Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 [854] 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 ... 3147
12796
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:27:48 AM »
Verse  29:


வேடர்தங் கோமான் நாகன்
   வென்றிவேள் அருளாற் பெற்ற
சேடரின் மிக்க செய்கைத்
    திண்ணன்விற் பிடிக்கின் றான்என்
றாடியல் துடியுஞ் சாற்றி
   யறைந்தபே ரோசை கேட்டு
மாடுயர் மலைக ளாளும்
   மறக்குலத் தலைவ ரெல்லாம்.


All the heroic leaders of the hills in the neighborhood
Heard the loud announcement through beat of tudi
That Thinnan -- the son of the hunters? king Nakan,
Whose deeds proclaim him to be greater than
Men of great intellect, the one born on earth
By the grace of Lord Skandan --, is about to be
Initiated in the art of archery.


Arunachala Siva.

12797
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:25:53 AM »
Verse  28:


தந்தையும் மைந்த னாரை
   நோக்கித்தன் தடித்த தோளால்
சிந்தையுள் மகிழப் புல்லிச்
   சிலைத்தொழில் பயிற்ற வேண்டி
முந்தையத் துறையின் மிக்க
   முதியரை அழைத்துக் கூட்டி
வந்தநாட் குறித்த தெல்லாம்
   மறவர்க்குச் சொல்லி விட்டான்.


His father felt glad that he reached the proper age;
He hugged him close with his strong shoulders;
Desiring to train him well in archery
He gathered the old and veteran bowmen;
After due consultation with them all, he fixed
An auspicious day and proclaimed it to his tribesmen.   

Arunachala Siva.

12798
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:23:47 AM »
Verse  27:


அலர்பகல் கழிந்த அந்தி
   ஐயவிப் புகையு மாட்டிக்
குலமுது குறத்தி யூட்டிக்
   கொண்டுகண் துயிற்றிக் கங்குல்
புலரஊன் உணவு நல்கிப்
   புரிவிளை யாட்டின் விட்டுச்
சிலமுறை யாண்டு செல்லச்
   சிலைபயில் பருவஞ் சேர்ந்தார்.


At dusk a matron of the hunting tribe would
Twirl round him a platter of smoking mustard,
Feed him and put him to bed in the place assigned;
At dawn she would feed him with meat
And leave him to pursue his sport.
Thus rolled on a few years, and he now reached
The age when he could be taught to wield the bow.

Arunachala Siva.

12799
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:21:59 AM »
Verse  26:

கடுமுயற் பறழி னோடும்
   கானஏ னத்தின் குட்டி
கொடுவரிக் குருளை செந்நாய்
   கொடுஞ்செவிச் சாப மான
முடுகிய விசையி லோடித்
   தொடர்ந்துடன் பற்றி முற்றத்
திடுமரத் தாளிற் கட்டி
   வளர்ப்பன எண்ணி லாத.

He chased the young rabbits swift, cubs of jungle hogs
And striped tigers and also the pups of red ferocious dogs,
Captured them and tethered them to the trees
That grew aloft in the fore-yard of his house.
Countless were the animals reared by Kannappar.


12800
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:19:57 AM »
Verse  25:அனையன பலவும் செய்தே
   ஐந்தின்மே லான ஆண்டில்
வனைதரு வடிவார் கண்ணி
   மறச்சிறு மைந்த ரோடும்
சினைமலர்க் காவு ளாடிச்
   செறிகுடிக் குறிச்சி சூழ்ந்த
புனைமருப் புழலை வேலிப்
   புறச்சிறு கானிற் போகி.


Varied were his sport and pastime, and he was
Six summers old; with catapults and traps
He played with heroic hunter-boys in flowery gardens;
His play-field extended into the nearby jungle
Beyond the ivory fence set with Uzhuvais.   

Arunachala Siva.

12801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:17:38 AM »
Verse 24:


துடிக்குற டுருட்டி யோடித்
   தொடக்குநாய்ப் பாசஞ் சுற்றிப்
பிடித்தறுத் தெயினப் பிள்ளைப்
   பேதையர் இழைத்த வண்டல்
அடிச்சிறு தளிராற் சிந்தி
   அருகுறு சிறுவ ரோடும்
குடிச்சிறு குரம்பை யெங்கும்
   குறுநடைக் குறும்பு செய்து.

He piled the go-cart shaped like a small tudi;
He caught hold of the tethering leash of a dog,
Tugged at it and snapped it; he kicked away
With his pretty feet -- tender as shoot --, the toy-houses
Built by the little girls of the hunting clan;
He played with the infants of the bowmen
And thus sported in great fun in all the huts.   

Arunachala Siva.

12802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:15:44 AM »
Verse  23:பொருபுலிப் பார்வைப் பேழ்வாய்
   முழையெனப் பொற்கை நீட்டப்
பரிவுடைத் தந்தை கண்டு
   பைந்தழை கைக்கொண் டோச்ச
இருசுடர்க் குறுகண் தீர்க்கும்
   எழில்வளர் கண்ணீர் மல்கி
வருதுளி முத்தம் அத்தாய்
   வாய்முத்தங் கொள்ள மாற்றி.When a trained tiger oped its mouth agape
He deemed it a cave and into it inserted his golden hand;
His father in love brandished a green twig
At which his two beauteous eyes which can cure
The harm to be suffered by the sun and the moon,
Were suffused with tears; when these tear-drops
Rolled down his cheeks, Thatthai kissed them away.   

Arunachala Siva.

12803
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:13:44 AM »
Verse  22:


தண்மலர் அலங்கல் தாதை
   தாய்மனங் களிப்ப வந்து
புண்ணிய கங்கை நீரில்
   புனிதமாந் திருவாய் நீரில்
உண்ணனைந் தமுதம் ஊறி
   ஒழுகிய மழலைத் தீஞ்சொல்
வண்ணமென் பவளச் செவ்வாய்
   குதட்டியே வளரா நின்றார்.


To the great delight of his parents
He walked forth in pretty little gait;
His lovely words of prattle were soaked in his saliva
Of sheer nectar, holier than the water of the Ganga
And fell from his roseate lips enchantingly.

Arunachala Siva.

12804
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 20, 2016, 08:11:41 AM »
Verse  21:


பாசொளி மணியோ டார்த்த
   பன்மணிச் சதங்கை ஏங்கக்
காசொடு தொடுத்த காப்புக்
   கலன்புனை அரைஞாண் சேர்த்தித்
தேசுடை மருப்பில் தண்டை
   செறிமணிக் குதம்பை மின்ன
மாசறு கோலங் காட்டி
   மறுகிடை யாடும் நாளில்.

His feet were decked with resounding chalankai
Set with bright gems and pretty tintinnabula;
His waist was adorned with a cord set with
Tiny coins and lovely jewels; his hands were
Decked with bracelets wrought of ivory;
Gemmy kutampais dazzled from his ear-lobes;
Thus he glowed flawless when he played
As a little child in the street.   

Arunachala Siva.


12805
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 20, 2016, 06:50:06 AM »It was on 1st Jan 2010, Bhagavan's Jayanti Day and Kanakammal's Liberation Day.
The morning breakfast was served in the Asramam, around 7.00 A.M. The crowd was
already heavy.  There were batches in the Dining Hall and also on the pandal erected between
Old Hall and Cow's Samadhi.  The crowds were swelling every hour.  The lunch time was
pre-poned to 11.00 AM because of the heavy crowds. Dr. Srinivasamurthy and his assistants
were managing the crowds very efficiently without giving room for even the slightest anger
or sulking.  It was decided to permit people, first the womenfolk and children.  My wife was
permitted around 12 Noon in the second batch.  But men were asked to wait.  The Samadhi Hall
shutters were put and there were already about 1000 people inside and another 800 people outside.
I was outside the shutters.  I did not know what to do.  To take food after 5 hours gap usually
gives me some giddiness.  I was feeling giddy.  Nevertheless I wanted to stay inside the Asramam,
and take food, because I had to leave by 3 PM on that day, and I did not want to miss the Jayanti
prasadam.  I started chanting Arunachala Siva, Arunachala Siva....  The group outside was allowed
into the Hall, around 1 PM.  I sat inside before Bhagavan Ramana chanting Arunachala Siva,
Arunachala Siva....  I knew I was getting more and more giddy and I was just taking some water
from the water bag in small quantities.  I and others were permitted to the Pandal around 1.30 PM.
The food was served very quickly and I had the prasadam of Bhagavan Ramana, to my heart's content.
My wife came in between and asked:  How are you?  How are you?  I said, I am not okay but I can
manage.

I did manage with Bhagavan Ramana's grace and with chanting of Maha Mantra.

Arunachala Siva. 

12806
Recovery:

Recovery is really based on four principal ideas.  The first is that as an addict or a family member you are
utterly 'powerless' over drugs, alcohol or any other addiction.  The second is that because of this the only
choice is to turn to something bigger than yourself ... your sense of a higher power or the sacred.  For some
this higher power be just the power of the group they go to.  The third is realizing that your thinking, in its
attitude and behaviors has been disturbed by the addiction or the addict and you accept that you want to
change your attitudes and behavior.  The fourth is that you can only keep the gift of healing that you have
received if you give away by helping others.

Perhaps the most liberating principle of 12 step programmes for addictions is religious freedom.....
freedom from the religion. It can be anything you see it as.  The unifying principle has been echoed
repeatedly.  On the portals of the temple of Delphi were written two things.  'Everything in moderation
and Know the self.'  'Christ said, 'The kingdom of God is within'.  Shakespeare said, 'This above all-to-
thine own self be true, and it must follow as the night the day thou canst not be false to any man.'  Vivekananda said, 'It is a blessing to be born in a religion and a tragedy to die in one.'  Sri Ramana
Maharshi said, 'Happiness is your nature.  It is not wrong to desire it. What is wrong is seeking it outside
when it is inside.'

concluded.

Arunachala Siva.           

12807
He looked at it for a long time waiting to open its wings but it just seemed to wriggle about.
Eventually he placed it by the open window where he thought the air would help it.  He went off
to ask his Granny for her help.  She came back with him but the creature was lying on its back with
its legs straight in the air as if dead.  His Granny said, 'When a butterfly is trying to get out of its cocoon,
it struggles so hard that its heart beats faster and faster until its blood pressure gets very high.  The very
high pressure forces blood into the wings so that they open up, thus breaking open the cocoon.  It is
the only way a butterfly wings can open.'

The loved ones of drug addicts and alcoholics usually support their illnesses and cover up all of their mistakes
and shortcomings.  But this only prolongs and prevents the addict and their family from getting proper help.
Family and friends think they can control and cure the addictions but they are unmanageable diseases which
can only be arrested.

Referring to the addict for medical or psychological help usually wastes time because most doctors,
psychiatrists and psychotherapists are not experts in this area.  It is recovering addicts or recovering
alcoholics themselves who are the experts. The proof is simply that they are 'clean' and sober and largely
remain 'clean' and sober.  Any other therapy is usually either a waste of time or will only eventually lead
to Narcotics /Alcoholic Anonymous, so that they might as well go straight to Narcotics /Alcoholic Anonymous
to start with.

The drug addict / alcoholic may have some other problems which can be helped by the therapy but this
can only happen later on.  The primary problem must be spelled out and acted on first, otherwise it risks,
and may encourage, denial and avoidance and can perpetuate the problem.  A person who goes to Narcotics
Anonymous or Alcoholics Anonymous will learn something that they can learn no other way.

Most drug addicts or alcoholics who stop taking drugs or drink without using their resources offered for support and development by Narcotics /Alcoholics Anonymous remain as fragmented addicts or sober drunks.
Usually their block in going to Narcotics /Alcoholics Anonymous is obsessional fear simply due to their lack of
emotional tools and skills. Ironically Narcotics /Alcoholic Anonymous is just the place where they will find these
emotional tools.

Similarly anyone who had had to suffer and endure living with a drug addict / alcoholic is usually wounded
on so many levels of consciousness that there is no point in thinking they can get adequate help from well
meaning doctors, psychologists and psychotherapists. They are best helped by friends and families of other
drug addicts /alcoholics who have worked through this and who are therefore experts.  They offer hope that there is a way out for families and friends to avoid being overwhelmed by a drug addict / alcoholic and their
disease. 

Families and friends need to understand how to deal with their emotions and their sense of their 'inner self'.
They need to look again  with another 'understanding family' to try to see the drug addiction / alcoholism
with loving non attachment. They can then reconnect with others, their 'inner self' and their sense of the
sacred. Their boundaries, attitudes and relationships can then at last begin to improve as they recover.           

contd.,

Arunachala Siva.
                       

12808
General Discussion / Punar vasu vaNNam - 19.02.2016
« on: February 19, 2016, 12:59:24 PM »
Today is the punar vasu star day of the month of Masi,(Kumbha), in this year English year 2015. 
Bhagavan was born on a puna vasu star day of Margazhi.  The Asramam celebrates the puna vasu star day
of every Tamizh month, with special pujas for Sri Rmaneswara Maha Lingam. The Lingam, is first
done abhishkham with coconut water, milk, curds, and ghee.  Then alankaram is done with various
flowers and the Lingam is adorned with golden casket, with new dhotis around it. After the puja,
arti is shown.  Thereafter, nice lunch is arranged for inhabitants of the guest rooms and also special
visitors. 

Let us read two of the verses of Glance of Grace, from Sri Ramana Sannidhi Murai:

Let us meditate on Ramana
The Teacher of Reality
Who dwells within my inmost Self'
As I, as I,
Bringing in full measure
The joy of silence
Ending the delusive pride
Of a divided self's self love.

*

In one unbroken silence let us dwell
On the twin Feet of the Guru
Glorified above all kings
Because His glance of grace revealed
The Hill of bright Awareness
Shining in a world
Troubled by darkness of desire.

*

I also give one verse of Desika Padigam, the verses which Muurganar tried to read in front of Bhagavan
when he met Him for the first time:Verse 184 from Desika Padigam:

Guru Ramana, Siva, as once you left
Mount Kailash and the company of Gods
And came to cool Perundurai to drink in
The sparkling words of Vachakgar
Now again you have come to fair Aruna town
Wishing to hearken to this fellow's pueril words.


Arunachala Siva.
           
   

12809
General Discussion / Re: Everyday is a Good Day - Zen on Human Suffering
« on: February 19, 2016, 10:45:06 AM »
In the final analysis, there are no human means by which to account for evil in the world. We can only
stand facing the abyss of a mystery.  Finally let me end with some words from Etty Hillesum who died
with her whole family in the camp at Auschwitz.

I have already died a thousand deaths in a thousand concentration camps and yet I find life beautiful
and meaningful, from minute to minute.  It sounds paradoxical but by excluding death from our life
we cannot live a full life, and by admitting death into our life we enlarge and enrich it. For I know now
that life and death make a meaningful whole. I cannot find the right words for this radiant feeling which
encompasses but is untouched by all the suffering and all the violence.  And if God does not help me to
go on, then I shall have to help God.(...) How good and beautiful it is to live in your world,  O God, despite
everything we human beings do to one another.  Sometimes when I stand in a corner of the camp,
my feet planted on Your earth, my eyes raised toward Your heaven, tears of deep gratitude run down my
face. There are many miracles in this life. (An Interrupted Life - The Diaries of Etty Hillesum,  1941-43.
trans. Pomerans, Arno. 1983).

concluded.

Arunachala Siva.         

12810
It is only such an abiding insight which can thoroughly penetrate the sensuous world appearance and
make one permanently realize that it is not radically different from the Void itself. This explains why two
inspired little treatises intended for advanced theosophical aspirants contain certain paradoxical statements.
The one, Light on the Path, based on an old Egyptian source, first gives admonition:  'Seek the way by
retreating within', and then, only after this has been done, gives further admonition:  'Seek the way by
advancing boldly without'.  The other, Voice of the Silence, based on an old Tibetan source, tells the
developed aspirant:  'Thou hast to study the voidness of the seeming full, the fullness of the seeming Void.'

With this the student arrives at the grand climax of all his ultra mystical endeavors and must bow in awed
homage not only before the sacred emptiness from which all things flow, not only before the holy darkness
which is the source of all light, but also before the visible world which is so secretly and ineffably rooted in
God, before the incessant activities and living processes which make up the beginningless and endless
history of this marvelous universe itself.

Men marvel at this or that new thing which science discovers in the world, but they do not realize that the
greatest marvel is that the world itself should exist at all.  Whoever sees that every atom of this earth
scintillates mystically within the all- containing universal life, whoever comprehends that there is no
spot from which the One existence is absent, realizes that the human adventure is as sacred as anything
else.  He understands too that man's everyday existence is itself as mysterious, as momentous and as
miraculous as the unseen and ineffable existence of any archangel could be.     

The concept of and this transcendental insight for those who stupendous one ever gestated in the human
mind.  And yet such supreme sagacity, such a mature and complete penetration into the fundamental
character of all existence is really nothing more than  the natural intelligence of man brought to its best pitch.

concluded.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 [854] 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 ... 3147