Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 [858] 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 ... 3072
12856
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 21, 2015, 08:08:10 AM »
Verse 21:


நெற்றியிற் கண்ணர் நாற்பெருந் தோளர்
    நீறணி மேனியர் அனேகர்
பெற்றமேல் கொண்ட தம்பிரான் அடியார்
    பிஞ்ஞகன் தன்னருள் பெறுவார்
மற்றவர்க் கெல்லாந் தலைமையாம் பணியும்
    மலர்க்கையில் சுரிகையும் பிரம்பும்
கற்றைவார் சடையான் அருளினாற் பெற்றான்
    காப்பதக் கயிலைமால் வரைதான்.


By the grace of the Lord of matted hair, Nandi
Is invested with the office of guarding Kailash;
He is the Chief of the great many who are forehead-eyed,
Four-shouldered and who wear the holy ash on their bodies,
Also the devotees of Lord Siva who rides the Bull
Decked with Pinggnakam, and all other too;
He wields in his flowery hands
The sword and the divine cane.

Arunachala Siva.

12857

Bhagavan Ramana approved all the four paths, karma, yoga, bhakti and jnana.  But He said that
karma should nishkama, without desires.  Bhakti should mature into Atma Samarpana, the total
surrender.  He says in Who am I?  "One who renounces all the desires and stay in Atmanishta is
the greatest bhakta."

Surrender in its mature form is not different from self inquiry. Surrender concludes You are the only
one.  Self Enquiry says, Who am I?  and stay without answer.  Then You becomes I.

Bhagavan Ramana did not of course, recommend raja yoga, since it involves a life time for itself.
Devotees like Suddhananda Bharati and Kavya Kanta Ganapati were great yogis.  But Bhagavan
Ramana said:  Watching the breath is adequate. At the end of the day, every path leads to Jnana.

Arunachala Siva. 

12858
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 20, 2015, 10:14:56 AM »
Vayilar Nayanar:

Margazhi - Revathi Star Dau - Day of Liberation:

In the Pallava kingdom which was a kingdom for wisdom, is the town Mayilappur (Mayilai, Mayilapuri)
which is now part of the big city Chennai . The place where Tiru Jnana Sambandhar brought the gir
Pumpavai back to life from her ashes by the grace of Lord Siva.


The ripples in the sea appear to bring pearl in huge quantities. The red rising Sun in the sky will appear
as the kumkum on the forehead of women. The white moon in the sky appear to be anointing with the
milk of its rays the temple of the Lord who is propitiated by the milk and other four substances from
cow. The sound of the human tides that come to pray in His temple appear to overpower the sound
of the ocean. The formless Lord, in that temple appear in the form of symbol for the benefit of creatures.

In that town came the Yogi called Vayilar to give fame for that old tradition called Vayilar. His life is an example for the hymn of Tirunavukkarasar in which he says " For the Lord of Tiruvaiyaru there is no
temple other than the minds of the servants who serve Him; love Him; prostrate in front of Him."
Vayilar built that attractive temple for the Lord who is attractive in spite of the He being simple with
snakes and skulls as the ornaments.

He built that temple out of his non-forgetting thinking and brought the God in the altar; his feeling of
that First Relative became the bright light that illuminates the altar and chases away the gloom;
the eternal bliss became the scented water to anoint the Almighty; for that Lord of justice his love
was the offering; his service was the songs of praise for that Sankar . With his heart blossom and
flourish in that prayer, he involved in the Eldest with the completeness of his offering that comes out
of his flawless love everyday.

The ultimate goal of the devotee would be to involve himself completely in that bliss called Siva.
A devotee with that involvement is in the state of liberation and he will aspire for nothing further.
The Yoga of Vayilar's internal worship continued without any break. He attained the greatest prize
that all the Yogis look for - merging the holy feet of the Greatest Yogi who sits in the shade of the
Banyan tree. Let the Greatest Yogi who sits in the shade of the Banyan tree. Let the greatness
of the internal worship of Vayilar Nayanar stay in the mind.


Arunachala Siva.

12859
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 20, 2015, 10:08:17 AM »
Yes, what is it?

It has been said that the Atman is Sat, Chit, and Ananda.  These three distinctive terms seems to indicate
or imply three different meanings.  From this it appears that the Atman has three different forms.  Does
this not militate against the statement that the Atman is indivisible and unitary?

The meaning of Akhanda is this:  an entity so described cannot be subject to the three limiting conditions
-- space (Desa), time (Kala) and matter (Vastu)

contd.,

Arunachala Siva.     

12860
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 20, 2015, 10:03:35 AM »
Ch. 12:

In this chapter the topic discussed is the indivisible (Akhanda) and unitary (Eka) nature of the Atman.
Though this is an esoteric secret, it is revealed here out of the compassion for the aspirants of Vedanta.

By hearing the truths discussed in the former eleven chapters the feeling of 'I' and 'mine' in respect of
the five sheaths, beginning with the gross body, must have disappeared.  The understanding of the one
is Brahman, the Sat-Chit-Ananda, must have been established.  Though all doubts have been cleared
yet, one remains.  May I mention it?


contd.,

Arunachala Siva.     

12861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:32:30 AM »
Verse 20:


வேதநான் முகன்மால் புரந்தரன் முதலாம்
   விண்ணவர் எண்ணிலார் மற்றும்
காதலால் மிடைந்த முதற்பெருந் தடையாம்
   கதிர்மணிக் கோபுரத் துள்ளான்
பூதவே தாளப் பெருங்கண நாதர்
   போற்றிடப் பொதுவில்நின் றாடும்
நாதனார் ஆதி தேவனார் கோயில்
   நாயகன் நந்தியெம் பெருமான்.
Brahma, Vishnu, Indra and other countless gods
Come thronging to adore
(Him) in boundless love:
These stand at the first tower wrought of lustrous gems;
There they are restrained by Nandi -- the Chamberlain
Of Lord Siva, the Primal God who dances in the Court
Adored by Bhootas, Vetalas and Gananatas.   

Arunachala Siva.

12862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:29:53 AM »
Verse 19:


அரம்பைய ராடல் முழவுடன் மருங்கின்
   அருவிகள் எதிரெதிர் முழங்க
வரம்பெறு காதல் மனத்துடன் தெய்வ
   மதுமல ரிருகையும் ஏந்தி
நிரந்தரம் மிடைந்த விமானசோ பான
   நீடுயர் வழியினால் ஏறிப்
புரந்தரன் முதலாங் கடவுளர் போற்றப்
   பொலிவதத் திருமலைப் புறம்பு.


There dance the heavenly danseuses to the beat
Of Muzhavu and the roar of cataracts;
With palms full of meliferous flowers of the divine tree
And with loving minds seeking boons
Indra and other gods ascend the ever-crowded steps
Of the long and lofty way digit with Mantapams and Vimanas,
Hymning all the while His divine praise.


Arunachala Siva.

12863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:27:53 AM »
Verse 18:


காதில்வெண் குழையோன் கழல்தொழ நெடியோன்
   காலம்பார்த் திருந்ததும் அறியான்
சோதிவெண் கயிலைத் தாழ்வரை முழையில்
   துதிக்கையோன் ஊர்தியைக் கண்டு
மீதெழு பண்டைச் செழுஞ்சுடர் இன்று
   வெண்சுட ரானதென் றதன் கீழ்
ஆதிஏ னமதாய் இடக்கலுற் றானென்
   றதனைவந் தணைதருங் கலுழன்.He knows not that Vishnu is abiding his time
To adore the feet of Siva decked with white ear-rings;
He beholds in the slope of the dazzlingly white Kailash
A bandicoot -- the mount of the tusker-God --,
Surface up from a cavern.
Deeming that to be the primal boar that this day
Is out to bore the earth to reach the foot
Of the red column of fire now turned white,
Garuda wings his way to it.

Arunachala Siva.

12864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:26:02 AM »
Verse 17:நாய கன்கழல் சேவிக்க நான்முகன்
மேய காலம் அலாமையின் மீண்டவன்
தூய மால்வரைச் சோதியின் மூழ்கியொன்
றாய அன்னமும் காணா தயர்க்குமால் .Unable to worship the Lord as the hour is not propitious,
Brahma returns and stands baffled.
He cannot discern his swan, totally lost
In the pure and white lustre of the awesome mountain.


Arunachala Siva.

12865
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:24:00 AM »
Verse 16:நீடு தேவர் நிலைகளும் வேண்டிடின்
நாடும் ஐம்பெரும் பூதமும் நாட்டுவ
கோடி கோடி குறட்சிறு பூதங்கள்
பாடி ஆடும் பரப்பது பாங்கெலாம் .Billions and billions of Bhootas -- small and short --,
Here sing and dance in sheer ecstasy;
These can, if they so desire, usher into existence
The five elements and fill the offices of Gods too.


Arunachala Siva.12866
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:22:13 AM »
Verse 15 of Periya Puranam:பனிவி சும்பி லமரர் பணிந்துசூழ்
அனித கோடி அணிமுடி மாலையும்
புனித கற்பகப் பொன்னரி மாலையும்
முனிவர் அஞ்சலி மாலையும் முன்னெலாம்.Behold here numberless billions of chaplets
To adorn the crown of the Lord
Worshipfully held by the immortals of cool skyey realms,
Garlands of golden blooms from the holy Karpaka
And garlands of prayer by saints galore.


Arunachala Siva.

12867
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:19:05 AM »
Verse 14:


மேன்மை நான்மறை நாதமும் விஞ்சையர்
கான வீணையின் ஓசையும் காரெதிர்
தான மாக்கள் முழக்கமும் தாவில்சீர்
வான துந்துபி யார்ப்பும் மருங்கெலாம் .There resound the chanting of the four lofty Vedas,
The strumming of Vinas by celestial musicians,
The trumpeting of tuskers as the clouds rumble
And the ever-glorious music of the celestial tuntupis

Arunachala Siva.

12868
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:17:32 AM »
Verse 13 of Periya Puranam:


நிலவும் எண்ணில் தலங்களும் நீடொளி
இலகு தண்தளி ராக எழுந்ததோர்
உலகம் என்னும் ஒளிமணி வல்லிமேல்
மலரும் வெண்மலர் போல்வதம் மால்வரை .If with all the innumerable regions
As bright and shining leaves, the world is
Wrought into a lustrous liana
The awesome mount will be (like) its white bloom.


Arunachala Siva.

12869
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:15:33 AM »
Verse 12:அண்ணல் வீற்றிருக் கப்பெற்ற தாதலின்
நண்ணு மூன்றுல குந்நான் மறைகளும்
எண்ணில் மாதவஞ் செய்யவந் தெய்திய
புண்ணி யந்திரண் டுள்ளது போல்வது .


As the Lord is here enthroned
The triple worlds and the four Vedas
Have come hither to perform endless askesis;
So does it look Piety?s own congregation.

Arunachala Siva.
 

12870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:13:31 AM »
Verse 11:


பொன்னின் வெண்திரு நீறு புனைந்தெனப்
பன்னும் நீள்பனி மால்வரைப் பாலது
தன்னை யார்க்கும் அறிவரி யான்என்றும்
மன்னி வாழ்கயி லைத்திரு மாமலை .HE who is not to be comprehended by any one
For ever abides in the divine peak of the great Kailash
Which is atop the wide, snowy and awesome mountain
That bears on its golden frame white stripes
Like unto those of the holy ash.   


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 [858] 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 ... 3072