரு வான பூர்த்தி
என்மயம் எனக்குக் காட்டா தெனையப கரிக்க வந்த
சின்மயம் அகண்டா காரந் தட்சிணா திக்க மூர்த்தம். 33.

Self-Existent, Self-Created, Pure,
Grace-Formed, Peace-Embodied,
Perfection of the firmament interminable
That is lightning lined,
Knowledge that came to rob me of my I-ness
Revealing not me from me,
The Cosmic Vastness, the Power that is Dakshinamurtam!

Arunachala Siva.

12895
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:48:27 PM »
Verse 32 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is Known)


நானெனவும் நீயெனவும் இருதன்மை
      நாடாமல் நடுவே சும்மா
தானமரும் நிலையிதுவே சத்தியஞ்சத்
      தியமெனநீ தமிய னேற்கு
மோனகுரு வாகியுங்கை காட்டினையே
      திரும்பவுநான் முளைத்துத் தோன்றி
மானதமார்க் கம்புரிந்திங் கலைந்தேனே
      பரந்தேனே வஞ்ச னேனே. 32.

''Seek not the position
I or thee,
But be in-between.
That the position true, true'' -
Thus with Thy gesture
Thou, as Mouna Guru taught me.
And yet my I-ness sprouted again,
And my mind began to wander at will.
Oh, the dissembling one that I am!

Arunachala Siva.

12896
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:44:35 PM »
Verse 31 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That is Known.)


கடத்தை மண்ணென லுடைந்தபோ
      தோவிந்தக் கருமச்
சடத்தைப் பொய்யெனல் இறந்தபோ
      தோசொலத் தருமம்
விடத்தை நல்லமிர் தாவுண்டு
      பொற்பொது வெளிக்கே
நடத்தைக் காட்டிஎவ் வுயிரையும்
      நடப்பிக்கும் நலத்தோய். 31.


Are we to say the pot is of mud
Only when it is broken?
Are we to say the body is an illusion
Only when death overtakes it?
Oh! Thou, of goodly Grace
Who swallowed Poison as ambrosia!
And exhibiting Thy dance in the Void Vast,
Moves the lives of worlds all!

Arunachala Siva.
12897
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:10:52 PM »
Verse 30 of Asai Enum:  Tayumanavar:


(The Desire That Is So Known.)


குலமி லான்குணங் குறியிலான் குறைவிலான் கொடிதாம்
புலமி லான்தனக் கென்னவோர் பற்றிலான் பொருந்தும்
இலமி லான்மைந்தர் மனைவியில் லான்எவன் அவன்சஞ்
சலமி லான்முத்தி தரும்பர சிவனெனத் தகுமே. 30.


He who claims no caste,
No special virtues,
No attributes,
He who has no wants,
Who is not harassed by the cruel senses,
Who has no desires of his own,
Who has no permanent habitation,
Who has no wife or children,
Such a one knows no agitation of mind.
Verily is he unto Para Siva
That grants Mukti.

Arunachala Siva.

12898
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:08:28 PM »
Verse 29 of Asai Enum: Tayumanavar:


(The Desire That Is So Known.)ஐய வாதனைப் பழக்கமே மனநினை வதுதான்
வைய மீதினிற் பரம்பரை யாதினும் மருவும்
மெய்யில் நின்றொளிர் பெரியவர் சார்புற்று விளங்கிப்
பொய்ய தென்பதை யொருவிமெய் யுணருதல்போதம். 29.

The inborn habits, know ye,
Are but the mind's remembering.
Those which descend from incarnation to incarnation
Throughout all species in creation.
True knowledge consists
In seeking the company of the holy ones,
Who in truth shine,
Discarding that which is false
And understanding that which is real.


Arunachla Siva.

12899
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:06:03 PM »
Verse 28 of Asai Enum: Tayumanavar:

(The Desire That Is So Known)


வாத னைப்பழக் கத்தினான் மனம்அந்த மனத்தால்
ஓத வந்திடும் உரையுரைப் படிதொழி லுளவாம்
ஏதம் அம்மனம் யாயைஎன் றிடிற்கண்ட எல்லாம்
ஆத ரஞ்செயாப் பொய்யதற் கையமுண் டாமோ. 28.


Out of inborn nature is mind.
Out of that mind is the articulate speech.
Out of that speech is deed.
If that mind is said to be evil Maya,
It is certainly an illusion
That excludes nothing that is seen,
Doubtless indeed it is such.


Arunachala Siva.

12900
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 29, 2015, 03:03:26 PM »
Verse 27 of Asai Enum: Tayuamanavar:


(The Desire That Is So Known.)


 
இடத்தைக் காத்திட்ட சுவாவெனப் புன்புலால் இறைச்சிச்
சடத்தைக் காத்திட்ட நாயினேன் உன்னன்பர் தயங்கும்
மடத்தைக் காத்திட்ட சேடத்தால் விசேடமாய் வாழ
விடத்தைக் காத்திட்ட கண்டத்தோய் நின்னருள் வேண்டும். 27.

Like the dog that guarded the house
I, too, was guarding this fleshy body.
In recompense for waiting
Around the monastery where your devotees halt,
Grant me Thy special favor
For me to live a life of holiness.
Oh! Thou, that guarded the poison in your throat!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 [860] 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 ... 2903