Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 [856] 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 ... 2903
12826
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:53:25 PM »
Verse  20 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)ஆரா அமுதென மோனம் வகித்துக்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்
பேராது நால்வ ருடன்வாழ்முக் கண்ணுடைப் பேரரசே
நீரா யுருகவுள் ளன்புதந் தேசுக நிட்டையைநீ
தாரா விடின்என் பெருமூச்சுத் தானத் தனஞ்சயனே. 20.


Tongue have I to praise Thee.
When silentness I observe,
I have the Grace Mother of silentness
To protect me like a child.
Thou, the Bliss Permanent, art there.
I am there to seek Thy refuge
And my heart is there,
Melted like wax in fire,
Seeking to reach Thee.

12827
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:50:29 PM »
Verse 19 of  'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)

பொய்யா ருலக நிலையல்ல கானற் புனலெனவே
மெய்யா அறிந்தென்ன என்னால் இதனை விடப்படுமோ
கையால் மவுனந் தெரிந்தேகல் லால்நிழற் கண்ணிருந்த
ஐயாஅப் பாஎன் அரசேமுக் கண்ணுடை ஆரமுதே. 19.


Thou, great King of triple eyes,
That eternal sits with the Four (Rishis)
Under the wild banyan tree,
Wearing the silentness that is ambrosial;
Unless Thou grant me
The silent trance of Bliss
With heart that melts in love for Thee,
My sigh will verily be my last breath,
The dananjayan *[1] that lingers before death.


FootNotes:


[1] The last of the ten vayus (airs) to quit the dying body.


Arunachala Siva.

12828
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:47:36 PM »
Verse 18  of 'Payap Puli' - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


நாற்றச் சடலத்தை ஒன்பது வாசல் நடைமனையைச்
சோற்றுப் பசையினை மும்மல பாண்டத் தொடக்கறையை
ஆற்றுப் பெருக்கன்ன கன்மப் பெருக்கை அடர்கிருமிச்
சேற்றைத்  துணையென்ற நாய்க்குமுண் டோகதி சேர்வதுவே. 18.


This body of foul odor,
The walking habitat of nine orifices,
The paste that is made of rice,
The fleshy chamber that holds
The pot of triple impurity,
The karmaic horde that comes,
Swelling like the flood of rivers,
The mire teaming with worms -
Will this dog that holds on to it
Ever liberation attain?

Arunachala Siva.

12829
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:44:32 PM »
Verse 17 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger.)


இடம்பெறு வீடும்மின் னார்செய் சகமும் இருநிதியும்
உடம்பைவிட் டாருயிர் போம்போது கூடி உடன்வருமோ
மடம்பெறு மாயை மனமே இனியிங்கு வாமவுனி
திடம்பெற வைத்த மவுனஞ் சகாயந் தெரிந்துகொள்ளே. 17.Will the spacious mansion,
Women, children and the rest of worldly things
And treasures precious go with thee
When life leaves the body?
Oh! Foolish Mayaic mind!
In the future, thou come here
And learn of the support silentness gives,
The silentness the Silent One (Mouni) firm placed in me.

Arunachala Siva.

12830
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:42:14 PM »
Verse 16 of 'Payap,Puli'  :  Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


எனக்கோர் சுதந்திர மில்லையப் பாஎனக் கெய்ப்பில்வைப்பாய்
மனக்கோ தகற்றும் பரம்பொரு ளேஎன்னை வாழ்வித்திட
நினக்கே பரம்நின்னை நீங்காத பூரண நீள்கருணை
தனக்கே பரமினிச் சும்மா விருக்கத் தகுமென்றுமே. 16.

I have no will of my own.
Thou art the inexhaustible Treasure
That dispels the blemishes of my mind.
Oh! Thou, Being Pervasive!
It is for Thee to come to my succor.
It is for Thy in-separate Grace to redeem me.
Is it meet that Thou keep quiet in future?


Arunachala Siva.

12831
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:40:11 PM »
Verse 15 of 'Payap Puli' - Tayumanavar:


(The Leaping Tiger)


தானந் தவஞ்சற்றும் இல்லாத நான்உண்மை தானறிந்து
மோனம் பொருளெனக் கண்டிடச் சற்குரு மோனனுமாய்த்
தீனன் தனக்கிங் கிரங்கினை யேஇனிச் சிந்தைக்கென்றும்
ஆனந்தந் தானல்ல வோபர மேசச்சி தானந்தமே. 15.To me who performed neither charity nor penance
Thou came as the Silent Sat Guru,
That I may realize the truth of silentness.
Compassionate indeed were Thou
To me, so frail.
Now, is it not bliss forever
To my thoughts?
Oh! Thou, the Supreme One
Truth-Knowledge-Bliss!

Arunachala Siva.

12832
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:37:50 PM »
Verse 14 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


நானென் றொருமுத லுண்டென்ற நான்தலை நாணஎன்னுள்
தானென் றொருமுதல் பூரண மாகத் தலைப்பட்டொப்பில்
ஆனந்தந் தந்தென் அறிவையெல் லாமுண் டவசநல்கி
மோனந் தனைவிளைந் தால்இனி யாதுமொழிகுவதே. 14.


'I am a primal being'' -
Thus was I speaking.
To make me hang my head in shame
He, the Primal Being, Himself in fullness appeared
And conferred incomparable bliss
And consumed all my sentience
And made me lose my consciousness
And caused the state of silentness.
What more am I to say?

Arunachala Siva.

12833
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:35:11 PM »
Verse 13 of 'Payap Puli': Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


 
எண்ணாத தெண்ணிய நெஞ்சே துயரொழி என்னிரண்டு
கண்ணே உறங்குக என்னாணை முக்கட் கருணைப்பிரான்
தண்ணார் கருணை மவுனத்தி னால்முத்தி சாதிக்கலாம்
நண்ணாத தொன்றில்லை யெல்லா நலமு நமக்குளவே. 13.


Thou, my heart, that thinks unthinkable thoughts!
Leave off thine distress.
My eyes! Do thou close in sleep.
I swear to thee,
I shall attain Mukti
By the grace of silentness
That the gracious triple eyed God would confer.
Nothing that we cannot accomplish.
All good things will with us be.

Arunachala Siva.

12834
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:31:41 PM »
Verse 12 of 'Payap Puli'  - Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


நடக்கினும் ஓடினும் நிற்கினும் வேறொரு நாட்டமின்றிக்
கிடக்கினுஞ் செவ்வி திருக்கினும் நல்லருட் கேள்வியிலே
தொடக்கும்என் நெஞ்சம் மனமற்ற பூரணத் தொட்டிக்குளே
முடக்குவன் யான்பர மானந்த நித்திரை மூடிடுமே. 12.

Whether I walk, run or stand,
Whether I lie, my thoughts un-distracted,
Or sit in positive body,
My heart ever yearns to listen
To messages of godly Grace.
I shall cramp it into the mindless tub of Poorna (perfection)
And will woo the sleep of Supreme Bliss to enfold me.

Arunachala Siva.


12835
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 01, 2015, 01:27:59 PM »
Verse  11 of 'Payap Puli' Tayumanavar:

(The Leaping Tiger)


ஆறொத் திலங்கு சமயங்கள் ஆறுக்கும் ஆழ்கடலாய்
வீறிப் பரந்த பரமான ஆனந்த வெள்ளமொன்று
தேறித் தெளிந்து நிலைபெற்ற மாதவர் சித்தத்திலே
ஊறிப் பரந்தண்ட கோடியெல் லாம்நின் றுலாவியதே. 11.Thou art the Deep Sea
Into which flow the six shining faiths
As unto rivers mighty!
Thou art the Flood of Supreme Bliss
That rushed and spread
And seeping into the thoughts
Of the holy beings
Of doubt free clear vision,
Expanded vast into the universes countless!


Arunachala Siva.

12836
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2015, 11:32:16 AM »
7.012:

Verse 2:

அண்டத் தண்டத்தின் அப்புறத்
    தாடும் அமுதன்ஊர்
தண்டந் தோட்டந்தண் டங்குறை
    தண்டலை யாலங்காடு
கண்டல் முண்டல்கள் சூழ்கழிப்
    பாலை கடற்கரை
கொண்டல் நாட்டுக்கொண் டல்குறுக்
    கைநாட்டுக் குறுக்கையே. (2)


The places of Siva, who is the nectar and who dances beyond the several universe which are
above and outside this earth,  are Tantakottam, TaṇṭankuRRai, Taṇtalai, this is taṇtalai niṇeṟi
alankattu shrine on the coast, such as Kottikkulakar, Tiruvotriyur, and Kaḻippalai surrounded by
mangroves  and fragrant screw pines, Koṇṭal in Koṇṭal Nadu and Kuṟukkai in Kuṟukkai Nadu.

Arunachala Siva.

12837
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2015, 11:26:57 AM »
7.012: Tiru Nattu Thogai.

This Padigam gives the temples of Siva and His various heroic deeds of Siva. I propose to give all the
verses of this Padigam.

Verse 1:


 வீழக் காலனைக் கால்கொடு
    பாய்ந்த விலங்கலான்
கூழை ஏறுகந் தான்இடங்
    கொண்டது கோவலூர்
தாழை யூர்தகட் டூர்தக்க
    ளூர்தரு மபுரம்
வாழை காய்க்கும் வளர்மரு
    கன்னாட்டு மருகலே.  (1)

The Lord whose abode is Kailash,  and who kicked with His leg the god of death to fall dead.
The places which the Lord who has a short Bull, was pleased to stay at, are: are Kovalur,
Taalaiyur, Takattur, Takkaḷur, Dharmapuram, and Marugal in Marugal country, which has
increasing prosperity and where plaintain trees bear fruits abundantly.

Arunachala Siva.

12838
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2015, 11:16:38 AM »
7.011:  Verse 1:  Tirup PooavaNam:


திருவுடை யார்திரு மாலய னாலும்
உருவுடை யார்உமை யாளையொர் பாகம்
பரிவுடை யார்அடை வார்வினை தீர்க்கும்
புரிவுடை யார்உறை பூவணம் ஈதோ!. (1)

He is the God, who has property more than those of Tirumal and Brahma (the gods made by Siva, with
a reason).  He has got on His holy body, Uma, as a part.  He is loving His devotees, and removes all
the bad effects of karmas.  He is in Tirup Poovanam.

Arunachala Siva.   

12839
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2015, 11:08:25 AM »
7.010: Verse 1: Tiruk Kacchi Anekatanka Padam:தேனெய் புரிந்துழல் செஞ்சடை எம்பெரு
    மானதி டந்திகழ் ஐங்கணையக்
கோனை எரித்தெரி யாடி இடம்குல
    வான திடங்குறை யாமறையா
மானை இடத்ததொர் கையன் இடம்மத
    மாறு படப்பொழி யும்மலைபோல்
ஆனை யுரித்த பிரான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே. (1)


Anekatanga Patam in Kacchi of bustle, is the place of our God who has a red matted locks,
and bees wanders desiring the honey, the place of Siva, who dances in fire, burning that chief who
has eminent five arrows, (Manmatha), the place of Siva of superior nature. The place of the God
who holds in His left hand a deer which has spots not decreasing in numbers; and the place of the
Master who flayed an elephant which had the appearance of a hill and which was inimical and from
which fluid of must flowed.


Arunachala Siva.

12840
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 01, 2015, 09:41:22 AM »
7.009: Verse 1:  Tiru Arisirkaraiputhur:மலைக்கும்மக ளஞ்ச மதகரியை
    உரித்தீர்எரித் தீர்வரு முப்புரங்கள்
சிலைக்குங்கொலைச் சேவுகந் தேறொழியீர்
    சில்பலிக்கில்கள் தோறுஞ் செலவொழியீர்
கலைக்கொம்புங் கரிமருப் பும்மிடறிக்
    கலவம்மயிற் பீலியுங் காரகிலும்
அலைக்கும்புனல் சேரரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.  (1)

you flayed a frenzied elephant to make the daughter of the mountain to fear.
you burnt the three cities that came opposing you.
you would not leave riding with desire on a bull which is capable of killing, and is bellowing.
you would not stop going to each and every house for a small quantity of alms.
Beautiful god in Puttūr full of beauty, on the southern bank of the river Aricil whose water tosses the feathers of the peacock with a bushy tail and black eagle-wood and washing the elephants tusk and the horns of the stag!

Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 [856] 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 ... 2903