Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 [858] 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 ... 2903
12856
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 03:43:42 PM »
Verse 5 of 'Payap Puli'  -Tayumanavar:

(The  Leaping Tiger)


கண்டா ருளத்தினிற் காலூன்றிப் பெய்யுங் கருணைமுகில்
அண்டார் புரத்துக்கும் அன்பர் வினைக்கும் அசனிதன்னைக்
கொண்டாடி னார்முனங் கூத்தாடும் மத்தன்றன்கோலமெல்லாம்
விண்டாலம் மாவொன்றுங் காணாது வெட்ட வெறுவெளியே. 5

He is the benevolent cloud that rains copious in the hearts
of those who visioned Him. He is the thunderbolt that falls on the city of those that discard Him,
And that crushes our karmas, too.  He is the Lord that dances before those that adore Him.
To recount all His Forms is verily to see nothing but the Vast Spaces empty.

Arunachala Siva.

12857
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 03:40:27 PM »
Verse 4 of  'Payap Puli'-  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger):

அத்தனைச் சிற்றம் பலவனை யென்னுயி ராகிநின்ற
சுத்தனைச் சுத்த வெளியா னவனைச் சுகவடிவாம்
நித்தனை நித்த நிராதார மாகிய நின்மலனை
எத்தனை நாள்செல்லு மோமன மேகண் டிறைஞ்சுதற்கே. 4.


Oh, heart! How many days will it take for me to vision and adore my Lord?
He that is our Father. He of the temple of Jnana-Space.
He, the Pure One that is my very life.  He that is the Pure Space.
He that is of Bliss Form Eternal. He that is Support-less ever.
He that is Blemishless.


Arunachala Siva.

12858
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 03:35:41 PM »
Verse 3 of 'Payap Puli' -  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger):

செய்யுந் தவஞ்சற்று மில்லாத நான்உன் திருவடிக்கே
கொய்யும் புதுமல ரிட்டுமெய் யன்பர் குழாத்துடனே
கையுஞ் சிரமிசைக் கூப்பிநின் றாடிக் கசிந்துருகி
உய்யும் படிக்கருள் செய்வதென் றோபுலி யூரத்தனே. 3.


Tapas have I performed little,  False have I been at adoration of Thy Feet,
When wilt Thou grant Thy Grace, Oh, Thou, Lord of Puliyur!  (Chidambaram)
That I may join the company of Thine devotees true,
and showering flowers fresh
and raising my hands above my head in devotion
dance and melt and be redeemed?

Arunachala Siva.

12859
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 03:31:54 PM »
Verse 2 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:
(The Leaping Tiger):


தற்பர மாஞ்சிற் பரமாகி மன்றந் தனில்நடித்து
நிற்பர்அம் போருகன் மால்பணி நீதரென் நெஞ்சகமாங்
கற்பரந் தாங்குக் கரைந்திட வானொத்த காட்சிநல்கும்
பொற்பர மாயென் வினைக்கருந் தாதைப் பொடிசெய்ததே. 2.


As Being Uncreated, as Pervasive Intelligence
Dancing in the spaces vast,  He stands.
Adored by Brahma and Vishnu is He.
He grants the heavenly vision, for my stony heart to melt.
He crushed to dust the roots of my karma.
He that is Golden Fullness.


Arunachala Siva.

12860
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 03:26:53 PM »
Verse 1 of 'Payap Puli"  - Tayumanavar:
(The Leaping Tiger)

பாயப் புலிமுனம் மான்கன்றைக் காட்டும் படிஅகில
மாயைப் பெரும்படைக்கேஇலக் காவெனை வைத்தனையோ
நீயெப் படிவகுத் தாலுநன் றேநின் பெருங்கருணை
தாயொத் தடியர்க் கருள்சச்சி தானந்த தற்பரமே. 1.

Even as the calf is held out as bait for the leaping leopard,
Unto it hath Thou placed me as target for the cosmic Mayic horde?
Whatever Thou ordaines is alright with me.
Grant but Thine Grace Infinite,
Mother-like, to Thine devotees.
Thou! Being Uncreated!
Knowledge-Truth-Bliss!


Arunachala Siva.

12861
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:41:13 PM »
Verse  11 of 'Mandalathin' -  Tayumanavar:
(The  Magic Act on the Ground)தீராத என்சனன வழக்கெல்லாந்
      தீருமிந்தச் சனனத் தோடே
யாரேனும் அறிவரிய சீவன்முத்தி
      யுண்டாகும் ஐய ஐயோ
காரேனுங் கற்பகப்பூங் காவேனும்
      உனக்குவமை காட்டப் போமோ
பாராதி யாகஏழு மண்டலத்தில்
      நின்மகிமை பகர லாமோ. 11.With this birth will end
The unending controversy of myriad births.  I will attain Jivan Mukti *[1] that none can.
Ah, ha! Can I compare thee to the benevolence of rain laden clouds?
Or to the garden in heaven where the wishing tree of Karpaga blossoms?
Can I praise thy greatness enough in all the seven worlds
Including here below, oh, mind?

FootNotes:

[1] Liberation while still alive.

Arunachala Siva.

12862
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:35:04 PM »
Verse 10 of 'Mandalathin' -  Tayumanavar:

(The Magic Act on the Ground):வேண்டியநாள் என்னோடும் பழகியநீ
      எனைப்பிரிந்த விசாரத் தாலே
மாண்டுகிடக் கினும்அந்த எல்லையையும்
      பூரணமாய் வணக்கஞ் செய்வேன்
ஆண்டகுரு மௌனிதன்னால் யானெனதற்
      றவனருள்நான் ஆவேன் பூவிற்
காண்டகஎண் சித்திமுத்தி எனக்குண்டாம்
      உன்னாலென் கவலை தீர்வேன். 10.Even if thou dies,  out of grief of having separated from me,  with whom thou have consorted for long,
I will worship in reverence deep the very ground where thou lies;
Well will I, by the grace of my Master Mouna Guru, bereft of "I" and "mine"
Become His own Grace;  I will attain the Siddhis eight
By thee will I be rid  of my sorrows entire, (oh, Mind).


Arunachala Siva.

12863
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:31:54 PM »
Verse 9 of 'Mandalathin'  -  Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):

உறவுடலை எடுத்தவரில் பிரமாதி
      யேனும்உனை யொழிந்து தள்ளற்
கறவுமரி தரிதன்றோ இகபரமும்
      உன்னையன்றி ஆவ துண்டோ
வறிதிலுன்னை அசத்தென்னல் வழக்கன்று
      சத்தெனவும் வாழ்த்து வேனென்
சிறுமைகெடப் பெருமையினின் சென்மதே
      யத்தினில்நீ செல்லல் வேண்டும். 9.


Of all those the body incarnated
None can discard Thee a bit,
Not even Brahma and the rest of the gods.
Neither heaven nor earth can do without Thee.
It is in ignorance that they describe Thee as asat (unreal).
Thou art sat (real), too - so I adulate Thee.
Thou should now enter the land of Thy birth
So my littleness vanishes
And greatness I attain. (oh, mind).


Arunachala Siva.

12864
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:28:35 PM »
Verse 8 of 'Mandalathin' - Tayumanavar:


(The Magic Act on the Ground):


தன்னிலே தானாக நினைந்துகனிந்
      தவிழ்ந்துசுக சமாதி யாகப்
பொன்னிலே பணிபோலும் மாயைதரு
      மனமேஉன் புரைகள் தீர்ந்தாய்
என்னினோ யான்பிழைப்பேன் எனக்கினியார்
      உன்போல்வார் இல்லை இல்லை
உன்னிலோ திருவருளுக் கொப்பாவாய்
      என்னுயிர்க்கோர் உறவு மாவாய். 8.

Oh, mind, that Maya creates in diverse forms as jewels out of same gold!  Thine woes have ended
When meditating on the Self within the Self, Thou have ripened and blossomed into Samadhi bliss.

Sure will I be redeemed by my own self.
Who is there so good to me now as thee?
None, none.
Unto God's Grace thou art, verily.
Dear unto my life thou art, (oh, mind).

Arunachala Siva.

12865
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:22:29 PM »
Verse 7 of 'Mandalthin' -  Tayumanavar:


(The Magic Act on the Ground):அத்துவித அநுபவத்தை அனந்தமறை இன்னம்
      இன்னம் அறியேம் என்னும்
நித்தியத்தை நிராமயத்தை நிர்க்குணத்தைத்
      தன்னருளால் நினைவுக் குள்ளே
வைத்துவைத்துப் பார்ப்பவரைத் தானாக
      எந்நாளும் வளர்த்துக் காக்குஞ்
சித்தினைமாத் தூவெளியைத் தன்மயமாம்
      ஆனந்தத் தெய்வந் தன்னை. 7.

The Fruit of Advaita experience, the Eternity that is yet the despair of countless scriptures,
the Being free of ailments any,  the One that hath attributes none,
The Supreme Intelligence that of itself, protects and fosters ever.
Those who by His Grace vision them constant in their thoughts, the Space that is Pure Great,
The God of Bliss that is Self-Manifested.

Arunachala Siva.

12866
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:18:25 PM »
Verse 6 of 'Mandalathin'  -  Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground.)   
பரவரிய பரசிவமாய் அதுவெனலாய்
      நானெனலாய்ப் பாச சாலம்
விரவிநின்ற விசித்திரத்தை ஐக்யபதத்
      தினிதிருத்த விவேகந் தன்னை
இரவுபகல் நினைப்புமறப் பெனுந்தொந்தம்
      அறியார்கள் இதயம் வேதச்
சிரமெனவாழ் பராபரத்தை ஆனந்தம்
      நீங்காத சிதாகா சத்தை. 6.

The Pervasive Siva beyond reach of adoration,
The Wonder wrought by Pasa's trick, (worldly attachments)
That makes He and I two, the Wisdom that is seated in the unitive state,
The Para Param that is seated as on peak of Vedas, In the heart of those who know not
the relativity of day and night,
And of remembering and forgetting, the Space of Finite Intelligence (Chit Akasha)
That Bliss leaves not.

Arunachala Siva.

12867
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:13:58 PM »
Verse 5 of 'Mandalathin'  - Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):தன்னையறிந் தவர்தம்மைத் தானாகச்
      செய்தருளுஞ் சமத்தை லோகம்
மின்னைநிகர்த் திடஅழியாச் சொரூபானந்
      தச்சுடரை வேத மாதி
என்னையறி வரிதென்னச் சமயகோ
      டிகளிடைய இடையறாத
பொன்னைவிரித் திடுமுலகத் தும்பரும்இம்
      பரும்பரவும் புனித மெய்யை. 5.

The Inscrutable Expertness by itself blessed those who have self-realized;
The Imperishable Manifestness Bliss (Svarupa Ananda), before whose effulgence
The worlds fade as flashes of lightning;  The despair of the Vedas and the countless faiths
That seek to comprehend; the Holy Being adored, By the celestial beings of the golden world
and the human beings alike.

Arunachala Siva.

12868
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:08:14 PM »
Verse 4 of  "Mandalthin" - Tayumanavar:
(The Magic Act on the Ground):

வாழ்வனைத்துந் தந்தஇன்ப மாகடலை
      நல்லமிர்தை மணியைப் பொன்னைத்
தாழ்வற என் உளத்திருந்த தத்துவத்தை
      அத்துவித சாரந் தன்னைச்
சூழ்பெரும்பே ரொளியையொளி பரந்தபர
      வெளியை இன்பச் சுகத்தை மாறா
தேழுலகுங் கலந்தின்றாய் நாளையா
      யென்றுமாம் இயற்கை தன்னை. 4.The Ocean of Bliss that all life bestowed, the goodly ambrosia,  the gem rare,
the gold pure, the tattva that was seated firm in my heart, the essence of Advaita,
The effulgent light around,  the infinite space filled with light, the Bliss of ineffable sweetness,
the seven worlds pervaded, the Being that is past, present and future.

Arunachala Siva.

12869
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: September 30, 2015, 01:04:10 PM »
Verse 3 of 'Mandalthin' - Tayumanavar:

(The Magic Art on the Ground)பதமூன்றுங் கடந்தவர்க்கு மேலான
      ஞானபதப் பரிசு காட்டிச்
சதமாகி நிராலம்ப சாட்சியதாய்
      ஆரம்பத் தன்மை யாகி
விதம்யாவுங் கடந்தவித்தை யெனுமிருளைக்
      கீண்டெழுந்து விமல மாகி
மதமாறுங் காணாத ஆனந்த
      சாகரத்தை மௌன வாழ்வை. 3.

Revealing the reward of Grace That is feet of Jnana
To those who have transcended the states three *[1],
Everlasting, unsupported, witnessing all,
As the Beginning of beginnings,
Transcending varietal differences all,
Piercing the darkness of ignorance,
As Purity Immaculate,
The Ocean of Bliss,
The faiths six have in vain sought to reach,
The Life that is Silentness Supreme.

FootNotes:

[1] 1) Thompadam (jiva turiyam), 2) Tatpadam (para turiyam), 3) Asipadam (Siva turiyam)


Arunachala Siva.

12870
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 30, 2015, 11:26:43 AM »
Rudra Pasupathi Nayanar - One of the 63 Saints of Siva Canon:
Purattasi Ashwini star day.

This day is celebrated on all Saiva Maths and Saiva homes, praying to Rudra Pasupthi Nayanar.   


In the Chozha Kingdom was the village Thiruth ThalaiyUr. In that town Pasupathi was born in the tradition of chanting the holy Vedas. Pasupathi had great love for the Pati (Siva, the husband of all lives), who like the
Sun appears to shed down the Pasam (the attachments),  that mounts on the Pasus, lives.
That Pati is the supreme thing taught by the Vedas. In the Vedas, the holy hymn that takes the central
stage is Shri Rudram.  This holy hymn has in its bosom the Holy Most Mantra, for any Saivites
that is Namasivaya, the Siva Panychksharam. This is one Vedic hymn chanted at any major worship
of Lord Siva.


Nayanar principle was to keep chanting this holy hymn at which the essence of Vedic knowledge gets
pleased. In the dawn when the birds start chirping, the bees tune their rhythm, the sky wakes up with
a reddish eye and the Sun ball brisking up, he would go to the pond on which cool water the flame
colored lotuses blossom their face to receive the day and stand in the pool with the water drowning till
his neck. Like the lotus buds he would keep the hands above His head in the posture of saluting with the blooming lotus of his face budding droplets in devotion in the rhythm that is prescribed by the ancestors Nayanar would chant the Holy Rudram with the petal like feet of the Almighty delighting on His bosom
lotus.

The constant flow of his love incensed by the superior Mantra anointed the Lord in the dawn and the day.
His austerity, love and the holiness of the hymn got the blessing of the Lord who is difficult even for the celestial powers to know. With that grace of God the devotee of continuous chanting reached the abode
of the Lord painlessly. He, having got the coveted place by the chanting of the holy Rudram is called  Rudra Pasupathi Nayanar . Let the greatness of chanting His holy hymn as proven by the life of Rudra Pasupati
stay in mind.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 [858] 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 ... 2903